60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet

a rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének x) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A magyar hajólajstromban nyilvántartott belvízi nagyhajók a rajnai hajózásban a rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló és e rendelet mellékletében foglalt okmány (a továbbiakban: rajnai okmány) birtokában vehetnek részt.

2. §

(1)[1] A rajnai okmányt a belvízi nagyhajó tulajdonosa vagy üzemben tartója kérelmére a hajózási hatóság állítja ki.

(2)[2] Ha az üzemben tartó nem azonos a belvízi nagyhajó tulajdonosával, a kérelem benyújtásához a tulajdonos hozzájárulása szükséges.

3. §

A rajnai okmány iránti kérelemhez csatolni kell a Tanácsnak a rajnai hajózásban részt vevő hajókra vonatkozó, a Felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerinti szabályozás igénybevételéhez szükséges feltételek megállapításáról szóló 2919/85/EGK rendelete mellékletének 3., 4. és 5.cikkében foglalt feltételek teljesítését igazoló okmányok másolatait.

4. §[3]

A rajnai okmány a hajózási engedély lejártáig hatályos.

5. §

A hajózási hatóság a rajnai okmányt visszavonja, ha

a) megállapítja, hogy a kérelemben valótlan adatok szerepelnek,

b) az okmány kiadásához előírt feltételek már nem állnak fenn.

6. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)[4]

(3) Ez a rendelet a rajnai hajózásban részt vevő hajókra vonatkozó, a Felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerinti szabályozás igénybevételéhez szükséges feltételek megállapításáról szóló 2919/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 60/2004. (IV. 24.) GKM rendelethez

[5]
RAJNAI HAJÓZÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ OKMÁNY
RHEINSCHIFFFAHRTS-ZUGEHORIGKEITSURKUNDE
ATTESTATION D'APPARTENANCE A LA NAVIGATION DU RHIN
VERKLARING INZAKE HET BEHOREN TOT DE RIJNVAART
HAJÓZÁSI ENGEDÉLY SZÁMA
REGISTRATIONS NUMMER DER ERLAUBNIS
NUMERO DE PERMIS D'ACTIVITE EN NAVIGATION
COMMERCIALE DÉLIVRÉ PAR L' AUTORITÉ
COMPÉTENTE
VERGUNNINGBEWIUSCODE
ÚSZÓLÉTESÍTMÉNY NEVE
SCHIFFSNAME
NOM DU BATEAU
NAAM VAN HET VAARTUIG
HIVATALOS HAJÓSZÁM
AMTLICHES KENNZEICHEN
NUMERO OFFICIEL
OFFICIEEL NUMMER
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
REGISTER
REGISTRE
REGISTER
ÚSZÓLÉTESÍTMÉNY TÍPUSA
SCHIFFSGATTUNG
TYPE DU BATEAU
SOORT VAARTUIG
HORDKÉPESSÉG (t)
TRAGFAHIGKEIT IN TONNEN
TONNAGE
LAADVERMOGEN
TULAJDONOS, (LAK-) SZÉKHELYE
SCHIFFSEIGNER, (WOHN-) SITZ
PROPRIETAIRE, DOMICILE OU SIEGE
EIGNAAR, WOONPLAATS OF ZETEL
ÜZEMELTETŐ, (LAK-) SZÉKHELY
AUSRUSTER, (WOHN-) SITZ
EXPLOITANT, DOMICILE OU SIEGE
EXPLOITANT, WOONPLAATS OF ZETEL
AZ ÚSZÓLÉTESÍTMÉNY ... ÉVIG JOGOSULT A RAJNAI HAJÓZÁSBAN VALÓ RÉSZTVÉTELRE
FÜR ...JAHRE WIRD VORGENANNTES SCHIFF ALS ZUR RHEINSCHIFFFAHRT GEHÖRIG BETRACHTET POUR ... ANS LE BATEAU CI-DESSUS EST CONSIDERE COMME APPARTENANT A LA NAVIGATION DU RHIN VOOR ... JAAR BOVENBEDOELD VAARTUIG WORDT GEACHT TOT DE RIJNVAART TE BEHOREN
BUDAPEST,
P. H.aláírás
SiegelUnterschrift
SceuaSignature
StempelHandtekening
MAGYARORSZÁG
UNGARN
HONGRIE
HONGARIJE
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
DAS REGIERUNGSAMTDER HAUPTSTADT BUDAPEST
OFFICE GOUVERNEMENTAL DE BUDAPEST-CAPITALE
CENTRALE HUNGAARSE REGIONALE DIRECTIE, NATIONAAL VERKEER AUTORITEIT

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 36. § -a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 36. § -a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 36. § -a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 163. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 42. §-a. Hatályos 2017.01.03.

Tartalomjegyzék