356/2004. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Európai Ügyek Hivataláról

1. §

A Kormány a kormányzati európai uniós politika és a Magyar Köztársaság európai uniós tagságából eredő kormányzati feladatok összehangolása, valamint az európai uniós tagságból eredő feladatok teljesítésének előmozdítása érdekében létrehozza az Európai Ügyek Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal) .

2. §

(1) A Hivatalt az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: tárca nélküli miniszter) és a Hivatal elnöke irányítja. A Hivatal a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretei között működik. A Hivatal költségvetését a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében kell megtervezni.

(2) A Hivatalt elnök vezeti, aki egyben az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság helyettes vezetője. A Hivatal elnökét munkájában elnökhelyettesek segítik. A Hivatal elnökét határozatlan időtartamra a tárca nélküli miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. Az elnökhelyetteseket határozatlan időtartamra, a Hivatal elnökének javaslatára, a tárca nélküli miniszter nevezi ki és menti fel.

(3) A Hivatal elnökét államtitkári, a helyetteseket helyettes államtitkári illetmény és teljes körű juttatások illetik meg.

(4) A munkáltatói jogokat - a kinevezés és a felmentés kivételével - a Hivatal elnöke felett a tárca nélküli miniszter, az elnökhelyettesek felett pedig a Hivatal elnöke gyakorolja.

(5) A Hivatal szervezeti és működési szabályzatát - figyelemmel a Miniszterelnöki Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatára - az elnök állapítja meg, amelyet a tárca nélküli miniszter hagy jóvá.

3. §

(1) A Hivatal ellátja az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 334/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 2-4. §-ában és az ezekkel összefüggő 6. §-ban meghatározott feladatokat.

(2) A Hivatal a tárca nélküli miniszter irányításával gondoskodik az Európai Unió Általános és Külügyek Tanácsa, valamint az Európai Tanács általános ügyeket érintő napirendi pontjainak előkészítéséről, továbbá - együttműködve a Külügyminisztériummal és a Miniszterelnöki Hivatallal - ezen tanácsülésekkel kapcsolatos feladatok összehangolásáról.

4. §

(1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági Államtitkárságáról szóló 64/1996. (V. 3.) Korm. rendelet a hatályát veszti;

b) a tartós külszolgálatról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. §-ának 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"5. diplomata: az a diplomáciai ranggal rendelkező köztisztviselő, aki a külügyminiszter vagy az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter hatáskörébe tartozó feladatokat belföldön a Külügyminisztériumban vagy az Európai Ügyek Hivatalában, illetve külföldön a Magyar Köztársaság külképviselete munkatársaként végzi".

(3) Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott kormányrendelet, miniszteri rendelet, vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 334/2004. (XII. 15.) Korm. rendeletben megállapított feladatkör tekintetében Integrációs és Külgazdasági Államtitkárságot említ, ott Európai Ügyek Hivatalát kell érteni.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági Államtitkárságának integrációs kérdésekkel foglalkozó személyi állománya, valamint a más külügyminisztériumi szervezeti egységeknek a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat ellátó munkatársai a Miniszterelnöki Hivatal személyi állományába jogutódlással áthelyezésre kerülnek. A Miniszterelnöki Hivatalba áthelyezésre kerülő köztisztviselők és munkavállalók tekintetében a köztisztviselői és munkavállalói jogviszonyok szempontjából a Miniszterelnöki Hivatalt jogutódnak kell tekinteni.

(5) A rendelet hatálybalépésével az áthelyezésre kerülő diplomata munkatársak diplomata rangjukat megtartják. A Hivatal munkatársai tekintetében - a rangadományozás részletes rendjét megállapító külügyminiszteri utasításnak megfelelően - a rangadományozásra a tárca nélküli miniszter és a külügyminiszter egyetértésében kerül sor. A Hivatal személyi állományának tagjai a Külügyminisztérium személyi állományának tagjaival azonos feltételek, azonos jogok és kötelezettségek mellett pályázhatnak a Magyar Köztársaság Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletére és a Magyar Köztársaság Európai Unió tagállamaiban működő külképviseleteire. A Magyar Köztársaság Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete személyi állományára vonatkozó kérdésekről a külügyminiszter a tárca nélküli miniszterrel egyetértésben - a szakterület szerint érintett tárca vezetője véleményének kikérésével - dönt.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök