16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet

az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásra, valamint ezeket nyújtó egészségügyi szakellátó szolgáltatóra terjed ki.

Egynapos sebészeti ellátás

2. §

(1)[1] Egynapos sebészeti ellátás keretében az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. számú mellékletében felsorolt beavatkozások végezhetők, feltéve, hogy a beteg 24 óránál kevesebb időt tartózkodik a beavatkozást végző egészségügyi intézményben.

(2) Az egynapos sebészeti ellátás keretében műtét akkor végezhető, ha a beteg:

a) általános állapota jó, legfeljebb olyan enyhe rendszerbetegsége van funkcionális kiesés nélkül, amely miatt nem igényli a műtét utáni szoros megfigyelést; és

b) várhatóan a műtét alatti vérvesztesége miatt vérátömlesztést nem igényel, és a műtét utáni fájdalma várhatóan minimális lesz;

c) felnőtt esetében önellátó, gyermek esetében az otthoni gondozása biztosított; és

d) az Eütv. 15-16. §-ában foglaltak szerint nyilatkozik arról, hogy

da) lakás- és higiénés körülményei megfelelőek,

db) tartózkodási helyétől az ellátó egészségügyi intézmény személygépkocsival (mentővel) - átlagos forgalmat figyelembe véve - 30 perc alatt elérhető,

dc) tartózkodási helyén telefon biztosított,

dd) hazaszállításakor és a tartózkodási helyén a műtétet követő éjszakán részére a felügyelet, valamint szükség esetén a megfelelő egészségügyi ellátáshoz jutás lehetősége biztosított,

de) hozzájárul a műtét egynapos sebészeti ellátás formájában történő elvégzéséhez.

3. §

(1) Egynapos sebészeti ellátás - fekvőbeteg-ellátási intézményen kívül - járóbeteg-szakellátás keretében olyan

a) szakorvosi rendelőintézeti szakrendelésen, vagy

b) egyéb szakrendelésen

végezhető, amely a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, amennyiben azt az R. 9. számú melléklete engedi.[2]

(2) Az (1) bekezdés szerinti járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató biztosítja:

a) a mellékletben foglalt tárgyi feltételeket;

b) a műtéti beavatkozás elvégzésében jártas olyan szakorvost, aki a szakvizsgát követően 5 éves folyamatos szakmai gyakorlatot szerzett aktív fekvőbeteg-gyógyintézményben és jártasságát az általa elvégzett műtétek számszerű kimutatásával tudja igazolni;

c) az operált beteg részére az intézményben tartózkodás idejére a műtéttel összefüggésben szükségessé váló gyógyszereket;

d) a műtét közben esetleg kialakuló szövődmények ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket;

e)[3] a műtétet követően azzal összefüggő szövődmény fellépése esetén a beteg ellátását

ea) a beavatkozás szakmai besorolása szerinti aktív fekvőbeteg háttérrel rendelkezés esetén saját intézményében, vagy

eb)[4] a beavatkozás szakmai besorolása szerinti aktív fekvőbeteg háttér hiányában előzetes szerződés alapján olyan fekvőbeteg-ellátásra alkalmas intézményben, amely a beavatkozás szakmai besorolása szerinti aktív osztállyal is rendelkezik és az egynapos sebészeti ellátást végző intézettől személygépkocsival (mentővel) - átlagos forgalmat figyelembe véve - 45 percen belül elérhető;

f) a műtét során eltávolított anyag szövettani vizsgálatának lehetőségét;

g) a beteg részére zárójelentést, amellyel szükség esetén a keresőképtelen állományba való felvételének indokoltságát igazolhatja.

(3)[5] A (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti esetben az aktív fekvőbeteg hátteret biztosító fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény az egynapos ellátást végző járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményektől az aktív fekvőbeteg háttér biztosításáért térítési díjat nem kérhet.

4. §

(1) Az egynapos sebészeti ellátást nyújtó szolgáltató jogosult végezni

a) az R. 2. számú mellékletében felsorolt ambuláns műtéti beavatkozásokat, továbbá

b) a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról szóló 46/1997. (XII. 17.) NM rendelet mellékletének 3. pontjában felsorolt beavatkozásokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beavatkozások finanszírozás szempontjából nem minősülnek egynapos sebészeti ellátásnak.

Kúraszerű ellátás

5. §

(1) Kúraszerű ellátás keretében a fekvőbeteg-ellátási hátteret igénylő, előre meghatározott időben és számban végzett azon gyógyító eljárások végezhetők, amelyek egymással összefüggő kezelési sorozatot alkotnak.

(2) Egy kúra előre meghatározott számú kezelést jelent a betegség típusától függően.

(3) A kúraszerű ellátás ambuláns formában végezhető, a beteg egy kezelés esetén 24 óránál kevesebb ideig tartózkodik az intézményben rendszeres megfigyelés alatt.

(4) A végezhető kúraszerű kezeléseket az R. 10. számú melléklete tartalmazza.

6. §

(1)[6] Kúraszerű ellátás végezhető a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő:

a) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál,

b) egyéb olyan egészségügyi szolgáltatónál, amely az adott szakterület aktív fekvőbeteg-intézményével szerződést kötött a szövődményes esetek ellátására, és ez a fekvőbeteg-gyógyintézmény személygépkocsival (mentővel) - átlagos forgalmat figyelembe véve - 30 percen belül elérhető.

(2) A kúraszerű ellátást végző intézmény biztosítja:

a) az adott szakterület szerinti szakorvos és szakképzett asszisztens vagy ápoló jelenlétét,

b)[7] az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet által az adott szakmára meghatározott feltételeknek megfelelő kezelő és megfigyelő helyiségeket,

c) a kúraszerű ellátásnak a mindenkor érvényes szakmai szabályok (különösen irányelv, módszertani levél, protokoll) alapján történő végzését,

d) az egyes kúraszerű ellátásoknál az eljárási rend meghatározását,

e) a kúra követésére kezelőlap vezetését,

f) a kúrához szükséges gyógyszereket,

g) a kúra befejezésekor a beteg részére zárójelentés kiadását.

(3) A kúrához nem tartozó egyéb gyógyszeres kezelés szempontjából az ellátott személy ambuláns betegnek minősül.

7. §

(1)[8] Az egynapos sebészeti és a kúraszerű ellátás szakfelügyeletét az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szerv vagy személy gyakorolja.

(2) Az egynapos sebészeti és a kúraszerű ellátás keretében végzett tevékenységek finanszírozását külön jogszabályok határozzák meg.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[9]

Dr. Csehák Judit s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

Melléklet a 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelethez

Az egynapos sebészet keretében végezhető műtéti beavatkozások tárgyi feltételei

1. Helyiségek, építészeti feltételek:

- műtőhelyiség legalább 25 m2 alapterületű, amelynek padlózata legyen résmentes, antisztatikus, lemosható, fertőtleníthető, az oldalfal legyen legalább 2 méter magasságig mosható, fertőtleníthető burkolattal (csempével) ellátott,

- átöltöző hely külön a személyzet és külön a betegek részére,

- bemosakodó helyiség a kézfertőtlenítéshez szükséges lehetőségekkel (lengőkaros hideg-meleg vizes csaptelep fertőtlenítő adagoló stb.),

- műszer- és anyagtároló,

- takarítóeszköz- és szeméttároló,

- tiszta és külön szennyes ruhatároló,

- szennyes eszköz-mosó, csomagoló helyiség,

- amennyiben a sterilizálás az egynapos sebészeti egységben történik sterilizáláshoz szükséges helyiség, valamint sterilizáló berendezés(ek),

- megfigyelő helyiség,

- váró,

- WC külön a betegeknek, külön a személyzetnek hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel,

- ápolási eszközök tárolására és tisztítására lehetőség biztosítása,

- gyógyszertárolás lehetősége.

2. Technikai felszerelések, eszközök

Műtő(k)ben:

- fényforrás a műtéti terület megvilágításához,

- áramforrás áramkimaradás esetére (csak a műtéti terület megvilágítására monitorizálás biztosítására),

- műtőasztal állítási lehetőséggel a tervezett beavatkozásoknak megfelelően,

- oxigénellátáshoz szükséges készülék/berendezés,

- reanimáció kellékei (reanimációs táska),

- laringoszkóp lapocsorozattal,

- defibrillátor,

- kézi lélegeztetéshez szükséges eszköz,

- leszívás lehetőségét biztosító készülék/berendezés,

- altatógép (altatás esetén),

- EKG monitor,

- gördíthető műszerasztal,

- műtőzsámoly,

- ledobó állvány,

- infúziós állvány,

- a tervezett beavatkozásoknak megfelelő kézi műszerek, tartalék műszerekkel.

Megfigyelő-ébredő helyiségben:

- hideg-meleg vizes kézmosási lehetőség,

- guruló ágy (műtőnként legalább 2 db),

- vérnyomásmérő, fonendoszkóp,

- oxigénellátáshoz szükséges készülék/berendezés,

- lélegeztetés (kézi) lehetősége,

- leszívás lehetőségét biztosító készülék,

- ápolás eszközei (ágytál, kacsa stb.),

- infúziós állvány.

3. Gyógyszerek, műtői textíliák, kötöző és más fogyóanyagok:

- a műtéti izoláláshoz és betegápoláshoz szükséges textília,

- ellátáshoz szükséges gyógyszer, különösen sürgősségi gyógyszerek, fájdalomcsillapítók, infúziók,

- kötszerek, fecskendők, tűk, a műtéthez és az ápoláshoz szükséges egyéb anyagok.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2011.07.01.

[2] Módosította a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2011.07.01.

[3] Megállapította a 10/2008. (III. 18.) EüM rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.05.01.

[4] Módosította a 6/2012. (VI. 28.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[5] Beiktatta a 34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.12.13.

[6] Megállapította a 14/2005. (V. 2.) EüM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2005.05.10.

[7] Megállapította a 10/2008. (III. 18.) EüM rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.05.01.

[8] Megállapította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 25. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 97. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék