93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) arra a Magyarországon munkát végző külföldi természetes személyre, aki

aa) az Európai Unió - a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása időpontjában már meglévő - tagállamának állampolgára, valamint annak hozzátartozója,

ab) az Európai Unióhoz a Magyar Köztársasággal azonos időpontban csatlakozó állam állampolgára, valamint annak hozzátartozója;

b) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyre, továbbá

c) az a) -b) pontban megjelölt személyeket foglalkoztatóra, valamint

d)[1] a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra és a regionális munkaügyi központra (a továbbiakban: munkaügyi központ).

(2)[2] A 2-5. § rendelkezéseit alkalmazni kell annak az államnak az állampolgárára és az állampolgár hozzátartozójára, amely nemzetközi szerződés alapján az Európai Unió tagállamaival azonos megítélés alá esik, vagy amely állam az Európai Unióval nemzetközi szerződésben állapodott meg a munkaerő szabad áramlásáról.

Munkaerőpiaci viszonosság alkalmazása

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésének aa) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott személy Magyarországon - az Flt. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltaktól eltérően - a 3-4. §-ban foglaltak kivételével engedély alapján foglalkoztatható, ha az Európai Uniónak az a tagállama, valamint az 1. § (2) bekezdésében meghatározott az az állam, amelynek állampolgára - a nemzeti jogszabálya szerint - a magyar állampolgárokat a saját területén történő foglalkoztathatóság tekintetében más elbánásban részesíti, mint amit a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendelet 1-6. cikke előír.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedélyt

a) a külföldiek magyarországi foglalkoztatására vonatkozó általános szabályok szerint, vagy

b) a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kell kiadni.

(3) Azoknak az országoknak a felsorolását, amelynek állampolgáraira az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A 2. §-ban foglaltaktól eltérően nincs szükség engedélyre az 1. § (1) bekezdésének aa) pontjában meghatározott tagállam, valamint az 1. § (2) bekezdés szerinti állam állampolgárának további magyarországi foglalkoztatásához, ha az állampolgárt engedély alapján vagy engedélymentesen legalább 12 hónap időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, jogszerűen, megszakítás nélkül foglalkoztatják

a) a csatlakozás időpontjában, vagy

b) azt követően.

(2) Az(1) bekezdésben meghatározott jogosultság megszűnik, ha a foglalkoztatott a foglalkoztatási jogviszonyt egyoldalúan vagy közös megegyezéssel megszünteti.

4. §

(1) Nincs szükség engedélyre a 3. §-ban meghatározott állampolgár házastársa, valamint az általuk eltartott vagy 21 évnél fiatalabb egyenesági lemenő rokonaik magyarországi foglalkoztatásához,

a) ha a csatlakozás időpontjában a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott állampolgárral együtt, jogszerűen élnek Magyarországon, vagy

b) ha - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a csatlakozás időpontját követő időponttól kezdődően, az állampolgárral együtt legalább 18 hónapja jogszerűen élnek Magyarországon.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben nincs szükség 18 hónap magyarországi tartózkodásra a csatlakozás időpontját követő harmadik évtől, azaz 2006. május 1-jétől kezdődően.

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében, valamint a 4. §-ban meghatározott engedélymentesség a foglalkoztató vagy a foglalkoztatott, illetőleg a 4. § (1) bekezdésében meghatározott személy kérelmére igazolható.

(2) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott mentesség igazolása iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a mentességet megalapozó foglalkoztatásra vonatkozó egyéni munkavállalási engedélyt, vagy annak engedélymentessége igazolását, és

b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését, fennállását tanúsító dokumentumot.

(3) A 4. §-ban meghatározott esetben a kérelemhez mellékelni kell

a) a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, és

b) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott jogállást, valamint a jogszerű tartózkodás tényét igazoló hatósági okiratot.

(4) Az igazolás iránti kérelmet a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központ bírálja el.

(5) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott állampolgár a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését köteles bejelenteni az igazolást kiállító szervnek.

Védintézkedés alkalmazása

6. §

(1)[3] A Csatlakozási Szerződés X. mellékletének 7. és 11. bekezdésében meghatározott védintézkedésnek az Európai Bizottságnál történő kezdeményezéséről vagy annak elrendeléséről - a 7. §-ban meghatározott bejelentésekben foglalt adatok figyelembevételével - a szociális és munkaügyi miniszter javaslata alapján a Kormány dönt. A szociális és munkaügyi miniszter a védintézkedésre vonatkozóan az Országos Érdekegyeztető Tanácsban képviselettel rendelkező munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek véleményének meghallgatásával tesz javaslatot.

(2) Az Európai Bizottság vagy a Tanács által a védintézkedés tárgyában hozott határozatot - tájékoztató jelleggel - a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A Kormány a védintézkedés elrendeléséről szóló döntését rendeletben hirdeti ki.

7. §

(1) A foglalkoztató a 6. § (1) bekezdésében meghatározott döntés előkészítése érdekében az Európai Unióhoz a Magyar Köztársasággal azonos időpontban csatlakozó állam - Málta, Ciprus kivételével - állampolgárának és hozzátartozójának foglalkoztatását legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését legkésőbb a megszűnést követő napon köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak a 2. számú, illetőleg a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon bejelenteni. A határozott időtartamú foglalkoztatás megszűnését csak abban az esetben kell bejelenteni, ha a foglalkoztatás a szerződésben meghatározott időpont előtt szűnik meg. A 2. számú melléklet szerinti bejelentéshez mellékelni kell a foglalkoztatott állampolgárságát, valamint a hozzátartozói minőséget igazoló okmány másolatát, idegen nyelvű okmány esetében annak hiteles magyar fordítását.

(2) A munkaügyi központ az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés teljesítését igazolja, és a bejelentésről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adatait a 6. §-ban meghatározott védintézkedés lehetőségének fennállásáig kell megőrizni.

(3) A foglalkoztató köteles az igazolást a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő három évig megőrizni, és az ellenőrzés során bemutatni.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg e tevékenység megkezdésének.

8. §

Az e rendelet által nem szabályozott kérdésekben az Flt., valamint a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell.

9. §

Ez a rendelet a csatlakozási szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelethez

A Magyar Köztársaság által alkalmazott viszonossági intézkedéssel érintett államok jegyzéke

[4]
A 2. § (2) bek. a) pontja
szerinti országok:
A 2. § (2) bek. b) pontja
szerinti országok:
AusztriaDánia
LiechtensteinBelgium
NémetországFranciaország
OlaszországLuxemburg
Norvégia

2. számú melléklet a 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelethez

Bejelentés

a cseh, észt, lett, litván, lengyel, szlovén, szlovák állampolgár vagy annak nem tagállam állampolgárságú hozzátartozója magyarországi foglalkoztatásáról

A bejelentés benyújtásának helye: a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központ:

1. A foglalkoztatást bejelentő munkaadó neve:

székhelye, telephelye:

adószáma:

adóazonosító jele (adószámmal nem rendelkező foglalkoztató esetében):

2. A foglalkoztatott neve:

születéskori neve:

anyja neve:

neme: állampolgársága:

3. Ha a foglalkoztatott cseh, észt, lett, litván, lengyel, szlovén, szlovák állampolgárnak nem tagállam állampolgárságú hozzátartozója, a hozzátartozói minőség megjelölése:

- házastársa, vagy

- 21 évnél fiatalabb vagy

- általa eltartott gyermeke

(A megfelelő rész aláhúzandó)

4. A foglalkoztatás helye (megye, főváros):

5. A foglalkoztatás megjelölése (FEOR):

6. Tevékenységi kör (TEÁOR):

7. Személyi alapbér:

8. A foglalkoztatás ideje:

határozatlan időtartamú ...................... -tól kezdődően

határozott időtartamú .................... -tól ................... ig

9. A foglalkoztatás magánjogi szerződés keretében (kiküldetés, kirendelés alapján) történik:

igen - nem

Dátum:

..........................

cégszerű aláírás

Megjegyzés:A bejelentéshez csatolni kell a munkavállaló állampolgárságát, valamint a hozzátartozói minőséget igazoló okmány másolatát, és ha ez nem magyar nyelven állították ki, annak hiteles fordítását.

3. számú melléklet a 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelethez

Bejelentés

a cseh, észt, lett, litván, lengyel, szlovén, szlovák állampolgár vagy annak nem tagállam állampolgárságú hozzátartozója magyarországi foglalkoztatásának megszűnéséről

A bejelentés benyújtásának helye: a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központ:

1. A foglalkoztatást bejelentő munkaadó neve:

székhelye, telephelye:

adószáma:

adóazonosító jele (adószámmal nem rendelkező foglalkoztató esetében):

2. A foglalkoztatott neve:

születéskori neve:

anyja neve:

neme: állampolgársága:

3. Ha a foglalkoztatott cseh, észt, lett, litván, lengyel, szlovén, szlovák állampolgárnak nem tagállam állampolgárságú hozzátartozója, a hozzátartozói minőség megjelölése:

- házastársa, vagy

- 21 évnél fiatalabb vagy

- általa eltartott gyermeke

(A megfelelő rész aláhúzandó)

4. A foglalkoztatás helye (megye, főváros):

5. A foglalkoztatás megjelölése (FEOR):

6. Tevékenységi kör (TEÁOR):

7. A foglalkoztatás kezdő időpontja:

8. A foglalkoztatás megszűnésének időpontja:

9. A foglalkoztatás megszűnésének oka:

Dátum:

..........................

cégszerű aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 188/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.07.19.

[2] Megállapította a 107/2006. (V. 2.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.05.01.

[3] Módosította a 188/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2007.07.19.

[4] Módosította a 188/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2007.07.19.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére