44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet

a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének e) pontjában és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló - többször módosított - 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4. és 4/A. §-aiban meghatározott, a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozói, az 5. § szerinti autóbuszos személyszállítói engedélyekhez, valamint a 6. § szerinti saját számlás autóbuszos utasszállító igazolványokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokért e rendelet 1. számú melléklete szerinti díjakat kell a kérelmezőnek fizetnie.

(2)[1] Az eljárás díját az Építési és Közlekedési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00003582-06020015 számú számlájára kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazoltan befizetni.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályok előírásai az irányadók.

2. §[2]

3. §

A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a (2) és (7) bekezdésében foglaltakat,

c) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben, valamint a 82. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, ott az e rendelet szerinti díjat kell érteni.

4. §[3]

5. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a belföldi és nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet, a belföldi és a nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 20/2000. (XII. 12.) KöViM rendelet és a belföldi és nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 61/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet.

(2) E rendelet 1. számú mellékletének 1/B. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az e rendelet 1. számú mellékletének 1/A. és 2/A. pontja.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet a 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelethez[4]

A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjai

[5]
Díj
Ft/db
1.Közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és belföldi autóbuszos saját számlás személyszállítási igazolvány kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja4 700
továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja
- 50 járműig1 600
- 51-100 járműig795
- 100 jármű felett335
2.Nemzetközi közúti árufuvarozói és nemzetközi autóbuszos személyszállítási tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása vagy érvényességi idejének lejárta miatti cseréjének a díja az igénylő fuvarozó nevére94 050
- közösségi engedély adatváltozás miatti cseréjének díja4 700
- közösségi engedély alapján az engedélyezett motoros teherjármű, illetőleg autóbusz darabszámának megfelelően, az eredetivel megegyező, hatóságilag hitelesített közösségi engedély-másolat egy példányának, továbbá a külön jogszabályok1 előírásainak megfelelő igazolvány kiadásának, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének díja4 800
- engedély, illetve hiteles másolat elvesztése, megrongálódása esetén pótlásának díja4 800
3.Az 1. pont alatt szereplő engedélyek, igazolványok elvesztése, megrongálódása esetén pótlásának díja engedélyenként, igazolványonként1 050
1 A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásairól szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet, valamint az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet.

2. számú melléklet a 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelethez[6]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 9. §-a. Hatályos 2023.06.26.

[2] Hatályon kívül helyezte a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2020.06.30.

[3] Hatályon kívül helyezte a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[4] Megállapította a 109/2005. (XII. 21.) GKM rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[5] Módosította a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 8. §-a. Hatályos 2015.12.30.

[6] Hatályon kívül helyezte a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

Tartalomjegyzék