14/2005. (V. 2.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének ga) és gb) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A sebészeti osztály I. ellátási szintjére engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. ellátási szintjébe tartozó szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra előírt feltételeknek megfelel."

2. §

(1) Az R. 10. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"c) 3. számú melléklete tartalmazza a kizárólag az Eütv. 3. § ga) pontja szerinti gyógyintézetben nyújtható egészségügyi szolgáltatásokat."

(2) Az R. 10. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az egyes szakterületekre vonatkozóan szakmai minimumfeltételt meghatározó egyéb jogszabályok jegyzékét tartalmazó közlemény az Egészségügyi Közlönyben kerül közzétételre."

3. §

Az R. 1. számú melléklete a következő 10. ponttal egészül ki:

"10. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére működtetett inkubátor feltételei:

ÁItalános feltételek

1. Az inkubátor-fogadóhelyet közterületről könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani.

2. Elhelyezéséről, elérhetőségéről az intézet bejáratánál jól látható és közérthető tájékoztatót kell kifüggeszteni.

3. Az újszülött inkubátorba történő elhelyezéséhez az anonimitás lehetőségét biztosítani kell.

4. Biztosítani kell, hogy az inkubátor folyamatosan (folytonos üzemmódban) újszülött befogadására alkalmas legyen.

5. Újszülött anonim elhelyezésére szolgáló inkubátor kizárólag ott működtethető, ahol az újszülött ellátásához legalább a neonatológia I. szintjének megfelelő szakmai minimumfeltételek biztosítottak.

Tárgyi feltételek

1. Inkubátor, amely melegít, izolál és mechanikai védelmet biztosít.

2. Hangjelzés vagy a behelyezés tényére az egészségügyi szolgáltatót figyelmeztető más jelzőrendszer működtetése."

4. §

Az R. az e rendelet melléklete szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére működtetett inkubátornak 2005. július 1. napját követően kell eleget tennie a 4. §-ban írt feltételeknek.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 2. számú mellékletében a Szakmakód: 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat cím alatti a tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek alcímhez tartozó 14P 6790 Méhenkívüli (ectopias) terhesség műtéti laparo-tomiával Lásd petevezető és petefészek hasi műtétei szövegrészt követően az "Ellátási szint: II. III." szövegrész helyébe az "Ellátási szint: I. II. III." szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet 6. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kúraszerű ellátás végezhető a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő:

a) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál,

b) egyéb olyan egészségügyi szolgáltatónál, amely az adott szakterület aktív fekvőbeteg-intézményével szerződést kötött a szövődményes esetek ellátására, és ez a fekvőbeteg-gyógyintézmény személygépkocsival (mentővel)- átlagos forgalmat figyelembe véve - 30 percen belül elérhető."

Dr. Rácz Jenő s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 14/2005. (V. 2.) EüM rendelethez

[3. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez]

Kizárólag gyógyintézetben végezhető szolgáltatások

1. Ahol a 2. számú melléklet kizárólag a fekvőbetegellátás különböző progresszív szintjeit jelöli meg adott beavatkozás végzésére.

2. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében a fekvőbeteg-szakellátás körébe tartozó Homogén Betegségcsoportokban felsorolt szolgáltatások, a P és S jelű csoportokban szereplő kúraszerű és egynapos ellátás formájában végezhető eljárások kivételével.

3. Járványügyi szempontból indokolt ellátások, amelyek a megbetegedés fertőző, contagiozus jellege miatt elkülönítést, az otthoni környezetből való izolációt igényelnek.

4. Külön jogszabály meghatározott fekvőbeteg-ellátó intézetet jelöl meg a szolgáltatás végzésére (pl. terhességmegszakítás) .

5. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet alapján meghatározott alábbi szolgáltatások:

SzakmakódMegnevezés
0112Csontvelő transzplantáció
0204Idegsebészet
0205Szívsebészet
0208Szerv-transzplantációs sebészet
0215Csecsemő- és gyermekszívsebészet
0502PIC
0521Fejlődésneurológia
0901Stroke ellátás
1201Sugárterápia, onkoradiológia
1502Intenzív ellátás
1600Fertőzőbeteg-ellátás, infektológia
1601AIDS ellátás és gondozás
1603Trópusi betegségek ellátása
4001Invazív kardiológia (haemodinamika)
4002Kardiológiai őrző tevékenység
4602Sürgősségi betegellátó egységben szervezett ellátás (SO1)
4603Baleseti belgyógyászat
4604Sürgősségi betegellátó egységben szervezett ellátás (SO2)
6104Átültetési és visszaültetési célú csontvelői, perifériás és köldökvér sejt/őssejt gyűjtés

A fenti szakmakódokba sorolt ellátások mentés, illetve sürgős szükségben történő ellátás során gyógyintézeten kívül is elkezdhetők.

Tartalomjegyzék