18/2005. (II. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A bejelentkezéshez a civil szervezetnek be kell nyújtania a hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát. A másolatot a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) kell ellátnia, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyezik."

(2) A Vhr. 1. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti létesítő okirat és bírósági kivonat adataiban történt változást a változás bejegyzését követő 30 napon belül a miniszterhez írásban be kell jelenteni. A bejelentéshez mellékelni kell

a) az adatváltozást igazoló dokumentumoknak a szervezet képviselője által hitelesített egyszerű másolatát és

b) a szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által kiállított, a szervezet hatályos adatait tartalmazó 30 napnál nem régebbi kivonatot.

(4) A nyilatkozat (3) bekezdéssel nem érintett adataiban történt változást a szervezet képviselőjének a miniszterhez írásban be kell jelentenie a változást követő 30 napon belül."

2. §

A Vhr. 4. §-a (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A megüresedett elektori hely betöltéséhez a civil szervezet megküldi a miniszter részére az új elektor adatait tartalmazó nyilatkozatot."

3. §

A Vhr. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázati felhívásnak, illetve az egységes támogatási elvek alapján igényelhető támogatásokról szóló tájékoztatónak tartalmaznia kell:

a) a támogatás célját;

b) az odaítélhető támogatás összegére vagy kereteire vonatkozó rendelkezést;

c) a támogatásban részesítés feltételeiről szóló tájékoztatást;

d) a támogatás iránti kérelem benyújtásának határidejét, helyét és módját;

e) a támogatás iránti kérelem azon tartalmi elemeiről szóló tájékoztatást, amelyek hiánypótlás keretében nem pótolhatók;

f) a támogatás iránti kérelem elbírálásának rendjéről, szempontjairól, határidejéről és az eredmény közlésének módjáról szóló tájékoztatást;

g) a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályairól szóló tájékoztatást."

4. §

(1) A Vhr. 7. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata, valamint a)-b) és g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a bekezdés a következő új j) ponttal egészül ki:

"A támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a támogatást igénylő szervezet nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartási számát;

b) a támogatást igénylő szervezet valamennyi számlavezető hitelintézetének és számlaszámának megnevezését, megjelölve azt a számlaszámot, amelyre a támogatás átutalását kéri;"

"g) a támogatást igénylő szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat eredeti példányát;"

"j) a támogatást igénylő szervezet képviselőjének a hozzájárulását a támogatás iránti kérelemben foglalt adatok kezeléséhez és az Alapprogram internetes honlapján történő közzétételéhez."

(2) A Vhr. 7. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Minden naptári évben az Alapprogramhoz elsőként benyújtott támogatás iránti kérelemhez

a) a Tv. 1. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti működési támogatás iránti kérelem esetén mellékelni kell a számviteli jogszabályok szerinti, előző évről szóló számviteli beszámolónak a szervezet képviselője által hitelesített egyszerű másolatát;

b) a Tv. 1. §-a (2) bekezdésének b)-i) és k) pontja szerinti támogatás iránti kérelemhez

ba) a támogatás igénylésének évét megelőzően közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetében az előző évről szóló közhasznúsági jelentésnek a szervezet képviselője által hitelesített egyszerű másolatát,

bb) a támogatás igénylésének évében közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetében a számviteli jogszabályok szerinti, előző évről szóló számviteli beszámolónak a szervezet képviselője által hitelesített egyszerű másolatát

kell mellékelni.

(3) Az Alapprogramhoz benyújtott első támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a civil szervezet létesítő okiratának a szervezet képviselője által hitelesített egyszerű másolatát, továbbá

b) a civil szervezet képviselője aláírási címpéldányának eredeti példányát, vagy a banki aláírási kartonja másolatának a számlavezető bank által hitelesített eredeti példányát."

(3) A Vhr. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: "(4) Amennyiben a (3) bekezdés a)-b) pontjában foglalt mellékletek adataiban változás történik, a változást követően először benyújtott támogatás iránti kérelemhez a megváltozott adattartalmú mellékleteket is csatolni kell."

5. §

(1) A Vhr. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Hibás vagy hiányos támogatás iránti kérelem esetén az Alapprogram kezelő szerve - amennyiben a 6. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a hiányosság pótolható - a kérelem beérkezését követő 8 munkanapon belül a támogatást igénylő szervezetet hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra csak egy alkalommal, a felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül van lehetőség. A támogatás iránti kérelem érvénytelen, ha

a) a 6. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a hiánypótlás keretében a kérelem hiányossága nem pótolható, vagy

b) a támogatást igénylő szervezet a hiánypótlási felhívásnak nem, vagy nem a felhívásban meghatározott módon tesz eleget."

(2) A Vhr. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely]

"b) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;"

6. §

(1) A Vhr. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kollégium támogatási döntése és a miniszter által meghatározott rend szerint kibocsátott engedélyező okirat alapján az Alapprogram kezelő szerve a miniszter nevében a támogatást igénylő szervezettel támogatási szerződést köt."

(2) A Vhr. 9. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási szerződéshez mellékletként csatolni kell] "b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy a támogatás kedvezményezettjének esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincsen;"

7. §

A Vhr. 11. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Alapprogram működtetése

11. § Az Alapprogram kezelő szerve a Magyar Államkincstár."

8. §

(1) A Vhr. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter és az Alapprogram kezelő szervének vezetője írásban állapodik meg az Alapprogram kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának módjáról."

(2) A Vhr. 12. §-a (2) bekezdésének c) és l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Alapprogram kezelő szervének feladata:]

"c) a pályázati felhívások, illetve az egységes támogatási elvek alapján igényelhető támogatásokról szóló tájékoztatók közzétételével és a támogatások igényléséhez szükséges dokumentumoknak az érintettekhez történő eljuttatásával kapcsolatos feladatok ellátása;"

"l) a Tanács és a Kollégiumok tevékenységével, működésével kapcsolatos szervezési, ügyviteli, adminisztrációs és technikai feladatok ellátása, ide nem értve a 12. § (5) bekezdésében meghatározott feladatokat;"

(3) A Vhr. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Alapprogram pénzeszközeinek kezelését önálló előirányzat-felhasználási keretszámla szolgálja."

(4) A Vhr. 12. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 2005. évben az Alapprogram kezelő szerve (2) bekezdésben foglalt feladatainak ellátását a Tv. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott forrás 6%-a szolgálja, amely tartalmazza a támogatások kiutalásával összefüggő díjtételeket is.

(5) Az Alapprogram működtetésével kapcsolatos, (2) bekezdésben nem szabályozott feladatok ellátásáról a miniszter gondoskodik. A 2005. évben e feladatok ellátásának éves költsége nem haladhatja meg a Tv. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott forrás 3%-át.

(6) A 2006. évtől a (4)-(5) bekezdés szerinti költség együttes összege nem haladhatja meg a Tv. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott forrás 8%-át.

(7) A miniszter az (5) bekezdésben foglalt feladatai körében - az Alapprogram testületei (Tanács és a Kollégiumok) előzetes személyi javaslatai alapján - gondoskodik a testületek melletti titkársági feladatok ellátásáról."

9. §

(1) A Vhr. mellékletének I. pontja a következő 3. alponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg az I. pont eredeti 3-10. alpontjának számozása 4-11. alpontra módosul:

"3. a civil szervezet levelezési címe: ..........................."

(2) A Vhr. mellékletének V. pontja a következő 3. alponttal egészül ki:

"3. A civil szervezet által jelölt elektorként aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy e nyilatkozatot - a nyilatkozat II. pontja 2-5. alpontpontjaiban szereplő adatok kivételével - a Nemzeti Civil Alapprogram internetes honlapján nyilvánosságra hozzák, és az abban foglalt adatokat az Alapprogram testületei (a Tanács és a Kollégiumok) civil delegáltjainak megválasztására szervezendő elektori gyűlések szervezése céljából a választásokat előkészítő szervezet kezelje."

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Vhr.

a) 2. §-a (2) bekezdésének második mondatában, valamint (3) bekezdésének harmadik és ötödik mondatában a "székhelyként megjelölt címre" szövegrész helyébe a "megjelölt levelezési címre",

b) 6. §-ának (1) bekezdésében "a pályázati dokumentáció benyújtásának, illetve a támogatás igénylésének" szövegrész helyébe "az Alapprogramhoz benyújtott pályázati dokumentáció, illetve az egységes támogatási elvek alapján igényelhető támogatási kérelem (a továbbiakban együtt: támogatás iránti kérelem) benyújtásának",

c) 7. §-a (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában a "pályázati" szövegrész helyébe a "támogatási",

d) 7. §-a (1) bekezdésének h) pontjában a "civil" szövegrész helyébe a "támogatást igénylő",

e) 7. §-a (1) bekezdésének i) pontjában a "pályázati felhívásban" szövegrész helyébe a "pályázati felhívásban, illetve az egységes támogatási elvek alapján igényelhető támogatásokról szóló tájékoztatóban",

f) 8. §-a (2) bekezdésének felvezető mondatában a "nyújtani olyan pályázati dokumentáció" szövegrész helyébe a "megítélni olyan támogatás iránti kérelem",

g) 9. §-a (2) bekezdésének e) pontjában az "1995. évi XL. törvény" szövegrész helyébe a Jogszabályok",

h) 9. §-a (6) bekezdésének első mondatában "az Alapprogrammal" szövegrész helyébe "az Alapprogram kezelő szervével",

i) 10. §-ában "az Alapprogram Titkársága" szövegrész helyébe "a Titkárság",

j) 12. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a "pályázatok meghirdetésére" szövegrész helyébe a "pályázatok meghirdetésére, illetve az egységes támogatási elvek alapján igényelhető támogatásokról szóló tájékoztatók közzétételére",

k) 12. §-a (2) bekezdésének j) pontjában a "pályázó szervezetek pályázataival" szövegrész helyébe "támogatást igénylő szervezetek támogatás iránti kérelmével",

l) melléklete V. pontjának 2. alpontjában a "nyilatkozatot" szövegrész helyébe a "nyilatkozatot - a nyilatkozat I. pontja 6-8. alpontpontjaiban szereplő adatok kivételével -",

m) mellékletében az V. pontot követően a

"2003.............,.......................

.....................................................

civil szervezet képviselője"

szövegrész helyébe a

"Kelt:....................................

................................................................

a civil szervezet által jelölt elektor

..............................................................

a civil szervezet képviselője"

szövegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök