66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A Kormány Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) létesít, amelynek irányítását a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(2) A Hivatal az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén szakmai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő, információs, koordináló, az Európai Unió központi szerveivel és a tagállamok élelmiszer-biztonsági szerveivel kapcsolattartást végző szervezet.

(3)[2] A Hivatal önálló jogi személyiségű, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A Hivatal költségvetése a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetén belül szerepel, meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal látja el.

(4)[3] A Kormány az élelmiszerláncról és felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 24. § (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében, a 27. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 31. §-ában szereplő, élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervként a Hivatalt jelöli ki.

2. §

(1)[4] A miniszter kiadja a Hivatal Alapító Okiratát és jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatát.

(2)[5] A miniszter a Hivatal vezetőjét pályázat útján négy évre nevezi ki. A munkáltatói jogokat a Hivatal vezetője felett a miniszter gyakorolja.

(3) A Hivatal vezetője és alkalmazottai közalkalmazottak. A Hivatal alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört a Hivatal vezetője gyakorolja. A Hivatal vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a Hivatal tevékenységét az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén érintett hatóságokkal, intézményekkel, szervezetekkel együttműködve végezze. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a Hivatal vezetője elkészíti, és jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek.

(4)[6]

(5)[7]

3. §

(1)[8] A Hivatal vezetője mellett 17 tagból álló állandó Tudományos Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Tanács) működik. A Tanács

a) a miniszter felkérésére véleményt ad a Hivatal feladatkörébe tartozó, illetve működésével kapcsolatos kérdésről,

b) a Hivatal vezetőjének felkérésére szakvéleményt, tanulmányt készít, tudományos kérdésben véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz,

c) javaslatot tesz a Hivatal vezetőjének az éves munkaprogramhoz.

(2)[9] A Tanácsba - a Hivatal feladatainak ellátásához szükséges szakértelemmel rendelkező tagként - a miniszter négy, az egészségügyi miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, szociális és munkaügyi miniszter két-két, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter egy személyt jelöl, a szakmai, tudományos és érdek-képviseleti szervezetek jelöltjei közül a miniszter két-két tagot választ.

(3) A Tanács üléseit a Hivatal vezetője szükség szerint, de legalább kéthavonta összehívja, illetve a Tanács tagjai kétharmadának írásbeli kérésére köteles összehívni.

(4) A Tanács ügyrendjét maga állapítja meg, hatálybalépéséhez a Hivatal vezetőjének jóváhagyása szükséges.

4. §

(1) A Hivatal vezetője a különleges szakértelmet igénylő kérdések elbírálására, szakvélemények elkészítésére állandó tudományos szakbizottságokat (a továbbiakban: szakbizottságok) hozhat létre.

(2) A Hivatal vezetője olyan kérdés megítélése kapcsán, amely nem tartozik sem a Tanács, sem a szakbizottságok szakmai ismeretkörébe, független szakértő(ke)t vehet igénybe.

(3)[10] A Tanács tagja nem lehet szakbizottságnak tagja, és nem járhat el független szakértőként.

(4) A Tanács felelős az egyes szakbizottságokban folyó szakmai munka koordinációjáért, valamint a szakbizottságok eljárásrendjének és munkamódszerének meghatározásáért.

5. §

A Hivatal szakmai tevékenysége körében:

a) közreműködik a magyar nemzeti élelmezés- és táplálkozáspolitika kialakításában az élelmiszer- és takarmánybiztonság vonatkozásában,

b) kapcsolatot tart az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal és egyéb, az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén érintett nemzetközi, tagállami és hazai szervezetekkel,

c) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság megbízására szakvéleményeket, szaktanulmányokat készít, tudományos és műszaki segítséget nyújt, adatot gyűjt, és elvégzi a felmerülő kockázat azonosítással kapcsolatos feladatokat,

d) kijelölt kapcsolattartó pont az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerének hálózatában,

e) javaslatot tesz az élelmiszer- és takarmánybiztonságot veszélyeztető eseményekkel kapcsolatos kormányzati intézkedések kidolgozásához,

f) véleményezi az élelmiszer- és takarmánybiztonságot érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatot tesz új jogszabályok megalkotására, hatályos jogszabályok módosítására,

g) azonosítja és jellemzi az élelmiszer- és takarmánybiztonságra kockázatot jelentő területeket,

h) részt vesz az egységes kockázatbecslési módszerek kialakításában,

i)[11] javaslatot tesz az élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzésében részt vevő szerveknek a kiemelten vizsgálandó témákra, és koordinálja az élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzéséhez szükséges mintavételi tervek kidolgozását,

