32/2004. (XII. 2.) OM rendelet

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet kiegészítéséről

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a szakképesítésért felelős miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá a pénzügyminiszterrel egyetértésben -, valamint a 3. § tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. § b) pontjában, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének b) és h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek tekintetében az OÉT tesz javaslatot a Bizottságba delegált személyekre az oktatási miniszternek. A Bizottságba a területi gazdasági kamarák - megállapodásuk alapján -legalább kettő tagot delegálnak."

2. §

Az R. 25. § (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Bizottság első ülését legkésőbb 2004. december 15-ig kell összehívni."

3. §

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 21. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha az elégtelen osztályzatok száma meghaladja a kettőt, a tanuló a nevelőtestület engedélyével tehet javítóvizsgát."

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 21. § (7) bekezdése.

Dr. Magyar Bálint s. k.,

oktatási miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére