3/1999. (I. 18.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet

az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 15. alpontjában, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ában és a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény (a továbbiakban: vámtörvény) 5. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § (1)[1] E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén történő forgalomba helyezés vagy az ugyanott forgalomban lévő járműbe történő beépítés céljából az Európai Közösség tagállamán kívüli harmadik országból behozott - a (2) bekezdésben meghatározottak szerint vámkezeltetni kívánt, továbbá a szabad forgalomba bocsátással egy tekintet alá eső eredménnyel járó vámigazgatási eljárás (a továbbiakban: vámigazgatási eljárás) alá vont - használt vagy sérült

a) 250 cm3 hengerűrtartalom feletti motorkerékpárra,

b) személygépkocsira,

c) autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, nyergesvontatóra,

d) egyedi azonosítási jelzésre kötelezett alkatrészekre (alváz, egyedi azonosítóval megjelölt motor, a továbbiakban együtt: számozott fődarab)

terjed ki.

(2) A vámkezelés a 2. §-ban meghatározott vizsgálat alapján

a) az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott gépjárművek (a továbbiakban együtt: gépjármű) esetében a belföldi forgalom számára vagy ideiglenes behozatalban,

b) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott számozott fődarabok esetében a belföldi forgalom számára

történhet.

(3) A gépjármű új, illetőleg használt állapota tekintetében a termékek vámáru-osztályozási szabályait meghatározó előírások, valamint a Vámtarifa Magyarázatáról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet és mellékletének 87. Árucsoportra vonatkozó magyarázatai és áruosztályozási rendelkezései, a gépjármű fajta szerinti minősítésére pedig a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet rendelkezései az irányadók.

(4)[2]

(5)[3] A vámhatóság a nyilvántartásba vételkor, illetőleg az i) pont esetében a vámkezelés megkezdésekor - a (7) bekezdésben meghatározott igazolások alapján - a járművet kísérő vámokmányra rájegyzi, ha:[4]

a)[5] a gépjármű megfelel a külön jogszabályban a muzeális jellegre vonatkozó előírásoknak, továbbá az e rendelet 3. §-a (4) bekezdésében foglalt feltételnek, amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága által kiadott engedély igazol;

b)[6] a gépjármű a Tanács a vámkönnyítések közösségi rendszerének felállításáról szóló 918/83/EGK rendeletének 16-19. cikke alapján vámmentesen vámkezelhető;

c)[7] a gépjármű a Tanács a vámkönnyítések közösségi rendszerének felállításáról szóló 918/83/EGK rendeletének 2-10. cikke szerinti olyan természetes személyhez tartozó személyes vagyontárgy, aki harmadik országból helyezi át lakóhelyét a Magyar Köztársaságba;

d)[8] az áru- és személyszállításra nem alkalmas gépjármű külön jogszabály alapján különleges felépítményűne

e) a gépjármű tűzoltásra, személyek mentésére kialakított (mentő) felépítménnyel rendelkezik;

f)[9] a gépjárművet települési önkormányzat részére az ellátási felelősségi körébe tartozó tevékenységhez, illetőleg a Karitatív Tanács tagja* részére a karitatív tevékenység ellátásához ajándékozták,[10]

g) a gépjármű behozatalát nemzetközi egyezmény vám- és engedélymentesen teszi lehetővé;

h) a gépjárművet emberi hulla szállítására alakították ki (temetői halottaskocsi, hűtőberendezéssel felszerelt halottszállító kocsi).

i)[11] a gépjárművet a bíróság vagy más hatóság jogerős határozatban a vámeljárás lefolytatása mellett kiadni rendelte.

