317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a Program utakról

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. §-a (6) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A magántőke bevonásával, piaci forrásból finanszírozni kívánt gyorsforgalmi útszakaszok körét (Program utak)- ide nem értve a koncessziós szerződés keretében megvalósuló útszakaszokat - jelen rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Melléklet a 317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez[1]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 249/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. § - a, és a 259/2006. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2006.12.31.

Tartalomjegyzék