120/2005. (XII. 28.) GKM rendelet

a belvízi légpárnás kishajók megfelelőségének feltételeiről

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya a magyar hajólajstromban nyilvántartott és Magyarország víziútjain közlekedő légpárnás kishajókra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a honvédelmi célú légpárnás kishajókra.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) légpárnás kishajó: olyan, menetben a hajótest alá juttatott nagynyomású levegővel létrehozott légpárna által szolgáltatott felhajtóerővel a vízfelszín (vagy talaj) fölé emelkedő jármű, amelynek hajótesten mért hossza a 20 métert nem éri el, legfeljebb 12 utas szállítására engedélyezték és haladását propulziós mű biztosítja,

b) propulziós mű: a vízijárműbe épített vagy vízijárműre felszerelt erőgép forgó mozgását a vízijármű haladó mozgásává alakító szerkezet,

c) elismert hajóosztályozó társaság: az Európai Bizottság által elismert, a hajók megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet.

3. §

(1) A légpárnás kishajónak a tervezés és építés tekintetében meg kell felelnie a mellékletben foglalt feltételeknek.

(2) Az elismert hajóosztályozó társaság előírásainak megfelelően tervezett és épített légpárnás kishajót úgy kell tekinteni, hogy az a mellékletben foglalt feltételeknek megfelel.

(3) Az (1) vagy (2) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a gyártó vagy az Európai Unióban letelepedett meghatalmazott képviselője megfelelőségi nyilatkozatban köteles igazolni.

(4) A megfelelőségi nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a gyártó vagy annak az Európai Unióban letelepedett meghatalmazott képviselőjének neve és címe,

b) a légpárnás kishajó leírása,

c) hivatkozás az alkalmazott szabványokra vagy azokra a műszaki leírásokra (specifikációkra), amelyeken a megfelelési nyilatkozat alapul, illetve az elismert hajóosztályozó társaság által kiadott típusvizsgálati tanúsítványra,

d) a gyártó vagy annak az Európai Unióban letelepedett meghatalmazott képviselője által aláírási joggal felruházott személy azonosító adatai.

(5) Légpárnás kishajót kereskedelmi forgalomba hozni és első alkalommal üzembe helyezni csak megfelelőségi nyilatkozattal lehet.

4. §

A légpárnás kishajó üzem közbeni zajszintje 25 méter távolságból mérve nem haladhatja meg a 75 dB értéket.

5. §

Az e rendeletben megállapított technikai jellegű követelményeknek nem kell megfelelnie az olyan légpárnás kishajónak, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-tagállamban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme tekintetében az e rendeletben foglaltakkal egyenértékű védelmet nyújtanak.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 120/2005. (XII. 28.) GKM rendelethez

A belvízi légpárnás kishajók megfelelőségének feltételei

1. Szerkezet

1.1. A hajótest és a felépítmény hossz- és helyi szilárdságot biztosító elemeihez, valamint a szoknyához használt anyagok az üzemeltetés jellegéből eredő igénybevételnek feleljenek meg.

1.2. A szerkezeti elemeknek maradó alakváltozás és a vízmentesség elvesztése nélkül ki kell bírniuk a hajózási zónájukban* az üzemeltetés során fellépő statikus és dinamikus terheléseket.[2]

1.3. A ciklikus - beleértve a vibráció okozta - terhelések

1.3.1. nem vezethetnek a szerkezet sérüléséhez;

1.3.2. nem akadályozhatják a gépek és berendezések normális működését;

1.3.3. nem hathatnak károsan a személyzet munkavégzési képességére.

1.4. A függőleges irányú gyorsulás - amennyiben nem alkalmaznak különleges intézkedéseket a hajón tartózkodó személyek védelmére - a hajó tömegpontjában nem haladhatja meg az 1g (9,806 m/s2) értéket.

1.5. A főgépnek, segédgépnek, az emelő légnyomást biztosító szerkezetnek és a villamos berendezésnek sérülés nélkül minden irányban ki kell állnia a 2g gyorsulást.

2. Úszóképesség és stabilitás

2.1. A légpárnás kishajó biztonsági távolsága legalább 0,25 m.

2.2. A biztonsági távolságot vízbe merülő (deplace-ment) állapotban teljes terhelésnél a merülési síktól addig a pontig kell mérni, amelynél az elárasztás megkezdődik.

2.3. A stabilitást vízbe merülő és vízből kiemelkedő állapotban kell ellenőrizni.

2.4. Az oldalirányú dölésszög az egyoldali utastömörü-lés,a szélnyomás és a fordulóban fellépő centrifugális erő egyidejű hatására a 10° szöget nem haladhatja meg.

2.5. Az egyoldali utastömörülésből adódó Mp billentő nyomatékot az alábbi összefüggésből kell számítani:

ahol:

cp =1,5 [m/s2]:

b = a fedélzet legnagyobb hasznos szélessége (m),

P = az engedélyezett személyek összes tömege (t) .

2.6. A P értékének számításánál a személyek közepes tömege 75 kg, súlypontmagasságuk a fedélzettől 1 m.

2.7. Az egyoldali utastömörülés számításánál azon a fedélzeten vagy helyiségben, amelyet részben elfoglalnak rögzített padok, asztalok vagy hasonló tárgyak, minden m2 szabad területre 3,75 személyt kell számításba venni. A padokon minden személyre 0,50 m ülés szélességet és 0,75 m ülésmélységet kell számításba venni.

2.8. A számítást jobboldali és baloldali utastömörülés esetére is el kell elvégezni.

2.9. A szélnyomás hatására keletkezett MW billentő nyomatékot az alábbi összefüggéssel kell számítani:

ahol:

pw = fajlagos szélnyomás, amelynek értéke 0,15 kN/m2;

A = a hajó szélnek kitett felülete kiemelkedett állapotban (m2);

lw = az A szélnek kitett felület mértani középpontjának távolsága a vízfelszíntől kiemelkedett állapotban (m);

D = oldalmagasság az alapsíktól (m) .

2.10. A fordulóban fellépő centrifugális erő okozta Mdr billentő nyomatékot az alábbi összefüggésből kell számítani:

ahol:

A = a hajó tömege teljes terhelésnél (t);

v = teljes holtvízi menetsebesség (m/s);

L = a hajótest hossza (m);

KG = a súlypont magassága az alapsíktól teljes terhelésnél (m);

D = oldalmagasság az alapsíktól (m) .

2.11. Amennyiben a fordulás közbeni oldalirányú dőlésszöget fordulási próbával állapítják meg, az így kapott érték a számításhoz felhasználható. Ezt a kísérletet teljes terheléssel, a legnagyobb menetsebesség felével kell végrehajtani a lehető legkisebb átmérőjű fordulási kör mellett.

2.12. A kielégítő stabilitást átmeneti üzemmódban (kiemelkedésnél és leereszkedésnél) is biztosítani kell.

3. Kormányberendezés

3.1. A légpárnás kishajót kellő szilárdságú és a kormányképességet és az iránytartást biztosító kormánnyal kell felszerelni (például terelőlappal, forgatható légcsavarral) .

3.2. A kormányképességet és az iránytartást átmeneti üzemmódban is biztosítani kell.

3.3. A szokásos üzemeltetési viszonyok között (sebesség és terhelés) a kezelőnek a kormányzás fő helyéről minden irányban megfelelő kilátással kell rendelkeznie.

4. Horgonyberendezés

4.1. A légpárnás kishajót legalább egy horgonnyal és a négy főnél nagyobb befogadóképességű légpárnás kishajót horgonycsörlővel kell felszerelni.

4.2. A horgony tömegét, a horgonylánc kaliberét és hosszát, illetve a horgonykötél átmérőjét és hosszát az alábbi táblázatból kell megválasztani.

Hajótesten mért hossz (m)5-ig5-77-99-1111-1313-1515-1717-20
Horgony (kg)Négykapás horgony811151825354050
Danforth, Bass és egyéb lemezhorgony57101518202535
HorgonyláncKaliber
(mm)
4466881010
Hossz (m)1214161820222426
Horgony kötélÁtmérő (mm)812141618202224
Hossz (m)5791113151720

5. Mentőeszközök, ülések és biztonsági övek

5.1. A legfeljebb négy fő befogadóképességű légpárnás kishajót egy, azon felül két mentőgyűrűvel kell felszerelni.

5.2. A 15 m-nél hosszabb légpárnás kishajót egy mentőtutajjal kell ellátni.

5.3. A légpárnás kishajón tartózkodó minden személy részére mentőövet kell biztosítani.

5.4. Az ülőhelyeket és azok rögzítését a következő terhelésre kell méretezni:

A terhelés irányaTerhelés (kN)
Orr felé2,25
Far felé1,5
Keresztirányban1,5
Függőlegesen lefelé2,25
Függőlegesen felfelé1,5

5.5. A légpárnás kishajó üléseit biztonsági övvel kell felszerelni.

6. Villamos berendezések

6.1. A légpárnás kishajó áramforrásának biztosítania kell valamennyi, a kishajó normál üzeméhez szükséges fogyasztó áramellátását.

6.2. A navigációs és a jelzőeszközök áramellátását puffer üzemben működő vészáramforrásról biztosítani kell.

7. Próbák

7.1. A sorozatban épített légpárnás kishajó prototípusát, továbbá a négy főnél nagyobb befogadóképességű egyedi építésű légpárnás kishajót álló- és futópróba alá kell vetni.

7.2. Az állópróba során ellenőrizni kell a légpárnás kishajó stabilitását, kormányképességét, iránytartását, a gépek normális működését, valamint a személyzet és az utasok ülőhelyeinek szilárdságát.

7.3. A futópróba során ellenőrizni kell a kishajó kormányképességét, iránytartását, továbbá stabilitását forduló közben.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 47. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] * A víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelettel közzétett Hajózási Szabályzat, 1-2. melléklet.

Tartalomjegyzék