(6)[12]

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott feltételeket

a)[13][14] az a) pont esetében a Muzeális Minősítő Bizottság által kiadott igazolással,

b)[15] a b) pont esetében közjegyző vagy magyar külképviselet által záradékolt hagyatéki leltárral, illetve jogerős bírói, közjegyzői vagy hatósági határozattal, amely örökösként a gépjármű tulajdonosát jelöli meg,

c)[16] a c) pont esetében az életvitelszerűen külföldön tartózkodás igazolásával,

d)[17] a d) pont esetében az NKH illetékes regionális igazgatóságának a különleges felépítmény jelleget tanúsító igazolásával,

e)[18] az f) pont esetében ajándékozó levéllel és az önkormányzat jegyzőjének arra vonatkozó igazolásával, hogy a gépjárművet az ellátási felelősségi körébe tartozó tevékenységhez használják, illetőleg a Karitatív Tanács tagjának arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a gépjárművet a karitatív tevékenység ellátása céljából használják,

f) a h) pont esetében a gépjármű forgalmi okmányaival vagy a gépjárművet az országba behozó vagy megbízója temetkezési vállalkozói minőségének bizonyításával

kell igazolni.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott gépjármű és számozott fődarab vámkezelését megelőző vizsgálatot kérelemre - a vámhatóság által történt nyilvántartásba vételről szóló igazolás egyidejű bemutatása mellett -[19]

a)[20]

b)[21] a gépjármüvek és a számozott fődarabok esetében az NKH-nak a vámkezelést kérelmező lakóhelye (telephelye) szerinti regionális igazgatósága

végzi

(2)[22]

3. § (1) Az NKH regionális igazgatásága a gépjármű belföldi forgalom számára, valamint ideiglenes behozatalban történő vámkezelését - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - vizsgálat alapján abban az esetben engedélyezi, ha[23]

a)[24] a gépjármű megfelel a külön jogszabályban a forgalomba helyezés engedélyezésére meghatározott követelményeknek,

b) a karosszéria oldható kötésekkel rögzített, különválasztható külső burkolólemez elemei közül 30%-nál több nem sérült, az önhordó karosszéria nem oldható kötésekkel rögzített elemeit az eredeti alvázszámot beütő gyártóműben állították össze, és cseréjük nem szükséges,

c) a fődarabok és kis fődarabok nem hiányoznak, valamint sérülésük nem haladja meg a 10%-os mértéket,

d)[25] az alvázszám eredeti gyártóművi beütésű,

e)[26] a motorblokk nem sérült (javítása nem szükséges), továbbá a típusára és származására jellemző módon azonosító jellel (számmal) ellátott,

f) a futómű és a biztonsági öv bekötési pontjai nem sérültek, és szilárdsági szempontból veszélyes mértékben nem korrodáltak,

g) az alváz, a fenékváz és a karosszéria (kocsiszekrény) teherviselő elemei olyan mértékben nem átkorrodáltak és deformáltak, hogy cseréjük szükséges legyen,

h) a kormánymű és rögzítési pontjai nem sérültek, és szilárdsági szempontból veszélyes mértékben nem korrodáltak,

i)[27] különleges felépítménye megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek,

j) a gépjármű nem üzemképtelen.

(2)[28] Az 1. § (5) bekezdésének

a) az a) pontjában meghatározott gépjárművek esetében nem kell alkalmazni az (1) bekezdés b), c), e) -h), valamint;,) pontjaiban meghatározott követelményeket,

b) az a) és az e) pontjában meghatározott gépjárműveknek az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálata során a forgalomba helyezés engedélyezésére meghatározott követelményeket a gépjármű gyártásának időpontjában hatályos előírások szerint kell alkalmazni,

c) a b), a c), az f), a g) és a h) pontjában meghatározott gépjárművek esetében a légszennyezésre és zajkibocsátásra vonatkozó jóváhagyási kötelezettséget nem kell alkalmazni, azonban az ENSZ-EGB 49. számú előírásának hatálya alá tartozó gépjárműveknek az előírás 02/A változata szerinti jóváhagyási jellel kell rendelkezniük,

d) a d) pontjában meghatározott gépjárművek esetében a légszennyezésre és zajkibocsátásra vonatkozó jóváhagyási kötelezettséget nem kell alkalmazni, azonban az ENSZ-EGB 49. számú előírásának hatálya alá tartozó gépjárműveknek az előírás 02/B változata szerinti jóváhagyási jellel kell rendelkezniük,

e) az i) pontjában meghatározott gépjárműveknek az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálata során a bíróságnak vagy más hatóságnak a tulajdonos rendelkezési jogát korlátozó döntésének időpontjában hatályos, a forgalomba helyezésre, illetőleg az üzemben tartásra vonatkozó követelményeket kell alkalmazni.

(3)[29] A bíróság vagy más hatóság által elkobozni rendelt és a vámhatóság rendelkezése alapján értékesíthető gépjárművek esetében lefolytatott vámigazgatási eljárás során az 1. § (5) bekezdés i) pontja alá tartozó gépjárművekhez meghatározott követelményeket kell alkalmazni.

(4)[30] Az NKH regionális igazgatásága által az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kiadott engedély - az 1. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott muzeális jellegű gépjármű kivételével - egyben a külön jogszabály szerinti forgalomba helyezési engedélynek is minősül. A muzeális jellegre tekintettel engedélyezett és vámkezelt gépjármű forgalomba helyezése kizárólag a jellegével összefüggő használatra korlátozva engedélyezhető.

4. §[31] A számozott fődarab vámkezelését - az azonosítási jelzések nyilvántartásba vétele mellett - az NKH regionális igazgatósága engedélyezi, ha az megfelel a 3. § (1) bekezdésének b)-h) pontjaiban foglalt rendelkezéseknek. A számozott fődarab vámkezelésére vonatkozó engedély nem mentesít a használt alváz (karosszéria), illetőleg alvázszámot viselő szerkezeti elem felhasználásával kapcsolatos - külön jogszabályban meghatározott - korlátozás alól.

5. § (1)[32] Az NKH regionális igazgatósága a gépjármű belföldi forgalomba helyezés céljából történő vámkezeléséhez szükséges engedély iránti kérelem elutasításáról - a határozat egy példányának megküldésével - a vizsgálat helye szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőséget értesíti.

(2)[33] A vámhatóság a gépjármű és a számozott fődarab belföldi forgalom számára vagy ideiglenes behozatalban történő vámkezeléséről szóló határozatában feltünteti az NKH regionális igazgatósága által kiadott engedély számát, az NKH regionális igazgatósága pedig nyilvántartásba veszi a vámhatóság határozatának számát.

6. § (1)[34] Ha a kérelmező a gépjárműre a szabad forgalomba bocsátáshez szükséges engedélyt nem kapta meg, de kéri alkatrészként történő vámkezeltetését, akkor igazolnia kell, hogy

a) a számozott fődarabok alkatrészként történő vámkezeléséhez a 4. §-ban meghatározott engedélyt megkapta,

b) a számozott fődarabok kivételével a gépjármű alkatrészeit, tartozékait az arra feljogosított személy vagy szervezet - az alkatrészként történő vámkezelést követően - bontásra átveszi, és

c)[35] a hulladéknak minősülő alkatrészek, tartozékok importjához szükséges külön jogszabályban meghatározott engedélyt a hasznosítás helye szerint illetékes első fokú környezetvédelmi felügyelőség megadta.

(2)[36] A gépjárművet alkatrészként történő értékesítés esetén mint gépjárművet kell vámkezelni, a vámhatóság pedig a gépjármű szabad forgalomba bocsátáséről szóló határozatában a "Belföldön forgalomba nem helyezhető, bontás után a külön eljárást követően alkatrészként értékesíthető" záradékot tünteti fel.

(3)[37] Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételek nem teljesülnek a vámhatóság a Közösségi Vámkódexben3 és annak végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltak szerint jár el.

7. § (1)[38][39] A 3. § (1) bekezdésében és a 4. §-ban meghatározott vámkezelési engedély kiadásáért

a) motorkerékpár esetében15 370 Ft,
b) személygépkocsi esetében19 300 Ft,
c) tehergépkocsi, autóbusz, vontató és nyerges vontató esetében20 460 Ft,
d) számozott fődarab esetében (darabonként)6 050 Ft

igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell a kérelmezőnek megfizetni. A díj - a d) pontban foglaltak kivételével - tartalmazza a közúti járművek egyedi forgalomba helyezési engedélyezésének külön jogszabályban* meghatározott hatósági díját is.

(2)[40] Az (1) bekezdésben meghatározott díjakat az NKH kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell a vizsgálat megkezdése előtt befizetni, és a befizetést igazolni kell.

(3) A fellebbezés díja megegyezik az (1) bekezdésben meghatározott díjjal, amelyet a másodfokon eljáró hatóság kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell - a fellebbezés benyújtásával egy időben - befizetni. Ha a fellebbezést elbíráló hatóság a fellebbezésnek helyt ad, a fellebbezés díját a fellebbező részére vissza kell téríteni. Erről a másodfokú hatóság határozatában rendelkezik.

(4)[41] Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

(5)[42] Az (1), a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

(6)[43]

8. § (1)[44] Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)[45]

(4)[46] A rendelet hatálybalépését megelőzően ideiglenes behozatalban (behozatali előjegyzésben) vámkezelt gépjármű szabad forgalomba bocsátáse, valamint olyan vámigazgatási eljárás alá vonása esetében - amelynek következtében a gépjárművet a belföldi forgalom számára vámkezeltnek kell tekinteni - a 3. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyt megadottnak kell tekinteni.

(5)[47]

(6)[48]

Katona Kálmán s. k.,

közlekedési, hírközlési

és vízügyi miniszter

Dr. Pepó Pál s. k.,

környezetvédelmi miniszter

Járai Zsigmond s. k.,

pénzügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 45/2004. (IV. 15.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 8. § (6) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.31.

[3] A 3/1999. (I. 18.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet 1. § 5. bekezdésének bevezető szövege a 44/1999. (XII. 26.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet 1. § 1. bekezdésének megfelelően módosított

[4] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2007.02.03.

[6] Megállapította a 45/2004. (IV. 15.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[7] Megállapította a 45/2004. (IV. 15.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[8] A 3/1999. (I. 18.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet 1. § 5. bekezdésének d) pontja a 44/1999. (XII. 26.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet 1. § 2. bekezdésének megfelelően módosított

[9] Megállapította a 23/2001. (VII. 18.) KöViM-KöM-PM együttes rendelete 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.07.26.

[10] *Lásd az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 1. § (4) bekezdését, valamint a Karitatív Tanács megalakulásáról a szociális és családügyi miniszter által a Magyar Közlöny 2000. évi 101. számában közzétett közleményt.

[11] A 3/1999. (I. 18.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet 1. § 5. bekezdésének i) pontját a 44/1999. (XII. 26.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet 1. § 3. bekezdése iktatta be

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 8. § (6) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.31.

[13] * A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szól 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 19/A. § alapján.

[14] Megállapította a 45/2004. (IV. 15.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[15] Megállapította a 45/2004. (IV. 15.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[16] Megállapította a 45/2004. (IV. 15.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[17] Módosította a 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2007.02.03.

[18] Megállapította a 23/2001. (VII. 18.) KöViM-KöM-PM együttes rendelete 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.07.26.

[19] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[21] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[23] Módosította a 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2007.02.03.

[24] A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet.

[25] Megállapította a 23/2001. (VII. 18.) KöViM-KöM-PM együttes rendelete 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.07.26.

[26] Megállapította a 23/2001. (VII. 18.) KöViM-KöM-PM együttes rendelete 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.07.26.

[27] A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet.

[28] Megállapította a 45/2004. (IV. 15.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 3. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[29] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[30] Módosította a 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2007.02.03.

[31] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[32] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[33] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[34] Módosította a 45/2004. (IV. 15.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[35] Az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok külföldről történő behozataláról szóló 55/1987. (X. 30.) MT rendelet.

[36] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[37] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[38] Megállapította a 56/2003. (IX. 12.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.09.15.

[39] a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. számú melléklete I. fejezetének 3.1. pontja

[40] Módosította a 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdés g) pontja. Hatályos 2007.02.03.

[41] Megállapította a 91/2005. (X. 28.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.11.01.

[42] Beiktatta a 91/2005. (X. 28.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.11.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.02.03.

[44] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. § 14. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[46] Módosította a 45/2004. (IV. 15.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. § 14. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[48] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. § 14. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.