j) adatot szolgáltat, szakmai tájékoztatást nyújt a központi közigazgatási szervek felkérésére az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén,

k) szakvéleményt, szaktanácsot ad, tudományos támogatást nyújt a közigazgatási szervek, intézmények felkérésére az élelmiszer- és takarmánybiztonsággal kapcsolatos kérdésekben,

l) a nemzetközi és hazai élelmiszer-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-minőségi, takarmánybiztonsági, továbbá a géntechnológia felhasználására vonatkozó információkat, ismereteket, követelményeket gyűjt, elemez, értékel és ezekről az élelmiszer- és takarmány-ellenőrző, közegészségügyi és fogyasztóvédelmi hatóságokat, valamint az érdekelteket tájékoztatja,

m) az egyes hatóságoknál működő információs rendszerekre épülve saját adatbázis létrehozásával gyors és átfogó tájékoztatást nyújt a fogyasztók számára az élelmiszer- és takarmánybiztonságot érintő aktuális kérdésekről, problémákról, megelőzésük módjairól, az élelmiszer- és takarmánybiztonság eredményeiről,

n) közreműködik, tudományos, technikai segítséget nyújt az emberi egészséget közvetlenül vagy közvetve veszélyeztető ártalmak azonosításában és felszámolásában,

o) koordinál az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén érintett minisztériumok, hatóságok, intézmények, szervezetek között,

p) az élelmiszer- és takarmánybiztonság érdekében végzett monitorvizsgálatok eredményeit a vizsgálatra jogosult laboratóriumoktól bekéri, elemzi és szükség esetén közzéteszi,

q)[12] felméri, harmonizálja és folyamatosan figyelemmel kíséri a laboratóriumi kapacitásokat, és javaslatot tesz annak fejlesztésére,

r) ellátja a külön jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

s)[13] a 6. §-ban foglalt adatszolgáltatás keretében tudományos célból adatokat gyűjt és elemez az élelmiszerek okozta megbetegedésekről.

5/A. §[14]

(1) E § alkalmazásában

a) többéves nemzeti ellenőrzési terv: a 882/2004/EK rendelet 41. cikke szerinti integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv élelmiszer-ellenőrzésre vonatkozó része;

b) éves nemzeti ellenőrzési terv: a hatósági élelmiszer-ellenőrzést végző hatóságok - az a) és c) pont szerinti tervek figyelembevételével elkészített - saját éves munkaterve alapján, a Hivatal koordinációjával összeállított nemzeti élelmiszer-ellenőrzési terv;

c) koordinált ellenőrzési terv: a 882/2004/EK rendelet 53. cikke szerinti terv élelmiszer-ellenőrzésre vonatkozó része.

(2)[15] A többéves nemzeti ellenőrzési terv elkészítését a Hivatal koordinálja. A terv elkészítése során a vámhatóság közreműködését is igénylő feladatok tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal véleményét ki kell kérni. A tervet a miniszter a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben fogadja el. A tervet a minisztérium, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(3)[16] Az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt, a fogyasztóvédelmi hatóságot és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (a továbbiakban: ellenőrző hatóságok) felügyelő szervek az éves munkaterveiket legkésőbb a tárgyév január 15-ig megküldik a Hivatal részére, amely ezeket a tárgyév február végéig egyezteti. Az egyeztetett munkaterveket - a kiemelt ellenőrzési feladatok figyelembevételével - az ellenőrző hatóságokat felügyelő szervek hagyják jóvá.

(4) A hatóságokat felügyelő szervek az éves munkatervük keretében végzett első félévi ellenőrzésekről tájékoztatás céljából a tárgyév szeptember 1-jéig összefoglalót küldenek a Hivatalnak.

(5) A 882/2004/EK rendelet 44. cikke szerinti éves országjelentés elkészítéséhez szükséges, az élelmiszer-ellenőrző hatóságok tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló összefoglaló jelentést a hatóságokat felügyelő szervek minden év március 1-jéig a Hivatalnak megküldik.

(6) Az Európai Unió által kiemelten kezelt területeket érintő, a koordinált ellenőrzési tervben meghatározott feladatok megosztását a Hivatal koordinálja.

(7) A (2) bekezdés szerinti koordináció során a Hivatal különösen a kiemelt ellenőrzési feladatokra tesz javaslatokat a hatóságokat felügyelő szerveknek.

(8) Az éves és a többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján elvégzendő ellenőrzéseket és azok ütemezését az ott meghatározott szempontrendszer szerint a hatóságok önállóan, illetve amennyiben az ellenőrzés jellegéből adódik, együttesen teljesítik, illetve határozzák meg. A vámhatóság közreműködését is igénylő feladatok ütemezésének egyeztetésébe a Vám- és Pénzügyőrséget is be kell vonni.

(9) A többéves nemzeti ellenőrzési tervből adódó ellenőrzésekről, valamint a saját ellenőrzési tervben foglalt, továbbá az előbbiektől függetlenül szükségessé vált ellenőrzésekről és laboratóriumi vizsgálatokról a hatóságokat felügyelő szervek a Hivatalt tájékoztatják, majd a tevékenységről a Hivatalnak összefoglaló értékelést küldenek.

(10) A Hivatal a rendelkezésére bocsátott adatok alapján az élelmiszer-biztonsági helyzetről félévenként összefoglaló tájékoztatást ad az illetékes minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal részére.

5/B. §[17]

6. §

(1)[18] Az ellenőrző hatóságok a Hivatallal együttműködnek. Az ellenőrző hatóságok a hatékony, koordinált és magas színvonalú élelmiszer és takarmány ellenőrzés érdekében - a Hivatalnak az 5. §-ban meghatározott feladatai ellátásához - a feladatkörükben rendelkezésükre álló adatokat félévente, intézkedést igénylő esetben soron kívül átadják. A Hivatal az általa működtetett adatbázis adatait e szerveknek kérésre átadja.

(2)[19] Az (1) bekezdés szerinti ellenőrző hatóságok a rendkívüli élelmiszerlánc eseményekről és az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről, valamint minden, a 178/2002/EK rendelet 50. cikkében meghatározott esetben a Hivatalt haladéktalanul kötelesek tájékoztatni.

(3)[20] Az élelmiszer és takarmánybiztonságot veszélyeztető, (2) bekezdés szerinti rendkívüli élelmiszerlánc eseményről a Hivatal valamennyi érintett ellenőrző hatóságot haladéktalanul értesíti, és eleget tesz az 5. § d) pontjában foglalt kötelezettségének.

(4)[21] A Hivatalt az ellenőrző hatóságok tevékenységének, valamint a külön jogszabály szerinti élelmiszer ellenőrzési tervek elkészítésének hatékony koordinációja, illetve a rendkívüli helyzetek esetén szükséges gyors, összehangolt reagálás érdekében Hatósági Koordinációs Csoport segíti. A Hatósági Koordinációs Csoport tagjai a következők: valamennyi élelmiszer és takarmány ellenőrzésben érintett minisztérium, hatóság, továbbá a Pénzügyminisztérium, valamint Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága egy-egy kijelölt kapcsolattartó személye, illetve annak megnevezett helyettesítője.

(5)[22] A Hivatal a soron kívüli intézkedések koordinációja keretében összeállítja az élelmiszer- és takarmány-biztonsági válságkezelés során követendő intézkedési és kommunikációs tervet (a továbbiakban: válságkezelési terv), amelyet a miniszter hagy jóvá.

(6)[23] Az import és export élelmiszerek és takarmányok ellenőrzése tekintetében a Vám- és Pénzügyőrség köteles a Hivatallal szorosan együttműködni, és minden elvárható segítséget és információt megadni a Hivatal hatékony koordinációjának elősegítése érdekében. A Vám- és Pénzügyőrség ennek keretében különösen a Hivatal rendelkezésére bocsátja - a vámtitok kivételével - a feladatkörében tudomására jutott, az élelmiszer-biztonság szempontjából jelentős áruforgalmi és határellenőrzési adatokat, szükség esetén értesíti a Hivatalt és az (1) bekezdés szerinti szerveket.

(7)[24] A Hivatal feladatainak ellátása során keletkezett dokumentumok nyilvánosságra hozataláról, illetve az ezekhez való hozzáférésről, valamint a titoktartásra vonatkozó szabályokról a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.

7. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az 5. § c) és d) pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)[25]

(4)[26] Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről, 13. cikk, 31. cikk, 41. cikk, 44. cikk, 53. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról, 50. cikk.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelethez[27]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[2] Megállapította a 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[3] Beiktatta a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[4] Megállapította a 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.01.01.

[5] Megállapította a 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[8] Megállapította a 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2005.01.01.

[9] Megállapította a 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[10] Módosította a 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[11] Módosította a 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[12] Megállapította a 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[13] Beiktatta a 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[14] Beiktatta a 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. § - . Hatályos 2006.01.01.

[15] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 102. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[16] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[18] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[19] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[20] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[21] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[22] Megállapította a 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[23] Beiktatta a 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[24] Számozását módosította a 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 863. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[26] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék