45/2004. (IV. 15.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet

az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatokról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdése b) pontjának 15. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 26. §-ára is - a következőket rendeljük el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének a napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését követően ahol az R. "belföldi forgalom számára történő vámkezelést" említ, azon "szabad forgalomba bocsátást" kell érteni.

(3) E rendelet 1. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

pénzügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 171. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 171. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 171. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 171. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.