2004. évi XCV. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról[1]

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény (a továbbiakban: Mftv.) 1. §-ában

a) az "Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium" szövegrész helyébe "Egészségügyi Minisztérium",

b) a "Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium" szövegrész helyébe "Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium"

szöveg lép.

2. § Ahol jogszabály

a) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot, egészségügyi, szociális és családügyi minisztert említ, ott

aa) a szociális és családügyi, valamint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerrel kapcsolatos feladatkör tekintetében Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot, ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert,

ab) az egészségügyi és az egészségbiztosítással kapcsolatos feladatkör tekintetében Egészségügyi Minisztériumot, egészségügyi minisztert,

b) Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumot, gyermek-, ifjúsági és sportminisztert említ, ott

ba) - a sportügyekkel kapcsolatos feladatkör kivételével - Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot, ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert,

bb) a sportügyekkel kapcsolatos feladatkör tekintetében az e feladatokat ellátó közigazgatási szervet, illetve az e szervet felügyelő minisztert,

c) a fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkör tekintetében Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, gazdasági és közlekedési minisztert említ, ott Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot, ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert,

d) a nemzeti és etnikai kisebbségek ügyeivel, illetőleg a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal felügyeletével kapcsolatos feladatkörrel összefüggésben Miniszterelnöki Hivatalt, Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert említ, ott Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot, ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert,

e) az építésügy ágazati irányításával kapcsolatosan, valamint a lakásgazdálkodás és lakáspolitika tekintetében Belügyminisztériumot, belügyminisztert említ, ott a területfejlesztésért felelős minisztert,

f) a külgazdasági feladatkör tekintetében Külügyminisztériumot, külügyminisztert említ, ott Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, gazdasági és közlekedési minisztert,

g) az egyházügyi és az egyházakkal való kapcsolattartásból adódó feladatokkal összefüggésben Miniszterelnöki Hivatalt, Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert említ, ott Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, nemzeti kulturális örökség miniszterét,

h) a határon túli magyarok ügyeivel, valamint a Határon Túli Magyarok Hivatalának felügyeletével kapcsolatos feladatkörrel összefüggésben Miniszterelnöki Hivatalt, Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert említ, ott Külügyminisztériumot, külügyminisztert kell érteni.

3. § (1) Az e törvénnyel más szervhez átkerülő feladat-és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - a feladatot eredetileg ellátó szerv jogutódja az adott feladatot, hatáskört átvevő szerv.

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdése c) pontjának alkalmazása szempontjából a 2. §-ban megjelölt minisztériumot, illetve közigazgatási szervet kell az ott megjelölt szervezetek jogutódjának tekinteni.

4. § (1) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 1. számú mellékletében

a) a "XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium" fejezetcím helyébe "XXI. Egészségügyi Minisztérium" fejezetcím,

b) a "XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium" fejezetcím helyébe "XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium" fejezetcím

lép.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy - a költségvetési törvény keretei között, figyelemmel az (1) bekezdés szerinti módosításokra is - az e törvény végrehajtása érdekében szükségessé váló fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításokat elvégezze.

5. § A miniszterek feladat- és hatáskörének e törvény szerinti változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról külön törvény rendelkezik.

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Mftv.

a) 2. §-a (1) bekezdésének a), e), f) és g) pontja, valamint 4. §-a, továbbá

b) 2. §-a (1) bekezdése l) pontjának ", a Határon Túli Magyarok Hivatalának, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalnak felügyeletét ellátó minisztert, továbbá az egyházügyi feladatok kormányzati irányításáért felelős minisztert" szövegrésze.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. október 18-i ülésnapján fogadta el.