34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet

a köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1-2. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 3. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), e), g), h), m), és p) pontjában,

a 4-7. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 8. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés g), h) és n) pontjában,

a 9. § tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 10. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szakképzés és az állami tankönyvtámogatás rendje tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosítása

1. § Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 8. § (1) bekezdés c) pontjában a "Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti hozzátartozója" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója" szöveg lép.

2. § Az OM rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

3. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet)

a) 60. § (1) bekezdésében a "Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója",

b) 62. § (6) bekezdés b) pontjában a "Ptk. 685. § b) pontja szerinti hozzátartozója" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója",

c) 160. § g) pontjában az "egyházi fenntartó" szövegrész helyébe az "egyházi nevelési-oktatási intézmény fenntartója",

d) 182/A. § (1) bekezdésében "az egyházi jogi személy - beleértve annak belső egyházi jogi személyét is -" szövegrész helyébe "az egyházi jogi személy",

e) 182/B. § (2) bekezdésében az "azon egyházak" szövegrész helyébe az "azon egyházi jogi személyek"

szöveg lép.

3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

4. § A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: kerettantervi rendelet) 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerettantervet)

"b) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti vallási közösség,"

(nyújthat be jóváhagyásra.)

5. § A kerettantervi rendelet 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kerettanterv jóváhagyásával összefüggő eljárásban nem működhet közre)

"a) a kerettanterv készítője, valamint annak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója,"

6. § A kerettantervi rendelet

a) 1. melléklete a 2. melléklet,

b) 2. melléklete a 3. melléklet,

c) 3. melléklete a 4. melléklet,

d) 4. melléklete az 5. melléklet,

e) 5. melléklete a 6. melléklet,

f) 6. melléklete a 7. melléklet,

g) 7. melléklete a 8. melléklet,

h) 8. melléklete a 9. melléklet,

i) 12. melléklete a 10. melléklet

szerint módosul.

7. § A kerettantervi rendelet a 11. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

4. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

8. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "egyházi" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személy által fenntartott (a továbbiakban: egyházi fenntartású)",

b) 16. § (1) bekezdésében az "egyházi" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartású",

c) 25. § (2) bekezdésében az "egyház" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személy",

d) 25. § (3) bekezdésében az "egyházi," szövegrész helyébe az "egyházi jogi személy,",

e) 25. § (4) bekezdésében az "egyházi" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartású",

f) 30. § (8) bekezdésében az "önképzésének segítse" szövegrész helyébe az "önképzésének segítése"

szöveg lép.

5. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosítása

9. § A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

6. Hatályon kívül helyező rendelkezés

10. § Hatályát veszti az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6-7. §, valamint a 2-11. melléklet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1-12. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez*

* E rendelet 1-12. melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_14_060_34EMMIr_1-4_mellekl.pdf, az MK_14_060_34EMMIr_5_mellekl.pdf, az MK_14_060_34EMMIr_6_mellekl.pdf, az MK_14_060_34EMMIr_7_mellekl.pdf, az MK_14_060_34EMMIr_8-12_mellekl.pdf fájlnevek alatt találhatók. A rendeletek ezen részei jelen Magyar Közlöny 5810-től 8731-ig oldalait képezik.

Tartalomjegyzék