129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról

A Kormány

az 1. § (1) bekezdése tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,

az 1. § (2) bekezdése tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában, a 3-5. és a 9. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 8. § és a 9. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 10. § tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 11. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában, a 12. § és a 14. § (2) bekezdése tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 13. § és a 14. § (3) bekezdése tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 21. § (3) bekezdésében, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 14. § (1) bekezdése tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében

a 7. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a következőket rendeli el:

1. § (1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ingatlanrendező földmérői tevékenység engedélyezése tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Kormány a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a továbbiakban: FÖMI) jelöli ki."

(2) Az R. 2. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A földminősítéssel kapcsolatos ügyekben első fokon a megyei földhivatal

a) végzi a járási mintaterek kijelölését, karbantartását, a járási mintatér-jegyzék vezetését,

b) folytatja le a földminősítési eljárást, ha a különböző becslőjárásba, vagy osztályozási vidékbe tartozó települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik.

(5) A több megye területére kiterjedő becslőjárás, illetve osztályozási vidék esetén a járási mintaterek felülvizsgálatával, újak kijelölésével kapcsolatos feladatokat a legnagyobb területtel érintett megyei földhivatal - az érintett megyei földhivatalok javaslatainak figyelembevételével - látja el."

2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban - a honvédelmi és katonai célú ingatlanok, valamint az olyan ingatlanok kivételével, amelyek jogi jellege az ingatlan-nyilvántartásban műemlékként vagy műemlék jellegűként van feljegyezve - első fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki."

3. § (1) Az R. 17/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet a miniszter által rendszeresített, és a földhivatalok honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez mellékelni kell a telekalakítási dokumentációt, mely a 3. mellékletben felsorolt munkarészeket tartalmazza, a telekalakítás céljának függvényében. Amennyiben a telekalakítási eljárás megindításakor a kérelmező rendelkezik hatályos, záradékolt változási vázrajzzal, úgy a 3. melléklet 1. pont 1.1-1.6. alpontjaiban foglalt munkarészek ismételt benyújtása nem szükséges."

(2) Az R. 17/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és 17/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Telekalakítási dokumentációt

a) építészeti-műszaki tervezési szakterületen geodéziai tervezési jogosultsággal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő, vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, de a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabályokban meghatározott földmérési és térképészeti szakképzettséggel rendelkező személy a (9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével

készíthet.

(9) Ha a telekalakítási dokumentációt a (8) bekezdés b) pontja szerinti szakképzettséggel rendelkező személy készíti, a dokumentáció minőségét, valamint a tartalmi és pontossági előírásoknak való megfelelőségét - felelős tervezőként - a (8) bekezdés a) pontja szerinti jogosultsággal rendelkező szakember tanúsítja a változási vázrajzon és a telekalakítási helyszínrajzon."

4. § Az R. 17/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A telekalakítási engedély és a hozzá tartozó telekalakítási dokumentáció az engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos. Amennyiben a telekalakítási dokumentáció részét képező változási vázrajz földhivatali vizsgálata és záradékolása külön - megelőző - eljárás keretében történt, úgy a telekalakítási eljárásban a változási vázrajzot a földhivatal - ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs - újra záradékolja."

5. § Az R. 17/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A földhivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a - 3. melléklet szerinti záradékkal ellátott - változási vázrajzot a határozathoz mellékelve küldi meg a kérelmező részére."

6. § Az R. 20. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E rendeletnek az egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról szóló 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mr.)

a) 1. §-a által módosított 2. § (3), (4) és (5) bekezdését,

b) 2. §-a által módosított 6. §-át,

c) 3. §-a által módosított 17/A. § (7), (8) és (9) bekezdését,

c) 4. §-a által módosított 17/B. § (2) bekezdését,

d) 5. §-a által módosított 17/C. § (4) bekezdését,

e) 7. §-a által módosított 5. § (4) bekezdését,

f) 8. §-a által módosított 2. mellékletét,

g) 9. §-a által módosított 3. és 4. mellékletét

az Mr. hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni."

7. § Az R. 5. § (1) bekezdésében a "Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a továbbiakban: FÖMI) jelöli ki" szövegrész helyébe a "FÖMI-t jelöli ki" szöveg, az 5. § (4) bekezdésében az "ingatlanügyi igazgatási" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi, földügyi igazgatás" szöveg, a "rendszerek fejlesztési, irányítása," szövegrész helyébe "rendszerek, adattárak fejlesztése, üzemeltetése," szöveg lép.

8. § (1) Az R. 2. melléklet I. táblázat első oszlopának negyedik sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha az újrahasznosítást olyan földrészleten valósítják meg, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként -régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve vagy amelynek helyrajzi száma a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése szerinti adatbázisban szerepel"

(2) Az R. 2. melléklet II. táblázat első oszlopának ötödik sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve vagy amelynek helyrajzi száma a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése szerinti adatbázisban szerepel"

(3) Az R. 2. melléklet III. táblázat első oszlopának ötödik sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve vagy amelynek helyrajzi száma a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése szerinti adatbázisban szerepel"

(4) Az R. 2. melléklet IV. táblázat első oszlopának ötödik sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten valósították meg, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve vagy amelynek helyrajzi száma a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése szerinti adatbázisban szerepel"

9. § (1) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 4. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

10. § A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. melléklete 46. pontjának címében a "Földügyi és térképészeti igazgatási" szövegrész helyébe a "Földügyi és térképészeti, valamint telekalakítási igazgatási" szöveg lép.

11. § (1) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kéh. R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendeletet a honvédelmi és katonai célú építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanokat érintő telekalakítási eljárásokban (a továbbiakban: eljárás) kell alkalmazni."

(2) A Kéh. R. 2. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. Honvédelmi és katonai célú ingatlan: az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészlet."

12. § Az okmányirodák által történő tulajdonilap-másolat szolgáltatás szabályairól szóló 248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Okm. R.) 1. § (1) bekezdésében a "szolgáltathat" szövegrész helyébe "kiállíthat" szöveg, 5. § (1) bekezdésében a "nevét és a képviseletében" szövegrész helyébe a "nevét, székhelyét, statisztikai számjelét és a képviseletében" szöveg lép.

13. § (1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KÖHr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány

a) kulturális örökségvédelmi hatóságként,

b) - az építésfelügyeleti hatósági feladatok kivételével - a műemléken végzett építési munka és az olyan ingatlanon végzett telekalakítás esetén, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - műemlék vagy műemlék jellegű tény van feljegyezve, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) meghatározott hatósági feladatok ellátására építésügyi hatóságként,

c) a mozgóképszakmai hatóságként,

d) a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott lapnyilvántartási feladatok ellátására, valamint

e) az előadó-művészeti államigazgatási szervként

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) mint országos illetékességű központi hivatalt jelöli ki."

(2) A KÖHr. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az ingatlanügyi hatóság - az általa lefolytatandó engedélyezési eljárásokban - a (6) bekezdés szerinti adatbázisban szereplő adatokat a Hivatal által a részére átadott adatbázisból állapítja meg. A Hivatal az 1. § (6) bekezdés szerinti adatbázisból törölt műemlékek helyrajzi számát, a törléssel egyidejűleg - az ingatlannyilvántartásért felelős miniszter útján - közli az ingatlanügyi hatóságokkal."

(3) A KÖHr. a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § A Hivatal az 1. § (6) bekezdés szerinti adatbázist 2010. május 1-jéig számítástechnikai adathordozón az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter útján átadja az ingatlanügyi hatóságoknak."

14. § (1) Hatályát veszti a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése, 13. § (2) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, és 17. §-a.

(2) Hatályát veszti az Okm. R. 1. § (3) bekezdésében az " , illetve nem hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás esetén a nem hiteles tulajdonilap-másolaton," szövegrész, és 6. § (3) bekezdésében "és az adatátviteli hálózat igénybevételéért" szövegrész.

(3) Hatályát veszti a KÖHr. 5. §-a.

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és a kihirdetését követő hónap harmadik napján hatályát veszti.

(2) A 14. § (3) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő hónap második napján lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma és a telekalakítási dokumentáció záradéka

1. A telekalakítási dokumentáció tartalma

1.1. az állami alapadatok adatszolgáltatási számlájának száma

1.2. a mérési és számítási jegyzőkönyv

1.3. a mérési és számítási vázlat

1.4. a koordinátajegyzék

1.5. a területszámítási jegyzőkönyv

1.6. a változási vázrajz és a hozzátartozó területkimutatás digitális adatállománya és ezek legalább 5 kinyomtatott példánya, eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva

1.7. a tervezési és kitűzési (kiosztási) vázlat

1.8. műszaki leírás [a készítő neve, felelős tervező neve, a munkaszám, a munka megnevezése, település, fekvés, érintett tel(k)ek helyrajzi száma(i), változás típusa a felhasznált hiteles adatok megjelölése]

1.9. vizsgálati jegyzőkönyv (ha a változás előtti és változás utáni telkek db száma együttesen 5-nél több)

1.10. az ingatlan-nyilvántartási térképi adatok felhasználásával, alkalmas (1:2000, 1:1000, 1:500) méretarányban elkészített telekalakítási helyszínrajz, amely a következőket tartalmazza:

1.10.1. a telekalakítással érintett telkek, a telekalakítás utáni állapot szerint,

1.10.2. a telekalakítással érintett telkeken meglévő építmények kontúrvonalai,

1.10.3. a bontás alatt álló épületek "bontás alatt" megjegyzéssel,

1.10.4. a telekalakítással érintett telken lévő összes építmény távolsága a tervezett telekhatártól, és a létrejövő telekméretek, beépített telek esetén a telkek eredeti és a telekalakítás utáni beépítési százaléka,

1.10.5. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, a településrendezési eszközökben beépítésre szánt területeken lévő földrészleteknél 20%-nál nagyobb átlagos lejtésviszonyok esetén az 1 méterenkénti szintvonalak,

1.10.6. utat érintő telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területváltozásának feltüntetése,

1.11. a digitális adatállományok [változási vázrajz, telekalakítási helyszínrajz, mérési és számítási vázlat, tervezési és kitűzési (kiosztási) vázlat PDF formátumban, változási állomány DAT adatcsere-formátumban, egyéb munkarészek táblázatos, illetve dokumentum formátumban] nem újraírható adathordozón

1.12. a telekalakítási dokumentáció tartalomjegyzéke.

2. A telekalakítási záradék

A földhivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a változási vázrajzot

"A telekalakítást a .../..../20... számú határozatomban foglaltak szerint engedélyeztem. Az engedély a hozzá tartozó változási vázrajzzal együtt a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos."

záradékszöveggel látja el."

2. melléklet a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelethez

Az R. 4. melléklete a következő 8. sorral egészül ki:

8.Ha a telekalakítás olyanAnnak elbírálása kérdésé-KulturálisKulturális Örökségvédelmi
ingatlant érint, amelyreben, hogy a telekalakításÖrökségvédelmiHivatal központi szerve
az ingatlan-nyilvántartás-a kulturális örökség védel-Hivatal területi
ban - jogi jellegként - régé-me jogszabályban rögzítettszerve
szeti lelőhely, régészetikövetelményeinek a kére-
védőövezet, illetve mű em-lemben foglaltak szerint
léki terület jogi jelleg tényevagy további feltételek
van feljegyezve, vagymellett megfelel-e.
amelynek helyrajzi száma
szerepel a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatalról szóló
308/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1. § (6) bekezdése
szerinti adatbázisban

Tartalomjegyzék