300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

az űrkutatással és űrtevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokról

1. §[1]

Az űrkutatással és űrtevékenységgel (a továbbiakban: űrkutatás) kapcsolatos kormányzati feladatokat a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) az e rendeletben foglaltak szerint látja el.

2. §

(1) A Magyar Űrkutatási Tanács (a továbbiakban: MŰT) a miniszter űrkutatással kapcsolatos feladatainak ellátásában közreműködő véleményező testület. A MŰT elnöke a miniszter vagy az általa kijelölt személy.

(2)[2] A MUT tagjai:

a)[3] a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a közigazgatási informatikáért felelős miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, az oktatási és kulturális miniszter, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a külügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a honvédelmi miniszter, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetője által kijelölt személy, az Urkutatási Tudományos Tanács elnöke, a Magyar Urkutatási Iroda igazgatója,

b) a MUT elnökének felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által kijelölt személy, továbbá a MUT elnöke által felkért, az űrkutatás terén kiemelkedő eredményeket elért öt szakértő.

(3) A MŰT ülését az elnök szükség szerint hívja össze. Az ülés előkészítését a Magyar Űrkutatási Iroda (a továbbiakban: MŰI) látja el.

(4) A MŰT ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a miniszter hagyja jóvá.

3. §

(1)[4] A miniszter űrkutatással kapcsolatos feladatainak ellátásában a MUI a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezeti egységeként működik közre. A MŰI feladata az űrkutatás terén:

a) a felmerülő kormányzati feladatok teljesítése;

b) a hazai kutatás-fejlesztési munkák és az ezekből létrejövő eredmények hasznosítása;

c) valamint a hazai és a nemzetközi együttműködés koordinálása.

(2) A MŰI feladata különösen:

a) űrkutatási főirányok és programok kidolgozása;

b) pályázati rendszer létrehozása és működtetése;

c) a Kormány számára elemzések, jelentések készítése;

d) az űrkutatás eredményeinek alkalmazásba viteléhez segítség nyújtása;

e) az űrkutatási tevékenység folytatására létrehozott K+F infrastruktúra (számítógépes hálózat, adatbank, speciális kutató eszközök stb.) szükség szerinti fenntartása és a K+F hálózatok működtetése;

f) felhatalmazás alapján gondoskodás Magyarország képviseletéről az ENSZ Világűr Bizottságában és albizottságaiban;

g) az Európai Űrügynökségnél (a továbbiakban: ESA) való képviselet ellátása, hazánk ESA tagságának előkészítéséből adódó feladatok elvégzése, a szükséges ipari háttér feltárása, ESA csatlakozásunk után a szükséges képviselet ellátása;

h) az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai feladatok koordinálása;

i)[5] az űrkutatás környezetvédelemmel és vízüggyel kapcsolatos feladatainak koordinálása.

(3) A MŰI élén igazgató áll. Az igazgatót a miniszter nevezi ki és menti fel.

4. §

A MŰI igazgatója a szakma elismert képviselőiből Űrkutatási Tudományos Tanácsot (a továbbiakban: ŰTT) hoz létre. Az ŰTT az Iroda szakmai feladatai tekintetében javaslatot tesz, véleményt nyilvánít, és döntéseket készít elő. Az ŰTT elnökét a miniszter nevezi ki és menti fel.

5. §

(1)[6] Ez a rendelet 2005. december 31-én lép hatályba.

(2)[7]

6. §[8]

7. §[9]

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 3/2007. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2007.01.26.

[2] Megállapította a 3/2007. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2007.01.26.

[3] Módosította a 176/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[4] Módosította a 3/2007. (I. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.26.

[5] Beiktatta a 3/2007. (I. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.26.

[6] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 411. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 3/2007. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.26.

[8] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.