226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának (5) bekezdésében, 88/A. §-ának (2) bekezdésében, valamint 124. §-a (2) bekezdésének d) és m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §[1]

A gazdálkodás sajátosságai

2. §[2]

A költségvetési szervek felügyelete

3. §[3]

A költségvetési szervek besorolásának követelményei

4. §[4]

4/A. §[5]

4/B. §[6]

4/C. §[7]

4/D. §[8]

A gazdasági vezető[9]

5. §[10]

A költségvetési tervezés, a költségvetési előirányzatok felhasználása

6. §[11]

7. §[12]

8. §[13]

A vagyongazdálkodás szabályai

9. §[14]

10. §[15]

A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályai

11. §

(1)[16] A Kincstár a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok számláinak forgalmáról és egyenlegéről az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az államháztartásért felelős miniszter és az arra feljogosított honvédelmi szervezet részére szolgáltathat adatot. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok számláinak forgalmáról és egyenlegéről más szervnek vagy személynek a honvédelemért felelős miniszter engedélyével közölhető adat.

(2)[17] A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a minősített költségvetési tervjavaslataikból, beszámolóikból összevont, minősítéssel nem védett költségvetési javaslatot és beszámolót készítenek. A beszámolót a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium beszámolója részeként kell a kincstárnak megküldeni. Az elemi költségvetésben és a beszámolóban a foglalkoztatottak létszámát és személyi juttatásukat összevontan kell feltüntetni.

(3) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésük végrehajtásáról havi pénzforgalmi jelentést kötelesek készíteni és a Kincstárnak a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig megküldeni. A szolgálatok számláinak kifizetés előtti fedezetvizsgálatakor csak a rendelkezésre álló előirányzat-keretet kell figyelembe vennie.

(4) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésében az alaptevékenységgel összefüggő speciális működési kiadásaik fedezetére elkülönített előirányzatot a dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül egy összegben "szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások" előirányzaton kell tervezni és elszámolni, függetlenül attól, hogy azok személyi jellegű, felhalmozási, felújítási célú vagy dologi kiadások.

(5)[18] A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok speciális működési kiadásainak körébe tartozó - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. §-ának (3) bekezdésében meghatározott - személyi jövedelemadó köteles kifizetések után levont adóról a szolgálatok havonta a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt szervezetnek adatszolgáltatást nyújtanak.

(6)[19] A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok speciális kiadásaik teljesítéséhez Magyarország területén működő pénzforgalmi szolgáltatóknál fizetési számlát, továbbá devizaszámlát nyithatnak. A számlákról sem a szolgálatoknak, sem a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell a Kincstár részére adatot szolgáltatnia. A speciális kiadások fedezetére vezetett számlákra történő utalások teljes összegét az átutalás időpontjában a megfelelő jogcímeken kell kiadásként könyvelni, és a számlák év végi záróegyenlegét a speciális gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolójelentésben kell szerepeltetni.

(7)[20] A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok házipénztárukban a honvédelemért felelős miniszter által meghatározott összegig tarthatnak készpénzt. A házipénztárba befolyt bevételeket értékhatártól függetlenül a kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlára nem kell naponta befizetni, azokról minden hónap végén az adatszolgáltatás részeként kell elszámolni.

(8)[21] A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok az általuk kezelt állami vagyonról legfeljebb a könyvviteli mérleg szerinti részletezettségben az MNV Zrt.-nek, az Állami Számvevőszéknek, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak és az államháztartásáért felelős miniszternek - a honvédelemért felelős miniszter útján - közölhetnek adatokat.

(9) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok az alaptevékenységük ellátásához szükséges speciális kezelésű vagyonelemeikről elkülönített nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartás, selejtezés és leltározás szabályait - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján, a terület sajátosságainak figyelembevételével - a főigazgatók saját hatáskörben határozzák meg.

(10) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok speciális kezelésű vagyontárgyaikat saját hatáskörben értékesíthetik. Az így keletkezett bevételek speciális kiadások finanszírozására közvetlenül használhatók fel.

(11) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok speciális tevékenységéhez használt bérelt ingatlanokon végzett felújítás költségeit a szolgálatok vagyonában nem kell kimutatni, azt a bérbeadóval egyeztetett módon a bérleti díjban kell érvényesíteni. Amennyiben a felújítás költsége a fenti módon nem érvényesíthető, akkor azt a speciális működési kiadások terhére kell elszámolni.

(12)[22] A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó közbeszerzések kötelezettségvállalásait saját hatáskörben vezetik.

Egyéb szabályok

12. §[23]

13. §[24]

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[25]

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[9] Az alcím szövegét megállapította a 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.06.15.

[10] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[16] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 278. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[17] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 278. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[18] Módosította a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[19] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 279. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[20] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 279. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[21] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 279. § a) és c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[22] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 279. § d) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[23] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 650. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék