2005. évi CXIX. törvény

az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról[1]

ELSŐ RÉSZ[2]

MÁSODIK RÉSZ[3]

HARMADIK RÉSZ[4]

NEGYEDIK RÉSZ[5]

ÖTÖDIK RÉSZ[6]

HATODIK RÉSZ[7]

HETEDIK RÉSZ[8]

NYOLCADIK RÉSZ[9]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

177. § Ez a törvény - a 178-212. §-ban foglaltak figyelembevételével - 2006. január 1-jén lép hatályba.

178. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(21) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a hatálybalépés napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)[10]

(3)[11]

(4)[12]

(5)[13]

(6)[14]

(7)[15]

(8)[16]

(9) Az Szja tv. 3. §-ának az e törvény 1. §-ával megállapított 33. pontja, valamint az Szja tv. 49/B. §-a (7) bekezdésének az e törvénnyel megállapított a) és i) pontjai - ha a magánszemély számára összességében előnyösebb -2005. január 1-jétől alkalmazhatóak.

(10) E törvénynek az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének j) pontját módosító, valamint az Szja tv. 1. számú mellékletének 7.3. alpontját megállapító rendelkezéseit, továbbá az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.9. alpontját megállapító rendelkezését a hatálybalépést megelőző bármely időszak adókötelezettségére alkalmazni lehet.

(11) E törvénynek az Szja tv. 1. számú mellékletének 7.7. alpontját módosító rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy a rendelkezés a kihirdetést megelőző bármely időszakban nyújtott donorétkeztetésre is alkalmazni lehet.

(12) Az e törvénynek az Szja tv. 1. számú mellékletének új 7.17. alpontját megállapító rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezését 2005. január 1-jétől lehet alkalmazni.

(13) E törvénynek az Szja tv. 11. számú mellékletének II. Értékcsökkenés leírási szabályai fejezete 2. pontjának p) alpontját módosító rendelkezését 2005. január 1-jétől lehet alkalmazni.

(14)[17]

(15) Ha a magánszemély az Szja tv. 2006. január 1-je előtt hatályos 35. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján adókedvezményt érvényesített, az ezzel összefüggő adókötelezettséget a magánszemély és az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár az említett időpont előtt hatályos szabályok szerint teljesíti, továbbá a 2005. évvel összefüggő igazolás-kiállítási kötelezettségre a munkáltató, illetve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár az Szja tv. 2005. december 31-én hatályos szabályait alkalmazza.

(16) A 2006. évben az Szja tv. 40. §-ának az e törvénnyel megállapított (3) bekezdésében meghatározott feltételtől függetlenül is családi kedvezmény érvényesíthető olyan magzat (ikermagzat) után, akire tekintettel a jogosult az Szja tv. 2005. december 31-én hatályos szabályai szerint [figyelemmel a § (10) bekezdésének rendelkezésére is] családi kedvezményt érvényesíthetett (e rendelkezés alkalmazásában: születendő gyermek) . A születendő gyermek után érvényesíthető családi kedvezmény összege az említett bekezdésben meghatározott mértéktől eltérően - a családi pótlékra való jogosultság megnyíltának hónapját megelőző hónapig - születendő gyermekenként és jogosultsági hónaponként az az összeg, amely a jogosultat az Szja tv. 2005. december 31-én hatályos rendelkezései szerint a születendő gyermek után jogosultsági hónaponként megillette. A születendő gyermek után az előzőek szerint érvényesíthető családi kedvezmény az adóelőleg megállapításánál a megfelelő szabályok alkalmazásával figyelembe vehető.

(17) Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 71. §-a (2) bekezdésének b) pontját a 2006. január 1-je előtt megkezdett iskolarendszerű képzésekre nem kell alkalmazni.

(18) Az Szja tv. 82. §-ának az e törvénnyel módosított (2) bekezdésének rendelkezését 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(19) Az Szja tv. 1. számú mellékletének az e törvénnyel módosított 2.7. alpontjának rendelkezését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a folyósítás évét megelőző négy év helyett a 2006. évi folyósításnál egy megelőző évet, 2007. évi folyósításnál két megelőző évet, a 2008. évi folyósításnál 3 megelőző évet kell figyelembe venni.

(20) Az Szja tv. 26. §-a (3) bekezdésének a 2005. évben történő alkalmazása esetén a magánszemély a végkielégítés kifizetésének évéről szóló adóbevallásában, illetőleg az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása céljából tett nyilatkozatában nyilatkozhat, hogy az említett § (3) bekezdésének rendelkezését nem kívánja alkalmazni. Az a magánszemély, akinek az említett § (3) bekezdése szerinti áthúzódó végkielégítés alapján a 2005. évre vonatkozóan adókötelezettsége áll fenn, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítására vonatkozó nyilatkozatot nem tehet.

(21) Az Szja tv. 49/A. §-ának 2006. január 1-jén hatályos (7) bekezdése a 2004. és 2005. évben is alkalmazható.

178/A. §[18] Az Szja tv. 11. §-a (2) bekezdésének e törvénnyel megállapított b) pontjában, valamint a 49. §-a (17) bekezdésének e törvénnyel megállapított b) pontjában említett egyéni vállalkozó az e pontokban foglalt rendelkezésektől eltérően a 2006. évre vonatkozó bevallási kötelezettségét az említett §-ok említett bekezdéseinek e törvénnyel megállapított a) pontjaiban meghatározott rendelkezések szerint teljesíti.

179. § (1)[19]

(2)[20]

(3)[21]

(4)[22]

(5)[23]

(6)[24]

(7)[25]

(8)[26]

(9)[27] Az Szja tv. 1. számú melléklete 7.16. alpontjának az e törvénnyel megállapított rendelkezései a 2006. augusztus 31-ét követő jóváírásokra alkalmazhatók.

(10)[28] Az Szja tv. 66. §-ának az e törvénnyel megállapított (7) bekezdésének rendelkezése első ízben a 2007. évi eredmény felosztás alapján megállapított osztalékra, valamint a 2006. évi eredmény terhére fizetett osztalékelőlegre alkalmazható.

(11)[29]

(12)[30]

180. § (1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - első ízben a 2006. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2006. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a Tao. 1., 3. és 6. számú mellékletét módosító rendelkezéseit a 2005. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2005. adóévi társasági adókötelezettségre lehet első ízben alkalmazni.

(3) A Tao. e törvénnyel megállapított 29/H. §-a kihirdetéskor lép hatályba, azzal, hogy a (2) bekezdésében foglaltakat a 2004. április 30-át követően kifizetett (juttatott) osztalékra lehet alkalmazni.

(4)[31]

(5)[32]

(6)[33]

(7)[34]

(8)[35] 2006. január 1. napjával hatályát veszti a Tao. 2. §-ának (6)-(7) bekezdése, a 27. §-a, a 29. §-ának (8) bekezdése, azzal, hogy a 2005. december 31-éig kezesség vállalása mellett kifizetett (juttatott) osztalékra a kifizetéskor (juttatáskor) hatályos előírásokat kell alkalmazni.

181. §[36]

181/A. §[37] (1) Az Eva tv. 11. § (4) bekezdésének az adóelőleg bevallására vonatkozó rendelkezésétől eltérően az adóalany a 2006. évre vonatkozó adóelőleg bevallási kötelezettségét az Eva tv. 2005. december 31-én hatályos rendelkezése szerint teljesíti.

(2) Az Eva tv. 16/A. § (4) bekezdésének a szakképzési hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezésétől eltérően az adóalany a 2006. évre vonatkozó szakképzési hozzájárulás bevallási kötelezettségét az Eva tv. 2005. december 31-én hatályos rendelkezése szerint teljesíti.

(3) Az Eva tv. 22. § (8) bekezdésének a járulék és az egészségügyi hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó biztosított egyéni vállalkozó a 2006. évre vonatkozó társadalombiztosítási járulékot, egészségbiztosításijárulékot, nyugdíjjárulékot, egészségügyi hozzájárulást és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 46/B. § (2) bekezdése szerinti vállalkozói járulékot az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal, havi bontásban 2007. január 31-ig vallja be.

182. §[38]

183. §[39]

184. § (1) A Rega-tv.-nek e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

(2)[40]

(3)[41]

185. § (1)[42]

(2)[43]

(3)[44]

(4)[45]

(5)[46]

(6)[47]

(7)[48]

(8)[49]

(9)[50]

(10)[51]

186. § A Jöt. e törvénnyel megállapított 28. §-a (4)-(5) bekezdésének 2007. június 30-áig történő alkalmazásában bioetanolnak kell tekinteni a szeszüzemben denaturált alkoholterméket, amennyiben az egyebekben megfelel a Jöt. 7. § 37. pontjában foglalt rendelkezéseknek.

187. § (1) Amennyiben 2005. december 31-én a Jöt. e törvénnyel megállapított 50. § (5) bekezdése szerinti üzemanyagadalékot (e § tekintetében a továbbiakban: üzemanyagadalék) értékesítő vagy gazdasági tevékenysége keretében felhasználó személy (kivéve a felhasználói engedélyes) készletében olyan üzemanyagadalék van, amely után az adó még nem került megfizetésre, a személy 2006. január 1. napjával köteles a készletében lévő adózatlan üzemanyagadalék leltározással alátámasztott mennyiségét a Jöt. szerinti mértékegységben, felhasználási célok szerint [Jöt. 52. § (1) bekezdés a)-d) pont] megbontva megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti személy köteles az adó kivetését a leltározásról felvett jegyzőkönyv megküldésével a vámhatóságtól legkésőbb 2006. január 15-éig kérni. Az az üzemanyagadalék, amelyre az adó kivetését - e bekezdés szerint - kérték, nem tekinthető a 114. § (2) bekezdés g) pontban meghatározott adózás alól elvont terméknek.

(3) 2006. január 1-jét követően adózatlan üzemanyagadalék felhasználását, kínálását, értékesítését - kivéve a felhasználói engedélyest - kizárólag az (l)-(2) bekezdés szerint eljáró személy végezheti a készlet kifogyásáig, egyébként a készletet a vámhatóság lefoglalja és elkobozza, kivéve, ha a személy a (2) bekezdés szerinti kötelezettség késedelmes teljesítését annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

188. § (1) Az az áfa-törvény szerinti adó fizetésére kötelezett adóalany, aki (amely) a Jöt. 3. § (2) bekezdése b)-c) és e)-f) pontjainak hatálya alá tartozó, e törvény 14. számú mellékletében megjelölt terméket 2006. január 1-je előtt továbbértékesítési céllal jövedéki adóval növelt áron szerezte be, illetve a jövedéki termék belföldi előállítója, illetve importálója a jövedéki termékét nem adóraktárban készletezi, és azokat e törvény hatálybalépésétől kezdődően értékesíti, köteles a 2005. december31. napját követő első adó-megállapítási időszakot tartalmazó adóbevallásában a fizetendő adót a (2) bekezdésben meghatározott összeggel növelni.

(2) A fizetendő adót növelő összeg annak a szorzatnak az eredménye, melynek

a) egyik tényezője a terméknek a 2006. január 1-jei fordulónappal leltározással alátámasztott nyitókészlete a termék Jöt. szerinti mértékegységében;

b) másik tényezője a termékre az e törvény 14. számú mellékletével előírt, a 2006. január 1. napján hatályos Jöt. szerint érvényes jövedékiadó-tétel, illetve a 2005. december 31. napján hatályos Jöt. szerint érvényes jövedékiadó-tétel különbözeteként meghatározott összeg.

189. § (1) A szőlőbor előállítására, palackozására (kiszerelésére), valamint a kizárólag a szőlőbor tárolására, raktározására kiadott, az e törvény hatálybalépését megelőző napon érvényes, a Jöt. 84. §-a szerinti boradóraktári engedélyek e törvény hatálybalépésétől a Jöt. 82. §-a szerinti egyszerűsített adóraktári engedélynek minősülnek, és az előbbiek szerinti boradóraktári engedéllyel rendelkezőkre a továbbiakban az egyszerűsített adóraktár engedélyesekre vonatkozó rendelkezések érvényesek.

(2) A szőlőbor előállítására, palackozására (kiszerelésére), tárolására, raktározására 2005. december 1-jén érvényes egyszerűsített adóraktári engedéllyel rendelkezők - a Jöt. 83. §-a (5) és (7) bekezdésének rendelkezésétől eltérően - a Jöt. 83. §-ának (5) bekezdése szerinti elszámolást a 2005. augusztus 1-jétől 2005. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan készítik el és 2006. január 15-éig nyújtják be, továbbá a 2004. december 1-jétől 2005. december 31-e közötti időszakra adnak 2006. január 15-éig adóbevallást és fizetik meg a jövedéki adót. A 2006. évben esedékes első tárgyidőszaki elszámolást a Jöt. 83. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2006. január 1-jétől 2006. július 31. közötti időszakra vonatkozóan kell benyújtani.

(3) E § (1) bekezdése szerinti, kizárólag szőlőbor tárolását, raktározását végző adóraktár engedélyeseknek legkésőbb 2006. január 31-éig kell a pincekönyvüket hitelesíttetniük, és ezen időpontig a pincekönyv helyett a termékmérleget kell vezetniük.

190. §[52]

191. §[53]

192. §[54]

193. § (1)[55]

(2)[56]

(3) Az adózónak az e törvény hatálybalépését követően az azt megelőző időszakra teljesítendő adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylat-kiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2005. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

(4)[57]

(5) E törvény Art.-t módosító rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.

(6) E törvénynek az Art. 79. § (1) bekezdés h) pontját, 125. § (1) bekezdés d) pontját, valamint 1. számú mellékletének VB) /3/c) pontját módosító rendelkezéseit a 2006. január 1-jét követően indult adómegállapítási eljárásokban kell alkalmazni.

(7) E törvénynek az Art. 164. § (6) bekezdését módosító rendelkezését az e törvény hatálybalépése napját követően esedékessé vált adótartozás végrehajtásához való jog elévülésére kell alkalmazni.

194. § E törvénynek az Art. 72. §-ának új (4)-(5) bekezdéseit megállapító rendelkezése a kihirdetéssel egyidejűleg lép hatályba. E rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

195. §[58]

196. §[59]

197. §[60]

198. §[61]

199. §[62]

200. §[63]

201. §[64]

202. § (1)[65]

(2)[66]

(3)[67]

(4) A Tbj. 34. §-a (3) bekezdésének e törvény kihirdetését követő 8. napjáig hatályos rendelkezése alapján megkötött megállapodások a törvény kihirdetését követő 6. hónap első napjával megszűnnek. A Tbj. 34. §-a (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése nem érinti a folyamatban lévő ellátásokat.

(5) Az e törvénnyel megállapított járulékokat a törvény hatálybalépését követő időszakra juttatott (megszerzett) jövedelmek után kell megfizetni. A 2005. évre benyújtott járulékbevallásokra a 2005. december 31-éig hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. A magán-nyugdíjpénztári tagdíj bevallásával kapcsolatos, 2006. január 1. napját megelőző időtartamra vonatkozó pótbevallást, önellenőrzést a 2006. január 1-je előtt rendszeresített nyomtatványokon vagy adatszerkezetben kell teljesíteni. Amennyiben a foglalkoztató az adott magánnyugdíjpénztárhoz 10 főnél kevesebb pénztártag után kötelezett bevallásra, 2006-ban lehetősége van a tagdíjbevallás (önellenőrzés) PSZÁF által közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon történő teljesítésére.

(6) Az e törvénnyel megállapított százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség a magánszemélyt a 2006. január 1-jétől kezdődő időszakra juttatott, megszerzett jövedelmek után terheli. A vállalkozói osztalékalap után a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a 2005. évre vonatkozóan megállapított vállalkozói osztalékalapra, a társas vállalkozás által a 2005-ben kezdődő üzleti évről szóló beszámoló mérlegében vagy egyszerűsített mérlegében - az említett vagy bármely korábbi évre jóváhagyott osztalék, részesedés alapján - a kötelezettségek között kimutatott összegből a tagja (részvényese, alapítója), tulajdonosa részére 2006. december 31-éig kifizetett osztalék után - ideértve a külföldi állam joga szerint osztaléknak minősülő jövedelmet is - nem kell megfizetni.

(7) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjait megillető járulékok 2006. január 1-jét megelőző bevallási időszakra vonatkozó bevallására az e törvény hatálybalépéséig hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. A 2006. októberére esedékes tételes egészségügyi hozzájárulás megállapítására, megfizetésére és bevallására a 2006. november 1-jéig hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) Az állami adóhatóság a 2004. évi adatok alapján kifizetőnek, munkáltatónak minősülő adózók adószámát, továbbá az Art. 16. §-a (3) bekezdésének a), b), e) és h) pontjaiban foglalt adatait - külön megállapodásban foglalt módon - átadja az OEP részére. Az adatok átadására a Tbj. 41. §-ának (3) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás fogadásához szükséges nyilvántartás létrehozása érdekében kerül sor.

203. §[68]

204. §[69]

205. §[70]

206. §[71]

207. § (1)[72]

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést visszamenőlegesen 2005. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

208. § Az e törvénnyel megállapított Mpt. 3. §-ának rendelkezéseit a hatálybalépését követően létesített jogviszonyok esetén kell alkalmazni.

209. §[73]

210. §[74]

Az Európai Unió jogának való megfelelés

211. § E törvény 157. §-a a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a Tanács 1998. június 29-én kelt 98/49/EK irányelve a Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának védelméről.

212. § A Kt. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépést követően elfogadott árunyilatkozatok esetén kell először alkalmazni.

Sólyom László s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[75]

2. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[76]

3. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[77]

4. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[78]

5. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[79]

6. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[80]

7. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[81]

8. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[82]

9. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[83]

10. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[84]

11. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[85]

12. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[86]

13. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[87]

14. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez

Az e törvény 188. §-a szerint a fizetendő általános forgalmi adót növelő összeg:

SorszámA termék megnevezéseFizetendő adó összege
1.A Jöt. 63. § (1) bekezdése szerinti alkoholtermékek28 600 Ft/hl tiszta szesz
2.A Jöt. 75. §-a szerinti sör85 Ft/Balling-fok/hl
3.A Jöt. 88. §-a szerinti pezsgő2 280 Ft/hl
4.A Jöt. 92. §-a szerinti köztes alkoholtermék4 380 Ft/hl

15. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[88]

16. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[89]

17. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[90]

18. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez[91]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. november7-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az Első Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Második Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Harmadik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 7. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

[5] A Negyedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Az Ötödik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A Hatodik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] A Hetedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] A Nyolcadik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.09.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.09.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.09.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Beiktatta a 2005. évi CLXIII. törvény 8. § - a. Hatályos 2006.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.09.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.09.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.09.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.09.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.09.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.09.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.09.01.

[27] Módosította a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése c) pontja. Hatályos 2006.09.01.

[28] Módosította a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése d) pontja. Hatályos 2006.09.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.09.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 223. § (16) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.09.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Beiktatta a 2005. évi CLXIII. törvény 9. § - a. Hatályos 2006.01.02.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése p) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 7. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 7. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 236. § - a. Hatálytalan 2006.07.17.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 236. § - a. Hatálytalan 2006.07.17.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLXIII. törvény 27. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.02.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 830. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére