138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet

az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében - az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 40. §-a (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva -, az egészségügyi hatósági igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. §-ának (4) bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének k) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének g) pontjában, a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20/A. §-ának a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének h) pontjában, valamint az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §

Az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter az egészségügyért való felelőssége körében meghatározza]

" a) a közegészségügyi, népegészségügyi feladatokat, továbbá a feladatkörébe tartozó szakterületek tekintetében - a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, valamint törvényben adott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel együttesen - az élelmiszer-biztonság területére vonatkozó határértékek kivételével az egészségre ható tényezők határértékeit,"

3. §

(1) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) létesít, amelynek irányítását a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el."

(2) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hivatal önálló jogi személyiségű, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A Hivatal költségvetése a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetén belül szerepel, meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal látja el."

(3) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tanácsba - a Hivatal feladatainak ellátásához szükséges szakértelemmel rendelkező tagként - a miniszter négy, az egészségügyi miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, szociális és munkaügyi miniszter két-két, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter egy személyt jelöl, a szakmai, tudományos és érdek-képviseleti szervezetek jelöltjei közül a miniszter két-két tagot választ."

(4) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 5. §-a a következő s) ponttal egészül ki:

[A Hivatal szakmai tevékenysége körében: ]

"s) a 6. §-ban foglalt adatszolgáltatás keretében tudományos célból adatokat gyűjt és elemez az élelmiszerek okozta megbetegedésekről."

(5) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 5/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A többéves nemzeti ellenőrzési terv elkészítését a Hivatal koordinálja. A terv elkészítése során a vámhatóság közreműködését is igénylő feladatok tekintetében a Vám-és Pénzügyőrség véleményét ki kell kérni. A tervet a miniszter a szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben fogadja el. A tervet a minisztérium, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni."

(6) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Hivatal a soron kívüli intézkedések koordinációja keretében összeállítja az élelmiszer- és takarmány-biztonsági válságkezelés során követendő intézkedési és kommunikációs tervet (a továbbiakban: válságkezelési terv), amelyet a miniszter hagy jóvá."

4. §

(1)[2]

(2) A hatósági élelmiszer-ellenőrzés rendjéről szóló 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az élelmiszer-biztonsági szerv

a) kizárólagosan valamennyi élelmiszer-vállalkozás esetében

aa) ellenőrzi az élelmiszer-biztonsági előírások betartását és az élelmiszerek élelmiszer-biztonsági megfelelőségét, nyomon követhetőségét, élelmiszerek élelmiszerminőségi megfelelőségét, jelölését, csomagolását, elbírálja az élelmiszerek fogyaszthatóságát,

ab) ellenőrzi az élelmiszerláncban az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok megfelelőségét, továbbá - a b) pontban foglalt eltéréssel - az élelmiszer-higiéniai megfelelőséget,

ac) vizsgálja az állati eredetű melléktermékek és élelmiszer hulladékok kezelését és ártalmatlanná tételét állat-járványügyi és élelmiszer-biztonsági szempontból, állatjárvány fennállása vagy annak gyanúja esetén az állategészségügyi-járványvédelmi előírások betartását;

b) vendéglátóhelyen az ab) pontban foglalt ellenőrzést és vizsgálatot az élelmiszer-vállalkozás által a vendéglátó termék előállításához használt élelmiszer-összetevők és -alapanyagok tárolására szolgáló raktárban, azok beszerzése, tárolása, kezelése vonatkozásában végzi;

c) külön jogszabály alapján vizsgálja az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőkkel jelzett, valamint a hagyományos különleges termékeket;

d) a közegészségügyi hatóság értesítése alapján élelmiszer-eredetű megbetegedés vagy annak gyanúja esetén az élelmiszerrel kapcsolatban ellenőrzést és vizsgálatot végez - az e) pontban foglalt eltéréssel - az élelmiszerlánchoz tartozó bármely területen és helyen, melynek során a vizsgálat lezárásáig folyamatosan tájékoztatja a közegészségügyi hatóságot;

e) vendéglátóhelyen a d) pontban foglalt ellenőrzést és vizsgálatot az élelmiszer-vállalkozás által a vendéglátó termék előállításához használt élelmiszer-összetevők és -alapanyagok eredetének vonatkozásában végzi, melynek során a vizsgálat lezárásáig folyamatosan tájékoztatja a közegészségügyi hatóságot;

f) élelmiszerrel kapcsolatban ellenőrzést és vizsgálatot végez az élelmiszerlánchoz tartozó bármely területen és helyen az emberi egészségre veszélyes élelmiszer forgalomba kerülésekor, melynek során a vizsgálat lezárásáig folyamatosan tájékoztatja a közegészségügyi hatóságot;

g) ellenőrzi az Európai Unión kívüli országból (a továbbiakban: harmadik ország) belépő élelmiszerek élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi megfelelőségét;

h) vizsgálja a forgalomba hozott, illetve harmadik országból érkező feldolgozatlan és feldolgozott növényi eredetű mezőgazdasági termékeket és élelmiszereket növényvédőszer-maradék, a nitrát és nitrit tartalom, valamint növényi károsító vonatkozásában, a feldolgozatlan növényi eredetű mezőgazdasági termékek nehézfémtartalmát, illetve termésnövelő anyagokból származó egyéb toxikus anyagtartalmát;

i) ellátja a jogszabályban meghatározott zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatokat, ellenőrzi a belföldön megtermelt, forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behozatalra szánt zöldséget, gyümölcsöt, és az előállításukkal, forgalmazásukkal kapcsolatos követelményeket;

j) ellenőrzi az előállítás és a forgalmazás területén a szőlőtermesztésről, valamint a borgazdálkodásról szóló jogszabályokban foglaltak betartását a belföldön forgalomba kerülő, közfogyasztásra szánt, továbbá az export és import borok, borpárlatok, borászati készítmények vonatkozásában.

(2) A közegészségügyi hatóság

a) a vendéglátóhelyen és annak raktárában ellenőrzi és vizsgálja az ételkészítésre, ételtárolásra, ételkezelésre, ételkiszolgálásra, valamint az abban részt vevő személyzetre vonatkozó közegészségügyi előírások betartását, valamint a táplálkozástudományi szempontok érvényre jurtatását;

b) vizsgálja az élelmiszer-eredetű megbetegedéseket járványügyi szempontból, továbbá az a) pontban szereplő tevékenységek során keletkezett élelmiszerek, valamint az azt végző személyzet vonatkozásában, amelynek során az élelmiszer-biztonsági szervet egyidejűleg értesíti;

c) vizsgálja az élelmiszer-eredetű megbetegedéseket a háztartásokban, amelynek során az élelmiszer-biztonsági szervet egyidejűleg értesíti;

d) élelmiszer-eredetű megbetegedés, vagy annak gyanúja esetén a betegekkel kapcsolatos, illetve a vendéglátóhelyen a megbetegedésre vonatkozóan megismert, feltárt adatokról a lehető legrövidebb időn belül, majd a vizsgálat lezárásáig folyamatosan adatot közöl az élelmiszer-biztonsági szervvel;

e) táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez.

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság a 178/2002/EK rendelet szerinti kiskereskedelem területén az élelmiszer-biztonsági követelmények kivételével vizsgálj a-a külön jogszabályban meghatározott hatáskörében eljárva - a fogyasztóknak szánt, forgalomba hozatalra kerülő termékek minőségét, jelölését, csomagolását, származását, reklámozását, valamint a forgalmazás egyéb jogszabályokban előírt feltételeit.

4. § (1) Az élelmiszer-biztonsági szerv - a vámhatósággal együttműködve - összehangolt közös ellenőrzéseket végez élelmiszer-logisztika és nagykereskedelmi raktárakban, üzletláncok elosztó központjaiban és szükség szerint a közutakon az élelmiszerek dokumentációjának, eredetének, nyomon követhetőségének ellenőrzésére. A vámhatóság a közös ellenőrzések során a feladat- és hatáskörébe tartozó ellenőrzési feladatokat - így különösen az élelmiszer-szállítmányok közúti ellenőrzését - látja el.

(2) Az élelmiszer-biztonsági szerv a harmadik országból érkező élelmiszerek vizsgálata során együttműködik a vámhatósággal."

5. §

A vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az elárusítóhelyre, az árusítást végző személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, élelmiszer-biztonsági, közegészségügyi, állategészségügyi és növényegészségügyi, köztisztasági előírásokat."

6. §

(1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 111. §-a (7) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az eltérő megoldás]

"a) az egészségvédelem biztosítása szempontjából a 66. § (1) bekezdése, a 70. § (3), (6), (7) bekezdése, a 71. §, a 72. § (7) bekezdése, a 73. § (3) bekezdése, a 77. § (4) bekezdése, 77. § (5) bekezdése vonatkozásában az élelmiszer fogyasztására szolgáló helyiség esetén, a 79. § (2) bekezdésének b) pontja, (5) bekezdése, a 82. § (2) bekezdésének a)-c) pontja, (6) bekezdése, a 85. § (3), (4), (5) bekezdése, a 88. § (3) bekezdése, a 89. § (2) bekezdése, 90. § (2), (3), (4) bekezdése, a 92. § (4), (5) bekezdése, a 99. §, a 102. § (3) bekezdése és a 103. § (1) bekezdése tekintetében az Egészségügyi Minisztérium Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala, a 77. § (5) bekezdése vonatkozásában élelmiszer tárolására, feldolgozására, forgalmazására szolgáló helyiség esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal hozzájárulásával és feltételeivel,"

(2) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1 Mezőgazdasági élelmiszer-biztonság"

Szakigazgatási Hivatal

(3) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14 - Mezőgazdasági talajvédelem"

Szakigazgatási Hivatal

- környezetvédelmi,

természetvédelmi és

vízügyi felügyelőség

7. §

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (1) bekezdésének ca) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A regionális intézet ellátja az alapító okiratban meghatározott, illetve a jogszabályokban rögzített feladatokat]

"ca) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság, munkaegészségügy) területén az élelmiszer-biztonság kivételével, mely a feladatok ellátásához műszeres, por-, rost-, zaj- és sugárlaboratóriumot üzemeltethet,"

8. §

(1) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselő részére a 2. számú mellékletben meghatározott minta szerinti igazolványt kell kiállítani."

(2) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a a következő l) -m) pontokkal egészül ki:

[Az MgSzH-t - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a Kormány]

"l) élelmiszer-biztonsági szervként,

m) zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrzési szervként"

[jelöli ki.]

(3) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

"(19) A Kormány állategészségügyi hatóságként az Áeütv. 45. §-ának (3) bekezdése szerinti feladat ellátására az elsőfokú hatósági jogkörében eljáró hatósági állatorvost, hatósági főállatorvost, élelmiszer-biztonsági felügyelőt - aki az MgSzH területi szervének élelmiszer-biztonsági, illetve -minőségellenőrzési feladatokat ellátó köztisztviselője - állategészségügyi felügyelőt - aki az MgSzH területi szervének állategészségügyi, illetve takarmány-ellenőrzési feladatokat ellátó köztisztviselője -jelöli ki."

(4) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Érv. 8/A. §-a szerinti feladat ellátására az MgSzH Központját jelöli ki.

(2) A Kormány élelmiszer-ellenőrző hatóságként az Érv. 14. §-ának (1) bekezdése szerinti feladat ellátására az elsőfokú hatósági jogkörében eljáró hatósági állatorvost, hatósági főállatorvost, élelmiszer-biztonsági felügyelőt - aki az MgSzH területi szervének élelmiszer-biztonsági, illetve -minőségellenőrzési feladatokat ellátó köztisztviselője - növényvédelmi felügyelőt, zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrt jelöli ki.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladat ellátására az élelmiszer-biztonsági feladatokat érintő előírások tekintetében az MgSzH Központját és területi szervét jelöli ki.

(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Ehi. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladat ellátására az élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer előállításához felhasználásra kerülő, az európai élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ivóvíz, továbbá ásványvíz, valamint palackozott vizek minőségének, a közegészségügyi követelmények betartásának, illetve érvényesülésének a rendszeres ellenőrzése tekintetében az MgSzH Központját és területi szervét jelöli ki.

(5) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Ehi. 4. §-a (5) bekezdésének

a) a) pontja szerinti feladat ellátására az élelmiszerekben, italokban, élvezeti cikkekben, valamint az ezek készítéséhez használt anyagok összetevőiben előforduló vagy kezelésük során belekerülő vegyi, fizikai, illetve biológiai egészségkárosító anyagok kimutatása, az ezekre vonatkozó közegészségügyi határértékek és követelmények kimunkálása, és mindezeknek a termelés, feldolgozás, tárolás és forgalmazás során történő ellenőrzése és érvényesítése tekintetében,

b) b) pontja szerinti feladat ellátására a megbetegedést okozó élelmiszer külön jogszabály szerinti - a járványügyi kivizsgálás kivételével történő - vizsgálata, továbbá az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtétele, újabb egészségkárosodások megelőzése érdekében történő intézkedések tekintetében,

c) d) pontja szerinti feladat ellátására adalékanyagok és technológiai segédanyagok, élelmiszer-csomagolóanyagok, élelmiszeriparban felhasznált mosó- és fertőtlenítőszerek gyártásával, felhasználásával, az élelmiszert előállító, feldolgozó, csomagoló, tároló és forgalmazó helyek működési engedélyezésével kapcsolatos eljárásban való közreműködés tekintetében az MgSzH Központját és területi szervét jelöli ki."

(5)[3]

(6)[4]

9. §

(1) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

[A jelen rendelet hatálya nem terjed ki: ]

"e) arra a vízre, amelyet kizárólag olyan célra használnak, amely nem jelent sem közvetlen, sem közvetett káros hatást a vízhasználók egészségére és a víz felhasználását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) regionális intézete (a továbbiakban: ÁNTSZ megyei intézete)- élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer előállításához történő felhasználás esetében a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) szakhatósági hozzájárulásával -engedélyezte;"

(2) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-ának ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[ivóvíz: e rendeletben meghatározott minőségű olyan víz: ]

"ab) amelyet az európai élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) 2. cikke szerint az élelmiszer-vállalkozások élelmiszer előállításához használnak fel (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz), beleértve mindazon anyagoknak és termékeknek a gyártását, feldolgozását, konzerválását és forgalmazását, amelyek emberi fogyasztásra szolgálnak; kivéve, ha az ÁNTSZ, illetve az MgSzH azt állapítja meg, hogy a víz minősége nem befolyásolhatja a késztermék (élelmiszer) minőségét;"

(3) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A víz minőségének az alábbi pontokon kell megfelelnie a 3. §-ban foglalt előírásoknak: ]

"d) élelmiszeripari-vállalkozások esetén, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében felhasználják."

(4) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az ÁNTSZ megyei intézete, illetve - a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz vendéglátáson kívüli élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén az élelmiszer-vállalkozás irányában - az MgSzH olyan vízminőségi jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyre nincs a 3. § szerint meghatározott határérték, amennyiben feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, illetőleg koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot jelenthet."

(5) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz vendéglátáson kívüli élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználásának ellenőrzése az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv 6. cikkének d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH hatásköre. Az MgSzH és az ÁNTSZ egymást kölcsönösen tájékoztatják, amely kölcsönös tájékoztatási kötelezettség kiterjed minden olyan eltérésre, illetve adatszolgáltatásra, amely egészségügyi vagy élelmiszer-biztonsági kockázattal van összefüggésben."

(6) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az üzemeltető, illetve az ellenőrzött élelmiszervállalkozás köteles a vizsgálat költségeit az ellenőrző hatóságnak megtéríteni, amennyiben arra az 5. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat elmulasztása miatt kerül sor, valamint ha a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a határérték-túllépés az üzemeltető jogellenes magatartásának a következménye.

(3) Az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztását, felhasználását- függetlenül attól, hogy határérték-túllépés fordult-e elő - az ÁNTSZ megyei intézete, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz vendéglátáson kívüli élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználását az MgSzH megtilthatja, korlátozhatja, vagy - ha az az emberi egészség védelme érdekében szükséges - egyéb módon intézkedhet. Az üzemeltető a fogyasztókat és a helyi önkor-mányzato(ka) t köteles haladéktalanul tájékoztatni a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, valamint az átmeneti vízellátás módjáról és rendjéről."

10. §

(1) A növényvédelmi igazgatás szervezetéről szóló 335/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tv. 51. § a)-b) pontjaiba foglalt intézkedések megtételére jogosult növényvédelmi szervként a Kormány

a) belterületen a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző),

b) külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi szervét

jelöli ki."

(2) A növényvédelmi igazgatás szervezetéről szóló 335/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti közérdekű védekezés elrendelésére belterületen a jegyző jogosult.

(2) A Tv. 7/A. § (1) bekezdése szerinti parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelésére belterületen a jegyző jogosult.

(3) A Tv. 53. § (4) bekezdése tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként a jegyzőt jelöli ki."

11. §

(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 10. §-a a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(3) E rendelet 1. §-ának (2) bekezdése és 3. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a (1) bekezdésének c) pontja;

b) a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésének első mondatában a ", melléklet szerinti" szövegrész, valamint melléklete;

c) a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) és (2) bekezdése;

d) a hatósági élelmiszer-ellenőrzés rendjéről szóló 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja;

b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a (1) bekezdésének "és 8/A. §-a" szövegrésze;

c) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a (3) bekezdésének be) pontja;

d) a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 9. §-ának (3) bekezdése.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 237/2007. (IX. 12.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.31.

[2] A 226/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[3] A 238/2007. (IX. 12.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[4] A 238/2007. (IX. 12.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.