335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet

a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint ahhoz kapcsolódóan egyes más jogszabályok módosításáról

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §

(1) A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NVR.) 1. számú melléklete (A védelemgazdasági alapterv elkészítésének módszertani szabályai) I. (ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ALAPELVEK) 2. "Felelős teljesítő szervek" pontjának ötödik francia bekezdése (GKM) a következőkkel egészül ki:

"a nyersanyagból, energiahordozóból, ipari mezőgazdasági, erdészeti és egyéb termékekből való behozatalért,"

(2) Az NVR. 1. számú mellékletének (A védelemgazdasági alapterv elkészítésének módszertani szabályai) II. (A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI) 5. pontja (A gazdasági és közlekedési miniszter feladatai) a következő bekezdésekkel egészül ki:

"A követelménytámasztó szervek import igényei teljesíthetőségének vizsgálata, a közigazgatási rendszer, a nemzetgazdaság és a társadalom minősített időszaki (rendkívüli állapoti) működőképessége fenntartását szolgáló export-import igények felülvizsgálata, a nemzetgazdasági szintű sarokszámok kialakítása, és az igények visszaigazolása az igényt benyújtó miniszternek.

Az igények felülvizsgálata során ki kell alakítani az egyes stratégiai jellegű termékek exportjára vonatkozó esetleges korlátozó, illetve importjára vonatkozó esetleges könnyítő külkereskedelmi eljárási szabályokat."

(3) Az NVR. 1. számú mellékletének (A védelemgazdasági alapterv elkészítésének módszertani szabályai) V. (A TERVEZÉS FOLYAMATA) pontja ötödik bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"A minősített időszaki külkereskedelmi igények kielégítését szolgáló import tervezés módszerét a gazdasági és közlekedési miniszter a relációk speciális jellege alapján alakítja ki. A relációnként (országonként) elkészített tervlapokat a GKM tárolja, elvégzi rajtuk folyamatosan a szükséges pontosításokat, a címzett országoknak azonban csak a Kormány külön intézkedésére küldi meg."

(4) Az NVR. 1. számú mellékletének (A védelemgazdasági alapterv elkészítésének módszertani szabályai) VII. (A TERVEZÉSI SEGÉDLETEK KITÖLTÉSE) 2. pontja (Az ágazati minisztériumok) negyedik francia bekezdésének második szövegbekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az import igények összeállításakor figyelembe veszik a tervévet megelőző külkereskedelmi statisztikai adatokat. A tervlapot 3 példányban készítik el és megküldik a GKM részére. A GKM az előzetesen visszaigazolt tervlap egy példányát a követelménytámasztó részére küldi meg. A GKM a tervlapokat kielégítő országonként csoportosítva további intézkedésig tárolja."

10. §

(1) Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ER.) 3. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötött segélyhitelezés alanyai:)

"a) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM), mint a kötött segélyhitelezési program működtetője és az állami támogatás finanszírozója,"

(2) Az ER. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A gazdasági és közlekedési miniszter a kötött segélyhitelezéssel összefüggő döntések előkészítése céljából a Pénzügyminisztérium, a Külügyminisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, az Eximbank és a Mehib képviselőinek bevonásával Kötött Segélyhitel Koordinációs Szakértői Munkacsoportot (a továbbiakban: Szakértői Munkacsoport) hoz létre. A Szakértői Munkacsoport a nemzetközi fejlesztési együttműködési politikának és stratégiának megfelelő segélyhitelezési gyakorlat érvényre juttatásával, a relációk és a projektek kiválasztásával, a segélyhitelnyújtás feltételeire vonatkozó döntések előkészítésével kapcsolatos feladatokat lát el. A Szakértői Munkacsoport ügyrendjét a gazdasági és közlekedési miniszter hagyja jóvá. A Szakértői Munkacsoport a javaslatairól egyhangúlag határoz, és tevékenységéről évente beszámol a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottságnak."

11. §[9]

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a)[10]

b)[11]

c)[12]

d)[13]

e)[14]

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ER. 5. §-ának (1) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésében, 14-17. §-aiban, 24. §-ában szereplő "KüM" kifejezés helyébe "GKM" kifejezés lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ER. 5. §-ának (2) bekezdésében és 6. §-ának (1) bekezdésében szereplő "külügyminiszter" kifejezés helyébe "gazdasági és közlekedési miniszter" kifejezés lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az NVR. 1. számú mellékletének (A védelemgazdasági alapterv elkészítésének módszertani szabályai) VIII. (AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA) pontjában a "KüM" kifejezés helyébe "GKM" kifejezés lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.