112/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. §-a (3) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés szerinti összeget növelni kell]

"b) 30%-kal, ha a háziorvosi szolgálat orvosa legalább két rendelőben folytatja tevékenységét,

c) a b) pont szerinti mértéket meghaladóan rendelőnként további 10%-kal, ha a b) pont szerinti díjazás alapját képező rendelőkhöz képest a háziorvosi szolgálat rendelői további más, az ellátási területhez tartozó településen vagy településeken helyezkednek el."

(2) A Kr. 14. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az egy éven túl betöltetlen területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat betöltése esetén a szolgálat finanszírozása egy éven keresztül kiegészítésre kerül az azonos típusú szolgálatok előző évi teljesítménye szerinti átlagos havi díjazásának mértékéig."

2. §

A Kr. 19. §-ának (4) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Amennyiben a központi ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató a sürgősségi betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás szerint ügyeleti időben közös diszpécser szolgálatot tart fenn, további 10%-kal megemelt ügyeleti díjazásra jogosult."

3. §

(1)[1]

(2) A Kr. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(9) bekezdés számozása (4)-(10) bekezdésre változik:

"(3) Az aktív fekvőbeteg-szakellátásra lekötött kapacitás krónikus fekvőbeteg-ellátásra történő átcsoportosítása esetén az aktív fekvőbeteg szakellátási teljesítményvolument az átcsoportosított kapacitásra jutó súlyszám 70%-ával kell csökkenteni. Az aktív fekvőbeteg-szakellátásra lekötött kapacitás járóbeteg-szakellátásra történő átcsoportosítása esetén az aktív fekvőbeteg-szakellátási teljesítményvolument az átcsoportosított kapacitásra jutó súlyszám 70%-ával kell csökkenteni és a járóbetegszakellátási teljesítményvolument a forintértéknek megfelelő pontszám 70%-ával kell növelni.

A bázisidőszakban is finanszírozott szolgáltatásokra kötött volumenszerződés szerinti teljesítmény mennyisége részét képezi az összes teljesítményvolumennek. A bázisidőszakban megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerinti teljesítmény mennyisége képezi a teljesítményvolument.

Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv kezdeményezheti a finanszírozónál a saját fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók közötti teljesítményvolumen átcsoportosítását, és másik egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel közösen kezdeményezheti meghatározott teljesítményvolumen átadását, illetve átvételét. A teljesítményvolumen átcsoportosítása, átadása, átvétele nem érinti az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv ellátási kötelezettségét."

(3) A Kr. 27. §-a a következő (11)-(12) bekezdésekkel egészül ki:

"(11) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás területén a külön jogszabályban meghatározott sürgősségi ellátási szinteknek megfelelő szolgáltatást nyújtó, vagy a traumatológiai ellátás területén 24 órás, folyamatos betegfelvételt biztosító szolgáltató - a Regionális Egészségügyi Tanács (RET) előzetes véleményének figyelembevételével - abban az esetben jogosult az R.-ben meghatározott havi fix összegű díjra, ha

a) a gyógyintézetben intenzív osztály és legalább 3 további szakmában szervezett aktív fekvőbetegosztály működik, ideértve a mátrix szervezetben működő gyógyintézeteket is,

b) a működési engedély szerinti szakmákban a sürgősségi betegellátás folyamatos biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

A díjazás fedezetére az 5. számú melléklet Célelőirányzatok Egyéb előirányzata szolgál.

(12) A (11) bekezdésben foglalt feltételeket a b) pont kivételével nem kell alkalmazni a speciális sürgősségi centrumok esetében."

4. §

A Kr. 30. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Nem számolható el a finanszírozó felé járóbetegszakellátási teljesítményként]

"a) a fekvőbetegosztályon kezelés alatt álló beteg részére nyújtott szakellátás, kivéve a sürgősségi betegellátási egységben nyújtott és 6 órán belül befejezett ellátást, a külön jogszabályban meghatározott csecsemőkori szűréseket; továbbá a fekvőbeteg-ellátást indokoló betegséggel össze nem függő onkológiai és citológiai szűréseket, amennyiben azok elvégzése a külön jogszabályban foglaltak szerint nem történt meg;"

5. §

(1) A Kr. 35. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az otthoni szakápolást végző szolgáltató és az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató (a továbbiakban együtt: szakápolási szolgáltató) finanszírozása a külön jogszabály szerint kötött szerződés alapján, az 5. számú melléklet otthoni szakápolás kiadási előirányzata terhére történik.

(2) A szakápolási szolgáltató vállalja - a külön meghatározott betegségek esetén - a szerződésben meghatározott ellátási területre az otthoni szakápolás igénybevételére jogosult személy (a továbbiakban: biztosított) otthonában végzendő szakápolást, és ezt a szerződési ajánlat benyújtásakor a működési területe szerint illetékes települési önkormányzatnak bejelenti. A szolgáltató az OEP által kiírt és az otthoni hospice ellátásra benyújtott pályázatában, valamint a külön jogszabályban foglaltak alapján végzi az ellátást."

(2) A Kr. 35. §-ának (4) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Az R. 9. számú mellékletében meghatározott egynapos beavatkozással összefüggésben nem rendelhető el otthoni szakápolás."

(3) A Kr. 35. §-a (8) bekezdésének első mondata helyébe a következő szövegrész lép:

"(8) Az otthoni szakápolás legfeljebb 14 vizitre, az otthoni hospice ellátás legfeljebb 50 napra rendelhető el, amely ismételt orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - az otthoni szakápolás esetén további három, az otthoni hospice ellátás esetén további két alkalommal megismételhető."

(4) A Kr. 35. §-ának (11) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Otthoni hospice ellátás elrendelése esetén egyidejűleg otthoni szakápolás nem rendelhető el. Az otthoni hospice ellátás finanszírozási egysége a nap, amely az otthoni ellátáson kívül magában foglalja a folyamatos rendelkezésre állást is. A napidíj mértéke az otthoni szakápolás alapdíjának 120%-a."

6. §

A Kr. 37. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az intézmény az aktív és a krónikus, a nappali kórházi, a kúraszerű, illetve az egynapos beavatkozási esetekről, továbbá a kórházban elhunyt beteg boncolásáról - a 14. számú melléklet szerinti adattartalommal - a tárgyhót követő hónap 10. napjáig jelentést küld az OEP-nek. Az OEP megküldi az intézetek teljesítményét a feldolgozás eredményével együtt az egyéb térítési kategóriák szerinti finanszírozást végző szervezeteknek, továbbá az intézmények részére a saját jelentésük feldolgozásának eredményét."

7. §

A Kr. 40. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az aktív osztályon a főbeavatkozás és a mozgásszervi rehabilitáció szerinti ráépített HBCs is elszámolható, amennyiben a finanszírozási esetnél az aktív ellátáson túl az aktív osztályon rehabilitációra is sor került."

8. §

A Kr. 42. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: "42. § A finanszírozással kapcsolatos nem személyes adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Az adatokhoz való hozzáférés és ellenőrizhetőségük érdekében

a) az OEP a havi összesített teljesítményadatokról és a kifizetésekről az 5. számú melléklet szerinti bontásban, ellátástípusonként készített tájékoztatót - az utalványozással egyidejűleg - megküldi az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnak, amelyet az ESZCSM és az OEP hivatalos tájékoztatóként közzétesz az Egészségügyi Közlönyben,

b) az OEP a finanszírozási adatok közül a 22. számú melléklet A) pontja szerinti adatokat honlapján közzéteszi, továbbá a C) pont szerinti adatokat megküldi az ESZCSM részére,

c) a finanszírozási adatokról az OEP - a b) pontban foglaltak mellett - az ESZCSM részére esetenként, igény szerinti csoportosításban összesítést és elemzést készít."

9. §

A Kr. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az R. 1. számú mellékletében szereplő - tételes elszámolás alá eső - egyszerhasználatos eszközök és implantátumok felhasználásáról nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a 6/A. számú melléklet vagy 14. számú melléklet szerinti Adatlap másolatát, továbbá a felhasznált eszköz beszerzését igazoló dokumentum(ok) másolatát, az eszköz egyedi azonosítóját.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasznált eszközökről és implantátumokról a szolgáltató a finanszírozáshoz a 17. számú melléklet szerinti adatokat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig megküldi a finanszírozónak.

(3) Az(1) bekezdés szerinti egyes eszközökre és implantátumokra eső éves országos keretszámot az OEP - az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium egyetértésével - határozza meg. Az eszközök felhasználására az OEP szolgáltatónként keretösszeget állapít meg. A finanszírozó a megállapított keret mértékéig finanszírozza a felhasználást.

(4) Az OEP az (1) bekezdés szerinti eszközöket és implantátumokat természetben is biztosíthatja, erről azonban az intézeteket legalább 3 hónappal előbb értesíti. Ellenkező esetben az intézetek maguk gondoskodnak a beszerzésről, az OEP az elszámolt eszközök térítésére felső korlátot állapíthat meg."

10. §

A Kr. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg e szakasz a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A még országosan nem elterjedt, az R. 8. számú mellékletében foglalt nagy értékű műtéti eljárások, beavatkozások éves országos keretszámát az OEP - az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium egyetértésével - határozza meg. A műtétek, eljárások végzésére az OEP szolgáltatónként keretösszeget állapít meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellátásokról a szolgáltató a finanszírozáshoz a 17. számú melléklet szerinti adatokat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig megküldi a finanszírozónak."

11. §

A Kr. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A finanszírozás összegének (1) bekezdés szerinti kiegészítésére irányuló igényt - részletes költségkimutatással együtt - a szolgáltató az adott ellátás befejezését követő 60 napon belül nyújthatja be, abban az esetben, amennyiben a betegellátás költsége a finanszírozott HBCs díj ötszörösét meghaladja."

12. §

A Kr. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"47. § A szervtranszplantációs riadó jelentéséért és a szerv kivételéig történő donorellátásáért, ideértve a műtéti rendelkezésre állást is, egy szerv sikeres kivétele esetén (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 380 000 forint, több szerv sikeres kivétele esetén 500 000 forint díjazás jár, amelyből 20 százalék a szervtranszplantációs riadó koordinálását végző, erre a feladatra felhatalmazott szerv tevékenységének az ellenértéke. A szolgáltató a díj 80 százalékából biztosítja a szervkivételben közreműködő személyek megfelelő díjazását. A szervet átültetésre előkészítő munkacsoport tevékenységéért - ha azt az E. Alapból finanszírozott transzplantációs számnak megfelelő számú transzplantáció követi - az OEP szervenként (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 350 000 forint, máj esetén 750 000 forint és tüdő esetén 700 000 forint támogatást folyósít."

13. §[2]

14. §

(1) A Kr. 6/A. számú mellékletének helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2) A Kr. 14. számú mellékletének helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.

(3) A Kr. 15. számú mellékletének helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép.

(4) A Kr. 17. számú mellékletének helyébe e rendelet 4.számú melléklete lép.

(5) A Kr. 18. számú mellékletének helyébe e rendelet 5.számú melléklete lép.

(6) A Kr. az e rendelet 6. számú melléklete szerinti 21. számú melléklettel egészül ki.

(7) A Kr. 8. számú mellékletében foglalt felsorolás a következő szövegrésszel egészül ki:

"00012 Pályázattal befogadott hospice ellátás 1,8"

(8) A Kr. 9. számú mellékletében az "Elrendelt vizitek száma (1 elrendelésnél maximum 14):" szövegrész helyébe az "Elrendelt vizitek és napok száma (otthoni szakápolás esetén 1 elrendelésnél maximum 14 vizit, otthoni hospice ellátás esetén 1 elrendelésnél maximum 50 nap):" szövegrész lép.

(9) A Kr. 11. számú melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Hospice ellátás 1-50 napAlapdíj szorzóNapok számaNapidíj összesen (napidíj X napok száma)
Ellátás száma:1,2

(10) A Kr. 20. számú mellékletében

a) "Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz

A vény azonosítója" szövegrész helyébe a

"Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz

A vény azonosítója (kitöltése opcionális) " szövegrész,

b) a Kitöltési útmutatóban a

"Vény azonosítója

Tartalma:

A vényen lévő vonalkód, amennyiben vényolvasó berendezéssel rendelkezik" szövegrész helyébe a

"Vény azonosítója (kitöltése opcionális)

Tartalma:

A vényen lévő vonalkód, amennyiben vényolvasó berendezéssel rendelkezik (kitöltése opcionális) " szövegrész

lép.

(11) A Kr. 22. számú melléklete C) pontjának

a) 2. pontja helyébe a "2. Gondozók szolgáltató egységenkénti tevékenysége, teljesítmény és finanszírozási adatai, havi, negyedéves, féléves és éves összesítésben" szövegrész,

b) 4. pontja helyébe a "4. Járóbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (szakrendelésenként, szakambulanciánként) teljesítmény- és finanszírozási adatai, tevékenysége (OENO, eset, beavatkozás, pont stb.) havi, negyedéves, féléves és éves összesítésben" szövegrész

lép.

15. §[3]

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Krm.) 9. §-ával módosított Kr. 21. § (2) bekezdésében az "oktatási intézménybe járó gyermek után" szövegrész helyébe az "oktatási intézményben ellátott gyermek után" szövegrész, és a "gyógypedagógiai ellátásban közreműködő közoktatási intézménybejáró gyermek után" szövegrész helyébe "gyógypedagógiai oktatási intézményben ellátott tanuló után" szövegrész lép.

(2) A Krm. 9. §-ával módosított Kr. 21. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A szolgáltató a védőnői szolgálat által ellátandók létszámát minden év szeptember 30-ai állapotnak megfelelően október 31. napjáig, illetve körzethatár-módosítás esetén a szerződésmódosítás kezdeményezésével egyidejűleg bejelenti a MEP-nek

a) az oktatási intézményben ellátandó tanulói létszámot az oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján;

b) a körzet 0-6 éves korú lakosságának számát és az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korúak számát a területileg illetékes jegyző ellenjegyzése alapján;

c) a várandós anyák számát az ÁNTSZ illetékes városi intézetének igazolása alapján."

(3) A Krm. 9. §-ával módosított Kr. 21. §-a a következő új (12) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (12) bekezdés számozása (13) bekezdésre változik:

"(12) A szolgáltató részére az adott havi finanszírozás összegét az OEP a 6. § (3) bekezdése szerint utalványozza a tárgyhónapot megelőző hónapban."

16. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2004. május 1-jén lép hatályba.

(2)[4] E rendelet 5. §-ának (1) és (3)-(4) bekezdése, továbbá a 14. §-ának (7)-(9) bekezdése 2004. szeptember 1-jén, a 15. §-a 2005. június 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Kr. 4. §-ának (8) bekezdésében a "biztosítottnak nem minősülő külföldi állampolgár" szövegrész helyébe a "magyar egészségbiztosítási jogszabályok alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyek" szövegrész, a 19. §-ának (3) bekezdésében a "31,50 Ft/fő" szövegrész helyébe a "37 Ft/fő" szövegrész, a 35. § előtt a "Házi szakápolás finanszírozása" cím helyébe az "Otthoni szakápolás finanszírozása" cím, a 38. § (2) bekezdésében az "a HBCs" szövegrész helyébe az "az R. 3. számú melléklete szerinti homogén betegségcsoport(ok) (a továbbiakban: HBCs) " szövegrész, az 50. §-ának (1) és (6) bekezdésében, az 50/A. § (1) bekezdésének felvezető mondatában és az e) pontjában, továbbá a (10) és (12) bekezdésében, az 50/B. § (4) bekezdésében, az 50/C. § j) pontjában a "T. 78. §" szövegrész helyébe a "T. 77. §" szövegrész, a 4. §-ának (2) bekezdésében az "egészségügyi, szociális és családügyi miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: Kijelölt Szervezet) " szövegrész helyébe az "OEP" szövegrész lép,

b) a Kr. 5. §-ának (1) bekezdésében a "Kijelölt Szervezet és" szövegrész, az 50/B. §-ának (2) bekezdésében "a 6. § (2) bekezdés szerint" szövegrész, a 22. számú melléklet B) pontja és a C) pontjában az "és az általa kijelölt szervezet" szövegrész hatályát veszti.

17. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Krm. 27. §-ának (2) bekezdésében a "2004. július 1-jén" szövegrész helyébe a "2005. január 1-jén" szövegrész lép.

(2) A Krm. 26. §-ának (7) bekezdése nem lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 112/2004. (IV. 28.) Korm. rendelethez

[6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Ambuláns adatlap

1. Javítás

0= új rekord

1= javító rekord az intézet kezdeményezésére

2= javító rekord az Egészségbiztosító felhívására

2. Eredeti dátum

Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási dátuma

3. Eredeti szakrendelő

Javítás során a javítandó rekord eredeti szakrendelő kódja

4. Eredeti naplósorszám

Javítás során a javítandó rekord eredeti naplósorszáma

5. Naplósorszám

A beteg naplósorszáma (első 2 jegy kötetszám, 6 jegy köteten belüli sorszám)

6.Rendelő neve

Az ellátást végző rendelő neve

7. Rendelő azonosítója

Az ellátást végző rendelő azonosítója

8. Beküldő munkahely neve

9. Beküldő azonosítója

A beküldő munkahely azonosítója

10. Térítési kategória

1 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás

2= magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3= államközi szerződés alapján végzett ellátás

4= egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása

5= magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

6= fekvőbeteg részére végzett eljárás

9 = külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb) A = befogadott külföldi állampolgár D = menekült, menedékes státuszt kérelmező E = elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás

11. Ellátást végző orvos kódja

Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma

12. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága

Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni

13. Személyazonosító jel

Lásd a kitöltési útmutatót

14. Személyazonosító típusa

0= a személyazonosító jel nincs kitöltve

1 = TAJ szám

2= 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3= útlevélszám

4= Segítő Jobb engedélyének száma

5 = menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

15. A beteg neve

16. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

17. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni

18. A beteg leánykori neve

A beteg leánykori nevét kell megadni

19. Lakcím

A beteg lakcíme, (irányítószám, város/község, utca, házszám)

20.Kezelés ideje

A kezelés dátuma. Az óra és perc mezők kitöltése csak sürgősségi ellátás során kötelező

21.A beteg neme

1 = férfi

2= nő

22. Az ellátás típusa

1 = első szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban

2= visszarendelés

3= szakorvosi konzílium

4= elsősegélynyújtás

5= tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata

6= szűrés

7= gondozásba vétel

8= gondozott beteg ellátása

23. Továbbküldés

0= továbbküldés nem történt

1 = más járóbeteg-szakrendelésre küldve

2= háziorvosi szolgálathoz irányítva

3= a beküldő háziorvoshoz irányítva

4= meghalt

5= saját szakorvosi rendelésre visszarendelve

6= a beküldő szakrendeléshez visszairányítva

7= fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalva

8= házi szakápolásra utalva

24. Baleset minősítése

00 = baleseti összefüggésbe nem hozható

11 = üzemi munkahelyi baleset az üzem területén és / vagy munkavégzés közben

12 = üzemi baleset szolgálati úton

13 = üzemi baleset társadalmi vagy egyéb munkával összefüggő

14 = üzemi úti baleset közúton

15 = üzemi úti baleset nem közúton (belső út) 20 = foglalkozási megbetegedés

31 = háztartási baleset

32 = baleset sporttevékenység közben

33 = közúti, nem üzemi baleset

40 = közterületen történt nem üzemi, nem közúti baleset

41 = baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek

42 = idegenkezűség

43 = a fentiekbe nem sorolható egyéb baleset

25.E-adatlap kitöltés

0= nincs kitöltve

1 = kitöltve (E térítési kategóriánál kitöltése kötelező)

26. Diagnózisok

Betegség kódolása BNO 10 szerint

27. Beavatkozások

Beavatkozások kódolása OENO kód szerint

Mennyiség (Me)

A végzett beavatkozás mennyisége

28. Laborvizsgálat kérés

0= nem történt laboratóriumi vizsgálat kérés

1= labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok

2= szerológia

3= labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok és szerológia együtt (1+2)

4= tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat

5= tenyésztés és rezisztencia vizsgálat

6= izotóp laborvizsgálat (in vitro)

7= izotóp laborvizsgálat (in vivo)

8= vizsgálat kérés vérellátótól

9= egyéb speciális laborvizsgálat

29. Képalkotó vizsgálat kérés

0= nem történt vizsgálat

1 = csak mellkas röntgen vizsgálat

2= egyéb natív röntgen vizsgálat

3= kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

4= angiográfia

5 = többféle natív és/vagy kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

6 = angiográfia és egyéb képalkotó vizsgálat együtt

7= ultrahang

8= izotóp

9= egyéb képalkotó vizsgálat

30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés

0= nem történt

1 = CT vizsgálat kérés

2= MRI vizsgálat kérés

3= PET vizsgálat kérés

4= CT-MRI-PET vizsgálat kombinációja

31. Fiziotherápiás vizsgálat kérés

0= nem történt

1 = száraz egyéni therápia

2= száraz csoportos therápia

3= nedves egyéni therápia

4= nedves csoportos therápia

5= száraz és nedves együttes therápia

6= elektrotherápia

7= nedves és elektromos therápia együtt

8= fény- és klímatherápia együtt

32. Útiköltség térítési igény

0= útiköltség térítéssel kapcsolatos esemény nem történt

1= az útiköltség térítés indokoltságát a rendelés igazolta

2 = szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki

3= betegszállítás rendelése

33. Keresőképesség elbírálása

0= keresőképesség elbírálása nem történt

1 = keresőképtelenség megállapítása korábban keresőképes személynél

2 = keresőképtelen személy kontrollja és további keresőképtelenség megállapítása

3 = keresőképtelen személy kontrollja és újbóli keresőképesség megállapítása

4= keresőképtelenség lezárása halál miatt

5= keresőképtelenség lezárása egyéb ok miatt

34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma

A felírt gyógyászati segédeszköz vények számát kell megadni, beleértve a szemüveg rendelést is

35. Felírt vények száma

A felírt vények darabszámát kell megadni a gyógyászati segédeszköz és gyógyfürdő felírás kivételével

36. Felírt gyógyfürdő vények száma

A felírt gyógyfürdő vények számát kell megadni

2. számú melléklet a 112/2004. (IV. 28.) Korm. rendelethez

[14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

1.Kórház neve

Az ellátást végző kórház neve

2.Osztály neve

A mezőbe az ellátást végző osztály neve kerül

3.Azonosító**

Az ellátást végző kórház, osztály azonosítója

4. Térítési kategória**

1. magyar biztosítás alapján végzett ellátás

2. magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3. államközi szerződés alapján végzett ellátás

4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása

5. magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

9. külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb)

A. befogadott külföldi állampolgár

D. menekült, menedékes státuszt kérelmező

E.elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás

5. Személyazonosító típusa**

0= a személyazonosító jel nincs kitöltve

1 = TAJ szám

2= 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3= útlevélszám

4= Segítő Jobb engedélyének száma

5 = menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

6. Személyazonosító Jel**

7.Törzsszám**

A beteg 9 jegyű törzsszámát kell megadni

8.A beteg neve

9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága* *

Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni

10. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni

11. A beteg leánykori neve

A beteg leánykori nevét kell megadni

12. A beteg neme**

1. férfi

2. nő

13. Születési dátuma**

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

14. A kísért beteg törzsszáma*

15. A beteg családi állapota

1. hajadon vagy nőtlen

2. házas vagy élettársa van

3. elvált vagy különélő

4. özvegy

16. Lakcím**

A beteg lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám)

17. Beküldő munkahely azonosítója*

A beutaló munkahely azonosítóját kell megadni

18.A felvétel jellege**

1. más kórházból visszahelyezve

2. más kórházból áthelyezve

3. intézeten belüli fekvőbeteg-ellátó szervezeti egységből áthelyezve

4. háziorvos, egyéb alapellátó beutalta

5. más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

6. saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

7. beutaló nélkül, mentővel

8. beutaló nélkül

9. saját osztály visszarendelte

A. adaptációs szabadságról visszavéve

B. egyéb felvétel

C. az előző rekord folytatása

19.A felvétel típusa**

A. Az egészségügyi ellátás szempontjából

1.sürgős ellátás

2.nem sürgős ellátás

3.egynapos ellátás

B. Jogi elbírálás alapján

1.saját kérésre (önkéntes)

2.bírósági szemlére kötelezett (nem önkéntes)

20. A felvétel ideje**

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal)

21.FEOR kód

A FEOR kódot kell megadni

22. A távozás időpontja**

A távozás időpontja: az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak exitált betegnél kötelező

23. A beteg további sorsa**

1. belső kórházi áthelyezés

2. más kórházba történő áthelyezés

3. otthonába bocsátva

4. meghalt

5. rész-számla

6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva

7. önkényesen távozott

8. szociális otthonba távozott

9. egyéb

A.otthoni szakápolásra átadva

B.otthoni szakápolásra javasolt

C.folytató rekord következik

24. Ellátást végző orvos kódja

Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma

25. E-adatlap kitöltés

0. nincs kitöltve

1. kitöltve (E térítési kategóriánál kötelező)

26. Diagnózisok*

Diagnózis típusa (T) *

1. ápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség**

2. áthelyezést indokló fődiagnózis

3. ápolást indokló fődiagnózis**

4. szövődmény

5. kísérő betegség

6. halál közvetlen oka a klinikus szerint

7. kórbonctani alapbetegség

8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint

9. kórbonctani kísérő betegség

A. megelőző ok a kórbonctan szerint

B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint

C. nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében

D. egyéb szövődmény a kezelés következtében

E. sérülések és mérgezések külső okai

F. funkcionális (FNO) kód

K. kiegészítő kód a "*" jelű BNO kóddal a "3" típusú diagnózisra

M. daganatos megbetegedések morphológiai kódja

V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők

Kód*

A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint

Nosocomiális stádium (M) *

G. gyaníthatóan nosocomiális fertőzés B. bizonyítottan nosocomiális fertőzés N. nosocomiális járvány

Oldaliság (D) *

S. bal oldali szerv

D. jobb oldali szerv

U. mindkét oldalon lévő szerv

27. Beavatkozások*

A beavatkozást végző Intézet (I) *

1.saját intézetben

2.idegen intézetben

Intézet/osztály azonosítója*

A beavatkozást végző intézet vagy osztály azonosítója

Anesztéziát végző osztály azonosítója*

Beavatkozás jellege (J) *

A. akut beavatkozás

V. választott időpontban végzett beavatkozás

Operatőr (O) *

1. osztályvezető főorvos

2. egyéb vezető beosztású orvos

3. egyéb szakorvos

4. nem szakorvos

Nosocomiális környezet (N) *

A. aszeptikus környezet

B. fakultatív szeptikus környezet

C. szeptikus környezet

D. igen szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S) *

1. sebgyógyulás per primam intentionem

2. nem fertőzött seroma, haematoma

3. sebgennyesedés

4. varrat insufficientia

5. folyamatban levő, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertőzés (F) *

1. nosocomiális fertőzés nem volt

2. nosocomiális fertőzés történt

Anesztézia technikája (A)

* OENO kódok

Beavatkozás típusa (T) *

1. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérő betegség miatt végzett beavatkozás

4. szövődmény miatt végzett beavatkozás

5. donorból történő szervkivétel

6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

7. beteg által vásárolt implantátum

8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

9. promóciós implantátum

A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

Kód*

A műtét vagy beavatkozás OENO kódja

Oldaliság (L) *

S. bal oldali beavatkozás

D. jobb oldali beavatkozás

U. mindkét oldalon végzett beavatkozás

28. Onkológiai adatok

S. Azon diagnózis sorszáma az adatlapon, amelyhez az onkológiai szakmai adatok kapcsolódnak

ÉV. A daganatos megbetegedés felfedezésének éve

V. A diagnózist alátámasztó legmagasabb értékű (kódjelű) vizsgálat típusa

1= csak klinikai vizsgálat

2= röntgen vagy más képalkotó vizsgálat

3= endoscopos vizsgálat szövettan nélkül

4= exploratio szövettan nélkül

5= speciális cytológiai haematológiai vizsgálat

6= szövettan áttétből

7= szövettan primer daganatból

8= szövettan kórbonctani vizsgálat kapcsán

9= ismeretlen

K. A daganat kiterjedése, ha ez az első

gyógykezelés 1= in situ

2= kiindulási szerven belül marad

3= környező szövetekre, szervekre terjed

4= regionális nyirokcsomókba áttétet ad

5= távoli szervbe áttétet ad

6= nem körülírható (rendszer-betegség)

T.

N.

M.

A nemzetközi TNM kategorizálás az Országos Onkológiai Intézet által kiadott előírás szerint.

29. Újszülött súlya*

Újszülött testsúlya felvételkor grammban, újszülött esetén kitöltése kötelező

30. Baleset minősítése**

00= balesettel összefüggésbe nem hozható

11= üzemi munkahelyi baleset az üzem területén és / vagy munkavégzés közben

12= üzemi baleset szolgálati úton

13= üzemi baleset társadalmi vagy egyéb munkával összefüggésben

14= üzemi úti baleset közúton

15= üzemi úti baleset nem közúton (belső út)

20= foglalkozási megbetegedés

31= háztartási baleset

32= baleset sporttevékenység közben

33= közúti, nem üzemi baleset

40= közterületen történt, nem üzemi, nem közúti baleset

41= baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek

42= idegenkezűség

43= a fentiekbe nem sorolható egyéb baleset

31. Felhasználói mezők

Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérően kell kitölteni.

Jelmagyarázat:

* Feltételesen (ha megállapítható) kitöltendő.

** Minden esetben kötelezően kitöltendő.

3. számú melléklet a 112/2004. (IV. 28.) Korm. rendelethez

"15. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

CT/MRI jelentés adattartalma

1. Időszak, amelyre a jelentés vonatkozik

2. Jelentést küldő szolgáltató megye kódja, OEP kódja, a vizsgálatot végző szervezeti egység 9 jegyű azonosítója

3. Elvégzett vizsgálat térítési kategóriájának kódja

4. Elvégzett vizsgálat kódja

5. Elvégzett vizsgálat pontértéke

6. Felhasznált kontrasztanyag mennyisége

7. Személyazonosító jel

8. Személyazonosító jel típusa

9. Beteg állampolgársága

10. Beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja

11. Vizsgálat időpontja (év, hónap, nap, óra, perc)

12. Vizsgálattípus kódja

13. Vizsgálat jellegének kódja

14. A vizsgálatra küldő orvos pecsétszáma

15. A vizsgálatra küldő intézmény szervezeti egységének 9 jegyű azonosítója

16. A beutalón szereplő, vizsgálatot indikáló diagnózis BNO kódja

17. Vizsgálat utáni diagnózis BNO kódja

Dátum: ................év .............................................hó ...........nap

...........................

szolgáltató

Beküldendő minden hó 10-éig, a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz."

4. számú melléklet a 112/2004. (IV. 28.) Korm. rendelethez

"17. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A tételes elszámolású eszközök és nagy értékű műtéti beavatkozások jelentésének adattartalma

1. Időszak, amelyre a jelentés vonatkozik.

2. Jelentést küldő szolgáltató megye kódja, OEP kódja, a tevékenységet végző szervezeti egység 9 jegyű azonosítója

3. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás térítési kategóriájának kódja

4. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás csoportkódja

5. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás kódja

6. Tender keretében biztosított eszköz esetén az egyes eszközök típus szerinti alábontását azonosító mező

7. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás mennyisége

8. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás értéke 1000 forintban, három tizedes pontossággal

9. Személyazonosító jel

10. Személyazonosító jel típusa

11. Beteg állampolgársága

12. Beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja

13. A beavatkozás időpontja (év, hónap, nap)

14. Műtéti napló száma

15. Kórházi törzsszám vagy ambuláns naplószám

16. Az eszköz felhasználását/az elvégzett beavatkozást indikáló diagnózis BNO kódja

17. Eszköz/implantátum felhasználása során végzett beavatkozás OENO kódja

18. A felhasznált/beépített eszköz beszerzési számlájának vagy szállítólevelének azonosítója és kelte

19. A számlát/szállítólevelet kiállító cég megnevezése

Dátum: ................év .............................................hó ...........nap

...................................

szolgáltató

Beküldendő minden hónap 10-éig, a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz."

5. számú melléklet a 112/2004. (IV. 28.) Korm. rendelethez

"18. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A műveseállomások által végzett dialízis kezelések jelentésének adattartama

1. Időszak, amelyre a jelentés vonatkozik

2. Jelentést küldő szolgáltató megye kódja, OEP kódja, a vizsgálatot végző szervezeti egység 9 jegyű azonosítója

3. Az elvégzett kezelés térítési kategóriájának kódja

4. Az elvégzett dialízis kezelés típusának kódja

5. A dialízis kezelés során beültetett katéter jelentésére szolgáló azonosító

6. Mobil kezelések jelentésére szolgáló mező

7. Az OEP által teljesen vagy részlegesen finanszírozott a tevékenység

8. Személyazonosító jel

9. Személyazonosító jel típusa

10. Beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja

11. Beteg állampolgársága

12. Az elvégzett dialízis kezelés időpontja (év, hónap, nap), kezdetének és befejezésének ideje (óra, perc)

13. Az ellátás jellegére utaló kódszám

14. A kezelés idején rendelkezésre álló orvos azonosítója (pecsétszáma)

15. A beteget a szolgáltató állomásra irányító szervezeti egység 9 jegyű azonosítója (amennyiben a beteg visszarendelt, rendszeresen az adott állomáson kezelt beteg, a szolgáltató a saját 9 jegyű kódját adja meg)

16. A szolgáltató által vezetett betegnyilvántartással való kapcsolatra szolgáló mező (értékét az adott szolgáltatónál használt kódrendszer határozza meg)

17. A beteg tartózkodási helyének irányítószáma

18. Kezelést indikáló diagnózis BNO kódja

19. A beteg transzplantációs várólistán szerepel-e

20. A beteg transzplantált beteg-e vagy sem

21. A beteg első dialízis kezelésének ideje

22. A kezelés során felhasznált erythropoetin (EPO) mennyisége NE havonta

23. Az EPO kezelést részben indokoló haematokrit % érték havonta

24. Az EPO kezelést indokoló haemoglobin érték g/dl-ben havonta

25. Szérum vas érték umol/l negyedévente

26. Ferritin szint ug/l negyedévente

27. Transferrin negyedévente

28. Hypochrom vvt% negyedévente

29. Albumin g/l negyedévente

30. Kt/V negyedévente

31. URR negyedévente (dializált betegeknél)

32. PCR/g/tskg negyedévente (dializált betegeknél)

33. Számított GRF ml/perc negyedévente (predializált betegeknél)

34. PTH félévente

35. Testsúlykg havonta (kezelés előtti és utáni érték átlaga)

36. Vasterápia (igen:1; nem:2; p.o.:4; iv.: 13,14,20) havonta

37. Iv. vas adag/hó; darab ampulla havonta

38. Betegállapot (kód) havonta

Dátum: ................év .............................................hó ...........nap

..........................

szolgáltató

Beküldendő minden hónap 10-éig, a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz."

6. számú melléklet a 112/2004. (IV. 28.) Korm. rendelethez

[21. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[3] Később lép hatályba. Hatályos 2005.06.01.

[4] Módosította a 344/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.12.31.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére