2/1982. (II. 22.) KPM rendelet

a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról

A hajózásról szóló 1973. évi 6.törvényerejű rendelet 31. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §[1] (1) A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatot (a továbbiakban: ADN Szabályzat) e rendelet 1. mellékleteként kihirdetem.

(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ADN Szabályzatot a magyar lobogó alatt közlekedő hajókra, továbbá a magyar víziutakon idegen lobogó alatt közlekedő hajókra kell alkalmazni.

1/A. §[2] (1) A veszélyes árut szállító hajók adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének módjáról a víziközlekedés résztvevőit a hajózási hatóság a hajósoknak szóló hirdetményében értesíti.

(2) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a veszélyes árut szállító hajók adatainak a hajó és a hajózási hatóság közötti közvetítésére szükség esetén arra alkalmas szervezetet bízhat meg.

(3) A (2) bekezdés szerint megbízott közvetítő szervezet tevékenységét az adatvédelmi szabályok és a (4) bekezdésben foglaltak megtartásával köteles végezni.

(4) A veszélyes árut szállító hajók bejelentett adatait olyan módon kell kezelni, hogy

a) az adatok kizárólag az illetékes hajózási hatóság vagy az általa erre a (2) bekezdés szerint felhatalmazott szervezet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és annak illetékes területi szervei számára legyenek hozzáférhetők, amit minősített rendszer biztosítson,

b) veszélyes árut szállító hajóról adatot - az üzemeltetőn vagy a hajó vezetőjén kívül - kizárólag a hajózási hatóság szolgáltathat [kivéve az f) és g) pontban meghatározott adatközlést, beleértve a médiáknak adott információt is],

c) URH-rádión keresztül történő adatközlésre csak félduplex csatorna használható,

d) az ország területén közlekedő és az ADN Szabályzat hatálya alá tartozó hajók bejelentett adatai alapján azok a hajózási hatóság és a (2) bekezdés szerint megbízott szervezet számára követhetők, ellenőrizhetők legyenek,

e) bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az ADN Szabályzat hatálya alá tartozó hajók megkereshetők legyenek,

f) baleset, segélykérés vagy a hajót fenyegető jogellenes tevékenység esetén a BM OKF, a mentésben résztvevő szervek, illetve a jogellenes tevékenység felszámolásában illetékes rendőr-, vám-, vízügyi és környezetvédelmi hatóságok az adatokhoz haladéktalanul hozzájussanak,

g) a hajózási hatóságnál nyilvántartásba vett és irattá-rozott kérelmen feltüntetett adatokon kívül a szállítás befejezésekor (kirakó kikötőbe történt megérkezés vagy az ország területének elhagyása), illetve nemzetközi szerződés szerinti adattovábbítás megtörténte után a veszélyes árut szállító hajók bejelentett adatai közül a hajót vagy vezetőjét azonosító adatokat (név, tulajdonos, lajstromszám) törölni kell minden más nyilvántartásból, a többi adatot statisztikai célokra felhasználásra havonta a minisztériumnak kell átadni,

h) nemzetközi szerződés szerinti adattovábbítást más állam illetékes szervezete számára a hajózási hatóság vagy az általa a (2) bekezdés szerint megbízott szervezet végzi. Az adatátadást az adatvédelemi szabályok szerinti formában és igazolhatóan kell végezni.

2. § Ez a rendelet 1982. július 1-jén lép hatályba.

2. melléklet a 2/1982. (II. 22.) KPM rendelethez[3]

A Szabályzatban, illetve mellékletben megjelölt hatósági feladatok megosztása a következő:

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium[4]

- Kiadja - a Közlekedési Főfelügyelet útján - a Szabályzat A és B mellékletében az egyes vízijárművekre előírt "Jóváhagyási bizonyítvány"-t, az illetékes szakhatóság által végzett vizsgálatok eredményét tanúsító igazolások alapján.

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium és Belügyminisztérium együttesen

- Ellenőrzik a jogszabályokban és kiadott engedélyekben foglalt feltételek betartását.

- A helyszínen intézkednek olyan esetekben, amikor a víziúton veszteglő - a radioaktív anyagok kivételével -, veszélyes árut szállító vízijármű a veszélyes áru természete miatt a víziút úthasználóira különleges veszélyt jelent, és a vízijármű személyzete a veszélyt nem tudja elhárítani.

Belügyminisztérium

- A Közlekedési, Hirközlési és Vízügyi Minisztérium, a Népjóléti Minisztérium és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium bevonásával kidolgozza és kiadja a veszélyes árut szállító vízijárművek közlekedése során különleges veszélyt okozó esemény bekövetkezésének esetére vonatkozó balesetelhárítási utasításokat és a mentési munkálatok rendjét.

- Rendelkezik különös veszély esetében a víziközlekedés rendjének biztosításáról, és ellenőrzi ezeknek a rendelkezéseknek a végrehajtását.

- Meghatározza a Szabályzat A mellékletében felsorolt anyagok tűz- és robbanásveszélyességének fokát, és szabályozza az ilyen veszélyek elhárítását.

Népjóléti Minisztérium

- Közreműködik a veszélyes árut szállító vízijárművek közlekedése során különleges veszélyt okozó esemény bekövetkezésének esetére vonatkozó balesetelhárítási utasítások és a mentési munkálatok rendjének kidolgozásában.

- Helyszínen intézkedik az egészségre ártalmas, mérgező és maró anyagokat, valamint a radioaktív anyagokat szállító vízijárművekkel kapcsolatban bekövetkezett rendkívüli eseményeknél; gondoskodik a fertőzött, illetőleg szennyezett terület, vízijárművek lezárásáról, és véleményezi azok újbóli forgalomba helyezését.

- Ellenőrzi a fertőző, illetőleg radioaktív anyagok szállításánál bekövetkezett balesetek esetében a vízijárművek fertőtlenítését, mentesítését.

- Megszabja a radioaktív szennyeződéstől való mentesítésnél (dekontamináció) követendő eljárást.

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

- Kijelöli az ágazati felelőssége alá tartozó veszélyes áruk tekintetében azokat a hatóságokat, amelyek a Szabályzat A és B mellékletében előírt vizsgálatok és próbák elvégzésére kötelezettek, továbbá, amelyek jogosultak az egyes anyagok csomagolására és szállítására szolgáló, a hajók tartozékát nem képező tartályokhoz és tartányokhoz megkövetelt szakértői igazolás kiadására.

- Szabályozza az ágazati felelőssége alá tartozó veszélyes áruk szállítására szolgáló, a hajók tartozékát nem képező tartályok, tartányok, tartálybatériák, továbbá a konténerek és tartálykonténerek stb. tekintetében a Szabályzat A és B mellékletében előírt különböző vizsgálatok és próbák végrehajtását, és kiadja a vizsgálatokról és próbákról szóló hatósági igazolásokat.

- Szabályozza az ágazati felelőssége alá tartozó veszélyes áruk szállítására szolgáló csomagolóeszközök, a hajók tartozékát nem képező tartályok, tartányok, konténerek, tankkonténerek, tartálybatériák stb. és ezek biztonsági berendezéseinek gyártását, a gyártáshoz használható anyagokat, felszereléseiket, üzemeltetésüket és tisztításukat, és ellenőrzi ezeknek a szabályoknak a megtartását.

- Engedélyezi a hajók tartozékát nem képező tartályok stb. eredeti rendeltetésétől eltérő felhasználását.

- Felmentést ad egyes veszélyes áruk szállításánál az előírt védőcsomagolás mellőzésére, engedélyezi a tankkonténerek tankrésze falvastagságának csökkentését.

- Gondoskodik az egyes gázok szállítására szolgáló, a hajók tartozékát nem képező tartályok kapacitásának megállapításáról.

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium

- Részt vesz a veszélyes anyagokat szállító vízijárművekkel kapcsolatban bekövetkezett rendkívüli eseményeknél szükséges helyszíni intézkedésekben és a vizek védelmével kapcsolatos kárelhárítási munkálatokban.

- Közreműködik a veszélyes árut szállító vízijárművek közlekedése során különleges veszélyt okozó esemény bekövetkezésének esetére vonatkozó balesetelhárítási utasítások és mentési munkálatok rendjének kidolgozásában.

Pénzügyminisztérium

- Szabályozza a veszélyes árut szállító vízijárművek beléptetésénél és kiléptetésénél szükséges ellenőrzési feladatokat.

- Intézkedik - szükség esetén - a szakhatóság képviselőjének a határvizsgálatba történő bevonásáról.

Országos Atomenergia Hivatal[5]

- Ellátja a radioaktív anyagok csomagolásával kapcsolatos jóváhagyási és nemzetközi szállításával kapcsolatos engedélyezési és értesítési feladatokat, és kiadja a szükséges igazolásokat.

- Felmentést ad bizonyos radioaktív árukat szállító tartályok védőcsomagolásának alkalmazása alól.

- Engedélyt ad a radioaktív anyagok belföldi szállítására azokban az esetekben, amikor a Szabályzat a szállítást engedélyhez köti.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 32/2005. (VI. 2.) GKM rendelet 1. § - a. Hatályos 2005.12.01.

[2] Beiktatta a 32/2005. (VI. 2.) GKM rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.12.01.

[3] Számozását módosította a 32/2005. (VI. 2.) GKM rendelet 3. § - a. Hatályos 2005.12.01.

[4] A mellékletnek a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium-ra vonatkozó első bekezdése a 14/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

[5] A 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet Mellékletének jelölt része az 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet 11. § 2. bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére