Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. § a) és b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 26. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d), f) és p) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a) és h) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)-h), k), l) és o) pontjában,

a 31. § a) és b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 31. § c) pontja tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. § b) pontjában,

a 31. § d) és f) pontja tekintetében a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 31. § e) pontja tekintetében a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 57. § (7) bekezdés b) pontjában,

a 31. § g) pontja tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 31. § h) pontja tekintetében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 31. § j) pontja tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében és a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 57. § (7) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló kormányrendelet módosítása

1. § A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 11. § (3) bekezdés d) pontjában a "megyei területfejlesztési tanácsok" szövegrész helyébe a "megyei önkormányzatok" szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az Rí. 11. § (3) bekezdés c) pontja.

2. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosítása

3. § (1) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Igazgatóság a beruházási koncepciókat számítógépen dolgozza fel, amelynek eredményét - véleményével ellátva - a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek a beruházási koncepció eredeti példányának, a támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszternek és a megyei önkormányzatnak a beruházási koncepció másolati példányainak csatolásával május 15-ig továbbítja."

(2) Az R2. 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A megyei önkormányzat a beruházási koncepció hitelesített másolati példányát véleményezésre megküldi a kijelölt térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szervnek vagy szükség szerint a területi vízgazdálkodási tanácsnak."

(3) Az R2. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter a címzett támogatás iránti támogatási kérelmet megalapozó beruházási koncepciót - a megyei önkormányzatnak az egészségügyi beruházások esetében a kijelölt térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szervvel, a szennyvízelvezetést és - tisztítást szolgáló beruházások esetében a Területi Vízgazdálkodási Tanácsokkal az álaluk június 5-ig a támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter részére megküldött és egyeztetett javaslatainak figyelembevételével - rangsorolja."

(4) Az R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Igazgatóság a címzett támogatás iránti kérelmeket számítógépen feldolgozza, amelynek eredményét - véleményével ellátva - a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek a címzett támogatás iránti kérelem eredeti példányának, a támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszternek a címzett támogatás iránti kérelem másolati példányánakcsatolásávaljanuár5-ig (a helyi önkormányzati képviselők választásának évét követően március 15-ig) továbbítja."

(5) Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az önkormányzat a Cct. 8. számú mellékletében felsorolt célok esetében megvalósíthatósági tanulmányt készíttet, kamarai tagsággal rendelkező, illetve hatályos névjegyzékben szereplő, tervező szakértővel vagy ilyen személyt alkalmazó szervezettel. A megvalósíthatósági tanulmányt az építési engedélyezési terveket megelőzően - a működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzéseinél, ha a telepítéshez építési engedély szükséges - kell elkészíteni és négy példányban benyújtani az igénybejelentés mellékleteként. A megvalósíthatósági tanulmányt a 3. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészíteni."

(6) Az R2. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkormányzat a céltámogatási igénybejelentést - támogatható célonként külön-külön - négy példányban április 1-jéig nyújtja be az Igazgatóságnak, amelyből egy példány eredeti, a másik három hitelesített másolat."

(7) Az R2. 10. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Igazgatóság a céltámogatás iránti kérelmeket számítógépen dolgozza fel, amelynek eredményét - véleményével ellátva - a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek a céltámogatás iránti kérelem eredeti és egy másolati példányának, a kijelölt térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szervnek a céltámogatási iránti kérelem másolati példányának csatolásával április 15-ig továbbítja. Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. § (1) bekezdése alapján a hiányok pótlására és módosítására legfeljebb öt munkanapos határidőt állapíthat meg.

(4) A kijelölt térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szerv ellenőrzi a céltámogatási iránti kérelmek és az Igazgatóság által feldolgozott és rögzített adatok egyezőségét.

(5) A kijelölt térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szerv a támogatási döntésre vonatkozó javaslatát a Cct. 8. mellékletében meghatározott szempontok alapján május 5-ig küldi meg a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és az egészségügyért felelős miniszternek."

(8) Az R2. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és eredményéről az eredmény kihirdetését követő 15 munkanapon belül a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló miniszteri rendeletben meghatározott minta szerinti hirdetmény hitelesített másolatának, valamint az 5/A. melléklet szerinti értesítés megküldésével tájékoztatja az Igazgatóságot. Az Igazgatóság a nyomtatványokat továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére."

(9) Az R2. 21. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvényben előírt határidő lejárta után a helyi önkormányzatokért felelős miniszter értesíti a Kincstárt és az Igazgatóságon keresztül az önkormányzatot a fel nem használt előirányzat elvonásáról. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a fel nem használt előirányzatot akkor vonja el,)

"a) ha az önkormányzat ugyanazon műszaki tartalmú beruházásához címzett és céltámogatásban is részesült, és nem mondott le az egyikről; ez esetben a címzett támogatás kerül elvonásra;"

(10) Az R2. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 10. § (3) bekezdése szerinti céltámogatási igénybejelentés másolati példányát az Igazgatóság 2012. évben, 2012. május 1-ig küldi meg a kijelölt térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szerv részére."

(11) Az R2. 3. melléklete e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.

4. § Az R2.

a) 1. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 2. § (4) bekezdésében a "szakminiszter" szövegrész helyébe a "támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter" szöveg,

b) 1. § (6) bekezdésében a "szakminisztériummal" szövegrész helyébe a "támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszterrel" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében a "szakminisztert" szövegrész helyébe a "támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező minisztert" szöveg,

d) 2. § (2) bekezdésében a "szakminisztérium" szövegrész helyébe a "támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter" szöveg,

e) 14. § (9) és (10) bekezdésében az "a Regionális Egészségügyi Tanács" szövegrész helyébe az "a kijelölt térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szerv" szöveg és a "szakminiszter" szövegrész helyébe a "támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter" szöveg,

f) 22. § (1) bekezdésében az "az Ámr.-ben" szövegrész helyébe az "az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.)" szöveg,

g) 27. § (2) bekezdésében az "az Ámr.-t" szövegrész helyébe az "az Ávr.-t" szöveg,

h) 4. melléklet "B)" táblájának I.5. pontjában az "az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct. 10. § (3) bek. b) pont]. Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel az Ötv. 88. §-ában foglaltaknak" szövegrész helyébe a "nyilatkozata az önkormányzat egyes bevételeiről és kötelezettségvállalásairól" szöveg,

i) 4. melléklet "G)" táblájának második a) pontjában a "szakminiszterrel" szövegrész helyébe a "támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszterrel" szöveg,

j) 4. melléklet "G)" táblájának második a) pontjában a "szakminiszter" szövegrész helyébe a "támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter" szöveg,

k) 4. melléklet "G)" táblájának második b) pontjában a "60 napon túli köztartozás esetén az önkormányzatot a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása az Ámr. 151. §-ának (2) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése" szövegrész helyébe a "60 napon túli köztartozás esetén az önkormányzatot a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása az Ávr. szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht." szöveg,

l) 4. melléklet "G)" táblájának második c) pontjában az "az Ámr.-ben" szövegrész helyébe az "az Ávr.-ben" szöveg,

m) 4. melléklet "G)" táblájának harmadik b) pontjában az "a szakminiszter, valamint a Regionális Egészségügyi Tanács" szövegrész helyébe az "a támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter, valamint a kijelölt térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szerv" szöveg,

n) 5/A. mellékletében az "Az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet 7. számú mellékletének hitelesített másolata" szövegrész helyébe az "A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. mellékletének hitelesített másolata" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R2.

a) 4. melléklet "B)" táblájának I.5.2. pontjában az "[az 1990. évi LXV. törvény 88. § (3) bekezdésének c) pontja szerint]" szövegrész,

b) 4. melléklet "B)" táblájának I.5.3. pontja,

c) 4. melléklet "D)" táblája,

d) 4. melléklet "G)" táblájának harmadik a) pontjában az "az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint" szövegrész.

3. A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosítása

6. § A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a törvényességi felügyelet ellátása során:)

"a) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben a térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban: tanács) elnökének, a tanács törvényben meghatározott feladatai ellátását segítő szervezet (a továbbiakban: munkaszervezet) vezetőjének kérésére szakmai segítséget nyújt;"

7. § Az R3.

a) 2. §-ában az "A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke" szövegrész helyébe az "A területfejlesztésért felelős miniszter" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében az "országgyűlési biztos" szövegrész helyébe az "alapvető jogok biztosa és helyettese" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az "az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt." szövegrész helyébe az "a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt." szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében az "a Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe az "a kincstár" szöveg,

e) 4. § (3) bekezdés c) pontjában az "a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 23. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "a gazdasági társaságokról szóló törvény" szöveg,

f) 8. §-ában az "a Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe az "a kincstár" szöveg,

g) 9. § (1) bekezdésében a "Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R3. 12. §-a.

4. A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló kormányrendelet módosítása

9. § A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A regionális szociálpolitikai tanács)

"d) együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az egyházi és a nem állami fenntartókkal, valamint az ellátást nyújtó szolgáltatókkal és intézményekkel a szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi ellátórendszer regionális fejlesztése, az ellátási hiányok kiküszöbölése, továbbá egyéb szociális problémák megoldása érdekében."

10. § Az R4.

a) 2. § (3) bekezdés b) pontjában az"a regionális fejlesztési tanács" szövegrész helyébe az " a régióterületébe tartozó megyei önkormányzat" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában az "a regionális fejlesztési tanácsok fejlesztési" szövegrész helyébe az "a megyei önkormányzatok területfejlesztési" szöveg

lép.

5. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló kormányrendelet módosítása

11. § A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 2. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

(Az Ügynökség)

"o) ellátja a budapesti 4-es - Kelenföldi pályaudvar - Bosnyáktér közötti - metróvonal megépítése projekt tekintetében a Magyar Állam projektbeli feladatait."

6. Az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról szóló kormányrendelet módosítása

12. § Az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról szóló 211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az "a Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: RFT)" szövegrész helyébe az "a Regionális Fejlesztési Tanács, 2012. január 1-jét követően a jogutódjaként eljáró megyei önkormányzat (a továbbiakban együtt: RFT)" szöveg lép.

7. Az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendelet módosítása

13. § Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal Kt. 95/A. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott alábbi feladatainak ellátására]

"b) a miniszter megbízásából képviselet ellátása a megyei (fővárosi) közoktatási közalapítvány munkájában;

c) a megyei önkormányzatok és a törvény alapján kötelezően létrehozott térségi fejlesztési tanácsok által kiírt pályázatok elbírálásának folyamatában való részvétel."

8. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló kormányrendelet módosítása

14. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A TeIR információkat biztosít a megyei önkormányzatok, illetve a térségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához."

15. § Az R5. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A TeIR szolgáltatása biztosítja a téradatok esetében azok térinformatikai feldolgozhatóságát és raszteres, illetve vektoros hozzáférését azon adatok vonatkozásában, ahol ezt az adatgazda szervezetek lehetővé teszik."

16. § Az R5. 8. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TeIR TÉRPORT alrendszerében elérhetőeken túli szolgáltatásaihoz térítésmentesen - jogszabályban meghatározott feladataik ellátása érdekében - a következő szervezetek, illetve személyek férhetnek hozzá:)

"l) a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal,"

17. § (1) Az R5. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

1. A:2. mezőjében az "ÁFSZ" szövegrész helyébe az "NFSZ" szöveg,

2. A:9-A:11. mezőjében az "APEH" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg,

3. A:16. mezőjében az "Energia Központ" szövegrész helyébe a "MEH" szöveg,

4. A:21. és A:22. mezőjében az "FH" szövegrész helyébe az "NMH" szöveg,

5. A:23. és A:24. mezőjében az "FVM" szövegrész helyébe a "VM" szöveg,

6. A:27. mezőjében az "IRM" szövegrész helyébe a "BM" szöveg,

7. A:28-A:30. mezőjében a "KHEM" szövegrész helyébe az "NFM" szöveg,

8. A:32. mezőjében a "Kincstár, APEH" szövegrész helyébe a "Kincstár, NAV" szöveg,

9. A:51., A:52. és A:54-A:61. mezőjében a "KvVM" szövegrész helyébe a "VM" szöveg,

10. A:53. mezőjében a "KvVM" szövegrész helyébe a "VM, BM" szöveg,

11. A:83. mezőjében az "MSZH" szövegrész helyébe az "SZTNH" szöveg,

12. A:85. és A:88. mezőjében az "NFGM" szövegrész helyébe az "NFM" szöveg,

13. A:86., A:87. mezőjében az "NFGM" szövegrész helyébe az "NGM" szöveg,

14. A:89. mezőjében az "NHH" szövegrész helyébe az "NMHH" szöveg,

15. A:97-A:100. mezőjében az "OKM" szövegrész helyébe a "NEFMI" szöveg,

16. A:107. mezőjében az "SZMM" szövegrész helyébe az "NGM" szöveg,

17. A:108-A:112. mezőjében az "SZMM" szövegrész helyébe a "NEFMI" szöveg

lép.

(2) Az R5. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

1. A:2. mezőjében az "Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg,

2. B:2. mezőjében az "APEH" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg,

3. A:3. mezőjében az "Állami Foglalkoztatási Szolgálat" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat" szöveg,

4. B:3. mezőjében az "ÁFSZ" szövegrész helyébe az "NFSZ" szöveg,

5. A:7. mezőjében a "Foglalkoztatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg,

6. B:7. mezőjében az "FH" szövegrész helyébe a "BM" szöveg,

7. A:10. mezőjében a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szöveg,

8. B:10. mezőjében az "FVM" szövegrész helyébe a "VM" szöveg,

9. A:13. mezőjében az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium" szöveg,

10. B:13. mezőjében az "IRM" szövegrész helyébe a "KIM" szöveg,

11. A:16. mezőjében a "Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szöveg,

12. B:16. mezőjében a "KHEM" szövegrész helyébe az "NFM" szöveg,

13. A:29. mezőjében a "Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzetgazdasági Minisztérium" szöveg,

14. B:29. mezőjében az "NFGM" szövegrész helyébe az "NGM" szöveg,

15. A:30. mezőjében a "Nemzeti Hírközlési Hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság" szöveg,

16. B:30. mezőjében az "NHH" szövegrész helyébe az "NMHH" szöveg,

17. A:32. mezőjében az "Oktatási és Kulturális Minisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzeti Erőforrás Minisztérium" szöveg,

18. B:32. mezőjében az "OKM" szövegrész helyébe a "NEFMI" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az R5.

a) 5. § (2) bekezdésében a "(regionális, kiemelt térségi, megyei, kistérségi)" szövegrész,

b) 8. § (2) bekezdés o)-r) pontja,

c) 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 6., 14. és 42. sora.

9. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet módosítása

19. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 24. számú mellékletében foglalt táblázat F:28-F:35. mezőjében az "Energia Központ Nonprofit Kft." szövegrész helyébe a "Magyar Energia Hivatal" szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az R6. 24. számú mellékletében foglalt táblázat F:37. mezőjében az "elemzést készít, Energia Központ Nonprofit Kft. adatokat gyűjt" szövegrész.

10. A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet módosítása

21. § Hatályát veszti a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a.

11. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosítása

22. § (1) A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"g) kidolgozásért felelős szerv: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvénynek megfelelően az Országos Területfejlesztési Koncepció, az Országos Területrendezési Terv és a kiemelt térség (Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) területrendezési tervének kidolgozása esetén a Kormány; a megye és az egyéb kiemelt térségek területrendezési terv kidolgozása esetén a megyei önkormányzat; a megye területfejlesztési koncepciója és programja kidolgozásának esetében a megyei önkormányzat; a kiemelt térség területfejlesztési koncepciója és programja kidolgozásának esetében a térségi fejlesztési tanács,

h) kiserőmű: a villamos energiáról szóló törvényben meghatározott, engedélyköteles kiserőművek közül az 5 MW, és az ezt meghaladó, de 50 MW-nál kisebb teljesítőképességű kiserőmű, ideértve a szélerőműparkot is,"

(2) Az R7. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A térség nagyságrendjét, illetve az elfogadás szintjét tekintve a területfejlesztési koncepciók és programok egymásra épülő rendszert alkotnak.

(2) A megye területfejlesztési koncepciója és programja nem lehet ellentétes

a) az Országos Területfejlesztési Koncepcióban (a továbbiakban: OTK),

b) az Országos Területrendezési Tervben (a továbbiakban: OTrT), a Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kiemelt térség területrendezési tervében,

c) a megyei területrendezési tervben

foglaltakkal.

(3) A kiemelt térség területfejlesztési koncepciója és programja nem lehet ellentétes

a) az OTK-ban,

b) az OTrT-ben, a Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kiemelt térség területrendezési tervében,

c) a megyei területrendezési tervben

d) a megyei területfejlesztési koncepcióban és programban

foglaltakkal."

(3) Az R7. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megye és a kiemelt térség területfejlesztési koncepciója és programja előkészítő és javaslattevő fázisból áll."

(4) Az R7. 12. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A javaslattevő fázisban ki kell dolgozni a megye és a kiemelt térség jövőképét és ennek legkedvezőbb fejlesztési irányát.

(4) A területfejlesztési koncepció elfogadására jogosult megyei önkormányzat vagy térségi fejlesztési tanács, kiemelt térség esetében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter dönt arról, hogy a (2) bekezdésben meghatározott előkészítő fázis elkészült munkarészei megfelelnek-e a további tervezés alapjául."

(5) Az R7. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A területfejlesztési program elfogadására jogosult megyei önkormányzat vagy térségi fejlesztési tanács, kiemelt térség esetében a területfejlesztésért felelős miniszter dönt arról, hogy a (2) bekezdésben meghatározott előkészítő fázis elkészült munkarészei megfelelnek-e a további tervezés alapjául."

(6) Az R7. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A megyei területfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre meg kell küldeni a 10. melléklet 1. és 2., 6-8., 10. és 13. pontjában meghatározott szerveknek, továbbá a szomszédos megyei önkormányzatoknak."

(7) Az R7. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A megye területrendezési tervét véleményezésre meg kell küldeni a 11. melléklet 1-14. és 16-18. pontjában meghatározottaknak."

(8) Az R7. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A területfejlesztésért, a területrendezésért és a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter az Országgyűlés által elfogadott területi terveket, a Kormány által elfogadott területfejlesztési koncepciókat és programokat, valamint a megyei önkormányzatok által megküldött, rendelettel elfogadott területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat és területrendezési terveket közzéteszi a Kormány honlapján, valamint a TeIR-ben.

(2) A megyei önkormányzat, az általa elfogadott területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat és területrendezési tervet közzéteszi a megyei önkormányzat honlapján, valamint a területfejlesztési koncepciót megküldi a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek, a területfejlesztési programot megküldi a területfejlesztésért felelős miniszternek."

23. § Az R7.

a) 19. §-ában a "két hónapot" szövegrész helyébe a "45 napot" szöveg,

b) 1. mellékletének címében a "térségi, a regionális, a megyei és a kistérségi szintű" szövegrész helyébe a "térségi és a megyei szintű" szöveg,

c) 1. melléklet 1. pontjában az "A régió / megye / kiemelt térség / kistérség" szövegrész helyébe az "A megye/kiemelt térség" szöveg,

d) 3. melléklet 1. pont e) alpontjában az "országos és regionális szintű koncepcionális tervdokumentumokkal (OTK, OFK, országos ágazati stratégiák, a megyét érintő regionális fejlesztési koncepció);" szövegrész helyébe az "országos szintű tervdokumentumokkal;" szöveg,

e) 3. melléklet 2.2. pont e) alpontjában az "azokat a régió és kistérségek által megfogalmazott intézkedéseket" szövegrész helyébe az "azokat az intézkedéseket" szöveg,

f) 5. melléklet 1. pont f) alpontjában a "más koncepcionális régiós és egyéb tervdokumentumokkal (OTK, OFK, ágazati stratégiák); " szövegrész helyébe a "más országos és megyei tervdokumentumokkal; " szöveg,

g) 6. melléklet 2. pont h) alpontjában az "a régiók" szövegrész helyébe az "a megyék" szöveg,

h) 10. melléklet 3. pont b) alpontjában a "Nemzeti Hírközlési Hatóság" szövegrész helyébe az "érintett megyei és fővárosi kormányhivatal" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti az R7.

a) 4. § (4) bekezdése,

b) 6. § (1) és (3) bekezdése,

c) 8. § (3) bekezdésében a "(régióra)" szövegrész,

d) 18. § (3) és (6) bekezdése,

e) 1. melléklet 2.1. pont b) alpontjában az "érintettség esetén kiemelten a Budapesti Agglomeráció fejlesztési koncepciójában és programjában, illetve a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési koncepciójában és programjában foglaltak," szövegrész,

f) 1. melléklet 2.1. pont g) alpontjábana",kistérségi szinten a kistérség minden településének" szövegrész,

g) 2. melléklete,

h) 4. melléklete,

i) 10. melléklet 7., 9. és 10. pontja, j) 11. melléklet 9., 11. és 12. pontja,

k) 11. mellékletében a "* Megjegyzés a 13. ponthoz A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatait a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el." szövegrész.

12. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló kormányrendelet módosítása

25. § (1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok (a továbbiakban: dokumentációk) a következők:

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint elfogadott területi tervek, beleértve a területi tervek módosításait is:]

"aa) az Országos Területfejlesztési Koncepció, a megye, a kiemelt térség területfejlesztési koncepciója és programja,"

(2) Az R8. 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok (a továbbiakban: dokumentációk) a következők:]

"e) az Országos Területfejlesztési Tanács, a térségi fejlesztési tanácsok üléseiről készült jegyzőkönyvek;"

(3) Az R8. 1. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok (a továbbiakban: dokumentációk) a következők:]

"g) az országos, kiemelt térségi és megyei szintű monitoring jelentés, éves elemző jelentés, a területi folyamatok alakulásáról szóló jelentés;

h) az országos, kiemelt térségi és megyei szintű fejlesztési koncepció, program és terv értékelő, elemző jelentése."

(4) Az R8. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az 1. § e) pontja szerinti jegyzőkönyvet az Országos Területfejlesztési Tanács és a térségi fejlesztési tanács a hitelesítést követő 90 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak."

26. § Hatályát veszti az R8.1. § a) pont ab) alpontja.

13. A területi monitoring rendszerről szóló kormányrendelet módosítása

27. § (1) A területi monitoring rendszerről szóló 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"2. Országos szintű területi monitoring feladatok

3. § (1) Az országos területi folyamatok alakulásának, az országos, térségi és megyei fejlesztési koncepciók, tervek, programok területi hatásainak megismerése, megvalósulása és hasznosulása, valamint a területrendezési tervek érvényesülésének elősegítése érdekében a területfejlesztésért-, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért-, valamint a területrendezésért felelős miniszter

a) figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a területi monitoring rendszer működését, és

b) javaslatot tesz a területi monitoring rendszer továbbfejlesztésére,

(2) Az (1) bekezdés szerinti célok teljesítése érdekében a területrendezésért felelős miniszter a területrendezési dokumentációk megőrzéséért felelős szervezet (Dokumentációs Központ) közreműködésével

a) közreműködik az ország és térségei helyzetét bemutató jelentés kidolgozásában;

b) kidolgozza a területrendezési tervek érvényesítésének hatásait bemutató több éves jelentést;

c) elvégzi az Országos Területrendezési Terv, a Budapesti Agglomeráció, valamint a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervek érvényesítése hatásainak értékelését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti célok teljesítése érdekében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter

a) kidolgozza az ország és térségei helyzetét bemutató jelentést,

b) közreműködik a nemzetközi és a határmenti területfejlesztési tevékenységet bemutató jelentés kidolgozásában,

c) kidolgozza az ország területi folyamatainak alakulását és a területfejlesztési politika hatásait bemutató több éves jelentést,

d) közreműködik a nemzetközi és a határmenti területfejlesztési tevékenységet bemutató több éves jelentés kidolgozásában,

e) elvégzi a következő fejlesztési koncepciók területi szempontú értékelését, valamint ez alapján kezdeményezheti a felülvizsgálatukat:

ea) Nemzeti Stratégiai Referenciakeret,

eb) Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv,

ec) ágazati és ágazatközi koncepciók,

ed) Balaton kiemelt üdülőkörzet fejlesztési koncepciója,

ef) megyei területfejlesztési koncepciók,

f) elvégzi a következő területfejlesztési programok területi szempontú értékelését, valamint ez alapján kezdeményezheti a felülvizsgálatukat:

fa) Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai,

fb) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program,

fc) ágazati és ágazatközi programok,

fd) Balaton kiemelt üdülőkörzet fejlesztési programja,

fe) megyei területfejlesztési program,

g) elvégzi a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv utólagos területi szempontú értékelését.

(4) Az (1) bekezdés szerinti célok teljesítése érdekében a területfejlesztésért felelős miniszter

a) közreműködik az ország és térségei helyzetét bemutató jelentés kidolgozásában,

b) kidolgozza a területfejlesztést közvetlenül és közvetetten szolgáló hazai, az Európai Unió által társfinanszírozott, valamint egyéb nemzetközi pénzeszközök felhasználását bemutató jelentést,

c) kidolgozza a nemzetközi és a határmenti területfejlesztési tevékenységet bemutató jelentést,

d) kidolgozza a területfejlesztést közvetlenül és közvetetten szolgáló hazai, és az Európai Unió által társfinanszírozott, valamint egyéb nemzetközi pénzeszközök felhasználását bemutató több éves jelentést,

e) kidolgozza a nemzetközi és a határmenti területfejlesztési tevékenységet bemutató több éves jelentést,

f) elvégzi az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak előzetes, közbülső és utólagos értékelését, valamint ez alapján kezdeményezheti a felülvizsgálatukat."

(2) Az R9. 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"3. Kiemelt térségi szintű területi monitoring feladatok

4. § A Balaton kiemelt üdülőkörzet térségi területi folyamatai alakulásának megismerése, a kiemelt térségi fejlesztési koncepció és program megvalósulása és hasznosulása érdekében a Balaton Fejlesztési Tanács

a) elemzi és értékeli a kiemelt térségi szintű területi monitoring rendszer működését,

b) elemzi a kiemelt térség helyzetét bemutató éves elemző jelentést,

c) elemzi a kiemelt térség területi folyamatainak alakulását bemutató több éves jelentést,

d) évente tájékoztatást ad a területfejlesztés stratégiai tervezéséért, valamint a területfejlesztésért felelős miniszter, a területileg érintett megyei önkormányzatok részére a kiemelt térségi területi monitoring rendszer működéséről és a kiemelt térségi értékelési jelentésekről a tárgyévet követő március 31-ig,

e) elvégzi a kiemelt térségi fejlesztési koncepció felülvizsgálatát, valamint a felülvizsgálat alapján a koncepció módosítását,

f) elvégzi a kiemelt térségi fejlesztési program előzetes, közbülső és utólagos értékelését, valamint az előzetes és közbülső értékelés alapján a felülvizsgálatát."

(3) Az R9. 5. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"5. Megyei szintű területi monitoring feladatok

7. § A megyei területi folyamatok alakulásának, a megyei területfejlesztési koncepció és program megvalósulása és hasznosulása, valamint a megyei területrendezési terv érvényesülésének elősegítése érdekében a megyei önkormányzat

a) elemzi és értékeli a megyei szintű területi monitoring rendszer működését,

b) elemzi és véleményezi a megyei éves elemző értékelési jelentést,

c) elemzi és véleményezi a megyei területi folyamatok alakulását bemutató több éves jelentést,

d) évente tájékoztatást ad a területfejlesztés stratégiai tervezéséért, valamint a területfejlesztésért felelős miniszter, valamint a területileg érintett kiemelt térségi fejlesztési tanács részére a megyei területi monitoring rendszer működéséről és a megyei értékelési jelentésekről a tárgyévet követő március 31-ig,

e) elvégzi a megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálatát, valamint a felülvizsgálat alapján a koncepció módosítását,

f) elvégzi a megyei területfejlesztési program előzetes, közbülső és utólagos értékelését, valamint az előzetes és közbülső értékelés alapján a felülvizsgálatát,

g) elvégzi a megyei területrendezési terv érvényesítésének értékelését és erről évente tájékoztatást ad a területrendezésért felelős miniszter részére a tárgyévet követő március 31-ig."

28. § Az R9. 6. alcím címében a "monitoring bizottságok közös szabályai" szövegrész helyébe a "monitoringra vonatkozó közös szabályok" szöveg lép.

29. § Hatályát veszti az R9.

a) 4. alcíme, és

b) 9. §-a.

14. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló kormányrendelet módosítása

30. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 47. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdésben foglaltak megsértése miatt nem alkalmazható katasztrófavédelmi bírság azzal szemben, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének 2012. május 15-ig eleget tesz."

15. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

31. § Hatályát veszti

a) a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról szóló 21/1996. (II. 7.) Korm. rendelet,

b) a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályairól szóló 189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet,

c) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet,

d) a területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet,

e) a térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet,

f) az országos jelentőségű területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet,

g) a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet,

h) a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiókés megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet,

i) az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló beruházások támogatásáról szóló 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, és

j) a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet.

16. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 3. mellékletének módosítása

1. Az R2. 3. melléklet 10-12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. Önkormányzat kettős finanszírozás elkerülése érdekében tett nyilatkozata, mely szerint a működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzései tárgyban benyújtott jelen igénybejelentésében szereplő műszaki tartalomra egyidejűleg más pályázati forrásból (európai uniós vagy hazai) támogatást nem igényelt, illetve támogatásban nem részesült.

11. Céltámogatással megvalósuló működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzései megvalósíthatósági tanulmánya. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza, hogy a központi támogatási igénnyel összefüggésben tervezett beruházás, az arra irányuló megoldás szakmai, műszaki és pénzügyi szempontból megvalósítható, gazdaságos, az adott fejlesztéssel összefüggő megoldási lehetőségekre figyelemmel tartalmazza a beruházási cél megvalósulásának, az igények kielégítésének legelőnyösebb módját, az érintett önkormányzat, illetve a lakosság elviselhető anyagi teherviselését nem haladja meg, és ezzel összefüggésben az üzemeltetés feltételei is folyamatosan biztosíthatóak.

12. A megvalósíthatósági tanulmány elemzi a beruházás szakmai indokoltságát, az ellátandó feladat, a vonzáskörzet ellátottainak száma, a meglévő állapot (meglévő gép-műszer típusa, beszerzésének időpontja, javítás, karbantartás gyakorisága, állaga stb.), az ellátási igény várható alakulása morbiditási (igénybevételi) mutatók alapján, az ellátási igény területi eloszlása, a beruházással elérni kívánt ellátottsági szint alapján."

2. Az R2. 3. melléklete a következő 13-17. ponttal egészül ki:

"13. A megvalósíthatósági tanulmány egy komplex, részletes elemzés, mely az egészségügyi gép-műszer beruházás szakmai, műszaki, pénzügyi, üzemeltetési és gazdaságossági szempontok szerinti együttes feltárását és értékelését tartalmazza. A megvalósíthatósági tanulmány műszaki szempontok szerinti vizsgálata kitér a meglévő, illetve a megszüntetendő egészségügyi gépek- műszerek állagának, az alkalmazott technológiák, berendezések műszaki színvonalának bemutatására, a bővítési lehetőségekre, a korszerűsítés szükségessége, időszerűsége, a tervezett gép-műszer kapacitásának elemzése, beszerelésének körülményei (energiafelhasználási igény változása, födém megerősítés szükségessége stb.), valamint a környezeti hatások elemzésére.

14. A megvalósíthatósági tanulmány a beruházás gazdaságosságának vizsgálatakor a megvalósíthatósági tanulmány bemutatja és elemzi a becsült beruházási költségeket, a beszerzési, beszerelési és működési költségeket, kitér a járulékos költségekre, a beruházási költségek évenkénti alakulására és a beszerzési lehetőségek (külföld, belföld stb.) vizsgálatára, részletesen bemutatja a megvalósítás pénzügyi forrásait.

15. A megvalósíthatósági tanulmány a beruházás forrás-összetételének vizsgálatakor a megvalósíthatósági tanulmány ágazati jellemzőknek megfelelően tartalmazza az önkormányzati saját forrást, az elkülönített állami pénzalapok és az egyéb állami támogatások tervezett igénybevételét, a lakossági források, a fejlesztési hozzájárulások, egyéb források (hitel, kötvény, alapítványi támogatás stb.) tervezett igénybevételét.

16. A megvalósíthatósági tanulmány-elemzést ad az egyes források elmaradásának kezelésére, valamint a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás megalapozottságának bemutatására.

17. A megvalósíthatósági tanulmány az üzemeltetés feltételeinek vizsgálata során - az ágazati jellemzők figyelembevételével - kiterjed az üzemeltetés, illetve a közszolgáltatás jogi, intézményi kereteire, a jelenlegi és a beruházás üzembe helyezése után várható üzemeltetési költségekre. Az üzemeltetési költségek összehasonlíthatósága érdekében az ágazatokra jellemző fajlagos mutatókat kell ismertetni. Be kell mutatni a különböző kihasználtsághoz tartozó fajlagos üzemeltetési költségeket, a főbb költségösszetevők arányát, valamint - szolgáltatás esetén - a díjszint, a díjszerkezet és a lakosságot érintő terhek változásának várható alakulását."

Tartalomjegyzék