97/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet

a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggésben a következőket rendeli el:

1. §

(1) A külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter az érdekelt miniszterekkel együttműködve kialakítja a Kormány külgazdaság-politikáját, az Európai Unió vámpolitikájával kapcsolatos álláspontot és azt az Európai Unió illetékes szerveinél képviseli. Elemzi és értékeli a külgazdasági folyamatokat, valamint részt vesz a monetáris, árfolyam-, adó-, pénzügyi és hitelpolitika kialakításában."

(2) Az R. 5/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A gazdasági és közlekedési miniszterrel és a hatáskörrel rendelkező miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel együttműködve kialakítja a magyar álláspontot a közösségi hatáskörbe tartozó kereskedelmi védelmi intézkedések (anti-dömping, szubvencióellenes és piacvédelmi intézkedések) esetében, és gondoskodik annak képviseletéről az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa intézményeiben."

2. §

(1) A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GR.) 4. §-a a következő q) ponttal egészül ki:

[4. § A miniszter]

"q) ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő feladatait."

(2)[1]

3. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba. Egyidejűleg az R. 6. §-ának (1) bekezdése, valamint a GR. 4. §-ának a) pontja a hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2004.12.16.