32/2005. (VI. 2.) GKM rendelet

a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról szóló 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet módosításáról[1]

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról szóló 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatot (a továbbiakban: ADN Szabályzat) e rendelet 1. mellékleteként kihirdetem.

(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ADN Szabályzatot a magyar lobogó alatt közlekedő hajókra, továbbá a magyar víziutakon idegen lobogó alatt közlekedő hajókra kell alkalmazni."

2. §

Az R. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) A veszélyes árut szállító hajók adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének módjáról a víziközlekedés résztvevőit a hajózási hatóság a hajósoknak szóló hirdetményében értesíti.

(2) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a veszélyes árut szállító hajók adatainak a hajó és a hajózási hatóság közötti közvetítésére szükség esetén arra alkalmas szervezetet bízhat meg.

(3) A (2) bekezdés szerint megbízott közvetítő szervezet tevékenységét az adatvédelmi szabályok és a (4) bekezdésben foglaltak megtartásával köteles végezni.

(4) A veszélyes árut szállító hajók bejelentett adatait olyan módon kell kezelni, hogy

a) az adatok kizárólag az illetékes hajózási hatóság vagy az általa erre a (2) bekezdés szerint felhatalmazott szervezet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és annak illetékes területi szervei számára legyenek hozzáférhetők, amit minősített rendszer biztosítson,

b) veszélyes árut szállító hajóról adatot - az üzemeltetőn vagy a hajó vezetőjén kívül - kizárólag a hajózási hatóság szolgáltathat [kivéve az f) és g) pontban meghatározott adatközlést, beleértve a médiáknak adott információt is],

c) URH-rádión keresztül történő adatközlésre csak félduplex csatorna használható,

d) az ország területén közlekedő és az ADN Szabályzat hatálya alá tartozó hajók bejelentett adatai alapján azok a hajózási hatóság és a (2) bekezdés szerint megbízott szervezet számára követhetők, ellenőrizhetők legyenek,

e) bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az ADN Szabályzat hatálya alá tartozó hajók megkereshetők legyenek,

f) baleset, segélykérés vagy a hajót fenyegető jogellenes tevékenység esetén a BM OKF, a mentésben résztvevő szervek, illetve a jogellenes tevékenység felszámolásában illetékes rendőr-, vám-, vízügyi és környezetvédelmi hatóságok az adatokhoz haladéktalanul hozzájussanak,

g) a hajózási hatóságnál nyilvántartásba vett és irattá-rozott kérelmen feltüntetett adatokon kívül a szállítás befejezésekor (kirakó kikötőbe történt megérkezés vagy az ország területének elhagyása), illetve nemzetközi szerződés szerinti adattovábbítás megtörténte után a veszélyes árut szállító hajók bejelentett adatai közül a hajót vagy vezetőjét azonosító adatokat (név, tulajdonos, lajstromszám) törölni kell minden más nyilvántartásból, a többi adatot statisztikai célokra felhasználásra havonta a minisztériumnak kell átadni,

h) nemzetközi szerződés szerinti adattovábbítást más állam illetékes szervezete számára a hajózási hatóság vagy az általa a (2) bekezdés szerint megbízott szervezet végzi. Az adatátadást az adatvédelemi szabályok szerinti formában és igazolhatóan kell végezni."

3. §

Az R. eredeti mellékletének jelölése 2. mellékletre változik.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 6. hónap 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelettel közzétett Hajózási Szabályzat

a) I. része 3.14 cikkének 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzat* (a továbbiakban: ADN Szabályzat) 3.2 "A" táblázatában felsorolt veszélyes árukat szállító hajó a Szabályzat más rendelkezései által előírt fényeken kívül a 3.2 "A" táblázat 12. oszlopában előírt számú kék fényt köteles viselni."

b) I. része 3.32 cikkének 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az ADN Szabályzat 3.2 "A" táblázatában felsorolt veszélyes árukat szállító hajó a Szabályzat más rendelkezései által előírt jelzéseken kívül a 3.2 "A" táblázat 12. oszlopában előírt számú, csúcsával lefelé fordított kék kúpot köteles viselni."

c) II. része 1. fejezete 1.09 cikkének (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az I. rész 1.26 cikkének megfelelően a hajó és az úszóanyagok kötelékének vezetője és személyzete köteles megtartani

- a kikötő, illetve menedékhely igénybevételét szabályozó kikötőrend,

- a hajózási hatóság által kibocsátott közlekedési rend,

- a hajózási létesítmények üzemeltetési rendjének,

- az ADN Szabályzat rendelkezéseit."

d) II. része 1. fejezete 1.13 cikkének (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A hajózási hatóság által kijelölt veszteglő helyeken kívül a veszélyes árut szállító veszteglő hajó által tartandó távolság nem lehet kisebb, mint

- 100 m a lakott területektől, műtárgyaktól vagy tárolótartályoktól, ha a hajó egy kék kúpot, illetve egy kék fényt köteles viselni,

- 100 m a műtárgyaktól vagy tárolótartályoktól, valamint 300 m a lakott területektől, ha a hajó két kék kúpot, illetve két kék fényt köteles viselni,

- 500 m a lakott területektől, műtárgyaktól vagy tárolótartályoktól, ha a hajó három kék kúpot, illetve három kék fényt köteles viselni.

A zsilipek vagy hidak előtti áthajózásra való várakozás alatt a veszélyes árut szállító veszteglő hajó az előzőektől eltérhet, de legalább 100 m távolságot kell tartania."

e) II. része 1.13 cikke a következő 9. bekezdéssel egészül ki:

"9. A három kék kúpot, illetve a három kék fényt viselő, menetben lévő hajó - amennyiben lehetséges - legalább 50 m távolságot köteles tartani bármely más hajótól. "

f) II-4. mellékletének 1. pontja hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a) 9. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban kiállított ADN, illetve ADNR Szabályzat szerint kiállított veszélyes áru szállítási szakértő képesítéseket a bizonyítványban meghatározott érvényességi idő lejártáig az abban megjelölt hajótípusokra, szállítási módra és áruosztályokra a hajózási hatóság külön eljárás nélkül ismeri el."

b) 2. számú melléklete II. fejezetének 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. Veszélyes áru szállítási szakértő képesítés veszélyes áru belvízi hajón történő szállítás esetén a képesítő okmányban megjelölt hajótípusok, szállítási mód és áruosztályok tekintetében veszélyes áru szállítási szakértői szolgálat ellátására jogosít. A bizonyítvány 5 évig érvényes."

c) 2. számú melléklete III. fejezetének 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. A veszélyes áru szállítási szakértő vizsga feltételei:

- az ADN Szabályzat 8.2 fejezetében foglalt feltételek."

d) 2. számú melléklete IV. fejezetének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Veszélyes áru szállítási szakértői vizsga:

- az ADN Szabályzat 8.2 fejezetében foglalt ismeretanyag."

e) 6. számú melléklete 1. pontjának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Hivatásos belvízi "Bizonyítvány hajós képesítésről", "Oklevél hajós képesítésről", "Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány" és "Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről".

f) 6. számú melléklete az e rendelet 2. mellékletében foglalt bizonyítványmintával egészül ki.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

2. melléklet a 32/2005. (VI. 2.) GKM rendelethez

Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről (A6 formátum, narancssárga alapon)

(előoldal)

A bizonyítvány száma: ............................................................................................................................................................................
Nr. der Bescheinigung
Vezetéknév: ...............................................................................................................................................................................................
Name
Utónév/nevek: ..........................................................................................................................................................................................
Vorname(n)
Született: ....................................................................................................................................................................................................
Geboren am
Állampolgárság: .......................................................................................................................................................................................
Staatsangehörigkeit
A tulajdonos aláírása: ..............................................................................................................................................................................
Unterschift des Inhabers
E bizonyítvány tulajdonosa rendelkezik az ADN szerinti különleges ismeretekkel.
Der Inhaber dieser Bescheinigung verfügt über besondere Kentnisse des ADN.
Ez a bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretek tekintetében a következő szakaszokra érvényes
8.2.1.2. (szárazáruszállító hajók)*
8.2.1.2. (tartályhajók)*
8.2.1.4.*
8.2.1.5.*
Diese Bescheinigung ist gültigfür die besondere Kentnisse des ADN gemäß
8.2.1.2. (Trockengüterschiffe)*
8.2.1.2. (Tankschiffe)*
8.2.1.4.*
8.2.1.5.* bis ..................................................................................................................................................................-ig
Kiállította: ..................................................................................................................................................................................................
Ausgestellt durch
Kiállítás kelte: ............................................................................................................................................................................................
(bélyegző)
(Siegel)
Aláírás: .......................................................................................................................................................................................................
Unterschrift
* A felesleges törlendő/Nichtzutreffendes streichen

(hátoldal)

----------

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet 1. mellékletét a Magyar Közlöny 2005. évi 74. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére