Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2005. évi CLVI. törvény

a nyugdíj-előtakarékossági számlákról[1]

Az Országgyűlés az öngondoskodás, ezen belül is a nyugdíjcélú megtakarítások ösztönzése, a nyugdíj-előtakarékoskodók választási lehetőségeinek bővítése, valamint a hazai tőkepiac fejlődési lehetőségeinek bővítése érdekében a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1. § (1)[2] E törvény hatálya kiterjed Magyarország területén székhellyel rendelkező befektetési szolgáltató

a) nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla,

b) nyugdíj-előtakarékossági értékpapír letéti számla, és

c) nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla

(a továbbiakban együtt: nyugdíj-előtakarékossági számlák) vezetési tevékenységére.

(2)[3] A nyugdíj-előtakarékossági számlákra, a számlavezető befektetési vállalkozás és a hitelintézet befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységére a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(3)[4]

Fogalmak

2. § E törvény alkalmazásában

1. Előtakarékoskodó: az a természetes személy, aki a nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetésére a számlavezetővel megállapodást kötött.

2. Előtakarékossági támogatás: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 44/B. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott, az előtakarékoskodó javára teljesített átutalás.

3. Nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla (a továbbiakban: nyugdíj értékpapírszámla): a Tpt. 5. §-a (1) bekezdésének 40. pontja szerinti értékpapírszámla.

4. Nyugdíj-előtakarékossági letéti számla (a továbbiakban: nyugdíj letéti számla): a nyomdai úton előállított értékpapírok nyilvántartását szolgáló számla.

5. Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla (nyugdíj pénzszámla): a Tpt. 5. §-a (1) bekezdésének 102. pontja szerinti ügyfélszámla, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézet esetén - a Tpt. 148. §-ában foglaltak szerint, az ügyfél kifejezett rendelkezése alapján - bankszámla.

6. Számlavezető: a nyugdíj-előtakarékossági számlákat vezető befektetési szolgáltató.

II. Fejezet

A NYUGDÍJ-ELÕTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁK

A nyugdíj-előtakarékossági számlák közös szabályai

3. § (1) Nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetésére vonatkozó megállapodást az a természetes személy köthet, aki

a)[5]

b) a számlanyitással egyidejűleg legalább ötezer forint befizetést teljesít a nyugdíj pénzszámlára.

(2) A nyugdíj előtakarékossági számlák vezetésére vonatkozó megállapodás kizárólag írásban köthető.

(3) Nyugdíj pénzszámla vezetésére vonatkozó megállapodás kizárólag nyugdíj értékpapírszámla és/vagy nyugdíj letéti számla vezetésére vonatkozó megállapodással együtt köthető.

(4) Nyugdíj értékpapírszámla és/vagy nyugdíj letéti számla vezetésére vonatkozó megállapodás kizárólag nyugdíj pénzszámla vezetésére vonatkozó megállapodással együtt köthető.

(5) A nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetésére vonatkozó megállapodás megkötését megelőzően a befektetési szolgáltató - a Tpt. szerinti kötelezettségein felül - tájékoztatást ad az általa kínált befektetési eszközök, befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások köréről.

Nyugdíj pénzszámla

4. § (1)[6] Nyugdíj pénzszámla kizárólag Magyarország törvényes fizetőeszközében vezethető.

(2) A nyugdíj pénzszámlán

a) az előtakarékoskodó által befizetett vagy átutalt pénz,

b) a nyugdíj értékpapírszámlán és/vagy a nyugdíj letéti számlán nyilvántartott befektetési eszközök hozama, a befektetési eszközök értékesítéséből származó ellenérték,

c) az előtakarékoskodó másik számlavezetőnél vezetett nyugdíj pénzszámlájáról - a számlavezető által kiadott, az előtakarékoskodó nyugdíj pénzszámlája egyenlegéről kiállított igazolás alapján - érkező átutalás, és

d)[7] az állami adóhatóság által - az előtakarékoskodó javára - átutalt előtakarékossági támogatás kerülhet jóváírásra.

(3) A nyugdíj pénzszámlát a számlavezető az előtakarékoskodó által adott megbízás teljesítéséhez szükséges összeggel, valamint a számlavezetéshez kapcsolódó - 7. §-ban meghatározott - költséggel és díjjal terhelheti meg.

(4) A nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök a nyugdíj értékpapírszámla vagy a nyugdíj letéti számla javára teljesített ügyleten kívül más ügyletben fedezetként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik.

Nyugdíj értékpapírszámla és nyugdíj letéti számla

5. § (1) A nyugdíj értékpapírszámlán a nyugdíj pénzszámla egyenlegének fedezete mellett adott megbízás teljesítéséből származó dematerializált értékpapír írható jóvá, a nyugdíj letéti számlán a nyugdíj pénzszámla egyenlegének fedezete mellett adott megbízás teljesítéséből származó, nyomdai úton előállított értékpapír helyezhető letétbe.

(2) A nyugdíj értékpapírszámlán és a nyugdíj letéti számlán jóváírt értékpapírok fedezetként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik.

III. Fejezet

A SZÁMLAVEZETŐ BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSAI

6. § Az előtakarékoskodó a számlavezetőnek

a) Magyarországon, illetőleg az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában kibocsátott kollektív befektetési értékpapírra,

b) magyarországi, illetőleg az EGT más tagállamának szabályozott piacára bevezetett értékpapírra,

c) a Magyar Állam, illetőleg az EGT más tagállama által kibocsátott állampapírra, és

d) pénzpiaci eszközre vonatkozó ügyletre adhat megbízást.

7. § (1) A számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetéséért előtakarékoskodónként legfeljebb az előtakarékoskodó nyugdíj-előtakarékossági számláin jóváírt éves átlagos állomány egy százalékának megfelelő összegű, de legalább kétezer forint számlavezetési díjat számíthat fel.

(2) Az előtakarékoskodó által adott megbízás alapján végrehajtott ügylet után a számlavezető az üzletszabályzatban előre meghirdetett, a Tpt. szerinti ügyfélszámla vagy a Tpt. 148. §-ában foglaltak szerinti bankszámla, az értékpapírszámla és/vagy az értékpapír letéti számla terhére teljesített ügyletek után felszámított díjakkal egyező díjat számíthat fel. Az előtakarékoskodó által minden, a nyugdíj pénzszámlára történő befizetést követő első, az előtakarékoskodó megbízása alapján ezen befizetés összegéig, befektetési eszköz vételére vonatkozó ügylet díjmentes.

(3) Ha a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök nem nyújtanak fedezetet az előtakarékoskodó által a nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetésére vonatkozó megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítésére, a számlavezető felszólítja az előtakarékoskodót a hiányzó összeg befizetésére. Ha az előtakarékoskodó e felszólításnak a kézhezvételt - vagy ennek hiányában a jogszabály szerinti kézbesítési vélelem beálltát - követő tizenöt napon belül nem tesz eleget, a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákat azonnali hatállyal felmondhatja.

IV. Fejezet

A NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁK MEGSZŰNÉSE

8. § (1) A nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűnnek:

a) az előtakarékoskodó részéről történő felmondással,

b) a számlavezető részéről történő felmondással,

c) az előtakarékoskodó halálával.

(2) A nyugdíj-előtakarékossági számlák kizárólag írásban mondhatóak fel. Az előtakarékoskodó az egy számlavezetőnél vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlákat csak együtt mondhatja fel, kivéve, ha a felmondani kívánt számla a nulla egyenlegű nyugdíj letéti számla.

(3) Az előtakarékoskodó a nyugdíj-előtakarékossági számlák megszüntetésekor kérheti

a) a nyugdíj értékpapírszámlán és/vagy a nyugdíj letéti számlán jóváírt, illetve letétbe helyezett értékpapírok, valamint a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek általa meghatározott másik számlavezető által vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlákra történő transzferálását,

b)[8] a nyugdíj értékpapírszámlán és/vagy a nyugdíj letéti számlán jóváírt, illetve letétbe helyezett értékpapírok általa meghatározott időpontban - de legkésőbb a felmondás időpontját követő 30 napon belül - történő értékesítését, és ezt követően a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek Magyarország törvényes fizetőeszközében történő kifizetését, vagy

c) a nyugdíj pénzszámla, a nyugdíj értékpapírszámla és/vagy a nyugdíj letéti számla átalakítását a Tpt. szerinti ügyfélszámlává vagy a Tpt. 148. §-ában foglaltak szerinti bankszámlává, értékpapírszámlává és/vagy értékpapír letéti számlává, vagy az egyes számlák állományának befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlára, értékpapírszámlára és/vagy értékpapír letéti számlára történő átvezetését.

(4) Nyugdíjszolgáltatásnak minősül a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott követelés, a nyugdíj értékpapírszámlán és/vagy a nyugdíj letéti számlán nyilvántartott befektetési eszközök együttes összege, ha az előtakarékoskodó a felmondás időpontjában igazolni tudja, hogy jogosult az Szja tv. 3. §-ának 23. pontjában meghatározott nyugdíjra, és a felmondásra a számlanyitás adóévét követő harmadik adóévben vagy azt követően kerül sor.

(5) Az előtakarékoskodó halála esetén az örökös

a) a nyugdíj értékpapírszámlán és/vagy a nyugdíj letéti számlán jóváírt, illetve letétbe helyezett értékpapírok esetében kérheti

aa) az értékpapírok értékesítését, az ebből származó ellenérték nyugdíj pénzszámlára történő átvezetését, vagy

ab) az értékpapírok transzferálását, megjelölve az értékpapírszámlája vagy az értékpapír letéti számlája számát, ahová azok átvezetését kéri;

b) a nyugdíj pénzszámla esetében kérheti a nyilvántartott pénzeszközök készpénzben történő egyösszegű kifizetését vagy átutalását, megjelölve egyúttal azt a bankszámlaszámát, amelyre az összeg átutalását kéri.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

9. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 10. §-a 2006. január 2-án lép hatályba.

10. §[9]

11. §[10]

Sólyom László s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 281. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[3] Módosította a 2013. évi CCXXXVI. törvény 67. § - a. Hatályos 2014.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVII. törvény 54. § o) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 224. § - a. Hatálytalan 2006.09.01.

[6] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 281. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[7] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 83. § (6) bekezdése y) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[8] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 281. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[9] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 852. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 851. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék