95/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

a szőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A szőlő termőhelyi kataszterének kiegészítését vagy módosítását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál (a továbbiakban: minisztérium) írásban kell kérni, amelyet az illetékes hegyközség nyújt be.

(2) A szőlő termőhelyi kataszterének kiegészítésére vagy módosítására vonatkozó kérelemhez a kezdeményezőnek előzetesen be kell szereznie a kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (a továbbiakban: SZBKI) szakvéleményét. Az SZBKI a szakvélemény kialakítása során az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jár el.

(3) A helyszíni minősítés során alkalmazott szempont-és értékelési rendszert a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet, a helyszíni felvételezési lapot pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A minisztériumhoz benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell az érintett területek pontos azonosítását szolgáló helyrajzi számokat, illetve a módosítandó ökotópok kódszámát településenként. A kérelmező értesíti az illetékes önkormányzatot arról, hogy az adott terület termőhelyi kataszterbe sorolását, kiegészítését vagy módosítását kezdeményezte. A kezdeményezőnek egyértelműen bizonyítania kell, hogy a termőhelyi kataszterbe sorolásról, kiegészítéséről vagy módosításáról az illetékes önkormányzatot tájékoztatta.

(2) A minisztérium a kérelemről határozattal dönt.

3. §

(1) A jóváhagyó határozat meghozatala után a minisztérium a dokumentáció egy példányát az illetékes hegyközségnek, egy példányát a települési önkormányzat jegyzőjének, egy példányát a Földmérési és Távérzékelési Intézetnek (a továbbiakban: FÖMI), egy példányát pedig az SZBKI-nek küldi meg, továbbá egy példányát saját nyilvántartásában helyez el. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó települések esetén a minisztérium a dokumentáció egy példányát az illetékes első fokú építési hatóságnak is megküldi.

(2) Az SZBKI a jóváhagyott felvételezésről, kiegészítésről, módosításról adatokat szolgáltat a FÖMI-nek. A FÖMI a változásokat tartalmazó digitális termőhelyi kataszteri térképeket megküldi az SZBKI-nak és az érintett hegyközségnek.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

- a Tanács 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről,

- a Bizottság 1227/2000/EK rendelete a termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 95/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

A szőlő termőhelyi kataszterének minősítési rendje

I.

1. A kérelem alapján az SZBKI munkatársai (felvétele-zők) helyszíni szemlét tartanak az illetékes hegyközség, illetve önkormányzat képviselőivel. A szemle során a minősítésnél alkalmazott segédletek alkalmazásával adatfelvételezést végeznek. A felvételezés időpontjában fennálló állapotot a helyszíni felvételezési lapon, illetve a térképeken rögzítik, amelyek tartalmazzák a felvételezés adatait, az ökológiai tényezők kódjait és értékpontjait.

2. A területek minősítésénél legalább 3 ha vagy annál nagyobb, összefüggő, a meghatározó ökológiai jellemzők szempontjából egységesnek tekinthető terület kerül felvételezésre az egyes ökotópok kialakításához.

3. A helyszíni szemle során, a környezeti tényezők mérlegelése alapján, a kérelemben megjelölt területekhez képest a kialakítandó ökotóp nagysága és határa a minősítés szakmai elveinek megfelelően eltérhet. Az esetleges eltéréseket a felvételező a kezdeményező képviselőivel egyezteti. A helyszíni szemle során a kezdeményezőnek a minősítendő területtel kapcsolatos és a kataszteri besorolást érintő valamennyi szükséges és lényeges tájékoztatást meg kell adnia.

4. Indokolt esetben a jogosult kezdeményező felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a korábban minősített és jóváhagyott ökotópok módosítására. A módosítás célja átminősítés vagy a kérelmezett területnek a szőlő termőhelyi kataszteréből történő kivonása lehet. Az átminősítés a korábban minősített ökotóp egésze vagy egy része osztályba sorolásának módosítását jelenti.

5. A szőlő termőhelyi kataszteréből történő kivonás esetén a területeket törlik a kataszter adatbázisaiból, és kikerülnek a szőlő termőhelyeiből. A módosításokat az SZBKI egyedileg bírálja el. A felülvizsgálat eljárási rendje megegyezik a szőlő termőhelyi kataszteri minősítés általános rendjével.

II.

1. A helyszíni szemle adatlapon rögzített adatait számítógépes rendszeren dolgozzák fel, ami a tényezők súlyozott átlagai alapján clustereket képez, és ennek segítségével a terület osztálybasorolása megadható. A besorolás véglegesítése a cluster-analízis és a helyszínelő komplex értékelése szerint történik. A 190 értékpontot el nem érő területek szőlőtermesztésre alkalmatlanok, a szőlő termőhelyi kataszterében nem rögzíthetők. Nem rögzíthető továbbá az építési területbe tartozó vagy építési területnek kijelölt földterület sem.

2. A terület besorolását követően a helyszíni szemle alapján a külterületi átnézeti térképszelvényeken a termőhelyi ökotópokat, illetve azok változásait kell felvezetni. Az ökotópokat településenként folyamatosan növekvő kódszámmal kell ellátni.

3. A jóváhagyó határozatot követően a dokumentáció az SZBKI-ben nyilvántartásba kerül.

4. Az illetékes hegyközség valamennyi, a kataszteri besorolást érintő változásról köteles évente tájékoztatni az SZBKI-t.

III.

A minősítés során alkalmazott segédletek:

a) az érintett település külterületi földmérési alaptérképének átnézeti térképszelvényei (M =1:10 000);

b) az érintett település topográfiai térképszelvényei (M= 1:10 000);

c) az érintett település MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete által készített termőhelyi adottságokat meghatározó talajtani tényezők térképeinek szelvényei (M= 1:100 000);

d) a termőhelyi kataszter vizsgálati és értékelési rendszere (tényezők értékpont- és kódlistája);

e) helyszíni felvételezési lap.

2. számú melléklet a 95/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

A szőlő termőhelyi kataszterének vizsgálati és értékelési rendszere

(tényezők értékpont- és kódlistája)

Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezőkA minősítés szempontjaiPontérték
FőtényezőkAltényezőkSorszámSzempontokKódszám
SorszámMegnevezésSorszámMegnevezés
1.2.3.4.5.6.7.8.
1.Agrometeorológia1.1.Téli fagykár gyakorisága1.1.1.A szőlő fás részei (tőkefej, törzs termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a termőalapok 10 évben egyszer sem fagytak el.350
1.1.2.A szőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a termőalapok 10 évben kétszer fagytak el.220
1.1.3.A szőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a termő­alapok 10 évben háromszor vagy annál többször fagytak el.10
1.2.Tavaszi, őszi fagy gya­korisága1.2.1.Vegetációban a fagykár 10 évben 3-nál ke­vesebb345
1.2.2.Vegetációban a fagykár 10 évben 3-4 alka­lommal220
1.2.3.Vegetációban a fagykár 10 évben 5 vagy annál több17
2.Talaj2.1.Talajtípus2.1.1.Köves, földes kopárok019
2.1.2.Futóhomok020
2.1.3.Humuszos homok0320
2.1.4.Rendzinák0436
2.1.5.Erubáz talajok0536
2.1.6.Savanyú, nem podzolos erdőtalaj0620
2.1.7.Agyagbemosódásos barna erdőtalaj0738
2.1.8.Dseudogleies barna erdőtalaj0810
2.1.9.Barna-földek0940
2.1.10.Kovárványos barna erdőtalaj1018
2.1.11.Csernozjom barna erdőtalaj1140
2.1.12.Csernozjom jellegű homok1225
2.1.13.Mészlepedékes csernozjom1327
2.1.14.Mészlepedékes alföldi csernozjom1428
2.1.15.Mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjom158
2.1.16.Réti csernozjom1621
2.1.17.Mélyben sós réti csernozjom1710
2.1.18.Szolonyeces réti csernozjom180
2.1.19.Terasz csernozjom1919
2.1.20.Szoloncsák200
2.1.21.Szoloncsák-szolonyec210
2.1.22.Réti szolonyec220
2.1.23.Sztyeppesedő réti szolonyec230
2.1.24.Szolonyeces réti talaj240
2.1.25.Réti talaj258
2.1.26.Öntés réti talaj268
2.1.27.Lápos réti talaj270
2.1.28.Síkláp talaj280
2.1.29.Lecsapolt talaj vagy síkláp talaj290
2.1.30.Mocsári erdők talaja300
2.1.31.Öntéstalaj310
2.2.Talajképző kőzet2.2.1.Glaciális és alluviális üledékek14
2.2.2.Löszös üledékek25
2.2.3.Harmadkori és idősebb üledékek34
2.2.4.Nyirok43
2.2.5.Mészkő, dolomit52
2.2.6.Homokkő62
2.2.7.Agyagpala, fillit71
2.2.8.Gránit, porfírit81
2.2.9.Andezit, bazalt, riolit91
2.3.Kémhatás és mészállapot2.3.1.Erősen savanyú talajok11
2.3.2.Gyengén savanyú talajok22
2.3.3.Szénsavas meszet tartalmazó talajok35
2.3.4.Nem a felszíntől sós szikes talajok40
2.3.5.Felszíntől sós szikes talajok50
2.4.Fizikai talajféleségek2.4.1.Homok14
2.4.2.Homokos vályog26
2.4.3.Vályog37
2.4.4.Agyagos vályog45
2.4.5.Agyag52
2.4.6.Tőzeg, kotu60
2.4.7.Nem vagy részben mállott, durva vázrészek71
2.5.Vízgazdálkodási tulajdonság2.5.1.Igen nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, gyenge vízraktározó képességű, igen gyengén víztartó talajok14
2.5.2.Nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, közepes vízraktározó képességű, gyengén víztartó talajok26
2.5.3.Jó víznyelésű és vízvezető-képességű, jó vízraktározó-képességű, jó víztartó talajok310
2.5.4.Közepes víznyelésű és vízvezető-képességű, nagy vízraktározó-képességű, jó víztartó talajok410
2.5.5.Közepes víznyelésű és vízvezető-képességű, nagy vízraktározó-képességű talajok510
2.5.6.Gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezető-képességű, erősen víztartó, kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok61
2.5.7.Igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízelvezető-képességű, igen erősen víztartó, igen kedvezőtlen, extrémen szélsőséges vízgazdálkodási talajok70
2.5.8.Jó víznyelésű és vízvezető-képességű, igen nagy vízraktározó és víztartó-képességű talajok810
2.5.9.Sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok91
2.6.Humuszkészlet2.6.1.50 t/ha10
2.6.2.50-100 t/ha22
2.6.3.100-200 t/ha34
2.6.4.200-300 t/ha410
2.6.5.300-400 t/ha58
2.6.6.400 t/ha66
2.7.Termőréteg vastagsága2.7.1.20 cm10
2.7.2.20-40 cm20
2.7.3.40-70 cm30
2.7.4.70-100 cm40
2.7.5.100 cm510
2.8.A terület egyöntetűsége a talajtípus szempontjából2.8.1.60%-nál kisebb mértékben egyöntetű11
2.8.2.60-70%-ban egyöntetű22
2.8.3.70%-nál nagyobb mértékben egyöntetű35
3.Terület vízgazdálkodása helyszínen értékelve3.1.1.Mélyfekvésű, vizenyős; talajvíz 0-130 cm között10
3.1.2.Száraz; a talajvíz a növény által elérhető közelségben nincs25
3.1.3.Üde; a talajvíz 150-250 cm között310
4.Erózió mértéke4.1.1.Vonalas eróziós formák, árkos kimosódá­sok; az Alföldön szélárkok13
4.1.2.Vonalas eróziós formák nincsenek, mérsé­kelt erózió, az Alföldön defláció veszélye fennáll27
4.1.3.A terület erózió és defláció által nem ve­szélyeztetett310

5. Terepviszonyok

5.1. Lejtésszög és égtáji kitettség

ÉszakNyugatDélKelet
ÉKÉÉKÉÉÉNyÉNyNyÉNyNyNyDNyDNyDDNyDDDKDKKDKKKÉK
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
0-5%Kódszám101102103104105106107108109110111112113114115116
Pontérték13121013152023283133333130262117
6-12%Kódszám201202203204205206207208209210211212213214215216
Pontérték38323040485868738490908275706048
13-20%Kódszám301302303304305306307308309310311312313314315316
Pontérték32272333425666757888888275665245
21-30%Kódszám401402403404405406407408409410411412413414415416
Pontérték15121015233340505465655452483327
30% felettKódszám501502503504505506507508509510511512513514515516
Pontérték8748101014182028282020151210
Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezőkA minősítés szempontjaiPontérték
FőtényezőkAltényezőkSorszámSzempontokKódszám
Sor számMegnevezésSor számMegnevezés
1.2.3.4.5.6.7.8.
5.Terepviszonyok5.2.Tengerszint feletti ma­gasság5.2.1.300 m felett és 120 m alatt116
Domb- és hegyvidéken5.2.2.120-150, illetve 250-300 m között235
5.2.3.150-250 m között345
Kiemelkedés a környe­zetből5.2.4.Környezetnél mélyebben fekvő terület40
Alföldön és síkvidéken5.2.5.Környezetből nem emelkedik ki a terület, de hideglefolyása van528
5.2.6.A terület a környezetből kiemelkedik645
5.3.Domborzat, terepfelszín5.3.1.A terület teraszírozást igényel17
Domb- és hegyvidéken5.3.2.A terület tereprendezéssel telepítésre alkal­massá tehető216
5.3.3.A lejtő egyenletes, egyirányú, tereprendezés, teraszírozás nem szükséges330
Alföldön és síkvidéken5.3.4.A terület 20%-nál nagyobb területre kiterjedő tereprendezést igényel42
5.3.5.A terület legfeljebb 20%-ig igényel terep­rendezést510
5.3.6.Tereprendezés nem szükséges620
5.4.Környezet5.4.1.Erdő a közelben, illetve felépítmény nincs1110
Erdő közelsége5.4.2.Erdő van és előnyős2110
5.4.3.Erdő van és hátrányos31,321
5.5.Beépítettség5.5.1.100 ha-onként 1 db felépítmény12,227
5.5.2.100 ha-onként 5-10 db felépítmény13,235
5.5.3100 ha-onként 10 db-nál több felépítmény14, 24, 33,343
6.Terület hasznosítása6.1.Nagyüzemi módon hasznosítható110
6.2.Kistermelésre hasznosítható23
6.3.Kisüzemi árutermelő tömb kialakítható310
7.Útviszonyok7.1.Megközelíthető földúton14
7.2.Megközelíthető javított földúton26
7.3.Megközelíthető szilárd burkolatú úton38

3. számú melléklet a 95/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

A szőlő termőhelyi kataszterének minősítő cluster-elemei

MinősítésCluster-csoportokMinősítési jellemzők
I. osztály szőlőtermesztésre kiváló adottságú5. fő-clusterNagyon jó fekvésű, jó talajú, nagyon jó termésbiztonságú területek
4. fő-clusterNagyon jó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek
3. fő-clusterJó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiz­tonságú területek
II. 1. osztály szőlőtermesztésre kedvező adottságú2. fő-clusterKözepes fekvésű, jó talajú, változóan termésbiztos területek
1. fő-cluster:
1/5. al-clusterJó fekvésű, jó talajú, gyenge termés­biztonságú területek
1/4. al-clusterKözepes fekvésű, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek
1/3. al-clusterKözepes fekvésű, közepes talajú, jó termésbiztonságú területek
II.2. osztály szőlőtermesztésre alkalmas1/2. al-clusterGyenge fekvésű, közepes talajú, gyenge termésbiztonságú területek
Szőlőtermesztésre alkalmatlan1/1. al-clusterGyenge fekvésű, gyenge talajú, gyen­ge termésbiztonságú területek

4. számú melléklet a 95/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

Tartalomjegyzék