21/2005. (II. 11.) Korm. rendelet

a gyorsforgalmi utak építésével összefüggő elővásárlási jog gyakorlásának részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

[1]A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 6. §-ának (2) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jog esetén a termőföld vagy egyéb ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: eladó) az ingatlanra vonatkozó és általa elfogadott vételi ajánlatot (a továbbiakban: ajánlat) a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásrajogosult, az állam nevében eljáró építtetővel* teljes terjedelmében, tértivevényes, ajánlott levélben közölni.

2. §

(1) Az építtető az ajánlat megérkezését követő 15 napon belül az ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot (a továbbiakban: nyilatkozat) tehet. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az építtető határidőben nem nyilatkozik.

(2) A nyilatkozatot közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

(3) Az eladót nem köti az olyan elfogadó nyilatkozat, amelyet az építtető határidőn túl vagy az ajánlattól eltérő tartalommal tesz meg.

3. §

A szerződés az építtető és az eladó között az építtető elfogadó nyilatkozatának az eladóval történt közlésével jön létre.

4. §

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelemhez - a bejegyzés alapjául szolgáló okiraton kívül - mellékelni kell:

a) az ajánlatot,

b) az építtető ajánlatra tett nyilatkozatát.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[2]

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 299. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 564. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.