49/2004. (IV. 22.) GKM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.) GM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 113. §-ának b) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § Nem tartoznak e rendelet hatálya alá]

"a) a gyógyászati célra szánt orvostechnikai eszközök;"

2. §

Az R. 3. §-ának g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3. § E rendelet alkalmazásában]

"g) rendeltetésszerű használat: a berendezés, védelmi rendszer és az 1. § (2) bekezdése szerinti eszköz alkalmazási csoportjának, kategóriájának megfelelően, a gyártó által javasolt alkalmazás, amely a berendezés biztonságos használatához szükséges;"

3. §

Az R. 4. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[4. § A berendezéseket, védelmi rendszereket és eszközöket forgalomba hozni, használatba venni akkor megengedett, ha]

"b) rendeltetésszerű használatukat figyelembe véve megfelelnek a 2. számú mellékletben meghatározott, kategóriájuknak megfelelő alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek."

4. §

(1) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az önálló védelmi rendszerek megfelelőségének értékelésére az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti eljárások alkalmazandók."

(2) Az R. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés szerinti megfelelőség értékelési eljárások során vagy eredményeként keletkező dokumentumokat, illetve az eljárásokhoz kapcsolódó egyéb iratokat az Európai Közösségek hivatalos nyelveinek egyikén, vagy a tanúsító szervezet által elfogadott egyéb nyelven kell elkészíteni."

5. §

Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy

a) a 6. § szerinti megfelelőségi eljárások lefolytatásának eredményeként EK megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve a 6. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárás alkalmazása esetén EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, valamint a 12. § szerinti CE megfelelőségi jelöléssel ellátott berendezések, védelmi rendszerek és eszközök, valamint

b) az EK megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező alkatrészek

e rendelet követelményeinek megfelelnek."

6. §

(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vonatkozó honosított harmonizált szabvány szerint gyártott berendezést úgy kell tekinteni, hogy az megfelel a 2. számú melléklet szerinti alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek."

(2) Az R. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Amennyiben az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy az (1) bekezdés szerinti szabványok nem elégítik ki teljes mértékben a 2. számú melléklet szerinti alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeket, akkor indokolással ellátva az Európai Parlament és a Tanács, a műszaki szabályok és szabványok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/34/EK irányelvének 5. cikke alapján létrehozott Állandó Bizottság elé terjeszti az ügyet."

7. §

Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § szerinti berendezéseken és eszközökön fel kell tüntetni a 10. számú melléklet szerinti CE megfelelőségi jelölést. Amennyiben a gyártás-ellenőrzési eljárásban tanúsító szervezet is részt vett, annak azonosító számát a megfelelőségi jelölés mellett szintén fel kell tüntetni."

8. §

Az R. 14. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti (2) és (3) bekezdésének számozása (4) és (5) bekezdésre változik:

"(2) Amennyiben az illetékes hatóság megállapítja, hogy a megfelelőségi jelöléssel ellátott berendezés, védelmi rendszer vagy eszköz a rendeltetésszerű használat során veszélyezteti az emberek - és ahol értelmezhető - a háziállatok biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot, akkor azt a piacról kivonja, forgalomba hozatalát, üzembe helyezését, használatát megtiltja, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket belső piacon történő szabad mozgásának korlátozása érdekében.

(3) Az illetékes hatóság a (2) bekezdés szerinti intézkedéséről haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot, megjelölve annak okait, különösen, ha a nem-megfelelőség alapja:

a) a 2. számú melléklet szerinti alapvető követelményeknek való nem megfelelés,

b) a szabványok nem megfelelő alkalmazása,

c) a szabványok hiányosságai."

9. §

Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Parlament és a Tanács a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 94/9/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz."

10. §

Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

11. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 7. §-ának (1) bekezdésében a "kijelölt szervezet" kifejezés helyébe "kijelölt és az Európai Bizottságnak bejelentett szervezet" kifejezés lép,

b) az R. 6. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban a "típusvizsgálati eljárás" kifejezés helyébe "EK típusvizsgálati eljárás" kifejezés lép,

c) az R. 3. számú mellékletének címében, 1. pontjában és 2. pontjának felvezető szövegében a "típusvizsgálat" kifejezés helyébe "EK típusvizsgálat" kifejezés lép,

d) az R. 3. számú melléklete 5. pontjának első és negyedik mondatában és 6-9. pontjában, 4. számú mellékletének 1. pontjában, 3.1. pontjának 3. francia bekezdésében és 3.2. pontjának első mondatában, 5. számú mellékletének 1. és 2., valamint 4.1. pontjában, 6. számú mellékletének 1. és 2. pontjában, valamint 7. számú mellékletének 1. pontjában és 3.1. pontjának 3. francia bekezdésében a "típusvizsgálati tanúsítvány" kifejezés helyébe "EK típusvizsgálati tanúsítvány" kifejezés lép,

e) az R. 4. §-ának b) pontjában, 6. §-ának (3) bekezdésében, 4. számú mellékletének 1. pontjában, 5. számú mellékletének 2. és 3. pontjában, 6. számú mellékletének 1. és 3. pontjában, 7. számú mellékletének 1. pontjában, 8. számú mellékletének 1. és 4. pontjában, valamint 9. számú mellékletének 1. pontjában a "megfelelőségi nyilatkozat" kifejezés helyébe "EK megfelelőségi nyilatkozat" kifejezés lép,

f) az R. 5. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontjában, valamint 9. számú mellékletének 2. pontjában a "megfelelőségi tanúsítvány" kifejezés helyébe "EK megfelelőségi tanúsítvány" kifejezés lép,

g) az R. 6. §-ának (1), (3) és (4) bekezdésében, 11. §-ában, 12. §-ának (2) bekezdésében, 13. §-ában, 2.számú melléklete 1.0.6. pontjának b) alpontjában, 3. számú melléklete 2. pontjának első mondatában, 5. pontjában és 9. pontjában, 4. számú mellékletének 1. pontjában és 3.4. pontjában, 5. számú mellékletének 1-3. pontjában és 4.3. pontjában, 6. számú mellékletének 1. pontjában és 3. pontjában, 7. számú mellékletének 1. pontjában, 3.4. pontjában és 5. pontjában, 8. számú mellékletének 1. és 2. pontjában, valamint 4. pontjában, továbbá 9. számú mellékletének 1. pontjában a "gyártó vagy meghatalmazott képviselője" kifejezés helyébe "gyártó vagy Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője" kifejezés lép.

Gaál Gyula s. k.,

gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 49/2004. (IV. 22.) GKM rendelethez

[10. számú melléklet a 8/2202. (II. 16.) GM rendelethez]

A CE megfelelőségi jelölés és az EK megfelelőségi nyilatkozat tartalma

1. A CE megfelelőségi jelölés

A CE megfelelőségi jelölés az alábbi szimbólumokból áll, a következő formában:

- a megfelelőségi jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor az arányokat meg kell tartani,

- a CE megfelelőségi jelölés betűinek azonos magasságúaknak kell lenniük, amely magasság nem lehet 5 mm-nél kisebb,

- ezt a minimális méretet nem kell tekintetbe venni az 1. § (2) bekezdésében hivatkozott kisméretű berendezések, védelmi rendszerek vagy készülékek esetében.

2. Az EK megfelelőségi nyilatkozat tartalma

Az EK megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- a gyártó vagy Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjenek nevét, illetve azonosító jelét és címét,

- az 1. §-ban hivatkozott berendezés, védelmi rendszer vagy eszköz leírását,

- a vonatkozó előírásokat, amelyeknek a berendezés, védelmi rendszer vagy eszköz megfelel,

- a tanúsító szervezet nevét, azonosítási számát és címét, valamint az EK típusvizsgálati tanúsítvány számát, ahol ez értelmezhető,

- a honosított, harmonizált szabványokra való hivatkozást, ahol ez értelmezhető,

- az alkalmazott szabványokat és műszaki specifikációkat, ahol ez értelmezhető,

- az egyéb alkalmazott rendeletekre, illetve irányelvekre való hivatkozást, ahol ez értelmezhető,

- azon személy megnevezését, akinek jogában áll a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője nevében aláírásával kötelezettséget vállalni.

Tartalomjegyzék