344/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény 13. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 20. §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Amennyiben az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatban csak az orvos vagy csak a védőnő részmunkaidős, akkor a legfeljebb 60 Ft/fő összegű díj fele utalványozható."

2. §

A Kr. módosításáról szóló 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Krm.) 27. §-ának (14) bekezdése szerinti pályázat alapján finanszírozásra befogadott mentési feladatot végző szolgáltató 2004. december 31-én lejárt finanszírozási szerződését - a szolgáltató kérésére - a MEP változatlan feltételekkel 2005. június 30-áig meghosszabbítja a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, mentés jogcím előirányzatának terhére.

3. §[1]

4. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -2004. december 31-én lép hatályba.

(2)[2]

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Krm. 27. §-ának (2) bekezdésében és a Kr. módosításáról szóló 112/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 16. §-ának (2) bekezdésében a "2005. január 1-jén" szövegrész helyébe a "2005. június 1-jén" szövegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés g) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés g) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.