2005. évi CLXIII. törvény

az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról[1]

Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról

1. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezést - a soron kívüli adatszolgáltatásra kötelezettek kivételével - 2006. negyedik hónapjától kell alkalmazni.

(2) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettséget 2006. negyedik hónapjától

a) a 2005. december 31-ei állapot szerinti 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó,

b)[2] az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a kijelölt állami adóhatóság látja el,

c)[3] az Art. 1. számú melléklet I/A/3. pontja szerinti havonta, illetőleg negyedévenként bevallásra kötelezett, ideértve minden esetben az előzőekben meghatározott naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózókat is, 2006. január 1. és 2006. április 30. között az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § j) pontja szerinti Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevételével elektronikus úton teljesíti. Az adózó a regisztrációt követő 8 napon belül e kötelezettsége teljesítéséről bejelentést tesz az állami adóhatósághoz. A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art.-ben meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás, meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. A regisztráció 2006. február 1-jétől elvégezhető elektronikusan is az állami adóhatóság által korábban rendelkezésre bocsátott elektronikus aláírás igénybevételével a Kormányzati Portálon keresztül.

(3)[4] A (2) bekezdésben meghatározott körbe nem tartozó adózó a 2006. évben regisztráltathatja magát annak érdekében, hogy az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget önként választva, a regisztrációt követő hónap 12. napjától elektronikus úton a külön jogszabályban meghatározott módon és technikai feltételekkel teljesíthesse. Az adózó az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási kötelezettség választásáról a regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatósághoz. A kötelezettség teljesítését választó adózó regisztrációs kötelezettsége teljesítésének minősül, ha az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére állandó meghatalmazást vagy megbízást ad, és az állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője a meghatalmazás vagy megbízás keltét követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

(4) A (2)-(3) bekezdésben nem említett adózó 2007. január 1-jétől az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettséget elektronikus úton előzetes regisztráció alapján a külön jogszabályban meghatározott módon és technikai feltételekkel teljesíti.

(5) A (2)-(3) bekezdésben nem említett, az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2007. január 1-jétől köteles adózók 2006. negyedik hónapjától kezdődően az állami adóhatóság értesítése alapján az okmányirodánál regisztráltatják magukat a Ket. 172. § j) pontja szerinti Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító megszerzése érdekében, és a regisztrációt követően e kötelezettsége teljesítéséről 8 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatósághoz. A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art.-ben meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás, meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.

(6) Az (1)-(5) bekezdésekben megjelölt kötelezettségek elektronikus teljesítése érdekében az okmányirodák előzetes időpontfoglalás alapján a képviseleti jogkörben eljáró természetes személyek - Ket. 160. § (5) bek. szerinti - regisztrációját teljes nyitvatartási időben soron kívül végzik.

(7) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától kötelezett, illetőleg az azt választó adózó az első bevallás benyújtásával egy időben az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallással nem érintett hónapokról, az Art. 31. § (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal elektronikus úton összesített adatszolgáltatást teljesít. A kötelezettséget választó adózó, az adatszolgáltatással egy időben az Art. 31. § (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal elektronikus úton havi bontásban bevallást teljesít.

(8)[5] A (2)-(3) bekezdésben nem említett adózó - a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet és a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó kivételével - a 2006. évről 2007. január 31-éig az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal elektronikus úton havi bontásban bevallást, valamint összesített adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatóság részére. A 2006. évre vonatkozó, az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal, elektronikus úton, havi bontásban teljesítendő bevallási, valamint összesített adatszolgáltatási kötelezettségének

a) a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet 2007. február 5. napjáig,

b) a Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó 2007. február 10. napjáig

tesz eleget.

(9) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására év közben kötelezett - ideértve a 2006. január 1-jét követően tevékenységét megszüntető adózót is -, illetőleg e kötelezettséget választó adózó 2006. április 30-át megelőzően adóbevallásait, adatszolgáltatásait - a benyújtás módját illetően - a 2005. december 31-én hatályos rá vonatkozó szabályok szerint teljesíti.

(10)[6] Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától kötelezett 2006. negyedik hónapjától, az azt választó adózó a regisztrációját követő hónap első napjától valamennyi bevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti, függetlenül attól, hogy az mely időszakra vonatkozik.

(11)[7]

(12) A 2005. december 31-én az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét az Art.-ben előírt kötelezettsége alapján elektronikus úton teljesítő adózó, ha az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától nem kötelezett és azt nem választja, a 2006. évben bevallási kötelezettségét papír alapú nyomtatványon, 2005-ről 2006-ban adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti.

(13) A 2006. január 1-jét követően tevékenységét megszüntető adózó az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal a soron kívüli bevallásával egyidejűleg soron kívüli összesített adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatósághoz.

2. §[8]

3. §[9]

4. §[10]

5. §[11]

6. §[12]

7. §[13]

8. §[14]

9. §[15]

A társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról

10. § A társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék bevallására az e törvény 1. §-ában foglalt rendelkezések irányadóak.

A munkaadói, munkavállalói, vállalkozói járulék bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról

11. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott munkaadói, munkavállalói és vállalkozói járulék bevallására az e törvény 1. §-ában foglalt rendelkezések irányadóak.

Az egészségügyi hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról

12. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvényben meghatározott egészségügyi hozzájárulás bevallására az e törvény 1. §-ában foglalt rendelkezések irányadóak.

13. § Amennyiben az eva adózó egyéni vállalkozó 2007. évre vonatkozóan a minimálbér összegénél magasabb járulékalapot választja a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 29/A. § (3) bekezdése alapján, az erre vonatkozó nyilatkozatát - az első ízben történő nyilatkozatot kivéve - 2007. január 31-ig az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallásában nyújtja be az állami adóhatósághoz.

14. § Az egyházi személyek után fizetendő 2006. évre vonatkozó magán-nyugdíjpénztári tagdíjat az egyház a Tbj. 26. §-a (3) bekezdésének 2005. december 31-ig hatályos rendelkezése szerint fizeti meg és vallja be.

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény - figyelemmel a (8)-(14) bekezdésekben foglalt rendelkezésekre is - 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Rega-tv.-nek e törvénnyel megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

(3)[28]

(4)[29]

(5)[30]

(6) A 2006. január 1. napjától 2006. december 31. napjáig terjedő időszakban induló adóigazgatási eljárásokban a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö-HÉM rendelet - e törvény kihirdetésének napján hatályos - A. Függelék A/2. számú mellékletének XIV. része 2. számú táblázatába tartozó azon gépjárművek esetében, amelyeknél e melléklet követelményeit 2007. január 1-jétől kell kötelezően alkalmazni (a továbbiakban: gépjármű-osztály), a Rega-tv.-nek az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvénnyel megállapított Melléklete I. része 1. Adótételek személygépkocsik esetén alrészében szereplő táblázatnak a "8-nál jobb" oszlopában meghatározott - a gépjármű-osztály adókategóriájának megfelelő - adótételeit kell alkalmazni.

(7)[31]

(8) E törvény 1-17. §-a és 19. §-a - az e törvény Art. 172. § (17) bekezdését megállapító 5. §-a kivételével-, valamint 1. számú melléklete 2006. január 2-án lép hatályba.

(9) E törvénynek az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2005. évi CXIX. törvény új 178/A. §-át, valamint 181/A. §-át megállapító rendelkezéseit 2006. január 2-ától kell alkalmazni.

(10)[32]

(11)[33] Az Art. 172. § (16) bekezdését az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától kötelezettek esetében 2006. október 1-jétől, a kötelezettséget 2006. évben választók esetében az első bevallás benyújtásától számított 6 hónapot követően, más adózó esetében 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

(12)[34]

(13)[35]

(14)[36]

Sólyom László s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2005. évi CLXIII. törvényhez[37]

2. számú melléklet a 2005. évi CLXIII. törvényhez[38]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 83. § (6) bekezdése z) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[3] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 83. § (6) bekezdése z) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[4] Megállapította a 2006. évi LXI. törvény 246. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.07.17.

[5] Megállapította a 2006. évi LXI. törvény 246. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.07.17.

[6] Megállapította a 2006. évi LXI. törvény 246. § (4) bekezdése. Hatályos 2006.07.17.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXXXI. törvény 181. § - a. Hatálytalan 2007.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Megállapította a 2006. évi LXI. törvény 246. § (5) bekezdése. Hatályos 2006.07.17.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 858. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék