2004. évi LX. törvény

az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról[1]

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

1. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 10. §-ának (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A gyermeknek, tanulónak joga, hogy)

"g) jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon."

(2) A Kt. 14. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A szülő joga különösen, hogy)

"i) jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon"

(3) A Kt. 19. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy)

"k) jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon."

(4) A Kt. 107. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A közoktatási intézményben e törvény 80. §-a és 82. §-a alapján szervezett törvényességi ellenőrzésnél a (3)-(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az előzetes egyeztetésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell megtartani, ha az az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti."

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény módosítása

2. § (1) A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakképesítésért felelős miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében)

"d) közvetlenül - vagy az általa működtetett költségvetési szerv vezetője útján - megbízza a szakmai vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) elnökét, valamint javaslatot tesz a szakmai vizsgaszabályzatra,"

(2)[2] Az Szt. 27. §-ának (1) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:

"A felsőfokú szakképzésben minden olyan szakképesítés esetén, amelyben a gyakorlati képzést a képzési idő legalább 25 százalékában összefüggően szervezik, a hallgató gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél - a 19. §-ban foglaltak kivételével - a hallgató és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli hallgatói szerződés alapján is folyhat."

(3)[3]

3. §[4] A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A szakképzési hozzájárulás teljesíthető)

"c) a gyakorlati képzésnek az Szt. 27. §-ának (1) bekezdése szerint megkötött hallgatói szerződés alapján történő megszervezésével.

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítása

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (2)-(3) bekezdése és a 3. § 2006. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Szt. 33. §-a (3) bekezdésének d) pontjában az "évfolyamonkénti havi",

b)[8]

(4)[9]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. június 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] Később lép hatályba. Hatályos 2006.01.01.

[3] A 2005. évi CXLVIII. törvény 58. § (8) bekezdése alapján a 2. § (3) bekezdése nem lép hatályba.

[4] Később lép hatályba. Hatályos 2006.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIX. törvény 151. § (3) bekezdése bn) alpontja. Hatálytalan 2006.03.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIX. törvény 151. § (3) bekezdése bn) alpontja. Hatálytalan 2006.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIX. törvény 151. § (3) bekezdése bn) alpontja. Hatálytalan 2006.03.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIX. törvény 151. § (3) bekezdése bn) alpontja. Hatálytalan 2006.03.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIX. törvény 151. § (3) bekezdése bn) alpontja. Hatálytalan 2006.03.01.

Tartalomjegyzék