31/2004. (XI. 13.) OM rendelet

az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 94. §-ának (1) bekezdése c) és j) pontjában, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 4. §-ának (2) bekezdése g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszterekkel, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével és a Közbeszerzések Tanácsának elnökével (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter), valamint az eljárási díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék[4]

4. §

(1)[5]

(2)[6] A szakképzési törvény 2. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott szakképzést folytató intézményben szakmai vizsgaelnöki teendők ellátásával megbízható vizsgaelnököket tartalmazó Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmacsoportonként és szakképesítésenként kell összeállítani.

5. §

(1)[7] Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvételről a szakképesítésért felelős miniszter dönt. A szakképesítésért felelős miniszter a döntési jogkörét átruházhatja az általa kijelölt, felügyelete alá tartozó intézmény vezetőjére.

(2)[8] A névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos pályázat bármikor benyújtható a szakképesítésért felelős miniszter által vezetett minisztériumba vagy az (1) bekezdés alapján kijelölt intézménybe.

(3) A névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:[9]

a)[10] a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet, annak megjelölését, hogy mely szakmacsoportra, illetve szakképesítésre kérik a felvételt;

b) a részletes szakmai önéletrajzot;

c) az Országos szakmai szakértői névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelemnél a szakmai tevékenység, és ha a kérelmező végzett ilyet, a szakterületen végzett kutatómunka, tudományos, művészeti tevékenység ismertetését.

(4) A névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázathoz csatolni kell:[11]

a) az erkölcsi bizonyítványt;

b) a szakirányú pedagógus végzettséget, vagy felsőfokú szakirányú végzettséget, vagy felsőfokú iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles másolatát és a tíz év szakmai gyakorlati idő meglétét tanúsító igazolást;

c) a jelentkező szakmai tevékenységét értékelő - legalább két - szakmai ajánlást;

d) szakértői pályázat esetén a jelentkező által írt könyvek, cikkek, tanulmányok jegyzékét;

e)[12] a bírálati díjról szóló befizetési csekk másolatát, kivéve, ha a kérelem előterjesztése vagy a bírálati díj befizetése elektronikus úton történik.

(5)[13] A névjegyzékbe való felvételi kérelmet külön pályázattal kell benyújtani. Több szakképesítésre egy pályázatot kell benyújtani.

(6)[14] A névjegyzékbe benyújtott pályázat esetén a gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a megjelölt szakmacsoport, illetve szakképesítés oktatói feladataiban szerzett legalább tízéves szakmai gyakorlat, amely lehet oktatói vagy gyakorlatvezetői tevékenység, curriculum-fejlesztés, kutatómunka vagy más hasonló, igazolt tevékenység.

6. §

(1)[15] A pályázatok értékelésére, a törléssel, felfüggesztéssel összefüggő döntések előkészítésére a szakképesítésért felelős miniszter bírálóbizottságot hoz létre, és gondoskodik a működés feltételeiről. A bírálóbizottság legalább öt tagból áll.

(2)[16] A bírálóbizottságba be kell vonni:

a) a szakképesítésért felelős miniszter,

b) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács képviselőjét, vagy a gazdasági kamara, ennek hiányában a szakmai szervezet, vagy a szakképesítés tekintetében érdekelt felsőoktatási intézmény képviselőjét.

(3)[17] A névjegyzéket a szakképesítésért felelős miniszter készíti el és gondoskodik annak megjelentetéséről lehetőség szerint évente egy alkalommal, az elbírálást követő hónap utolsó napjáig a minisztérium honlapján a 9. § (7) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. A köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján a névjegyzéket közzé kell tenni. A kiegészítéseket is magában foglaló egységes névjegyzéket szükség szerint, de legalább háromévenként közzé kell tenni.

Vegyes rendelkezések[18]

7. §

(1) Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az alkalmazás és a foglalkoztatás előfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja.

(2) A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történő azonosságát, a tíz év gyakorlati idő meglétét a munkáltató, nyugdíjban lévő jelentkező esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a megszűnt munkáltató fenntartója, ennek hiányában, más hitelt érdemlő módon igazolja.

(3)[19] Amennyiben a pályázó elektronikus úton nyújtja be pályázatát, annak e jogszabály által előírt kötelező közokirati mellékletei elektronikus úton nem terjeszthetőek elő.

8. §

(1)[20] A 6. §-ban meghatározott bírálóbizottság tagja nem vehet részt

a) saját pályázatának elbírálásában,

b) az őt érintő döntés meghozatalában,

c)[21] a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója pályázatának elbírálásában,

d) munkáltatója, a munkáltatói jogkör gyakorlója által benyújtott pályázat elbírálásában, valamint annak a személynek a pályázata elbírálásában, akivel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(2)[22] A bírálóbizottság működésének rendjéről szabályzatot fogad el, amelyet a szakképesítésért felelős miniszter hagy jóvá. A bírálóbizottság tagjainak névsorát a szakképesítésért felelős minisztérium honlapján közzé kell tenni.

9. §

(1)[23] A névjegyzékben történő nyilvántartásba vétel időtartama öt év.

(2)[24] Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényességi időtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplő adatok új szakterületek, szakmacsoportok, szakképesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelemre a nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3)[25]

(4) A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő beadványnak tartalmaznia kell:

a) a kérelmet,

b) a nyilvántartásba vétel idejét, a jegyzék és a szakterület, a vizsgaterület, a szakmacsoport, illetve a szakképesítés megnevezését,

c)[26] a nyilvántartásba vétel óta végzett vizsgaelnöki tevékenység ismertetését.

(5) A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő kérelmet legalább a nyilvántartási idő lejárta előtti utolsó elbírálásra kell benyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történő meghosszabbítására az elbírálás időpontja alapján kerül sor. A kérelemhez csatolni kell

a)[27]

b) azoknak az okleveleknek, bizonyítványoknak és tanúsítványoknak a hiteles másolatát, amelyekkel igazolni lehet a tevékenység folytatásához szükséges ismeretek elsajátítását, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.

(6)[28] A vizsgaelnökök esetében benyújtott pályázatokat azok benyújtásától számított, az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőn belül el kell bírálni.

(7)[29] A vizsgaelnökök esetében benyújtott pályázatokat, meghosszabbítási, illetve kiegészítési kérelmeket évente három alkalommal kell elbírálni.

10. §

(1)[30] A névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos pályázat és kiegészítési, meghosszabbítási kérelem benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni.

(2)[31] A bírálati díj összege a pályázat, illetve a kérelem benyújtásakor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)

a)[32] tíz százaléka a névjegyzékbe,

b)[33]

benyújtott pályázat, illetve kérelem esetén.

(3)[34] Ha a pályázat benyújtója több szakmacsoportra kéri a felvételét, pályázatonként köteles bírálati díjat fizetni.

(4) A névjegyzéken való meghosszabbítás iránti kérelem és a jogorvoslati kérelem bírálati díja a (2) és a (3) bekezdés alapján meghatározott bírálati díj összegének ötven százaléka.

(5)[35] Az e rendeletben megállapított bírálati díjat az Oktatási Hivatal, illetve a szakképesítésért felelős miniszter által irányított minisztérium - e rendelet mellékletében meghatározott - bankszámlájára kell befizetni a rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson vagy elektronikus úton. A befizetett bírálati díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik. A befizetett bírálati díj a hivatal, a Központi Statisztikai Hivatal, Közbeszerzések Tanácsa, illetve az érintett minisztérium bevétele. A bírálati díj a bírálóbizottság feladatainak ellátásához, a jogorvoslati kérelmek elbírálásához, az e feladatokkal összefüggő személyi és tárgyi kiadások fedezetére használható fel. Ha a szakképesítésért felelős miniszter az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásába felügyelete alá tartozó intézményt von be, a bírálati díj az intézményi feladatok ellátásának fedezetéül is felhasználható. A bírálati díj elektronikus úton történő megfizetésének szabályait külön jogszabály állapítja meg.

11. §

(1)[36]

(2)[37]

(3)[38]

(4)[39]

(5)[40]

(6)[41] A névjegyzékre felkerültek részére igazoló levél adható ki, amelynek tartalmaznia kell:

a) a vizsgaelnöki tevékenység jogosultságának időpontját;

b) azt a szakképesítést, amelyben vizsgaelnöki teendőket láthat el;

c) a kiállítója bélyegzőjének lenyomatát, a kiállító aláírását.

12. §[42]

(1)[43] Törölni kell a névjegyzékből azt,

a) aki kéri;

b) akit öt évnél hosszabb ideje vettek fel a névjegyzékbe, s nyilvántartását nem hosszabbították meg;

c) aki elhunyt;

d) akit büntetőeljárás keretében - jogerős ítélettel - a foglalkozásának gyakorlásától vagy a közügyek gyakorlásától eltiltottak.

(2)[44]

(3)[45]

(4)[46]

(5)[47]

(6)[48]

(7)[49]

(8)[50]

(9)[51] A szakmai vizsgaelnökök a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott időközönként - legalább 3 évenként - továbbképzésen vesznek részt. A továbbképzésről a szakképesítésért felelős miniszter vagy az általa kijelölt fejlesztő-szolgáltató intézet gondoskodik.

(10)[52]

(11)[53]

13. §[54]

14. §[55]

15. §[56]

16. §[57]

17. §[58]

Dr. Magyar Bálint s. k.,

oktatási miniszter

Melléklet a 31/2004. (XI. 13.) OM rendelethez

A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák, amelyekre a pályázatelbírálási díjat be kell fizetni

a) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ 10023002-00282565-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámla.[59]

b) Egészségügyi Minisztérium 10032000-01491838-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

c) Szociális és Munkaügyi Minisztérium 10032000-00285568-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámla.[60]

d) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 10032000-01494549 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

e) Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.[61]

f)[62]

g) Honvédelmi Minisztérium VGH HM igazgatás - 10023002-01780499-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.[63]

h) Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

i) Informatikai és Hírközlési Minisztérium 10032000-00285544-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

j) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10032000-01468216-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

k)[64]

l) Oktatási és Kulturális Minisztérium 10032000-00282637-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.[65]

m) Pénzügyminisztérium 10032000-01454055-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

n) Központi Statisztikai Hivatal 10032000-01456363-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

o) Közbeszerzések Tanácsa 10032000-01720361-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

p) Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.[66]

q) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 10032000-01744260-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámla.[67]

r) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 10032000-00290713-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú előirányzat-felhasználási keretszámla.[68]

s) Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 10023002-00300795-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú előirányzat-felhasználási keretszámla.

Lábjegyzetek:

[1] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[4] A cím szövegét megállapította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[6] Megállapította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[7] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[8] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[9] A felvezető szöveget módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[10] Megállapította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[11] A felvezető szöveget módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[12] Megállapította a 2/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.02.25.

[13] Megállapította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[14] A felvezető szöveget módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[15] Módosította a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.07.26.

[16] Megállapította a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.07.26.

[17] Módosította a 44/2022. (XII. 19.) BM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] A cím szövegét megállapította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése f) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[19] Beiktatta a 2/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.02.25.

[20] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[21] Módosította a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. § - a. Hatályos 2014.04.30.

[22] Módosította a 44/2022. (XII. 19.) BM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[23] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése h) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[24] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése i) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[26] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése j) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[28] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése k) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[29] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése l) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[30] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése m) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[31] Megállapította a 20/2007. (III. 23.) OKM rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.05.07.

[32] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése n) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[34] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése o) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[35] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése p) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[41] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése q) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[42] Megállapította a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 6. §-a. Hatályos 2008.07.26.

[43] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése r) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[51] Módosította a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (5) bekezdése s) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[54] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[56] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[59] Módosította a 7/2010. (II. 11.) OKM rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.02.26.

[60] Megállapította a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 9. §-a. Hatályos 2008.07.26.

[61] Megállapította a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 9. §-a. Hatályos 2008.07.26.

[62] Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.26.

[63] Megállapította a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 2. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2014.04.30.

[64] Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.26.

[65] Megállapította a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 9. §-a. Hatályos 2008.07.26.

[66] Megállapította a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 9. §-a. Hatályos 2008.07.26.

[67] Beiktatta a 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet 9. §-a. Hatályos 2008.07.26.

[68] Beiktatta a 80/2013. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. § -a. Hatályos 2013.12.22.

Tartalomjegyzék