Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

147/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet

a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény melléklete módosításainak kihirdetéséről

[A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálatellátásárólszóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény mellékletének módosításai a Magyar Köztársaság vonatkozásában az egyezmény XII. cikke (vii) bekezdésének 2. pontja alapján 1999. január 1-jén léptek hatályba.]

1. §

A Magyar Köztársaság Kormánya a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény* (a továbbiakban: Egyezmény) mellékletének a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottságának MSC.66(68) számú határozatával az Egyezmény XII. cikke (vii) bekezdésének 2. pontja alapján elfogadott módosításait e rendelettel kihirdeti.[1]

2. §

A módosítások magyar nyelvű fordítása a következő:

1. Az Egyezmény mellékletének V. Fejezete V/2. Szabályának 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A 4., 7. és 8. pontoknak megfelelő képzésre kötelezett személyeknek öt évnél nem hosszabb időszakonként az előirányzott ismeretfelújító képzésen kell részt venniük, vagy pedig igazolniuk kell, miszerint a megelőző ötéves időszak folyamán elsajátították az előírt szakmai ismereteket."

2. Az Egyezmény mellékletének V. Fejezete a következő V/3. Szabállyal egészül ki:

" V/3. Szabály Nem Ro-Ro személyhajónak minősülő személyhajón szolgálatot teljesítő parancsnokok, tisztek, legénység és a személyzet más tagjai épzésére és minősítésére vonatkozó kötelező, minimális követelmények

1. Ezt a Szabályt kell alkalmazni a nemzetközi utakon közlekedő nem Ro-Ro személyhajónak minősülő személyhajó parancsnokára, tisztjére, legénységének és a személyzetének más tagjaira vonatkozóan. Az Igazgatások határozzák meg ezeknek a Szabályoknak az alkalmazhatóságát a belföldi utakon közlekedő személyhajókon szolgálatot teljesítő személyek vonatkozásában.

2. Nem Ro-Ro személyhajónak minősülő személyhajón való szolgálatteljesítést megelőzően a tengerészeknek az alábbi 4., 5., 6., 7. és 8. pontok előírásainak megfelelő, feladatkörüktől, beosztásuktól és felelősségüktől függő képzésben kell részt venniük.

3. Azoknak a tengerészeknek, akikre vonatkozóan követelmény az alábbi 4., 7. és 8. pontok szerinti képzésben való részvétel, kötelesek öt évet nem meghaladó időszakonként ismeretfelújító képzésen részt venni, vagy pedig igazolniuk kell, hogy a megelőző ötéves időszak folyamán az előírt szakmai ismereteket elsajátították.

4. A személyzetnek azok a tagjai, akik a riadójegyzékben, személyhajókon utasoknak történő vészhelyzeti segélynyújtásra vannak kijelölve, kötelesek az STCW Szabályzat A-V/3. részének 1. bekezdésében meghatározott, a személyek nagy létszámú csoportjának irányítása tárgyú képzést elvégezni.

5. Személyhajó parancsnoka, tisztje és személyzetének meghatározott szolgálati kötelmekkel és felelősséggel felruházott tagjai számára kötelező részt venni az STCW Szabályzat A-V/3. részének 2. bekezdésében meghatározott hajóismereti képzésben.

6. A hajószemélyzetnek azon tagjai számára, akik a hajón szállított személyeknek közvetlen szolgáltatást nyújtanak, kötelező részt venni az STCW Szabályzat A-V/3. részének 3. bekezdésében meghatározott biztonsági képzésben.

7. Parancsnok, első tiszt és a személyzet más beosztású tagjai, akik a hajón szállított személyek be- és kihajózá-sáért felelnek, kötelesek részt venni az STCW Szabályzat A-V/3. részének 4. pontjában meghatározott, a hajón szállított személyek biztonságáról szóló képzésben.

8. Parancsnok, első tiszt, gépüzemvezető, másodgéptiszt és a személyzet más tagjai, akik vészhelyzetben a hajón szállított személyek biztonságáért felelnek, kötelesek elvégezni az STCW Szabályzat A-V/3. részének 5. pontjában meghatározott, a vészhelyzetek kezelésével és az emberi magatartással kapcsolatos ismeretek elsajátítására irányuló képzést.

9. Az Igazgatásoknak biztosítaniuk kell, hogy a képzések elvégzéséről a megfelelő okmány kiállítása útján mindazon személyek igazolást kapjanak, akik a jelen Szabályban meghatározott képesítést megszerezték."

3. §

(1) Felhatalmazást kap a gazdasági és közlekedési miniszter, hogy az Egyezmény végrehajtására vonatkozó, az Egyezmény mellékletének 1.21 pontjában említett STCW Szabályzatot rendeletben hirdesse ki.

(2)[2]

4. §

Ez a rendelet a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2001/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. március 8-i 2005/23/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Kihirdette a 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelet.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 498. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.