248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet

az okmányirodák által történő tulajdonilap-másolat szolgáltatás szabályairól

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 90. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] Kérelemre vagy megkeresésre az Inytv. 4. §-ának (2) bekezdése szerinti tulajdonilap-másolatot az ingatlan-nyilvántartási számítógépes adatbázisból a polgármesteri hivatal részeként működtetett okmányiroda (a továbbiakban: okmányiroda) útján bármelyik körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője kiállíthat.

(2) Az okmányiroda a hiteles tulajdonilap-másolatot a földhivatalnál rendszeresített biztonsági elemekkel ellátott biztonsági papíron adja ki.

(3)[2] Az okmányiroda által kiadott hiteles tulajdoni lapot az Inytv. 69. §-a szerinti hitelesítési záradékkal kell ellátni. A hitelesítési záradékban utalni kell arra, hogy a tulajdonilap-másolatot az okmányiroda állította ki.

2. §

(1) Az adatszolgáltatásért az okmányiroda az adatigénylőt a külön jogszabályban meghatározott díjakon kívül egyéb díj megfizetésére vagy költség megtérítésére nem kötelezheti.

(2)[3] Díjfizetés a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) előirányzat-felhasználási keret számlájára történő készpénz-átutalási megbízással vagy fizetési számla-követeléssel való rendelkezést biztosító fizetési kártyával (bankkártya) teljesíthető.

3. §

(1) Készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az okmányiroda akkor adhat ki tulajdonilap-másolatot, ha az adatigénylő előzetesen a feladóvevény bemutatásával igazolta a befizetés tényét.

(2) Az adatszolgáltatást megelőzően az okmányiroda a számítástechnikai rendszerben rögzíti a készpénz-átutalási megbízás egyedi azonosítóját. A készpénz-átutalási megbízás egyedi azonosítója alapján a FÖMI a befizetés tényét visszaigazolja.

(3) Készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az adatszolgáltatás kizárólag az adatigénylő által megadott helyrajzi szám alapján teljesíthető.

4. §

(1) Az okmányirodát a kiadott tulajdonilap-másolatok után a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj huszada illeti meg.

(2) Ha az okmányiroda a külön jogszabály szerint személyes díjmentességben részesülő adatigénylő részére, vagy tárgyánál fogva díjmentes eljáráshoz szolgáltat tulajdonilap-másolatot, az igazgatási szolgáltatási díj (1) bekezdésben meghatározott részére nem jogosult.

(3) Tulajdonilap-másolatot díjmentesen az okmányiroda csak akkor adhat ki, ha előzőleg az adatigénylő a díjmentességre való jogosultságát külön jogszabályban meghatározott módon igazolta.

5. §

(1)[4] A tulajdonilap-másolatok kiadásáról naplót kell készíteni, amelyet öt évig meg kell őrizni. A naplóban az okmányiroda rögzíti az adatigénylő nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevét, székhelyét, statisztikai számjelét és a képviseletében eljáró személy előzőekben felsorolt természetes azonosítóit.

(2) A rögzített adatokat az okmányiroda a személyazonosság, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi.

(3) A naplóból történő adatszolgáltatásra az Inytv. 81. §-ának (2) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az adatszolgáltatásra az okmányiroda jogosult.

6. §

(1) Az okmányirodák a tulajdonilap-másolat szolgáltatást e rendelet hatálybalépését követően a szolgáltatás feltételeit rögzítő szolgáltatási szerződés megkötése után kezdik meg. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázisból történő tulajdonilap-másolat szolgáltatásra egyebekben az Inytv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)[5]

(3)[6] A 2. § (2) bekezdésében meghatározott módon nem fedezett, de az adatszolgáltatásért külön jogszabály szerint esedékes díj megfizetését az okmányirodának a FÖMI előirányzat-felhasználási keret számlájára történő átutalással kell teljesítenie.

7. §

Ez a rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 12. § -a. Hatályos 2010.05.01.

[2] Módosította a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[3] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[4] Módosította a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 12. § -a. Hatályos 2010.05.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 7. § 35. pontja. Hatálytalan 2008.05.01.

[6] Módosította a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.