2005. évi XL. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról[1]

1. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[15. § (1) A közszolgálati jogviszony megszűnik]

"f) a 70. életév betöltésével."

2. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. §-ának (1) bekezdésének a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 87. § (1) bekezdésével megállapított szövege hatályát veszti.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kvtv. 86. § (3) bekezdése, 87. § (1) bekezdése, valamint 120. § (3) bekezdése.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. május 30-i ülésnapján fogadta el