Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

2004. évi CXXXV. törvény[1]

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről[2]

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a következő törvényt alkotja:[3]

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

Első Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. §[4] Az Országgyűlés a 2005. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét 6 696 365,2 millió forintban, azaz hatmillió-hatszázkilencvenhatezer-háromszázhatvanöt egész kéttized millió forintban,

b) bevételi főösszegét 5 883 157,8 millió forintban, azaz ötmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-egyszázötvenhét egész nyolctized millió forintban,

c) hiányát 813 207,4 millió forintban, azaz nyolcszáztizenháromezer-kettőszázhét egész négytized millió forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegek, valamint a központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A központi költségvetés mérlegét az Országgyűlés az e törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a központi költségvetés 2005. évi hiányát finanszírozza, a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditását biztosítsa és a központi költségvetés adósságát, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt követeléseit kezelje.

Második Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál

a) a központi költségvetési szerveknél - ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket és a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is - a feladatok változásával, a szervezetek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi kifizetéseinek,

b) az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú nemzeti szakértők számára külön kormányrendeletben meghatározott kiadások,

c) a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat-szerzése támogatásának,

d) a főtisztviselők, a központi tisztek illetményének, valamint

e) a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetések

részbeni, illetőleg teljes fedezetére a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcímcsoporton. A többlettámogatás igénylési feltételeit az a)-d) pontok tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg, az e) pont vonatkozásában külön törvényben foglaltak az irányadók.

(2) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére nem nyújthatnak be igényt azon központi költségvetési szervek, amelyek kiadási előirányzatát teljes egészében a saját bevételük - ide nem értve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, valamint a Munkaerőpiaci Alapból származó pénzeszközöket - fedezi. A Kormány ez alól felmentést adhat.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére a Kormány hatáskörében és szabályozása alapján támogathatók a közszolgálati média részvénytársaságok létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri személyi kifizetések.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére a Kormány döntésétől függően támogathatók a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak az állami feladatellátásban résztvevő üzletágainál a veszteség mérséklését eredményező létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri személyi kifizetések a gazdasági és közlekedési miniszterrel -a pénzügyminiszterrel egyetértésben - kötött megállapodás alapján.

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

5. § (1)[5] Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) 2005. évben a hozzá tartozó állami vagyon értékesítésének és kezelésének bevételeit az e törvény 13. számú mellékletében részletezett kiadásokra fordíthatja. Az e kiadási előirányzatok teljesítése után fennmaradó bevételeknek a záró pénzkészletet meghaladó részéből a privatizációért felelős miniszter által meghatározott összeget a privatizációs tartalék növelésére lehet fordítani, az ezen felüli részt be kell fizetni a központi költségvetésbe. Az ÁPV Rt. záró pénzkészletét a privatizációért felelős miniszter határozza meg, a záró pénzkészlet összege legfeljebb 35 000,0 millió forint lehet.

(2) A 2005. évben az ÁPV Rt. hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra nem jogosult, kivéve, ha az a pénzügyminiszter külön engedélyével, elismert (szabályozott) értékpapírpiacra bevezetett társaság részvényeinek értékesítésével összefüggésben történik.

(3) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv.tv.) 23. §-ának (2) bekezdése szerinti privatizációs tartalék a következő célokra használható fel:

a) jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések;

b) kezességvállalásból - ideértve a készfizető kezességet is -, illetve az átvállalt tartozásokból eredő kifizetések;

c) konszern-felelősség alapján történő kifizetések;

d) elvont vagyontárgyak után beálló kezesi felelősség rendezése;

e) szerződéses kapcsolaton alapuló tartozások kiegyenlítése;

f) a belterületi föld ellenértéke alapján, alapítói jogon, a volt szovjet ingatlanok értékesítése kapcsán az önkormányzatokat megillető kifizetések;

g) a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján átalakuló társaságoknak a privatizáció után visszautalandó 20%-os részesedésigények (Privatizációs Ellenérték Hányad);

h) a villamosipari dolgozókkal az energiaszektor privatizációja kapcsán kötött megállapodás teljesítése;

i) a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával kapcsolatos kifizetések;

j) a "reverzális levelek" alapján történő kifizetések;

k) a gázközművekkel kapcsolatos önkormányzati igények rendezése;

l) az a)-k) pontban szereplő feladatok végrehajtásával kapcsolatos ráfordítások.

(4) A privatizációs tartalék záró pénzkészlete nem lehet kevesebb 4000,0 millió forintnál.

(5) A privatizációs tartalék felhasználásához kapcsolódó visszatérüléseket a privatizációs tartalék feltöltésére kell fordítani. A megtérülések összegével a tartalékfeltöltési előirányzat túlléphető.

(6) A privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával a 13. számú melléklet I/1/a) pontja szerinti előirányzata legfeljebb 1000,0 millió forinttal túlléphető.

(7) A privatizációért felelős miniszter hozzájárulásával a kormányzati szektor hiányát érintő, illetve a kormányzati szektor hiányát nem érintő kiadási csoportokon belül az ÁPV Rt. az egyes előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(8) Az ÁPV Rt. a 13. számú melléklet I/1/c), II/1., II/2., II/3. pontjai szerinti előirányzatai esetében az ÁPV Rt. egyedi, 1000,0 millió forint feletti döntéseihez a Kormány egyedi jóváhagyása szükséges.

(9) A 13. számú melléklet I/1/a) pontja szerinti előirányzata terhére számolandó el az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamatának fedezete.

(10) Az ÁPV Rt. állami vagyon utáni részesedésként osztalékbevételeinek megfelelő összegű befizetést teljesít a központi költségvetésbe.

(11) A Priv.tv. hatálya alá, de nem az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába tartozó társaságokban az állami részesedés után 2005. évben kifizetésre kerülő osztalék és az állami vagyon más hozadéka, valamint az e társaságok értékesítéséből származó bevételnek a privatizáció költségeivel csökkentett része a központi költségvetést illeti meg.

6. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az ÁPV Rt. tárgyi eszközeinek és készleteinek nemzetközi segélyezés céljára történő, térítésmentes felhasználásáról eseti döntést hozzon.

7. § (1) A helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának(1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 20,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb összeget is meghatározhat.

(2) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 forint.

(3) Az Áht. 109/A. §-ának (6) bekezdésében meghatározott bruttó érték-határ 20,0 millió forint.

8. § (1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) és a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó 33 200,0 millió forint bevételnek az értékesítés költségeivel csökkentett része a központi költségvetés központosított bevételét képezi. Az értékesítési költségek elszámolását a pénzügyminiszter engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevétel összegéből a KVI 3200,0 millió forintot a törvényben meghatározott állami feladatainak ellátására fordíthat, a pénzügyminiszter által meghatározott ütemezés szerint.

(3) A kincstári vagyonért felelős miniszter egyedi hozzájárulása alapján a kormányzati elhelyezési feladatokkal összefüggésben értékesített kincstári vagyon teljes bevétele - elsődlegesen - az elhelyezési feladatok teljesítésére, valamint a KVI törvényben meghatározott állami feladatainak ellátására fordítható.

(4) A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság kezelésében lévő üdülők és egyéb létesítmények értékesítéséből származó bevétel a kezelésében maradó létesítmények felhalmozási kiadásaira fordítandó.

(5) A KVI az állami tulajdonban lévő Budapest, XIV., Dózsa György u. 7., fszt. 14. számú (32739/0B/1 hrsz.), az Evangéliumi Pünkösdi Közösség által használt ingatlant térítésmentesen adja kulturális, szociális és hitéleti célokra az egyház tulajdonába.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

9. § (1) A központi költségvetési szervek a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a tárgyévben ténylegesen befolyó bevételeiknek 2005. február 15-ig 95%-át, ezt követően 85%-át használhatják fel. A fennmaradó 5%, illetőleg 15% - kincstári vagyon utáni részesedés címén - a központi költségvetés központosított bevételét képezi, kivéve az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményeket, valamint a költségvetési rendben gazdálkodó kutató-intézményeket, amelyek ezen összeget felújításra kötelesek fordítani, továbbá a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálatot, amely 800 millió forint befizetést teljesít a (4) bekezdés szerinti ütemezésben, a fennmaradó összeget beruházásra és felújításra köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek a következők:

a) az állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítésének bevétele, kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, a vér és vérkészítmények, a mezőgazdasági termékek értékesítési bevételeit;

b) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, kivéve a költségvetési szervek által nyereség nélkül továbbszámlázottat;

c) az intézmények egyéb sajátos bevételei közül:

ca) a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, kivéve a külföldön működő állami képviseletek bérleti-díj bevételeit, valamint a KVI-nek a kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással összefüggésben keletkezett bevételeit,

cb) a lízingdíjbevétel,

cc) az elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítéséből származó bevétel,

cd) áruértékesítésből és szolgáltatásból származó vállalkozási bevételek,

ce) az egyéb bevételek.

(3) A központi költségvetési szervek - kivéve a költségvetési rendben gazdálkodó kutató-intézményeket, a felsőoktatási intézményeket, a külföldön működő állami képviseleteket, valamint a KVI-t - a helyiségek tartós és eseti bérbeadásából származó bevételeik bérbeadással összefüggő költségekkel csökkentett összegének 50%-át használhatják fel. A fennmaradó 50% - kincstári vagyon utáni részesedés címén - a központi költségvetés bevételét képezi. Ez a rendelkezés nem érinti az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettséget. Jelen rendelkezés alkalmazásakor bérbeadással összefüggő költségnek tekintendő az (1) bekezdésben rögzített mértékű kincstári vagyon utáni részesedés címén befizetett összeg is.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 138,2 millió forintot, a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 44,3 millió forintot, a Magyar Energia Hivatal 200,0 millió forintot, a Magyar Szabadalmi Hivatal 400,0 millió forintot, az Országos Mérésügyi Hivatal 408,0 millió forintot, a Közlekedési Felügyeletek 1900,0 millió forintot, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 95,6 millió forintot, a Szerencsejáték Felügyelet 2240,0 millió forintot, a Nemzeti Hírközlési Hatóság 4115,9 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből, illetve a frekvenciahasználati díjakból származó bevételeiből a központi költségvetés részére havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

10. § (1) A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet összes nem vállalkozási tevékenységből eredő bevétele a központi költségvetés központosított bevételét képezi, kivéve:

a) külföldi államoktól és nemzetközi szervezetektől befolyó költségtérítések és egyéb támogatások,

b) pályázatok útján elnyert pénzeszközök,

c) adományok,

d) kormányrendeletben meghatározott célra átvett pénzeszközök,

e) jogszabályokban meghatározott visszatérülések,

f) rendelkezése alatt álló lakóingatlanban lévő lakások és helyiségek bérbeadásából származó bevétel és szolgáltatási díjak,

g) az f) pont alá nem tartozó ingatlan bérbe- vagy haszonbérbe adásából származó bevétel 50%-a,

h) vagyonkezelésében lévő és a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingatlanok értékesítéséből származó bevétel,

i) vagyonkezelésében lévő ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítéséből származó bevétel.

(2)[6] Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott bérleti és szolgáltatási díjak, valamint a g)-h) pontja szerinti befolyó bevételnek a köztartozások és az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó összege a védelmi felülvizsgálatból eredő laktanya-korszerűsítési, lakásépítési, lakásvásárlási kiadásokra, valamint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, kulturális, oktatási jóléti, szociális vagy rekreációs célt szolgáló létesítmények korszerűsítésének kiadásaira fordítható.

(3) Az (1) bekezdés i) pontjában foglaltak szerint befolyó bevételnek a köztartozások és az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó összege az Áht. 109/K. § (12) bekezdés e) pontja szerinti megsemmisítés és az Áht. 109/K. § (12) bekezdésének a) -d) pontjaiban foglalt feladatok finanszírozására fordítható.

(4) Az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények vagyonkezelésében lévő, kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből befolyó bevétel - a köztartozások és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően - fennmaradó részét az intézmény jogosult felhasználni, kizárólag az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott beruházási és felújítási célra.

(5) Az Egészségügyi Minisztérium, valamint a felügyelete alá tartozó egészségügyi intézmények vagyonkezelésében lévő, kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből 2005. évben befolyó bevételek, a köztartozások és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó összege, legfeljebb 12 000,0 millió forint egészségügyi beruházásra, ingatlanvásárlásra, felújításra, rekonstrukcióra és a mentőautók lízingelésével kapcsolatos díjak megfizetésére fordítható.

(6) A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által alapított közhasznú társaságok vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó bevétel - a köztartozások és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretei között - 3500,0 millió forint összeghatárig kizárólag a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Sporthivatal felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagy közhasznú társaságok vagyonkezelésében, illetve kincstári vagyonkörbe tartozó, továbbá helyi önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő sportlétesítmények fejlesztésére, rekonstrukciójára (beruházásaira), valamint kincstári vagyonba kerülő sportcélú ingatlanok vásárlására használható fel.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeghatár feletti értékesítés esetében a bevételi különbözet 20%-ának felhasználására a (6) bekezdés szabályait kell alkalmazni, a különbözet fennmaradó 80%-a a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

11. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 91 000 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 012 200 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 302 500 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási támogatás normatívája 2005. augusztus 31-éig 50 000 Ft/év, 2005. szeptember 1-jétől a diákotthoni elhelyezés normatívája 80 000 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája 7000 Ft/év.

(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 258 500 Ft/fő/év.

(3) A Feot. 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti sport- és kulturális tevékenység normatívája 820 forint/fő/év, melynek elosztásáról miniszteri rendelet rendelkezik.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2005. január 1-jétől 387 000 forint, 2005. szeptember 1-jétől 404 400 forint.

(5) A Feot. 10/A. §-ában meghatározott Széchenyi István Ösztöndíj havi összege egyetemi docens (tudományos főmunkatárs) esetében a (4) bekezdésben megállapított összeg 30%-a, főiskolai tanár esetében a (4) bekezdésben megállapított összeg 25%-a, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj havi összege oktató, illetve kutató esetében a (4) bekezdésben meghatározott összeg 20%-a, nem oktató esetében a (4) bekezdésben megállapított összeg 70%-a.

(6) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 113 200 forint.

(7) A Magyar Tudományos Akadémia tagjai tiszteletdíjának havi összege

a) az Akadémia rendes tagjai esetében 455 000 forint,

b) az Akadémia levelező tagjai esetében 353 900 forint.

(8) A Tudományok Doktora, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos fokozattal rendelkezők tiszteletdíjának havi összege 101 100 forint, az 1995. január 1-je előtt nyugdíjba vonultak esetében - a korábban megállapított nyugdíj-kiegészítésre tekintettel -97 100 forint.

12. § (1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra az e törvény 3. számú melléklet 19-24., 26. és 30. pontjában, az 5. számú melléklet 7., 22. és 26. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1., 3-4. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.

(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. számú melléklet 19-23., 24. a)-c) pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló intézményekben a kerettanterv közismereti tantárgyainak, az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységek legalább 70%-ában a hallgatók gyakorlati felkészítése történjen, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási idő-keret 25%-át gyakorló iskolai, -óvodai feladatokra fordítsák. Amennyiben a %-os mértéket nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelően kell megállapítani.

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti központi költségvetési szerv a létszámjelentésben szereplő feladatmutatók alapján az intézményi költségvetésben meglévő és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás különbözetét a felügyeletét ellátó szervtől igényelheti.

(5) A fenntartó központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére.

(6) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott, közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatás elszámolása a Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint történik.

13. § (1) A központi költségvetés központosított bevételeit képezik az e törvény 1. számú mellékletében a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 28. cím, a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 11. cím, a XVII. Területfejlesztés fejezet, 7. cím, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 31. cím, a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 14. cím és a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 6. cím alatt meghatározott bevételek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott központi bevételi előirányzatok beszedéséért, az e törvényben meghatározott előirányzatok teljesítésért - ha törvény másként nem rendelkezik - az adott fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője tartozik felelőséggel.

(3)[7]

(4)[8] A XI. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok alcímhez tartozó jogcímcsoportok, jogcímek költségvetési támogatási előirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. §-ának (2) bekezdése szerinti bevételeket.

(5) A Turisztikai célelőirányzat (XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport) 5%-át az ifjúsági turizmus céljára kell fordítani. Az Országgyűlés felhatalmazza az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztert, hogy - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - együttes rendeletben határozzák meg a Turisztikai célelőirányzat ifjúsági turizmus céljára fordítandó része felhasználásának részletes szabályait.

Harmadik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai

14. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának (a továbbiakban: normatív hozzájárulások) jogcímeit és fajlagos összegeit az e törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok részére az e törvény 8. számú mellékletében meghatározott feltételek szerint.

(3) A pénzügyminiszter és a belügyminiszter a normatív hozzájárulásokat és - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével - a normatív állami támogatásokat, valamint a Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz jogcímű központosított előirányzatot a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64. §-a (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján, továbbá az 51. § (2) bekezdése szerinti államháztartási tartalékot önkormányzatonként és jogcímenként együttes rendeletben hirdeti ki az Áht. 64. §-ának (3) bekezdése szerint.

15. § (1) Az Országgyűlés - a 14. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül - további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) központosított előirányzatként az e törvény 5. számú mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra;

b) az önálló színházat fenntartó, illetve színházat vagy színházi produkciót támogató helyi önkormányzatok részére az e törvény 7. számú mellékletében foglalt részletezés szerint;

c) a helyi önkormányzatok kiemelt fontosságú feladataira, címzett és céltámogatás formájában, ez utóbbinál a 2005. évi új induló beruházások támogatási előirányzatának

ca) 15%-a a régió lakónépességének arányában,

cb) 85%-a a 2000 lakosegyenérték feletti agglomerációk szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztési szükségletei alapján

kerül régiónként elosztásra e törvény 19. számú melléklete szerint;

d) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira. Az előirányzat

da) 63%-ának 30%-a az egy főre jutó bruttó hazai termék megyénkénti mértéke, 70%-a a külön jogszabályban meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek lakónépessége alapján, a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt módszertan szerint,

db) 37%-a a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 1/A. §-a (3) bekezdésének a) pontjára vonatkozó megosztási szabályok alapján

a megyei területfejlesztési tanácsokat és a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, amelyek régiónkénti összegét e törvény 19. számú melléklete tartalmazza;

e) vis maior tartalékra a Cct. 1/A. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint;

f) a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza megépítésének állami támogatásáról szóló 2003. évi LV. törvény szerinti építési feladatokra.

(2) A normatív hozzájárulások és támogatások lemondásból felszabaduló előirányzatai - a nem helyi önkormányzat részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével - az itt meghatározott sorrendben növelik az e törvény 6. számú mellékletének 1. pontjában, az 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 8. Vis maior tartalék cím, a 6. számú mellékletének 3. pontjában, valamint 2. pontjában meghatározott előirányzatokat. Ugyanilyen sorrendben növeli továbbá ezen előirányzatokat az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely a 30. § szerint nem illeti meg az átvevő intézményt.

(3) Amennyiben az e törvény 12. §-a, illetve 30. §-a szerint normatív hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult év közben feladatot ad át a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzat részére, az így felszabaduló előirányzattal az érintett fejezet előirányzata csökken, a helyi önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzata megemelkedik a 3. és 8. számú melléklet igényjogosultsági szabályai alapján.

(4) Ha a helyi önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása olyan - nem helyi önkormányzat részére történő - feladatellátással függ össze, amelyre a feladatot átvevő jogosult az e törvény 12. §-a vagy 30. §-a szerint normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzatát csökkenteni kell, és az annak további folyósításáról gondoskodó minisztériumi fejezet ilyen célú előirányzatát meg kell emelni.

16. § (1) Működőképességük megőrzése érdekében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 87. §-ának (1) bekezdése alapján -kiegészítő támogatásra jogosultak az e törvény 6. számú mellékletében foglalt feltételeknek megfelelő helyi önkormányzatok.

(2) A Fővárosi Önkormányzat látja el a közgyűlés által szabályozott módon a 22. § szabályai szerint - a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok tekintetében -az Ötv. 87. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatot e törvény 6. számú melléklete 1. pontjának alkalmazásával. A Fővárosi Önkormányzat ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból e törvény 6. számú mellékletének 1. pontja szerint forráshiány mutatható ki.

17. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül az e törvény 3. számú melléklet 1., 3., 7., 11. ab)-ae), 11. b)-17., 19-26., 30. pontja és a 4. számú melléklet B), II. c) pontja, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1., 3. és 4. pontja II. rész 3. pontja, továbbá III., IV. és V. része szerinti előirányzatok együttes összege.

18. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2003. évre bevallott - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg.

(2) A települési önkormányzatot az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 10%-a illeti meg.

(3) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek és más bevételek szabályozása

19. § (1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 2005. január 1-jétől beszedett

a) 2004. június 30-án nyilvántartott hátralékból a végrehajtási cselekmények eredményeként befolyó illeték 20%-a a központi költségvetést, 80%-a pedig a fővárosi, megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat,

b) az a) ponton túli illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat

illeti meg a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg a megyei illetékhivatalok által beszedett illetékből az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény illetékességi szabályai alapján a megye közigazgatási területén lévő megyei jogú városok illetékességébe tartozó ügyekből befolyt bevétel, csökkentve az (1) bekezdés szerinti központi bevételi részesedéssel, valamint a (4)-(7) bekezdésben foglalt, kiadásként visszatartott összeggel.

(3) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel

a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi Önkormányzatot,

b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben - egyhuszad részenként -, egyharmada a megye, valamint a főváros 2004. január 1-jei lakosságszáma arányában - a Kincstár országos összesítését követően - a megyei önkormányzatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.

c) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel összege a behajtó megyei és fővárosi önkormányzatot illeti meg. Az önkormányzat ezen bevételének felhasználásával valósíthatja meg az illetékhivatal informatikai rendszereinek (hardver- és szoftver-eszközeinek) korszerűsítését.

d) Amennyiben a megyei illetékhivatalnál, valamint a Fővárosi Illetékhivatalnál 2004. december 31-én nyilvántartott hátralékból befolyó tárgyidőszaki illetékbevétel kisebb, mint ugyanezen hátralék 25%-ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, akkor az illetékhivatal - az önkormányzat a) és c) pontokban foglalt illetékbevétele terhére - köteles a különbözet 50%-át, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott illetékbevétellel együtt a központi költségvetés részére átutalni.

(4) Az illetékhivatalokkal kapcsolatos kiadásokat az illetékbevételből részesedő önkormányzatok viselik a saját bevételükből az (5)-(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(5) A megyei jogú város önkormányzata legkésőbb 2005. január 20-áig megállapodik a megyei önkormányzattal a beszedendő bevétellel kapcsolatos kiadások viseléséről. A megállapodásnak tartalmaznia kell a kiadások körét és mértékét - beleértve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában szabályozott, illetékekkel összefüggő érdekeltségi célú juttatásokat is -, az elszámolási kötelezettségeket, az elszámolás ellenőrzésének módját.

(6) Az (5) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a felmerült kiadásokat a megyei jogú városi önkormányzat(ok), illetve a megyei önkormányzat a (2) és (3) bekezdés szerinti, 2004. évben illetékből származó bevételeik arányában viselik. A megyei jogú városi önkormányzatra eső kiadási hányadot a megyei önkormányzat visszatarthatja a megyei jogú várost megillető összegből.

(7) Az illetékhivatal működtetésével összefüggő éves működési költség és az éves működési költség 10%-át meg nem haladó felhalmozási költség egytizenkettede - nem havi ütemezésű utalás esetén az egytizenketted rész utalással érintett naptári napok szerinti hányada - tartható vissza havonta a megyei jogú város(ok) tól, amely az illetékhivatalt működtető megyei önkormányzatot illeti meg, és illetékbevételként kell költségvetésében előirányozni és elszámolni.

20. § (1) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.

(2) A termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni - a települési önkormányzatok által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

(3) A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

(4) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a - függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől - az önkormányzatot illeti meg. Az önkormányzat a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság végrehajtását kérő szervtől a költségminimum megelőlegezését nem kérheti.

21. § A helyi önkormányzatok megalakulásakor az alapítói jog gyakorlása tekintetében tanácsi vállalat jogutódjának - állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező szervezet által történő - értékesítéséből származó készpénzbevétel 50%-a az alapítói jogot gyakorló helyi önkormányzatot illeti meg.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

22. § A Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására az Ötv. 64. §-ában, a 64/A-64/C. §-ában, valamint a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

23. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív alapú ápolási díj, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása, valamint - a Munkaerőpiaci Alapból - a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az adósságcsökkentési támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-a (2) és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatás, továbbá a XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a települési önkormányzat első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) Az e törvény 5. számú melléklet 7., 10., 20., 21. és 26. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontja, a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1., 3. és 4. pontja, II. rész 3. pontja, továbbá a III., IV. és V. része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.

(3) A 30. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint a (3) bekezdése szerinti egyházi és kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatást

a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 81. §-ának (13) bekezdése, valamint 118. §-ának (9) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó egyházak,

b) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 47. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján közoktatási feladatot ellátó kisebbségi önkormányzatok és a Nek. tv. 47. §-ának (13) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó helyi kisebbségi önkormányzatok

a helyi önkormányzatok útján az 1. számú melléklet XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzatáról - vehetik igénybe. A Kincstár ezen összeget a helyi önkormányzatnak folyósított központi támogatások nettó finanszírozása keretében a tárgyhónapot követő hónapban számolja el a kiegészítő támogatás folyósítására szolgáló előirányzat javára.

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata

24. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alapot (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alapot (a továbbiakban: E. Alap) terhelő ellátások, valamint az Ny. Alapot és az E. Alapot nem terhelő ellátások folyamatos teljesítése érdekében a bevételek és a kiadások időbeli eltéréséből adódó átmeneti pénzügyi hiányok fedezetére a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

(2) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről - kormányrendeletben szabályozottak szerint - finanszírozási tervet kell készíteni, amely indokolt esetben módosítható.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az Ny. Alap és az E. Alap a befolyó bevételeikből és az alapot nem terhelő ellátások megtérítéseiből soron kívül törlesztik.

25. § (1) A Kincstár az E. Alap részére a XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. Gyermekgondozási díj alcím, továbbá a 11. cím, 3. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcímcsoport előirányzatból a folyósító szerv által benyújtott és a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.

(2) Az Ny. Alap részére a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím,

a) 1. Magánnyugdíj-pénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása

aa) az első háromnegyed évben havonta, a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat időarányos összegével,

ab) október, november hónapokban az éves előirányzat 5%-ának megfelelő összegével, a tárgyhó 10. napjáig,

ac) december hónapban az aa) és az ab) pont szerinti befizetések összegének és a várható éves magánnyugdíj-pénztári tagdíjbefizetés különbözetének összegében,

legfeljebb az előirányzat mértékéig a tárgyhó utolsó kincstári napján,

b) 2. Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása

ba) az első háromnegyed évben havonta, a tárgyhó utolsó kincstári napjáig az éves előirányzat időarányos összegével,

bb) október, november hónapokban az éves előirányzat 5%-ának megfelelő összegével, a tárgyhó utolsó kincstári napjáig,

bc) december hónapban a ba) és a bb) pontban teljesített összegeket figyelembe véve a tényleges éves bevételek és kiadások függvényében, legfeljebb az előirányzat mértékéig a tárgyhó utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után

történik.

C) A központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalapok kapcsolata

26. § Az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok)- a bevételek befolyása és a kiadások teljesítése időbeni ütemének eltérése esetén - a finanszírozási igényei teljesítéséhez igénybe veheti az előző évi maradványát, illetve legfeljebb három hónapra, de a következő évre át nem húzódóan a KESZ-t. A KESZ igénybevételét indokolt esetben a pénzügyminiszter engedélyezheti. Az engedélyre vonatkozó kérelmet a finanszírozási igény felmerülése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.

D) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegtől érkező agrártámogatások és az Európai Unió részére fizetendő cukorilleték megelőlegezése

27. § (1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlegtől érkező egységes területalapú és piaci támogatások, kifizetések (a továbbiakban: agrártámogatások) teljesítéséhez a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

(2) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról az egységes területalapú kifizetések céljára felvett hitel nagysága nem haladhatja meg a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény alapján meghatározott, 2005. évben kifizetésre kerülő, EMOGA Garancia Részleg által megtérítendő egységes területalapú támogatások összegét.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről az MVH-nak a Kincstár részére - kormányrendeletben szabályozottak szerint -2005. év vonatkozásában 2005. január 15-éig finanszírozási tervet kell készítenie, amely indokolt esetben módosítható.

(4) Az Európai Unió által finanszírozott agrártámogatásokra az igénylő akkor is jogosult, ha az Áht. 10. §-ában foglalt fizetési kötelezettséggel összefüggő, esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van. Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatásból az igénylő csak a lejárt köztartozással csökkentett összegre jogosult. A köztartozás fennállásáról és annak összegéről az adóhatóság az MVH megkeresésére hivatalból adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásban szereplő tartozás összegét az MVH a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport, 2. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím előirányzatból megállapított támogatásból levonja és átutalja az adóhatóságnak. A jogosultat a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott támogatásnak megfelelő összegű tartozás az átutalással egyidejűleg megfizetettnek minősül. A támogatás visszatartásáról az MVH a kedvezményezettet a támogatási különbözet átutalásakor tájékoztatja.

(5) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az MVH az Európai Uniótól befolyó bevételeiből soron kívül törleszti.

(6) Az agrártámogatásokhoz kapcsolódó, az ügyféltől származó befizetéseket az MVH a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számla részére havonta átutalja.

(7) A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell elszámolni

a) az Európai Bizottság EMOGA Garancia Részleg éves elszámolásáról szóló hivatalos döntését követően haladéktalanul - az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésből még be nem folyt összegek kivételével - a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet az Európai Unió vagy az ügyfél nem térít meg az MVH útján, valamint az agrártámogatások árfolyam-különbözetét,

b) az intervenciós felvásárláshoz kapcsolódó azon kiadásokat, amelyek a nemzeti költségvetést terhelik.

28. § (1) Az MVH köteles az intervenciós finanszírozás Európai Unió által folyósított kamattérítését - annak beérkezése után haladéktalanul - a központi költségvetés részére befizetni.

(2) Az intervenciós felvásárlással kapcsolatos azon kamatterhet, amelyet az Európai Unió az MVH által szabálytalanul teljesített kifizetésből eredően - az Európai Bizottság hivatalos döntése alapján - nem térít meg, a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell törleszteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő kamattérítések elszámolása a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőke-visszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezet, 2. cím, 5. Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése alcím javára történik.

29. § (1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének x) pontjában hivatkozott, cukorilleték-fizetési kötelezettség teljesítésére felvett hitel nagysága nem haladhatja meg az Európai Unió részére fizetendő, közösségi jogszabály alapján meghatározott illeték összegét.

(2) A cukorilleték-fizetési kötelezettség teljesítésére felvett hitelt az MVH a cukorilleték megfizetésére kötelezettektől e címen befolyó bevételekből soron kívül törleszti.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számláról felvett hitel azon részét, amelyet az MVH nem törlesztett, illetve köztartozásként nem került behajtásra, a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell rendezni.

Negyedik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Az egyházak és a társadalmi önszerveződések támogatása

30. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:

a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg - figyelemmel a b) pontban foglaltakra - e törvény 3. számú melléklet 19-24., 26. és 30. pontjában, az 5. számú melléklet 7., 22. és 26. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1., 3-4. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett.

b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot, valamint a nevelésbe-oktatásba a 2003/2004. tanévtől kezdődően belépett gyermekek, tanulók, illetve előbbieknek a teljes gyermek-, tanulólétszámához viszonyított arányában számított foglalkoztatott pedagógus-létszám után az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás és támogatás illeti meg.

c) A nem állami felsőoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 12. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulás és támogatás illeti meg.

d) A nem állami felsőoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 12. § (2) bekezdése szerinti normatív hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott intézmény esetén is, ha egyházi felsőoktatási intézménnyel - a fenntartói jogok közös gyakorlására - kötött megállapodás keretében közreműködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.

e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében részt vevőnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerőpiaci Alap szakképzési alaprészéből igényt tart.

f) Az egyházi felsőoktatási intézményt a Feot. 9/H. §-ának (4) bekezdése szerinti állami hozzájárulás illeti meg.

g) A személyes gondoskodást nyújtó, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg - figyelemmel a h) pontban foglaltakra - a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11. ab)-ad), 11. ba)-bf), 12., 13. a)-d), 14-16., 17., 18. a)-b), továbbá 8. számú melléklete II. részének 3. pontjaiban megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett, a 120. § (19) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

h) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot és az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót a g) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg.

i) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás teljes összegét át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult:

a) Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. §-ának (3) bekezdése alapján kiszámított támogatási összeg, függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától 128 000 forint/év minden valós ellátott gyermek, illetve tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban résztvevők - a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), ba), c), d) és 21/aa), b) pontjaiban figyelembe vehető - létszáma alapján.

b) Egyházi felsőoktatási intézmény gyakorló intézménye az e bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatásban nem részesül.

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10) (12) bekezdése szerint minden valós ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után 128 000 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban résztvevők - a 3. számú melléklet 19. a), 20/aa), ba), c), d) és 21/aa), b) pontjaiban figyelembe vehető - létszáma alapján.

(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. ab)-ad), 11.ba)-bf), 12., 13. a)-d), 14-16., 17., 18. a)-b) pontjában megállapított normatíva 44,9%-a.

(5) Az (1) bekezdés a)-d) és g)-h) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás elszámolása - a Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint - az Oktatási Minisztérium, illetve az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai terhére, illetve javára történik.

(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás nem állami fenntartója 2006. évtől normatív hozzájárulásra akkor jogosult, ha normatív hozzájárulásra vonatkozó igényét a tárgyévet megelőző év szeptember 30-áig bejelenti az intézmény székhelye, telephelye szerinti Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának a normatív hozzájárulás igénylés alapjául szolgáló feladatmutató (férőhelyszám, ellátotti szám, szolgálat) és az igénybevétel várható időpontjának feltüntetése mellett.

(7) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás feltételeinek megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzat terhére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.

(8) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás a 2005/2006. évi nevelési, illetve tanévtől kezdődően kizárólag az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető igénybe, amelynek működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységek egységes szerkezetbe foglaltak, valamint a legmagasabb tanulólétszám normatíva jogcímenként és az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel.

(9) Ha a nem állami intézményt fenntartónak járó normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 40,0 millió forintot, az elszámolás jogszerűségét független könyvvizsgáló erről szóló nyilatkozatával kell alátámasztani. A könyvvizsgálat költségeihez a központi költségvetés az 5. számú melléklet 11. pontjában foglalt feltételek szerint járul hozzá, amelynek forrása a humánszolgáltató tevékenység támogatását szolgáló előirányzat.

(10) A nem állami intézmény fenntartója a (2)-(4) bekezdés alapján biztosított kiegészítő támogatást köteles a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), szolgáltatása(i) támogatására fordítani.

(11) A normatív hozzájárulásban és támogatásban részesülő nem állami fenntartású intézmény, valamint a működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 55-80. §-aiban megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani.

(12) A Szoctv. 92/C. §-ának (2) bekezdésében foglalt előírást az Áht. 18/C. §-a (6) bekezdésének f) pontjában megjelölt fenntartók a Kincstárnál vezetett elkülönített számlán teljesítik.

(13) A Szoctv. 92/C. §-ának (3) bekezdése szerinti támogatás összege legalább 90,0 millió forint.

(14) A Kincstár és az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ellenőrzik az (1)-(4) bekezdésben meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás igénylésének jogszabályi feltételeit, az elszámolás szabályszerűségét.

(15) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tüo.tv.) alapján a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat a köztestületi önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Tüo.tv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 14. Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása alcímének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:

a) a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén a tárgyévet megelőző december 1-jén az önkéntes tűzoltóság a Tüo.tv. 34. §-ának (1) bekezdése alapján köztestületi tűzoltóságként működött;

b) valamennyi köztestületi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 9,0 millió forint alaptámogatásra jogosult;

c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzat a köztestületi tűzoltóságok területén élő lakosság - a tárgyévet megelőző január 1-jei - száma arányában kerül felosztásra.

(16) A Tüo.tv. alapján a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 7. Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása jogcímcsoport előirányzatából 70 millió forintot azon önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kell fordítani, melyek vállalják a köztestületi tűzoltósággá történő fejlesztést.

31. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2005.évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a társadalmi bűnmegelőzés, a parlagfű-mentesítés feladatainak támogatása, az egészségjavítást célzó sporttevékenység támogatása és a Szülőföld Alap támogatása. Felhasználása a

2006.évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

32. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint részesülnek.

(2) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretből (I. Országgyűlés fejezet, 8. cím) .

(3) A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatására előirányzott keret (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím) felhasználásáról - kijelölt bizottságának javaslata alapján -az Országgyűlés dönt.

Ötödik Fejezet

KEZESSÉGVÁLLALÁS, KEZESI HELYTÁLLÁS ÉS VISZONTGARANCIA

33. § (1)[9] A Kormány által 2005. évben újonnan vállalható egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg a 375 000,0 millió forintot.

(2) A 2005. évben elvállalt és még 2005. évben lejáró kezességvállalások a lejárat napját követően nem terhelik tovább az (1) bekezdésben meghatározott keretet.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

34. § Az Áht. 33/B. §-a alapján fennálló kiállítási garanciavállalások együttes állománya a 2005. év egyetlen napján sem haladhatja meg a 120 000,0 millió forintot.

35. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 33-34. §-ban foglaltakon felül, a központi költségvetés terhére, a nemzetközi fejlesztési intézményekkel kötendő hitelszerződéseknél - összegszerű korlátozás nélkül -kezességet vagy egyéb, szerződést biztosító önálló kötelezettséget vállaljon. Ezen nemzetközi fejlesztési intézmények a következők: Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD, magyarul röviden: Világbank), az Európai Beruházási Bank (EIB, magyarul rövidítve: EBB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), a német Újjáépítési és Hitelbank (KfW), az Északi Beruházási Bank (NIB), valamint az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) .

36. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: MFB Rt.) forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban, svájci frankban vagy forintban meghatározott - éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek, valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya 2005. év folyamán legfeljebb 1 000 000,0 millió forint lehet.

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Rt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya 2005. év folyamán legfeljebb 400 000,0 millió forint lehet.

(3) Az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam-garancia együttes állománya 2005. év folyamán legfeljebb 900 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

37. § Az Áht. 33. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni a kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet alapján állami kezesség mellett kibocsátott lakossági kötvények esetén is. Ha a kezesség érvényesítésére a volt tanácsok által kibocsátott kötvények esetén kerül sor, akkor a kezesség alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód önkormányzatoknak a központi költségvetéssel szemben azonnali fizetési kötelezettségük keletkezik. A fizetési kötelezettség teljesítésére a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium együttesen szólítja fel az önkormányzatokat.

38. § (1) A Magyar Export-Import Bank Rt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektől elfogadott betétek és felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 2005. december 31-én legfeljebb 220 000,0 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-Import Bank Rt. által a központi költségvetés terhére vállalt exportcélú garanciaügyletek állománya 2005. december 31-én legfeljebb 80 000,0 millió forint lehet.

(3) A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által vállalt nem piacképes biztosítások állománya 2005. december 31-én legfeljebb 250 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

39. § (1) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 70%-ára - a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a központi költségvetés visszavonhatatlan viszontgaranciát vállal.

(2) A Hitelgarancia Rt. a kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján - létrejövő szervezetek (e §-ban a továbbiakban: vállalkozások) hitelintézetekkel szembeni, legfeljebb 15 év lejáratú hitelszerződésből, bankgarancia-szerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.

(3)[10] A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség állománya nem haladhatja meg 2005. december 31-én a 250 000,0 millió forintot.

(4) A Hitelgarancia Rt. által vállalt kezesség mértéke vállalkozásonként nem haladhatja meg a 600,0 millió forintot, továbbá a hitelszerződés esetén az adóst, illetve a bankgarancia-szerződés alapján a megbízót terhelő fizetési kötelezettség 80%-át.

(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaran-cia kiterjed a Hitelgarancia Rt.-nek a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló 1998. évi XXXIV. törvény alapján működő kockázati tőketársaságnak és kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességre is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(6) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a rá átszálló és a vállalkozással szemben fennálló követelés behajtására. A társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összeg 70%-a a központi költségvetést illeti meg.

(7) Ha a készfizető kezességvállalás beváltását követően a Hitelgarancia Rt. a reá átszállt követelést és a hitelintézet az adóssal szemben fennmaradt követelését együttesen érvényesíti, külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett megállapodhatnak abban, hogy a behajtási bevételekből először a hitelintézet követelését kell kielégíteni.

40. § (1) Az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban e §-ban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettségek 70%-ára - külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a központi költségvetés viszontgaranciát vállal.

(2) Az (1) bekezdésben vállalt költségvetési viszontga-rancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(3) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások hitelintézetekkel szembeni, legfeljebb 15 éves lejáratú hitelszerződésből, bankgaranciaszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.

(4) Az Alapítvány által a központi költségvetés terhére vállalt készfizető kezesség állománya 2005. december 31-én nem haladhatja meg a 120 000,0 millió forintot.

(5) A kezesség mértéke jogosultanként nem haladhatja meg a hitelszerződés, illetve a bankgarancia-szerződés szerinti kötelezettségek 80%-os mértékét. Az agrár- és vidékfejlesztési célú hitelszerződések és bankgarancia-szerződések esetében a kötelezettségek éves átlagban nem haladhatják meg a 70%-os mértéket és jogosultanként a 150,0 millió forintot, agrárintegrátorok esetén a 600,0 millió forintot. Egyéb hitelszerződések és bankgarancia-szerződések esetében e kötelezettségek éves átlagban nem haladhatják meg a 70%-os mértéket és jogosultanként a 200,0 millió forintot.

(6) Az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén az Alapítvány köteles minden szükséges jogi intézkedést megtenni a rá átszálló követelés behajtására. Az Alapítvány által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összeg 70%-a a központi költségvetést illeti meg.

(7) Ha a készfizető kezességvállalás beváltását követően az Alapítvány a reá átszállt követelést és a hitelintézet az adóssal szemben fennmaradt követelését együttesen érvényesíti, külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett megállapodhatnak abban, hogy a behajtási bevételekből először a hitelintézet követelését kell kielégíteni.

41. § Az állam a központi költségvetés terhére készfizető kezességet vállal a Diákhitel Központ Rt. azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. A vállalt kezesség után a központi költségvetés kezességvállalási díjat nem számít fel. A Diákhitel Központ Rt. éves finanszírozási tervét a pénzügyminiszter hagyja jóvá.

42. § (1) Az e törvény 33. §-a és 35. §-a alapján vállalt kezesség után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat kell felszámítani. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének legfeljebb 0,5%-a lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Kormány nyilvános határozatban alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, illetve indokolt esetben elengedheti.

43. § Amennyiben az államnak e törvény 34-36. §-ai, 41. §-a, 44. §-a, valamint a Priv.tv. 23. §-ának (4) bekezdése alapján fizetési kötelezettsége keletkezik, azt a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

44. § (1) Az állam a (2)-(4) bekezdésben, valamint külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett készfizető kezességet vállal a központi költségvetés terhére a lakáscélú ingatlan építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt, 2004. december 3 1-e után megkötött hitelszerződés alapján folyósított kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, a hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére legfeljebb a hitelbiztosítéki érték 100%-áig (a továbbiakban: garantált hitelrész) .

(2) Az állami kezességvállalás mértéke a garantált hitelrész és az erre felszámított kamat és kezelési költség 100%-a.

(3) Az állami kezességvállalással biztosított hitelt a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személyek vehetik igénybe.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kezességvállalás alapján a központi költségvetés által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének a Magyar Állammal szembeni köztartozásának minősül, amelyet az APEH adók módjára hajt be.

Hatodik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

45. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím),

b) a pártok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím),

c) a pártok működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok (I. Országgyűlés fejezet, 8. cím),

d) az egyházak támogatása (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 39. alcím),

e) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 21. alcím) .

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I-VI., a VIII. és a XXX. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének csökkentésére, kivéve az Áht. 46. §-ában foglaltakat, valamint ha a fejezetek között a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetői kezdeményeznek előirányzat-átcsoportosítást.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

46. § (1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:

1. a Magyar Rádió, a Magyar Televízió és a Duna Televízió Részvénytársaságok műsorterjesztési költségeire szolgáló előirányzatoknál (I. Országgyűlés fejezet, 10. cím, 1. alcím; 11. cím, 1. alcím; 12. cím, 1. alcím),

2. a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásainál (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. cím),

3. a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím) közül:

a) a lakossági közműfejlesztés támogatásánál (1. alcím),

b) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásánál (10. alcím),

c) a 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatásánál (17. alcím),

d) az önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai sajátforrás kiegészítésének támogatásánál (18. alcím), ha a támogatás csak EU-s pályázatokhoz kapcsolódik,

e) az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítésénél (22. alcím),

amennyiben az 50. § (8) bekezdésében foglalt átcsopor-tosítási lehetőség már kimerült,

4. a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatásánál a régiónkénti előirányzat 30%-ával (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím, 24. alcím),

5. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásánál (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. cím, 1. alcím), amennyiben a 15. § (2) bekezdésében és az 50. § (8) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült,

6. a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásainál (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 5. cím),

7. a Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatásánál a szerződéses kötelezettség mértékéig (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 9. cím),

8. a különféle - a 4. § (1) bekezdésében részletezett -személyi kifizetések tartalékkeretnél (X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport),

9. az állatkártalanításnál (XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 6. alcím),

10. a büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanításnál (XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 6. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport),

11. a peren kívüli jogi szolgáltatásoknál (XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 6. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport),

12. a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatásánál (XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. cím, 1. alcím),

13. a Beruházás-ösztönzési célelőirányzatnál (XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport) a nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi támogatása esetében, a Kormány jóváhagyásával,

14. a Gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztések előkészítése célelőirányzatnál a Kormány jóváhagyásával (XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport),

15. a gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetésénél (XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 38. jogcímcsoport),

16. a fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra előirányzatnál (XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 4. jogcím) a Kormány jóváhagyásával,

17. a lakástámogatásoknál (XVII. Területfejlesztés fejezet, 6. cím),

18. a nagyobb összegű európai uniós támogatás felhasználása érdekében a XIX. EU integráció fejezet, 3. cím, 1-6. alcím (Közösségi Támogatási Keret), valamint 8. alcím (Kohéziós Alap) kiadási előirányzatai esetében az eredeti támogatási előirányzat 45%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján,

19. a nagyobb összegű európai uniós támogatás felhasználása érdekében az európai uniós forrást tartalmazó INTERREG, EQUAL, PHARE, Átmeneti támogatás, SAPARD, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, Schengen Alap kiadási előirányzatai esetében az eredeti támogatási előirányzat 15%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján,

20. a 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése előirányzatnál (XIX. EU integráció fejezet, 3. cím, 17. alcím) a Kormány döntése alapján,

21. a kárrendezési célelőirányzatnál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 12. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport),

22. a kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) előirányzatánál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport),

23. a vállalkozások folyó támogatásai közül az egyéb vállalati támogatásoknál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 2. alcím),

24. a fogyasztói árkiegészítésnél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 15. cím),

25.[11] a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatásánál és a megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítésénél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 16. cím, 1-2. alcím),

26. a vegyes kiadások egyes jogcímeinél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím, 1. alcím, 4-6., 9., 11-12., 19. és 21. jogcímcsoportok),

27. az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítésénél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím),

28. a pénzbeli kárpótlásnál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. cím, 2. alcím), kivéve a pénzbeli kárpótlás folyósítási költségeit (24. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport),

29. a nemzetközi elszámolások kiadásainál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 28. cím),

30. a Hozzájárulás az EU költségvetéséhez előirányzatnál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 29. cím, 1. alcím),

31. az átadásra nem került ingatlanok utáni (egyházi) járadéknál (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 39. alcím, 6. jogcímcsoport),

32. az egyes pénzbeli támogatásoknál (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 9. cím, 10. alcím) kivéve a mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatását (9. cím, 10. alcím, 6. jogcímcsoport),

33. a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásánál (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 9. cím, 16. alcím, 2. jogcímcsoport),

34.[12] hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 18. alcím, 7. jogcímcsoport)

35.[13] a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítésénél (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 10. cím),

36.[14] az egyéb szociális ellátások és költségtérítéseknél (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 11. cím), kivéve az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulást (11. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport), a terhesség-megszakítást (11. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport), a folyósított ellátások utáni térítést (11. cím, 4. alcím),

37.[15] a polgári szolgálatnál (XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 8. cím, 2. alcím),

38.[16] a központi költségvetés kamatelszámolásainál, tőke-visszatérüléseinél, az adósság- és követeléskezelés költségeinél (XLI. fejezet)

a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

(2) A XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 11. cím, 4. Folyósított ellátások utáni térítés alcím kiadási előirányzata a nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes elszámolás alapján az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter engedélyével túlléphető.

(3) A XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 30. alcím, 4. MÁV Rt. tőkeszerkezete törvényi előírásnak történő megfeleltetése és 5. GYSEV Rt. tőkeemelése jogcímcsoportok kiadási előirányzatai a MÁV Rt. és a GYSEV Rt. 2004. évi számviteli beszámolójának elfogadását követően a társaságok tőkeszerkezetének a törvényi követelményeknek történő megfeleltetése érdekében a Kormány jóváhagyásával túlléphetők. A Magyar Állam a MÁV Rt. tőkepótlását a saját tőkébe, azon belül az eredménytartalékba történő befizetéssel hajtja végre.

(4) Az oktatási célú humánszolgáltatások (XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport), a szociális célú humánszolgáltatások (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 12. alcím) e törvénnyel megállapított előirányzatainak kiadásai az eredeti előirányzatot az 50. § (9) (10) bekezdésében meghatározottak szerint túlléphetik.

47. § (1)[17] A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 11 200,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 3584,0 millió forinttal túlléphető, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén, és ha a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 1. cím, 6. Egyszerűsített vállalkozói adó alcím előirányzata, a 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata és a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata együttesen legalább 2 861 938,7 millió forintban teljesül.

(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet jutalom-előleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek.

Az év közben fizethető jutalom-előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3)[18] Amennyiben a tárgyév december 29-éig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét lehet az APEH rendelkezésére bocsátani.

(4)[19] A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.

48. §[20] (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 4843,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 1549,8 millió forinttal túlléphető, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, és ha a

a) XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 2. Jövedéki adó és 3. Regisztrációs adó alcímek előirányzata legalább 728 543,8 millió forintban, továbbá

b) XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 7. cím, 2. Vámbeszedési költségek megtérítése alcím előirányzata legalább 8976,0 millió forintban, vagy

c) az a) - b) pontban említett előirányzatok együttesen legalább 738 186,2 millió forintban teljesülnek.

(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet jutalom-előleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdés a) és b) pontjában vagy a c) pontjában megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek.

Az év közben fizethető jutalom-előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben a tárgyév december 29-éig az (1) bekezdés a) és b) vagy az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bevételi előirányzatok teljesülnek az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatnak legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét lehet a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére bocsátani.

(4) A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.

49. § (1) A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 9. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek (a továbbiakban: területi szervek) cím, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 300,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 96,0 millió forinttal túlléphető a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén, és ha a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 11. cím, 3. Termékdíjak alcím és 11. cím, 5. Vízkészletjárulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter negyedévente engedélyezhet jutalomelőleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat terhére, amennyiben a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek.

Az év közben fizethető jutalomelőleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben a tárgyév november 25-éig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzatok legalább 89%-ban teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatoknak legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét kell a területi szervek rendelkezésére bocsátani.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges jogosítványai

50. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a 4. § (2) bekezdés szerinti központi költségvetési szervek számára 2005. évben engedélyezze a kiemelt előirányzatok közötti - az eredeti előirányzathoz képest történő - átcsoportosítást, ha a 4. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedésekkel összefüggő többletkiadásokra a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nem nyújt elegendő fedezetet.

(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcímcsoportokra, jogcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra - felmérés alapján - történő átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.

(3) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a gázáremelésből adódó lakossági terhek enyhítése érdekében saját hatáskörében, a szociális szempontok figyelembevételével támogatást állapítson meg.

(4) Az államháztartás pénzügyi egyensúlyának védelme érdekében, a fejezetek - a 46. §-ban meghatározottakon, illetve az energiagazdálkodási célelőirányzaton (XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 6. alcím) kívüli - fejezeti kezelésű előirányzataik támogatással fedezett részének a Kormány által meghatározott mértékét használhatják fel az első félévben.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Művészetek Palotája beruházást és annak működtetését köz és magánpartnerség (PPP) keretében megvalósuló szolgáltatás-vásárlási konstrukcióvá alakítsa át. Az állami szolgáltatás-vásárlás időtartama 30 évig tartson, 2005-től kezdődően. A beruházásra és a működtetésre vonatkozó kötelezettségvállalás nettó jelenértéke: 97,9 milliárd forint.

(6) A pénzügyminiszter év közben fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím, 1. alcím, 13. Rendkívüli beruházási tartalék jogcímcsoport előirányzat terhére.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10.cím, 31. alcím, 4. Művészetek Palotája megvalósításával és működésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoporton előirányzott 9065,0 millió forintból felszabaduló összeg felhasználásáról intézkedjék.

(8) A belügyminiszter a pénzügyminiszterrel és a támogatás jellege szerint illetékes miniszterrel egyetértésben a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím) alcímei között, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. cím) alcímei között, továbbá a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. és 3. cím, valamint a 8. cím között - a felhasználási igény figyelembevételével - átcsoportosításokat hajthat végre. Ha az átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. címéről a 3. címre történik, úgy az átcsoportosítás ez utóbbi címre az 1., 3., 2. alcím számsorrendjében történik.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - az oktatási célú humánszolgáltatások 2005. évi normatív támogatási előirányzatai (XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1-2. jogcím) között évközben átcsoportosítást hajtson végre, illetve azok együttes összegét meghaladó kiadási kötelezettséget az Oktatási Minisztérium fejezet más előirányzatának terhére történő átcsoportosítással teljesítse. Az oktatási miniszter intézkedése normatív támogatást és kötelezettségvállalással terhelt előirányzatot nem érinthet.

(10) Az Országgyűlés felhatalmazza az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert, hogy - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a szociális célú humánszolgáltatások 2005. évi normatív támogatási előirányzatai (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 12. alcím) jogcímcsoportjai között év közben átcsoportosítást hajtson végre, illetve azok együttes összegét meghaladó kiadási kötelezettséget az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet más előirányzatainak terhére történő átcsoportosítással teljesítse. Az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter intézkedése a 46. § (1) bekezdésében meghatározott, valamint a kötelezettségvállalással terhelt előirányzatokat nem érintheti.

(11) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet,

a) 10. cím, 2. alcím, 2. Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása, 8. Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása, 9. Vízügyi feladatok támogatása jogcímcsoportok, a 10. cím, 5. alcím, 2. Költségvetésből működő támogatások jogcímcsoport, a 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím között és azokon belül,

b) 10. cím, 11. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alcím támogatási előirányzataiból a 10. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport, 2. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím javára átcsoportosítást hajtson végre.

(12) Az Országgyűlés felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a haderő-átalakítással összefüggő szervezeti intézkedésekből eredő feladatok, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, valamint az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - beleértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.

(13)[21] Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából, illetve a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének megváltozásával összefüggésben a XI. Belügyminisztérium fejezet címei, alcímei között - beleértve a címen belüli kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.

(14) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével az egészségügyi struktúra-átalakítással összefüggő intézkedésekre a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet címeinek, alcímeinek, jogcímcsoportjainak és jogcímeinek előirányzatait és létszámkereteit, a címen belül a kiemelt előirányzatokat is egymás között átcsoportosítsa.

(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezeten belül a 25. cím, 5. Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat alcím, a 25. cím, 38. Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram alcím, valamint a 25. cím, 3. alcím, 4. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése jogcímcsoport előirányzatokat egymás között - a szükség szerinti mértékben - átcsoportosítsa.

(16) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti kulturális örökség minisztere értesítése alapján a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 31. alcím, 6. Közhasznú társaságok közhasznú feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzatból, valamint a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 3. Művészeti intézmények cím előirányzatból a színházi feladatot ellátó közhasznú társaság(ok), költségvetési szerv(ek) fenntartói feladatainak önkormányzat(ok) részére megállapodással történő átadásával egyidejűleg az ő(ke) t a megállapodás szerint megillető összeget a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 4. A helyi önkormányzatok színházi támogatása cím megfelelő alcímeire átrendezze.

(17) Az Országgyűlés felhatalmazza az európai ügyekért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Európai Unió költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek előkészítésére legfeljebb 20 000,0 millió forint összegig olyan fizetési kötelezettséget vállaljon, melynek teljesítése legkorábban 2006-ban esedékes.

(18) Az Országgyűlés felhatalmazza a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztert, hogy

a) a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása jogcím és az 5. Lakbértámogatás jogcím előirányzatait,

b) a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoportba tartozó valamennyi decentralizált szakmai fejlesztési program előirányzatát - a regionális fejlesztési tanácsokkal egyeztetve - a 19. számú mellékletben foglalt, régiók számára meghatározott összeg megváltoztatása nélkül egymás között átcsoportosítsa.

(19) Az Országgyűlés felhatalmazza a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 5. Lakbértámogatás jogcím 2005. évi előirányzatával azonos mértékű kötelezettséget vállaljon a 2006. és a 2007. évre.

(20) Az Országgyűlés felhatalmazza a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a felügyelete alá tartozó hivatalok tevékenységének összehangolására a XVII. Területfejlesztés fejezeten belül a címek, alcímek között - beleértve a címen belüli kiemelt előirányzatokat is - átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosítás mértéke nem haladhatja meg a 2005. évi támogatás 3%-át. Az átcsoportosítás nem irányulhat a decentralizált területfejlesztési programok, a decentralizált szakmai fejlesztési programok, valamint e törvény 46. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzatok terhére.

(21) Az állami felsőoktatási intézmények - az Áht. 12/A. §-ában írt, a Kormány által meghatározott feltételek és eljárási rend szerint - a költségvetésük terhére hosszú távú (legfeljebb 20 éves) kötelezettséget vállalhatnak felhalmozási célokra vagy beruházást helyettesítő szolgáltatás vásárlására. Az ebből származó éves fizetési kötelezettségek együttes összege - bele nem értve a 2004-ben a Kormány által elfogadott infrastruktúra-fejlesztési programokat megvalósító kötelezettségvállalásokat - egyik évben sem haladhatja meg az éves költségvetésük dologi és felhalmozási célú előirányzatának 10%-át. Amennyiben e határt az éves fizetési kötelezettségek együttes összege a költségvetési szerv költségvetésének csökkenése miatt haladja meg, akkor új kötelezettség nem vállalható mindaddig, amíg az arány helyre nem áll. A hosszú távú kötelezettségekről évente kimutatást kell készíteni, amely az éves költségvetés és beszámoló részét képezi. A felsőoktatási intézmények kötelezettségvállalásának 50%-át az Oktatási Minisztérium a jóváhagyott éves fejezeti kezelésű előirányzatai terhére átvállalhatja. Az átvállalások együttes összege nem haladhatja meg az Oktatási Minisztérium adott évre jóváhagyott központi beruházási előirányzatai 33%-ának megfelelő mértéket. Az ezt meghaladó átvállaláshoz a pénzügyminiszter egyetértése szükséges.

(22) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy - a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével - a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcímcsoport, valamint 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) jogcímcsoport előirányzatokat egymás között - a szükséglet szerinti mértékben - átcsoportosítsa.

(23) Az Országgyűlés felhatalmazza a külügyminisztert, hogy - a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével - a határon túli magyarok programjainak hatékonyabb végrehajtása céljából indokolt esetben a XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 34. alcím 1. és 2. jogcímcsoport előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.

(24)[22]

(25)[23] Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy a XX. Oktatási Minisztérium fejezeten belül a 11. cím, 5. alcím, 34. Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése jogcímcsoport előirányzatát - a fejezet számára az 51. §-ban előírt kötelezettséget nem érintve - a 2. Egyetemek, főiskolák cím javára átcsoportosítsa.

51. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében, a Munkaerőpiaci Alapnál, az E. Alapnál és az Ny. Alapnál az e bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott egyes előirányzatokból az államháztartás egyensúlyi kockázatainak mérséklésére január hónapban Államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék (a továbbiakban: államháztartási tartalék) előirányzatot kell létrehozni.

Az államháztartási tartalék forrása:

a) a központi költségvetési szervek - ideértve a társadalombiztosítási igazgatási szerveket is - támogatással fedezett kiadásainak intézményi előirányzatai 1%-a,

b) a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzatok támogatással fedezett kiadásai 10%-a,

c) az Általános tartalék előirányzatából 10 000,0 millió forint,

d) a Munkaerőpiaci Alap Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése cím alcímeinek kiadási előirányzatai 1%-a,

e) az E. Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímei kiadási előirányzatai együttes összegének 0,3%-a.

(2) a) A helyi önkormányzatok költségvetésében - összhangban az e § (1) bekezdésével - szintén államháztartási tartalékot kell képezni. Ennek mértéke 17,25%, a települési önkormányzatoknál a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi jövedelemadóra, a megyei önkormányzatoknál a 4. számú melléklet B) II. a) és b) pontja szerinti személyijövedelemadó-részesedés 83%-ára vetítve.

Ez nem érinti a helyi önkormányzatokat - e törvény 4. számú melléklete B) I. és B) II. c) pontja szerint - normatívan megillető személyi jövedelemadót és a B) III. pontja szerinti jövedelemkülönbség-mérséklést szolgáló részt.

b) Az a) pont szerinti összeget a helyi önkormányzatok költségvetésükben céltartalékként irányozzák elő.

c) Az a) pontban foglaltak önkormányzatonkénti összegét a 14. § (3) bekezdésében meghatározott rendeletben kell közzétenni.

d) A helyi önkormányzatoknak az Áht. 63. §-ának (3) bekezdése szerinti pénzellátása a c) pont szerint csökkentett személyi jövedelemadó összeg figyelembevételével történik.

(3) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az (1) bekezdés hatálya alá nem eső előirányzatokat megállapítsa.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a gazdasági növekedés ismeretében és az államháztartás bevételi előirányzatainak függvényében, azok kedvező alakulása esetén, az államháztartási tartalék felhasználását engedélyezze és azon túl, további - az (1) bekezdés a)-b), d)-e) pontjaiban meghatározott előirányzatoknál - túllépést, a helyi önkormányzatok részére pedig pótlólagos támogatást engedélyezzen.

(5) A (4) bekezdés szerinti intézkedések helyi önkormányzatokat érintő részét a 14. § (3) bekezdésében meghatározott rendelet módosításával kell közzé tenni, és az Áht. 63. §-ának (3) bekezdése szerinti pénzellátást ennek megfelelően kell végezni.

(6) Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2005. évben a központi költségvetési szerveknél - ideértve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is - és a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a 2004. évivel azonos összegű előirányzat-maradvány képződését kell elérni. Az ehhez szükséges intézkedések végrehajtására a Kormány kap felhatalmazást.

52. § (1)[24] Az I. Országgyűlés fejezeten belül a Hivatal gazdasági főigazgatójának, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek - mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-módosítási, -felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a X. Miniszterelnökség fejezet, 10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, illetőleg a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím előirányzatokra.

(2)[25] Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a 10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a szervezet elnöke, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Felügyeleti Tanács elnöke látja el. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím felett ugyanezen jogkört a szolgálatok irányításában közreműködő politikai államtitkár útján gyakorolja.

(3) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet esetében - a 6. Címzett és céltámogatások cím és a 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím kivételével - a belügyminiszter, a XVII. Területfejlesztés fejezet, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 6. Címzett és céltámogatások cím és a 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím esetében a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, a XIX. EU Integráció fejezet esetében az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, a XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal fejezet esetében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet esetében a pénzügyminiszter gyakorolja az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.

(4) A VI. Bíróságok fejezetnél a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke.

(5) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Építésügyi célelőirányzatok jogcím terhére a bevételek tervezett mértékéig lehet kötelezettséget vállalni.

53. § (1) Az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Köztársaság által elfogadott Közösségi Támogatási Keretben, illetve az Operatív Programokban meghatározott prioritás-összegek (kötelezettségvállalási keret-előirányzatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A keretek összegét a 14. számú melléklet mutatja be.

(2) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból származó támogatások esetén tárgyévben a 14. számú mellékletben a tárgyévre meghatározott, illetve az előző évi, még le nem kötött kötelezettségvállalási keret-előirányzat összegéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség.

A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság egyetértésével - amennyiben azt a program jellege indokolja - a 2006. évre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig is vállalható éven túli kötelezettség. A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság és a pénzügyminiszter egyetértésével a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program esetében a 2004-2006. évekre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzatok összegén túl is vállalható éven túli kötelezettség. Amennyiben 2005-ben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzat összegénél kisebb összegre történik kötelezettségvállalás, úgy a következő évben a fennmaradó összeggel növelt kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig történhet tárgyévi és éven túli kötelezettségvállalás.

(3) Az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Köztársaság által elfogadott EQUAL Programdokumentumban meghatározott prioritás-összegek (kötelezettségvállalási keret-előirányzatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A keretek összegét a 15. számú melléklet mutatja be.

(4) Az Európai Unió EQUAL Közösségi Kezdeményezéséből származó támogatások esetén tárgyévben a 15. számú mellékletben a tárgyévre meghatározott, illetve az előző évi, még le nem kötött kötelezettségvállalási keret-előirányzat összegéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség. A pénzügyminiszter egyetértésével, amennyiben azt a program jellege indokolja, a 2006. évre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig is vállalható éven túli kötelezettség. Amennyiben az adott évben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzat összegénél kisebb összegre történik kötelezettségvállalás, úgy a következő évben a fennmaradó összeggel növelt kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig történhet tárgyévi és éven túli kötelezettségvállalás.

(5) Az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Köztársaság által közösen jóváhagyott, az Európai Unió Kohéziós Alapjából, illetve a Schengen Alapból támogatott projektekre meghatározott összegek (kötelezettségvállalási keret-előirányzatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A keretek összegét a 16.számú és a 17. számú melléklet mutatja be.

(6) Az Európai Unió Kohéziós Alapjából finanszírozott projektek esetén 2005-ben a 16. számú mellékletben a 2005. és 2006. évre meghatározott, illetve az előző évi, még le nem kötött uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség. Amennyiben az adott évben a rendelkezésre álló uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás összegénél kisebb összegre történik kötelezettségvállalás, úgy a következő évben a fennmaradó összeggel növelt uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás mértékéig történhet tárgyévi és éven túli kötelezettségvállalás.

(7) Az Európai Unió Schengen Alapjából finanszírozott projektek esetén 2005-ben a 17. számú mellékletben a 2005. és 2006. évre meghatározott, illetve az előző évi, még le nem kötött uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség. Amennyiben az adott évben a rendelkezésre álló uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás összegénél kisebb összegre történik kötelezettségvállalás, úgy a következő évben a fennmaradó összeggel növelt uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás mértékéig történhet tárgyévi és éven túli kötelezettségvállalás.

54. § (1) Az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Köztársaság által elfogadott Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben (a továbbiakban: NVT) meghatározott összegek (kötelezettségvállalási keret-előirányzatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A keretek összegét a 18. számú melléklet mutatja be.

(2) Az Európai Unió EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott, NVT-ben foglalt intézkedések esetén - az intézkedések összege tekintetében - tárgyévben a 18. számú mellékletben a tárgyévre meghatározott, illetve az előző évi, még le nem kötött kötelezettségvállalási keret-előirányzat összegéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség.

A pénzügyminiszter egyetértésével - amennyiben azt a program jellege indokolja - a 2006. évre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig is vállalható éven túli kötelezettség. Amennyiben 2005-ben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzat összegénél kisebb összegre történik kötelezettségvállalás, úgy a következő évben a fennmaradó összeggel növelt kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig történhet tárgyévi és éven túli kötelezettségvállalás.

Hetedik Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

55. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2005. évben 16 440 forint.

(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-a szerinti nyugdíjemelés számításánál 2005. évben 8%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 4,5%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

(3) A 2005. januári nyugdíjemelés során a (2) bekezdés és a Tny. 62. §-ának (4) bekezdése alapján megállapított nyugdíjemelés összege az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági teljes nyugellátások esetében nem lehet kevesebb havi 1800 forintnál. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a 2004. december 31-ét követő, de 2006. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő nyugellátások legkisebb összegének meghatározása során.

56. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2005. január 1-jétől 35 000 forint.

(2) Az Áht. 93. §-ának (1) bekezdésében foglalt jutalmazási korlát az APEH-ra, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságára, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére és szerveikre nem terjed ki. A (fő) polgármesteri és megyei önkormányzati hivatalok, körjegyzőségek kizárólag adó- vagy illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselőire jutó személyi juttatási előirányzatot, illetve a részükre adott jutalmat a korlátozás számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

57. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2005. január 1-jétől 18 900 forint.

(2) Az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret 2005. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.

58. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény - 1. fizetési fokozat - 2005. január 1-jétől 322 700 forint.

(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény (1. fizetési fokozat) 2005. január 1-jétől 322 700 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj 2005. január 1-jétől 2500 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2005. január 1-jétől 3000 forint.

59. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20. §-ának (8) bekezdése szerinti emelt összegű rendszeres támogatás havi összege 2005. évben - gyermekenként - 10 800 forint.

(2) A Gyvt. 66/F. §-ának (1) bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként- 13 000 forint/hó.

(3) A Gyvt. 66/1. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összege 112 000 forint/hó.

(4) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/D. §-ának (1) bekezdése szerinti gyermekgondozási díj havi összege a 2005. évben legfeljebb 83 000 forint lehet.

(5) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2005. évben 425 forint.

60. § (1) A Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 2005. január 1-jétől 2005. augusztus 31-éig 5000 forint/fő/hónap, 2005. szeptember 1-jétől 2005. december 31-éig 5250 forint/fő/hónap.

(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás összege 2005. évben 14 000 forint. A juttatást az érintett kör részére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell a fenntartóknak biztosítani.

61. § (1) A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a felnőttképzést folytató intézményben az első, állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben részt vevő felnőtt képzéséhez nyújtható normatív támogatás mértéke a 2005. évben 370 Ft/óra/fő, a fogyatékos felnőtt általános, nyelvi és szakmai képzéséhez nyújtható normatív támogatás mértéke a 2005. évben 740 Ft/óra/fő.

(2)[26] A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter javaslatára a Kormány évente meghatározza az Fktv. 22. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint felnőttképzési normatív támogatásban részesíthető felnőttek összlétszámát.

62. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. §-ának (1) bekezdése, a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: 1997. évi X. törvény) 2. §-ának (4) bekezdése, valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló kormányrendelet alapján az életjáradék összege 2005. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv., az 1997. évi X. törvény, valamint a kormányrendelet alapján a 2005. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az azok mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.

63. § A Magyar Rádió Rt., a Magyar Televízió Rt. és a Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire a támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez igazodóan közvetlenül az Antenna Hungária Rt.-nek kell folyósítani. A támogatás kiszámításánál csak az állandó stúdióra és fix telepítésű országos rendszerek igénybevételére vonatkozó szolgáltatások tekintendők műsorterjesztési költségnek, az alkalmi közvetítővonalak költségei még egyidejű sugárzás esetében sem. A folyósított összeget mind kiadásként, mind állami támogatásként a megrendelő részvénytársaság köteles a könyvelésében feltüntetni.

64. § A Paksi Atomerőmű Rt. 2005. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 23 709,6 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

65. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi LXXXIX. törvényből adódó feladatok végrehajtására a címzett és céltámogatások 2006. évi előirányzatára az Országgyűlés 63 800,0 millió Ft-ot jóváhagy.

66. § (1) Az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a regionális fejlesztési és megyei területfejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt decentralizált támogatási programok előirányzatai régiónkénti összegeit a 19. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A decentralizált támogatási programok előirányzatai régiónkénti összege a következők szerint alakul ki:

a) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési programok jogcímcsoport tekintetében a régió és területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségeinek lakónépessége, az egy főre jutó bruttó hazai termék értéke, valamint a legelmaradottabb észak-keleti országrész felzárkóztatásának követelménye együttes figyelembevételével.

b) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 3. Decentralizált szakmai fejlesztési programok jogcímcsoport 1-7. jogcímei tekintetében a kapcsolódó szakmai program megvalósításának helyszínei, a program céljához kötődő szükségletek területi felmérése, illetve szakmapolitikai követelmények alapján. Az 1. jogcím tekintetében a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok döntés előkészítő közreműködésével történik a felhasználás.

c) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím, 12. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása alcím tekintetében az 5. számú melléklet 12. pontja szerint.

d) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím, 24. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása alcím tekintetében az 5. számú melléklet 24. pontja szerint.

e) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 6. Címzett és céltámogatások cím tekintetében a 15. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

f) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7.A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím tekintetében a 15. § (1) bekezdés d) pontja szerint.

g) Az LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, 3. Regionális innováció támogatása cím tekintetében a régiók népességszáma arányában.

(3) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési programok jogcímcsoport támogatási előirányzatát

a) a munkahelyteremtéssel összefüggő helyi gazdaságfejlesztési, infrastrukturális és foglalkoztatási célokra,

b) a kistérségek elérhetőségét és a kistérségen belüli közlekedési kapcsolatokat javító közútfejlesztésekre,

c) a régiókban, kistérségekben élők tájékoztatásának javítására,

d) a régiók fejlesztési programjaiban szereplő - a régió társadalmi-gazdasági-innovációs súlyának növekedését és a régión belüli kohézió erősítését szolgáló - sajátos célok, programok és projektek megvalósítására,

e) a Kormány rendeletében meghatározott egyéb célokra, programokra

szükséges fordítani.

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 19. számú mellékletben foglalt decentralizált támogatási programok előirányzatai felhasználásának általános és programspecifikus szabályait - a külön törvényben meghatározott helyi önkormányzati céltámogatások, valamint regionális innováció támogatása kivételével - 2005. január 31-éig rendeletben állapítsa meg.

(5) A 2003-2004. években indult, a tárcák előirányzataiból támogatott - megyei és regionális - programok 2005. évet terhelő kötelezettségeinek teljesítéséről az érintett minisztereknek a megyei területfejlesztési és regionális fejlesztési tanácsok elnökeivel megkötött megállapodásai szerint szükséges gondoskodni.

(6) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítéséből 2005. évben várható költségvetési bevétel Kormány által meghatározott hányada a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, Energiafelhasználási hatékonyság javítása és a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok előirányzatainak növelésére felhasználható.

67. § A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport, 1. Fejlesztési típusú támogatások előirányzat jogcím terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, a 10. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport, 2. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím előirányzatról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2005. évet terhelő áthúzódó kötelezettségvállalásokat. Ugyancsak a 10. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport, 2. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2005. évet terhelő kiadásait is.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

68. § (1) Az Országgyűlés a pénzalapok költségvetését - bevételeit és kiadásait - alaponként, jogcímenként e törvény 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

(2) A pénzalapok év végi egyenlege nem lehet rosszabb a 9. számú mellékletben jóváhagyott összegnél, kivéve, ha a Munkaerőpiaci Alap törvényben megállapított "Munkanélküli ellátások", "Jövedelempótló támogatás" és "Normatív járulékkedvezmény-visszatérítés" előirányzatai, továbbá a "Bérgarancia-kifizetések" előirányzata, valamint a korengedményes nyugdíj megtérítendő különbözetének kifizetése kerül túllépésre.

(3) A pénzalapoknál a jogcímek közötti átcsoportosítást a pénzalapokról szóló törvények rendelkezései szabályozzák.

(4) A Munkaerőpiaci Alap 2005-ben a központi költségvetésbe a megváltozott munkaképességűek támogatására 52 000,0 millió forintot, a munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetésekre 29 300,0 millió forintot ad át.

(5) A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozása céljából a Munkaerőpiaci Alap összesen 6607,0 millió forintot ad át, e törvény 9. számú melléklete szerinti bontásban.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Első Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

69. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegzéséből adódó 2005. évi

a) bevételi főösszegét 3 034 739,2 millió forintban, azaz hárommillió-harmincnégyezer-hétszázharminckilenc egész kettőtized millió forintban,

b) kiadási főösszegét 3 376 058,7 millió forintban, azaz hárommillió-háromszázhetvenhatezer-ötvennyolc egész héttized millió forintban,

c) hiányát 341 319,5 millió forintban, azaz háromszáznegyvenegyezer-háromszáztizenkilenc egész öttized millió forintban

állapítja meg.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2005. évi hiányának rendezésére a tárgyévi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer 2005. évi összevont költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 12. számú melléklete tartalmazza.

Második Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

70. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2005. évi

a) bevételi főösszegét 1 854 373,8 millió forintban, azaz egymillió-nyolcszázötvennégyezer-háromszázhetvenhárom egész nyolctized millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 854 373,8 millió forintban, azaz egymillió-nyolcszázötvennégyezer-háromszázhetvenhárom egész nyolctized millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást e törvény 1 0. számú melléklete tartalmazza.

Harmadik Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

71. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 2005. évi

a) bevételi főösszegét 1 180 365,4 millió forintban, azaz egymillió-egyszáznyolcvanezer-háromszázhatvanöt egész négytized millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 521 684,9 millió forintban, azaz egymillió-ötszázhuszonegyezer-hatszáznyolcvannégy egész kilenctized millió forintban,

c) hiányát 341 319,5 millió forintban, azaz háromszáznegyvenegyezer-háromszáztizenkilenc egész öttized millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást e törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

Negyedik Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadások

72. § A 69. § és a 70. §-ban meghatározott kiadási előirányzatok közül

a) a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási ellátások kiadásainál a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím alatt szereplő előirányzatoknál, illetve a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím alatt szereplő előirányzatoknál - a 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 4. jogcím, a 3.alcím, 1. jogcímcsoport 1-15. jogcím, valamint a 4. jogcímcsoport 2. és 3. jogcím és az 5. jogcímcsoport 1-3. jogcím kivételével -,

b) a vagyongazdálkodásnál (LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 3. cím, LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 3. cím) a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

Az egészségügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenloségi miniszter és a pénzügyminiszter különleges jogosítványai

73. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül és az 5. Gyógyászati segédeszköz- támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat, és a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímei együttes kezelésérol dönthet.

(2)[27] A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoporton belül a 2. és 3. jogcímről az 1. jogcímre, illetve a termékek évközi átsorolása esetén a 1. és 2. jogcímek között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a háziorvosok racionális gyógyszerfelírásának ösztönzése céljából a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím 257 820,0 millió forint éves előirányzat 90%-ának megfelelő, az évközi előirányzat-átcsoportosítás időarányos részével korrigált összeg, valamint a Kincstár adatai szerint 2005. november 30-áig ténylegesen folyósított támogatás megtakarításból eredő különbségének legfeljebb 30%-ával a 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím kiadási előirányzatát megemelje a 4. jogcímcsoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzat terhére.

(4) A világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztéssel és kamatkiadással kapcsolatosan az Országgyűlés felhatalmazza

a) az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 6. Kamatfizetések kiemelt előirányzat, valamint a 3. Kölcsönök előirányzat-csoport előirányzatát,

b) az egészségügyi minisztert, hogy a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 6. Kamatfizetések kiemelt előirányzat, valamint a 3. Kölcsönök előirányzat-csoport előirányzatát

az Áht. szerinti befizetési kötelezettség teljesítését követően a saját bevételi többlet terhére megemelje, illetve a saját bevétellel nem fedezett résszel az előirányzatot túllépje.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert, hogy engedélyezze a nyugellátásban részesülő személyek évközi nyugellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai tételes elszámolás alapján történő túlteljesülését.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza

a) az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert, hogy az Ny. Alap kezelőjének javaslatára a 79. § (1) bekezdésében,

b) az egészségügyi minisztert, hogy az E. Alap kezelőjének javaslatára a 79. § (2) bekezdésében a pénzbeni ellátásoknál

meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy engedélyezze a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai elszámolás alapján történő együttes túllépését

a) a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (1. cím, 7. alcím, 2. jogcímcsoport) előirányzat túlteljesülése esetén a többletbevétel 5%-ával, legfeljebb 180,0 millió forinttal,

b) az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások biztosítására kötött szerződések teljesítésének ellenőrzése alapján az egészségügyi szolgáltatók visszafizetése (1. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport) címen befolyt bevételek 2%-ával, legfeljebb 20,0 millió forinttal.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése egyes előirányzatainak felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

74. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. jogcímcsoport jogcímei együttesen kezelt előirányzatai esetében az éves előirányzat 5%-áig, a 4. jogcímcsoport 2. és 3. jogcímek együttesen kezelt előirányzatai, az 5. jogcímcsoport jogcímei együttesen kezelt előirányzatai esetében az éves előirányzat 10%-áig a pénzügyminiszter, e mérték felett a Kormány engedélyezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti túllépés kiszámításánál az érintett előirányzatoknál a 76. §-ban, az Áht. 102. §-a (12) bekezdésének c) pontjában és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott előleget nem kell figyelembe venni.

75. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások szerződésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget. Az előirányzat felhalmozási célú kiadásokra is fordítható.

76. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) az E. Alap gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére a tárgyévre vonatkozó egyhavi illetménynek, illetve személyi alapbérnek megfelelő külön juttatás január havi kifizetéséhez kérelemre a tárgyév január hónapjában előleget folyósíthat. Az előleget az OEP a tárgyév február 1-jétől tizenegy havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből.

77. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza a 8000,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 2. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása jogcímcsoport és 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport előirányzatai tartalmazzák a külön jogszabályokban meghatározott vénykezelési díj fedezetét is.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

78. § (1) Az irányított betegellátási modellkísérlet szervezésére az erre vállalkozó egészségügyi szolgáltatókkal (a továbbiakban: szervező) 2005. évre legfeljebb 2,5 millió lakosra szerződés köthető. A szervező által ellátott lakosságszám minimum 100 ezer fő, legfeljebb 450 ezer fő.

Az irányított betegellátási modellkísérletben a törvény hatálybalépésekor résztvevő szervezők számára a (2) és (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a kötelezően ellátandó lakosságszám elérésének határideje 2005. június 30-a.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keret feltöltése érdekében az OEP a fennmaradó lakosságszámot érintően pályázatot ír ki e törvény kihirdetését követő 60 napon belül. A pályázat során a szervezőnek a működés földrajzi határain belül zárt terület kialakítására kell törekednie a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben meghatározott - Budapest kivételével - kistérségi határok figyelembevételével. Azok a szervezők, akik 2004. évben érvényes szerződéssel rendelkeztek, az ellátott lakosságszámot pályázat nélkül bővíthetik, elsősorban a területükről kimaradt háziorvosi praxisok bevonásával úgy, hogy zárt kistérségek alkossák a területüket.

(3) 2005. évre szólóan azzal a nyertes pályázóval, illetve már működő szervezővel köthető szerződés, aki vállalja - a jogszabályban meghatározott nagy költségigényű és a személyre nem lebontható ellátások kivételével -az érintett lakosság kötelező egészségbiztosítás terhére térítésmentesen, illetve támogatás ellenében igénybe vehető egészségügyi ellátását, illetve az általa nem nyújtott szolgáltatások tekintetében az ellátások megszervezését.

(4) Az (5) bekezdés szerinti elvi számla tekintetében az adott kistérség a szervező területének minősül, ha a kistérségben működő háziorvosi praxisok több mint 70%-a csatlakozik a szervezőhöz. Érintett lakosnak minősül a bevont kistérségek háziorvoshoz bejelentkezett lakossága. Bejelentkezett lakosnak kell tekinteni a kistérségben működő, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálathoz bejelentkezetteket is.

(5) Az érintett lakosság által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások fedezetéül a természetbeni ellátások előirányzatának az érintett lakosság kora, neme szerinti és a kormányrendeletben meghatározott egyéb szempontok alapján számított arányos része, fejkvóta szolgál. A fejkvóta szerinti összeget mint bevételt, valamint az érintett lakosok által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások finanszírozási díját mint kiadást tartalmazó kimutatást (elvi számla) az OEP vezeti. Az elvi számla pozitív egyenlege a bevételi többlet.

(6) A bevételi többlet

a) 10%-os mértékéig a bevételi többlet 80%-a,

b) 10%-ot meghaladó mértéke esetén a 10% mértékig a bevételi többlet 80%-a, továbbá a 10% fölötti rész 50%-a

a szervező által az érdekeltségi rendszerében foglaltak alapján kerül felhasználásra.

(7) A (6) bekezdés szerint fennmaradó összeget az OEP a következő sorrendben használja fel:

a) kiegyenlítő kassza létrehozásával kezeli a szervezők elvi folyószámláján jelentkező kasszák szerinti veszteségeket,

b) az a) pontban foglaltak teljesítése után megmaradt összeg 50%-át szétosztja az ellátásszervezők között, amely összeget az ellátásszervező kötelezően egészségügyi célú beruházásra és fejlesztésre fordítja,

c) a fennmaradó összegből pályázat útján kiemelt prevenciós tevékenységet támogat.

(8) A szervezővel egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződést kötött, finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató havi teljesítményjelentéséből az OEP az érintett lakosok részére nyújtott ellátások teljesítményjelentését ellenjegyzésre megküldi a szervezőnek. A felek által vitatott teljesítményjelentés esetén az OEP-nél kezdeményezett - kormányrendeletben meghatározott - egyeztetés meghiúsulásakor az OEP főigazgatója dönt.

(9) A szervező a (6) bekezdés szerinti bevételi többlet terhére az OEP által nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatóval megállapodást köthet az érintett lakosok részére szolgáltatások nyújtására, ha a szolgáltató rendelkezik a működéshez szükséges jogszabályi feltételekkel. A szervezőnek - a kormányrendeletben meghatározottak szerint -jelentenie kell az OEP felé a megkötött szerződéseket, valamint az ezek alapján nyújtott ellátásokat.

(10) Az irányított betegellátási modellkísérlettel összefüggő egészségmegőrző, egészségfejlesztő és betegségmegelőző tevékenységek kiadására, valamint a szervezési feladatokkal összefüggésben a szervezőket az érintett lakosság számának megfelelően

a) évi 600 Ft/fő prevenciós díj,

b) az első szerződéskötés napjától számított egy éven át, illetve a (2) bekezdés miatti szerződésmódosítás napjától számított egy éven át 500 Ft/fő szervezési díj,

c) a b) pontban foglalt időtartamot követően évi 200 Ft/fő szervezési díj

illeti meg.

(11) A (10) bekezdés c) pontja szerinti díjat az irányított betegellátási modellkísérlet szervezési és koordinálási feladatai ellátása személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására kell felhasználni.

(12) A prevenciós és a szervezési díj a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyítómegelőző ellátás jogcímcsoporton belül az e célra szolgáló jogcím előirányzatát terheli.

(13) Az irányított betegellátási rendszerben 2004. évben szerződéssel rendelkező szervezők esetében az ellátás szervezése, a modellkísérletben való részvétel a 2005. évben folyamatos.

(14) Az OEP 2005. május 31. napjáig - kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint - a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás előirányzat terhére pályázatot ír ki azon háziorvosok részére, akik nem vesznek részt az irányított betegellátási modellkísérletben, egészségmegőrző, egészségfejlesztő és betegségmegelőző tevékenység végzésére. A pályázat nyerteseit a (10) bekezdés a) pontja szerinti, időarányos prevenciós díj illeti meg 2005. december 31-éig.

79. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltányolást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 750,0 millió forint (ideértve az E. Alapból finanszírozott nyugellátásokat is) használható fel.

(2)[28] A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz megállapítására 160,0 millió forint, terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 10,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 24,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére, különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 140,0 millió forint, gyógyszertámogatásra 5830,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1200,0 millió forint használható fel.

80. § A világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím 540,0 millió forintot, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím 767,0 millió forintot tartalmaz.

81. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából 50,0 millió forint a Közokt. tv. 119. §-ának (2) bekezdése alapján a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatására fordítható.

NEGYEDIK RÉSZ

A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

82. §[29]

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

83. §[30]

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

84. §[31]

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

85. §[32]

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénymódosítása

86. § (1)[33]

(2)[34]

(3)[35]

(4)[36]

(5)[37]

(6)[38]

(7)[39]

(8)[40]

(9)[41]

(10)[42]

(11)[43]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

87. § (1)[44]

(2)[45]

(3)[46]

(4)[47]

(5)[48]

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

88. §[49]

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosítása

89. §[50]

A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása

90. § (1)[51]

(2)[52]

(3)[53]

(4)[54]

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

91. § (1)[55]

(2)[56]

(3)[57]

(4)[58]

(5)[59]

(6)[60]

(7)[61]

(8)[62]

(9)[63]

(10)[64]

(11)[65]

(12)[66]

(13)[67]

(14)[68]

(15)[69]

(16)[70]

(17)[71]

(18)[72]

(19)[73]

(20)[74]

(21)[75]

(22)[76]

(23)[77]

(24)[78]

(25)[79]

(26)[80]

(27)[81]

(28)[82]

(29)[83]

(30)[84]

(31)[85]

(32)[86]

(33)[87]

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosítása

92. §[88]

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása

93. §[89]

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvénymódosítása

94. §[90]

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

95. §[91]

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

96. §[92]

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

97. §[93]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

98. §[94]

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénymódosítása

99. §[95]

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítása

100. §[96]

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

101. §[97]

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

102. §[98]

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

103. §[99]

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

104. §[100]

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

105. §[101]

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

106. §[102]

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosítása

107. §[103]

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása

108. §[104]

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítása

109. §[105]

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

110. §[106]

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosítása

111. §[107]

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosítása

112. §[108]

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosítása

113. §[109]

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása

114. §[110]

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

115. §[111]

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

116. §[112]

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

117. § (1) Ez a törvény - a (2)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével - 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e törvény 122. §-a (3) bekezdésének rendelkezései 2004. december 30-án lépnek hatályba.

(3) a)[113]

b) az e törvény 122. §-ának (11) bekezdésével megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 102. §-a (12) bekezdése c) pontjának szövege 2005. február 1-jén lép hatályba.

(4) Az e törvény 9. §-ának (4) bekezdése, 95. §-ával megállapított az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 28. §-a, 110. §-ával megállapított a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 64. §-ának (1) bekezdése és 138. §-ával megállapított 21. számú melléklete 2005. február 15-én lépnek hatályba.

(5) Az e törvény 50. §-ának (5) bekezdése 2005. január 15-én lép hatályba.

(6)[114]

(7) Az e törvény 105. § (5) bekezdésével megállapított, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 149/A. §-a (3) bekezdésének c) pontja és a 156/A-156/D. §-ok 2006. január 1-jén lépnek hatályba.

118. § (1) Az e törvény 89. §-ának

a) (10) bekezdésében meghatározott Cct. 11. §-ának (6) bekezdésében,

b) (14) bekezdésében meghatározott Cct. 15. §-ában,

c) (15) bekezdésében meghatározott Cct. 17. §-ának (4) és (5) bekezdéseiben,

d) (16) bekezdésében meghatározott Cct. 19. §-ának bekezdésében (5) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket a címzett és céltámogatással folyamatban lévő önkormányzati beruházásokra is alkalmazni kell.

(2) E törvény 89. §-ának (11) bekezdésével meghatározott, a Cct. 13/A. §-ában, továbbá (12) bekezdésével meghatározott, a Cct. 14. §-a (5) bekezdésének c) pontjában foglaltakat a címzett és céltámogatással folyamatban lévő szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló beruházások esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat a 60%-os bekötési arány megvalósulását köteles igazolni.

(3) Az e törvény 103. §-ával megállapított, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6/A. § (1) bekezdése a) pontjának rendelkezését a tizenharmadik havi nyugdíj 2004. évi megállapítására vonatkozóan is alkalmazni kell.

(4) Az e törvény 122. §-ával megállapított, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22. §-a (4) bekezdésének rendelkezéseit a 2004. december 31-e utáni időponttól megállapításra kerülő ellátásokra kell alkalmazni.

(5) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 64. §-a (1) bekezdésének - e törvény 110. §-ával módosított - rendelkezéseit először a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

(6)[115] Az e törvény 98. §-ával megállapított a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. §-a (1) bekezdésének dzs) ponttal megállapított rendelkezéseit a 2004. december 31 -ét követően készített társasági adóbevallásában is lehet a társasági adóalap megállapítására és a társasági adókötelezettségre alkalmazni, ha az adózó adóévének utolsó napja 2004. december 31-e vagy ezt követő nap.

(7) Az e törvény 116. §-ával megállapított regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény rendelkezéseit, valamint az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi CI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

(8) Az e törvény 96. §-ával megállapított a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseit a 2005. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

119. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/A. §-a (8) bekezdésének "a 2004. évre vonatkozóan" szövegrész, a 92. §-a (2) bekezdésének második mondata, a 93. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata és az azt megállapító 2001. évi XXXVI. törvény 99. §-a (4) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrésze,

b) a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 6. §-ának (1) bekezdése és az azt megállapító 2003. évi XCV. törvény 41. §-ának (4) bekezdése, továbbá a 6. §-ának (2) bekezdése és az azt megállapító 2003. évi XCV. törvény 41. §-ának (5) bekezdése, a 38. §-ának utolsó mondata,

c) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 4. § (3) bekezdése c) pontjának 5. alpontjából, valamint az azt megállapító 2002. évi LXII. törvény 79. §-ának (2) bekezdéséből, továbbá az 5. § (3) bekezdés c) pontjának 7. alpontjából, valamint az azt megállapító 2002. évi LXII. törvény 79. §-ának (3) bekezdéséből a "sorkatonai és" szövegrész,

d) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 24/B. §-ának (3) bekezdése, valamint az azt megállapító 2003. évi CXVI. törvény 91. §-a (5) bekezdésének e rendelkezését megállapító szövegrész,

e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 75. §-ának (2) bekezdése, 81. §-ának (2) bekezdése és az azt megállapító 2002. évi LVIII. törvény 49. §-a (5) bekezdésének b) pontja, 83. §-a (3) bekezdésének d) pontja, 21. §-ának (5) bekezdéséből a "vagy a közfinanszírozás alapjául szolgáló ár" szövegrész,

f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 43/A. §-ának (3) bekezdése és az azt megállapító 2003. évi LXXXIV. törvény 28. §-a (3) bekezdése b) pontjának e rendelkezést megállapító szövegrész, valamint 94. §-ának (5) bekezdése és az azt megállapító 2000. évi CXXXIII. törvény 102. §-a (8) bekezdése b) pontjának e rendelkezést megállapító szövegrész,

g) az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7. §-ának (2) bekezdése és az azt megállapító 2000. évi CXXXIII. törvény 103. §-a (7) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrész,

h) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletének "MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt., Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft., Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft." szövegrész,

i) a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/F. § (4) bekezdésének második mondata,

j) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-ának (2) bekezdése és 23. §-ának n) és u) pontja,

k) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény a 49/A. §-ának (1) bekezdésében "Az erre vonatkozó jelentést a letétkezelő az értékelt napot követő, külön jogszabályban meghatározott határidőn belül elektronikus úton megküldi a Felügyeletnek és a pénztárnak." szövegrész,

l) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 70. §-ának (5) bekezdésében "Az erre vonatkozó jelentést a letétkezelő az értékelt napot követő, külön jogszabályban meghatározott határidőn belül, elektronikus úton megküldi a Felügyeletnek és a pénztárnak." szövegrész,

m)[116]

n)[117]

o)[118]

(2) 2005. január 1-jén hatályát veszti a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 41. §-ának (10) bekezdése és az azt megállapító 2003. évi XLV. törvény 20. §-ának (1) bekezdése, a Ktv. 80. §-a (1) bekezdésének j) pontja, továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 106. §-ának (2) bekezdése.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 14. §-a (1) bekezdésében az "- a kisvállalkozások kivételével -" szövegrész és a 14. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 5. §-a és 9. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

120. § (1) E törvény hatálybalépése nem érinti a 2004. évre vonatkozó szabadságolási tervben, a rekreációs szabadsággal kapcsolatban megtett munkáltatói intézkedéseket azzal, hogy e törvény hatálybalépését követően rekreációs szabadság kiadására nem kerülhet sor. A rekreációs szabadságról szóló 136/2003. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján a 2005. évre vonatkozóan elkészített ütemezési terv, illetve meghozott munkáltatói döntések nem hajthatók végre.

(2) Az e törvény 93. §-ával megállapított, az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 69/A. §-a (6) bekezdésének rendelkezéseit e törvény hatálybalépését megelőzően átadott ingatlanok tekintetében is alkalmazni kell.

(3)[119]

(4)[120]

(5)[121]

(6)[122]

(7) Az e törvény 88. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. §-a (10) bekezdésének rendelkezéseit e törvény hatálybalépését megelőzően átadott ingatlanokra is alkalmazni kell.

(8) Az e törvény 88. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/A. §-a (7) bekezdésének rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően kezdeményezett felajánlásokra kell alkalmazni. Ebben az esetben felajánlásnak kell tekinteni a lejárt bérleti szerződés meghosszabbítását is.

(9) Az e törvény 84. §-ával megállapított, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 30. §-ának (3) bekezdésében foglalt "Sorsjáték esetén a nyereményalap legalább 60%-át nyeremények céljára kell fordítani" szövegrész, valamint a 32. §-ának (1) bekezdésében foglalt "a sorsjáték játékadója a havi tiszta játékbevétel 30%-a," szövegrész rendelkezéseit a 2005. január 1-jét követően engedélyezett sorsjátékokra kell alkalmazni.

(10)[123]

(11)[124]

(12)[125]

(13)[126]

(14)[127]

(15)[128]

(16)[129]

(17)[130]

(18) Az e törvény 92. §-ával megállapított, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 47. §-ának (7) bekezdését az e törvény hatálybalépése után kötött tanulmányi szerződés esetében kell alkalmazni.

(19) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás nem állami fenntartója új intézmény, szolgáltatás vagy a 2004. évben már működő intézmény férőhelyszámának növekedése tekintetében 2005. évben akkor jogosult normatív hozzájárulásra, ha

a) személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás esetében működési engedély iránti kérelmét 2005. január 31-éig benyújtja,

b) az a) pont alá nem tartozó ellátások esetében norma-tíva-igényét 2005. január 31-éig bejelenti az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes Kincstár Területi Igazgatóságának a normatív hozzájárulás igénylés alapjául szolgáló feladatmutató (férőhelyszám, ellátotti szám, szolgálat) és az igénybevétel várható időpontjának feltüntetése mellett.

121. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

a)[131]

b) a gyógyszergyártók 2005. évi ellentételezése kifizetésének és a gyártói befizetések részletes szabályait;

c) az egyedi támogatások, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokat és azok felhasználási szabályait;

d) az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célokhoz nyújtott támogatások részletes jogcímeit, a támogatások folyósításának, felhasználásának, ellenőrzésének, valamint a rendeltetéstől eltérő felhasználás szankcionálásának általános szabályait;

e) az e törvény 44. §-ában meghatározott az állami készfizető kezességvállalás feltételeit, részletes szabályait;

f) a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása, a Lakbértámogatás és a Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra előirányzatok felhasználásának részletes szabályait;

g) a 2005. évben életbe lépő közületi gázáremelés központi és önkormányzati költségvetési szervek és közfeladatot ellátó egyházi jogi személy, valamint közfeladatot ellátó (köz) alapítvány által fenntartott intézmények 2005. évi kompenzációjának részletes szabályait. A kompenzációra felhasználható összeget a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 6. Energiagazdálkodási célelőirányzat alcím terhére a Kormány határozza meg.

122. § (1)[132]

(2)[133]

(3)[134]

(4)[135]

(5)[136]

(6)[137]

(7)[138]

(8)[139]

(9)[140]

(10)[141]

(11)[142]

(12)[143]

(13)[144]

(14)[145]

(15)[146]

(16)[147]

(17)[148]

(18)[149]

(19)[150]

(20)[151]

(21)[152]

(22)[153]

(23)[154]

123. § Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi CI. törvény 73. §-ában a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 6/A. §-a, valamint az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi CI. törvény 306. §-ának (2) bekezdése nem lép hatályba.

124. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az orosz államadósság terhére beérkező iker-motorkocsik Magyar Államvasutak Rt. részére történő kedvezményes átengedése érdekében saját hatáskörben a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 40. Fejezeti tartalék alcím előirányzatot a 2005-ben beérkező, a vasúti személyszállítási járműpark fejlesztését szolgáló iker-motorkocsik ellenértékének megfelelően megemelje.

(2) A Magyar Államvasutak Rt. az (1) bekezdés alapján kapott költségvetési juttatást soron kívül köteles befizetni a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezet, 4. Tőkekövetelések visszatérülése cím, 1. Kormányhitelek visszatérülése alcím előirányzat javára. A támogatás folyósítására a megkötendő szállítási szerződések szerinti beérkezésnek megfelelően kerül sor, elszámolása a vasúttársaságnál tőkejuttatásként történik.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy meghatározza azon előirányzatok körét és mértékét, amelyek terhére, illetve mértékéig a 2006-2007. évekre kötelezettség vállalható.

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy amennyiben a Budapest III. kerület, Bojtár u. 49-51. szám alatti ingatlan a Magyar Állam tulajdonába kerül, úgy az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásáról rendelkezzen a Magyar Televízió Rt. részére.

(5) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat kiadási előirányzata terhére 2006. évre 30 000,0 M Ft kötelezettség vállalható.

125. §[155] (1) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Nemzeti Autópálya Rt.-nek (a továbbiakban: NA Rt.) kereskedelmi bankokkal szemben fennálló, együttesen legfeljebb 177 800,0 millió forint összegű hiteltartozásait - azok járulékaival együtt - legkésőbb 2005. december 31-ei hatállyal átvállalja. Az NA Rt. legalább 177 800,0 millió forint értékben kész és félkész útszakaszokat átad, illetve azokkal elszámol a Magyar Államnak. Az átadás, illetve elszámolás általános forgalmi adó- és illetékmentes.

(2) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy az E. Alap és az Ny. Alap kezelői lemondjanak aj áruléktartozás fejében átvett CARBON Szolgáltató Kft. végelszámolásáról hozott határozat alapján az E. Alap és az Ny. Alap ellátási vagyonába került ingatlanról, illetve az abból származó bevételről az E. Alap működési vagyona javára.

(3) Az Országgyűlés 2005. december 31-i hatállyal lemond a Magyar Államot megillető, a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által kezelt, következő biztosítási kötvények alapján fennálló követeléseiről:

a) Konsumex Kereskedelmi Rt. "v.a."-val szemben fennálló 40650 és 40651 számú, 75 287,18 amerikai dollár összegű biztosítási kötvényekről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 15,2 millió forint),

b) Az Ussuri Vostock céggel szemben fennálló C 400123 számú, 18 900,0 amerikai dollár összegű kötvényekről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 3,8 millió forint),

c) a ZAO Apteka céggel szemben fennálló C 400135 számú, 1395,0 amerikai dollár összegű kötvényről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 0,3 millió forint),

d) az Invacorp céggel szemben fennálló C 400135 számú, 14 962,50 amerikai dollár összegű kötvényről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 3,0 millió forint),

e) a GMV Corporation céggel szemben fennálló KC 450038 számú, 9707,21 euró összegű kötvényről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 2,4 millió forint),

f) a Vesta Nuova céggel szemben fennálló KC 450037 számú, 21 250,0 euró összegű kötvényről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 5,2 millió forint), (együttesen 29,9 millió forint) .

(4) A (3) bekezdés szerinti követelés-elengedés kiadásának elszámolása az árfolyamváltozás következtében eltérhet az előirányzattól.

(5) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Budai Várgondnokság Kht.-nek a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-vel szemben fennálló 2500,0 millió forint összegű hiteltartozását - annak járulékaival együtt - legkésőbb 2005. november 29-ei hatállyal átvállalja.

(6) Az Országgyűlés 2005. december 31-ei hatállyal mentesíti a "100 Tagú Budapest Cigányzenekar" Országos Kulturális Egyesületet 19,7 millió forint összegű adótartozás és ennek az ezen időpontig felszámított, az adózót terhelő 6,2 millió forint összegű késedelmi pótlékának megfizetése alól.

(7) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Befektetési és Kereskedelem-fejlesztési Kht., az APEH által az 1999-2004 közötti időszakra vonatkozó, az általános forgalmi adó adónemre kiterjedő vizsgálata tárgyában folytatott ellenőrzés eredményeként határozatban előírt 570,0 millió forint összegű adóhiány, 78,0 millió forint összegű adóbírság, valamint a pénzügyi rendezésig előírt késedelmi pótlék megfizetése alól mentesüljön.

126. § (1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: média tv.) 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított összege a 2005. évre havi 948 forint.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2005-re esedékes összegének megfizetését átvállalja.

(3) A (2) bekezdés szerinti átvállalás összegének alapja a 2002. évi elvi díjbevétel (a 2001. évben ténylegesen beszedett díjbevétel 7%-kal megnövelt és 9,55% beszedési költséggel csökkentett összege, valamint a mentesítettek után 2002-ben térített díjátalány együttesen) . Ezt kell megnövelni az (1) bekezdésben foglalt díjösszegnek a 2002. évi üzemben tartási díj (havi 740 Ft) nagyságához viszonyított növekedése arányában.

(4) A Magyar Televízió Közalapítvány - a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint felhasználható -céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) a Magyar Televízió Rt. reorganizációs tervének megvalósításához és annak megfelelő működéséhez szükséges többletköltségek fedezetéül szolgál, ideértve a közéleti és kulturális műsorok súlyának növelését.

127. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóságát, hogy a Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottsága javaslatára az Európai Bizottság által a Strukturális Alapok hozzájárulásának módosításáról hozott döntés alapján a 14. számú (a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat bemutató) mellékletben szereplő előirányzatok között, a döntésben meghatározott mértékben átcsoportosítást hajtson végre.

128. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy ha olyan európai uniós támogatás kerül 2005-ben felhasználásra, amelyet a fejezet előirányzata nem tartalmaz, akkor új előirányzatot nyisson az európai uniós támogatás előirányzatára - bevételi és kiadási oldalon egyaránt - és a hazai társfinanszírozást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy ha a fejezeti előirányzatnál nagyobb összegű európai uniós támogatás kerül 2005-ben felhasználásra, akkor a hazai társfinanszírozást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa.

129. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Irányító Hatóságát, hogy a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően, szükség esetén az Európai Bizottság által a Strukturális Alapok hozzájárulásának módosításáról hozott döntés alapján, a 14. számú (a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat bemutató) mellékletben szereplő, a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között, a döntésben meghatározott mértékben átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságát, hogy a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően, szükség esetén az Európai Bizottság által a Strukturális Alapok hozzájárulásának módosításáról hozott döntés alapján, a 14. számú (a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat bemutató) mellékletben szereplő, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között, a döntésben meghatározott mértékben átcsoportosítást hajtson végre.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságát, hogy a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően, szükség esetén az Európai Bizottság által a Strukturális Alapok hozzájárulásának módosításáról hozott döntés alapján, a 14. számú (a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat bemutató) mellékletben szereplő, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között, a döntésben meghatározott mértékben átcsoportosítást hajtson végre.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatóságát, hogy a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően, szükség esetén az Európai Bizottság által a Strukturális Alapok hozzájárulásának módosításáról hozott döntés alapján, a 14. számú (a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat bemutató) mellékletben szereplő, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között, a döntésben meghatározott mértékben átcsoportosítást hajtson végre.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a Regionális Operatív Program Irányító Hatóságát, hogy a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően, szükség esetén az Európai Bizottság által a Strukturális Alapok hozzájárulásának módosításáról hozott döntés alapján, a 14. számú (a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat bemutató) mellékletben szereplő, a Regionális Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között, a döntésben meghatározott mértékben átcsoportosítást hajtson végre.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóságát, hogy a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően, szükség esetén az Európai Bizottság által az alapok hozzájárulásának módosításáról hozott döntés alapján, a 15. számú (a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat bemutató) mellékletben szereplő, az EQUAL Közösségi Kezdeményezéshez kapcsolódó előirányzatok között, a döntésben meghatározott mértékben átcsoportosítást hajtson végre.

130. § Az Operatív Programok, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, a SAPARD program, az INTERREG program és a PHARE támogatások esetén tervezett céltartalék csak az adott program előre nem látható kiadásainak finanszírozására használható fel. A céltartalék intézményi kiadási célokra nem fordítható.

131. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben és a 9/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, az előirányzatok minimum-összegére vonatkozó előírásoktól 2005. évben el lehet térni.

132. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a szociális és a gyermekvédelmi ellátásokat szabályozó ágazati jogszabályok módosítása érdekében 2005. március 1-jéig az alábbiak szerint tegye meg a szükséges intézkedéseket:

a) Működési engedélyt kiadó szerveknek - közigazgatási hivataloknak és az illetékes jegyzőknek - legyen méltányossági jogkörük, az intézmények személyi feltételei meglétének elbírálásában.

b) A minimális szakmai alkalmazotti létszámelőírások teljesítésénél adott feltételek esetén legyen lehetőség -20%-os eltérésre.

c) Az éjjeli menedékhelyeknél a szakmai létszám kerüljön csökkentésre.

d) Szűnjön meg a közösségi koordinátori munkakör, és csökkenjen a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményében a terápiás segítők száma.

e) Szűnjenek meg az átfedések a rehabilitációs intézményekben egyes foglalkoztatási kötelezettségek terén.

f) A szakmai feladatellátást közvetetten segítő munkakörök betöltése ne kötelező érvényű, hanem ajánlott legyen.

133. §[156] Az Országgyűlés felhatalmazza a közlekedésért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert, hogy a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában jóváhagyott gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztés finanszírozása során az adott éves pénzügyi előirányzat terhére előleget folyósítson, amennyiben az a Kincstárhoz benyújtott kivitelezési szerződésben meghatározott kötelezettség szerint történik.

134. § Amennyiben a felek eltérően nem rendelkeztek, a 2004. május 1-jét megelőzően kötött szerződések esetében a késedelem 2005. január 1-jét követő időtartamára a késedelmi kamat megállapításakor a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvény 5-6. §-a által megállapított 301-301/A. §-át kell alkalmazni.

135. § (1)[157]

(2) A Kincstár a Nemzeti Autópálya Rt. által végzett, a gyorsforgalmi úthálózatot, a kiemelt közúti fejlesztéseket érintő, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékos beruházásait terhelő és a projekt költségek részét képező költségekről kiállított számlák, vagy határozatok általános forgalmi adó tartalmát, az általános forgalmi adó bevallására előírt határidőt követő 60 napon belüli visszatérítési kötelezettség mellett az állami pénzkészlet terhére kamatmentesen megelőlegezi a Nemzeti Autópálya Rt. részére.

136. §[158]

137. §[159] Az Audiovizuális archívum kialakítása elnevezésű előirányzatot (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 37. alcím) a Magyar Televízió Részvénytársaság (a továbbiakban: MTV Rt.) archívumában található műsorszámoknak az előirányzatból megszerezhető részén fennálló felhasználási jogoknak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 80. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti a Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) általi hozzáférhetővé tétel céljára való megszerzésére kell fordítani. Felhatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy az erről szóló megállapodást az MTV Rt.-vel megkösse. Az ily módon megszerzett felhasználási jogok a kincstári vagyonba kerülnek, és azok kezeléséről a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a NAVA működtetőjével megállapodást köt.

138. § A vízkészlet-járulékokat az e törvény 21. számú melléklete állapítja meg.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez

Millió forintban
Cím-számAlcím-
szám
Jog‑
cím‑
cssop.-
Jog-
szám
Elő-
szám
Ki‑
emelt
előir. szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog‑
cím‑
csop-név
Jog-
Cím-név
Előir.‑
Csop. név
FEJEZET2005. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
I.ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűléss Hivatala
1 Országgyűléss hivatali szervei15 192,6
1 Működési költségvetés330,0
1 Személyi juttatások8 416,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok2 147,4
3 Dologi kiadások2 905,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások232,9
2 Felújítás1 820,1
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára763,8
1 Működési költségvetés3,0
1 Személyi juttatások355,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok117,4
3 Dologi kiadások118,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások150,3
2 Felújítás21,6
3 Kölcsönök4,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Parlament200,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások200,0
1–4. cím összesen:16 489,4333,016 156,4
5 Közbeszerzések Tanácsa225,5
1 Működési költségvetés809,9
1 Személyi juttatások401,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok131,2
3 Dologi kiadások468,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások25,0
2 Felújítás10,0
5. cím összesen:1 035,4809,9225,5
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása támogatása110,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok
1 Magyar Szocialista Párt969,2
2 FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség817,4
3 Szabad Demokraták Szövetsége282,0
4 Magyar Demokrata Fórum284,1
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1Munkáspárt39,8
3Magyar Igazság és Élet Pártja87,0
7Centrum Párt69,4
8Pártalapítványok támogatása
1Táncsics Mihály Alapítvány444,3
2Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány414,3
3Antall József Alapítvány114,4
4Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány105,8
6-8. cím összesen:3 737,7
10Magyar Rádió támogatása
1Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire5 131,9
2Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására700,0
11Magyar Televízió támogatása
1Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire6 793,3
12Duna Televízió támogatása
1Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire1 315,3
13Média közalapítványok támogatása
1Magyar Televízió Közalapítvány támogatása3 479,5
14Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása
1Közszolgálati feladatokra2 000,0
2A határon túli magyar sajtó hírellátására50,0
15Üzemben tartási díj pótlása25 094,8
10-15. cím összesen:44 564,8
I. fejezet összesen:65 827,31 142,916 381,9
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Köztársasági Elnöki Hivatal1 182,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások479,0
2Munkaadókat terhelő járulékok153,7
3Dologi kiadások241,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások302,0
2Felújítás3,0
3Kölcsönök4,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések244,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások201,4
3Dologi kiadások42,6
2Államfői Protokoll kiadásai225,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok4,0
3Dologi kiadások201,0
II. fejezet összesen:1651,91 651,9
1Alkotmánybíróság1 468,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások843,9
2Munkaadókat terhelő járulékok275,9
3Dologi kiadások273,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások50,0
2Felújítás25,0
IlI.fejezet összesen:1 468,61 468,6
1Országgyűléssi Biztos Hivatala1 306,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások793,2
2Munkaadókat terhelő járulékok256,1
3Dologi kiadások228,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások28,0
IV. fejezet összesen:1 306,01 306,0
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék7 634,6
1Működési költségvetés18,0
1Személyi juttatások4 444,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 399,5
3Dologi kiadások1 284,1
2Felhalmozási költségvetés2,0
1Intézményi beruházási kiadások367,6
2Felújítás158,9
V. fejezet összesen:7 654,620,07 634,6
1VI. BÍRÓSÁGOK
Bíróságok
62 180,1
1Működési költségvetés4 660,0
1Személyi juttatások44 423,6
2Munkaadókat terhelő járulékok13 726,0
3Dologi kiadások7 518,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások894,8
2Felújítás276,5
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Igazságszolgáltatás beruházásai2 150,8
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás2 150,8
2PTK. alapján történő kártérítés10,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10,0
3PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
4PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben
1(CRIS 2003/004-347-0301 programszám)
Működési költségvetés
127,3
3Dologi kiadások127,3
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Bírósági Oktatási Központ felszerelése
1Működési költségvetés8,4
3Dologi kiadások8,4
2Felhalmozási költségvetés444,6
1Intézményi beruházási kiadások444,6
W. fejezet összesen:69 581,25 240,364 340,9
1Ügyészségek28 075,8
1Működési költségvetés36,0
1Személyi juttatások17 736,2
2Munkaadókat terhelő járulékok5 449,2
3Dologi kiadások3 711,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
2Felhalmozási költségvetés16,1
1Intézményi beruházási kiadások971,3
2Felújítás100,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások120,0
3Kölcsönök56,026,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Igazságszolgáltatás beruházásai878,6
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás878,6
2PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
2HU 02-000-180 MKÜ informatikai fejlesztés
2Felhalmozási költségvetés312,7
1Intézményi beruházási kiadások312,7
3EU tagságból eredő feladatok23,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1,9
3Dologi kiadások10,6
Vlll. fejezet összesen:29 368,9390,828 978,1
1Normatív hozzájárulások
11Szociális és gyennekjóléti alapszolgáltatási feladatok22 098,0
12Alapszolgáltatási központ481,8
13Gyermekvédelmi szakellátás7 848,6
14Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás10 072,5
15Hajléktalanok átmeneti intézményei803,6
16Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása7 161,9
17Gyermekek napközbeni ellátása3 332,9
18Szociális és gyennekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai168,3
19Óvodai nevelés61 148,5
20Iskolai oktatás291 249,3
21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás31 572,7
22 Alapfokú művészetoktatás12 271,1
23 Kollégiumok közoktatási feladatai15 598,7
24 Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz20 412,8
25 Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához19 169,2
26 Gyennek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások40 763,4
30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások1 548,0
31 Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz3 358,5
2 Központosított előirányzatok
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása1 800,0
2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása5 500,0
3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása220,0
4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása100,0
5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása1 306,0
6 Gyennek- és ifjúsági feladatok170,0
7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához340,0
8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás755,0
9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása1 060,0
10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása13 541,3
11 A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása100,0
12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása1 500,0
13 ”ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása200,0
14 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása885,0
15 Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása420,0
16 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása605,0
17 A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása5 300,0
18 Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása7 400,0
19 A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése és modellkísérletek támogatása6 400,0
20 Többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása9 000,0
21 A múzeumok szakmai támogatása330,0
22 Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése500,0
23 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása14 840,0
24 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása10 000,0
25 Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása2 500,0
26 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása1 278,0
27 Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz8 400,0
3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása12 000,0
2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása270,0
3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása1 200,0
4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Működtetési hozzájárulás7 755,2
2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás2 202,2
3 Bábszínházak működtetési hozzájárulása160,7
4 Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása226,6
5 Színházak pályázati támogatása988,0
5Normatív, kötött felhasználású támogatások
1Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
1Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása2 724,6
2A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége2 000,0
3Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok7 544,4
4Pedagógiai szakszolgálat5 844,6
2Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
1Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése85 085,7
2Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása15 120,0
3Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása742,5
5Belső ellenőrzési társulások támogatása100,0
6Címzett és céltámogatások63 755,0
7A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása16 873,0
8Vis maior tartalék243,9
9Budapest 4-es - Budapest Kelenfóldi pályaudvar-Bosnyáktér közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatása15 800,0
IX. fejezet összesen:884 146,5
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás4 893,8
1Működési költségvetés4,7
1Személyi juttatások3 270,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 037,1
3Dologi kiadások585,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,5
3Kölcsönök5,0 3,0
2Központi Szolgáltatási Főigazgatóság4 728,9
1Működési költségvetés1 366,7
1Személyi juttatások1 143,8
2Munkaadókat terhelő járulékok377,9
3Dologi kiadások2 607,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 203,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások670,8
2Felújítás91,3
3Kölcsönök1,0
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Központilag kezelt fejezeti feladatok135,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások97,4
2Munkaadókat terhelő járulékok0,9
3Dologi kiadások36,7
[160]
3Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása100,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok9,1
3Dologi kiadások60,9
4Társadalompolitikai kutatások támogatása130,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,1
3Dologi kiadások120,9
5Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai250,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások250,0
7Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása1 150,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások60,0
2Munkaadókat terhelő járulékok18,0
3Dologi kiadások1 072,0
8Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások1 350,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,0
3Dologi kiadások1 298,0
9Közigazgatási rendszer korszerűsítése60,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,0
3Dologi kiadások39,0
10Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása136,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,3
2Munkaadókat terhelő járulékok4,3
3Dologi kiadások104,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,9
14Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása2 838,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások60,0
2Munkaadókat terhelő járulékok18,0
3Dologi kiadások2 095,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások665,0
15Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek3 250,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások60,0
2Munkaadókat terhelő járulékok18,0
3Dologi kiadások422,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2 750,0
[161]
61Lakossági EU tájékoztatási feladatok404,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,6
3Dologi kiadások210,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások178,0
63Európa Terv projektjeinek megvalósítása700,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,0
3Dologi kiadások54,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások620,0
66Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése előkészítésének támogatása450,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások100,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások350,0
69Gazdasági és Szociális Tanács35,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,6
3Dologi kiadások28,4
70II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása200,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások200,0
3Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
6Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány20,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
8Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
6Fejezeti tartalék558,0558,0
1-7. cím összesen:22 813,91 374,421 439,5
10Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal1 479,3
1Működési költségvetés6,0
1Személyi juttatások848,7
2Munkaadókat terhelő járulékok278,7
3Dologi kiadások313,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások42,3
2Felújítás2,0
10. cím összesen:1 485,36,01 479,3
11Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal8 246,9
1Működési költségvetés52,4
1Személyi juttatások5 227,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 681,2
3Dologi kiadások943,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások233,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások192,5
2Felújítás3,0
5Lakástámogatás17,5
3Kölcsönök20,020,0
2Információs Hivatal8 134,3
1Működési költségvetés50,0
1Személyi juttatások3 394,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 086,2
3Dologi kiadások3 031,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások128,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások521,7
2Felújítás10,0
5Lakástámogatás11,6
3Kölcsönök3,83,8
3Nemzetbiztonsági Szakszolgálat18 678,5
1Működési költségvetés147,6
1Személyi juttatások8 162,6
2Munkaadókat terhelő járulékok2 467,2
3Dologi kiadások2 636,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások314,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5 069,7
2Felújítás154,0
5Lakástámogatás20,9
3Kölcsönök23,023,0
11. cím összesen:35 356,5296,835 059,7
12
1Személyi juttatások2,5
2Munkaadókat terhelő járulékok0,8
3Dologi kiadások8,7
2Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1Sport XXI. létesítményfejlesztési Program
1Működési költségvetés290,0
2Felhalmozási költségvetés1 829,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 119,0
2Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése474,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások474,5
32006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program1 029,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,5
2Munkaadókat terhelő járulékok5,6
3Dologi kiadások55,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások951,3
4Magyar Sport Háza beruházása456,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások68,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások338,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
6Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,6
3Dologi kiadások193,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300,0
7Beruházás a 21. századi iskolába181,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások181,5
3Kiemelt hazai rendezésű és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása445,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200,0
2Munkaadókat terhelő járulékok65,0
3Dologi kiadások35,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások145,0
4PHARE támogatásból megvalósuló programok
1HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program
1Működési költségvetés7,0
3Dologi kiadások7,0
5Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása200,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,6
3Dologi kiadások2,0
[162]
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások141,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
6Fejezeti tartalék90,690,6
12. cím összesen:20 455,3 4 316,216139,1
20Tartalékok
1Költségvetés általános tartaléka51 950,0
2Céltartalékok
1Különféle személyi kifizetések23 100,0
X. fejezet összesen:155161,0 5 993,474 117,6
1Belügyminisztérium igazgatása
1Belügyminisztérium központi igazgatása4 851,3
1Működési költségvetés10,0
1Személyi juttatások3 021,6
2Munkaadókat terhelő járulékok843,9
3Dologi kiadások866,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások129,6
2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata1 814,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 294,2
2Munkaadókat terhelő járulékok407,6
3Dologi kiadások96,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások16,5
3BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal276,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások160,6
2Munkaadókat terhelő járulékok53,8
3Dologi kiadások47,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások14,1
2Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok7 534,2
1Működési költségvetés919,9
1Személyi juttatások5 542,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 769,6
3Dologi kiadások1 028,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások52,6
2Felhalmozási költségvetés1,2
1Intézményi beruházási kiadások48,8
2Felújítás13,6
3Magyar Közigazgatási Intézet115,2
1Működési költségvetés197,8
1Személyi juttatások200,4
2Munkaadókat terhelő járulékok60,4
3Dologi kiadások49,4
2Felhalmozási költségvetés2,2
1Intézményi beruházási kiadások5,0
4BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal5 254,7
1Működési költségvetés65,0
1Személyi juttatások2 417,2
2Munkaadókat terhelő járulékok763,7
3Dologi kiadások1 809,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai35,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások133,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások144,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,0
5Rendőrség
1Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei18 324,8
1Működési költségvetés323,6
1Személyi juttatások8 184,9
2Munkaadókat terhelő járulékok2 537,4
3Dologi kiadások3 772,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások353,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2 759,6
2Felújítás1 041,5
2Budapesti Rendőr-főkapitányság32 082,9
1Működési költségvetés1 214,1
1Személyi juttatások21 411,7
2Munkaadókat terhelő járulékok6 637,0
3Dologi kiadások5 248,3
4Baranya megyei Rendőr-főkapitányság4 893,6
1Működési költségvetés67,0
1Személyi juttatások3 326,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 031,1
3Dologi kiadások603,4
5Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság5 988,0
1Működési költségvetés37,5
1Személyi juttatások4 018,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 245,1
3Dologi kiadások761,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
6Békés megyei Rendőr-főkapitányság4 432,3
1Működési költségvetés37,0
1Személyi juttatások2 996,3
2Munkaadókat terhelő járulékok928,9
3Dologi kiadások544,1
7Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság7 972,6
1Működési költségvetés162,0
1Személyi juttatások5 460,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 693,0
3Dologi kiadások979,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
8Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság4 517,5
1Működési költségvetés64,8
1Személyi juttatások3 049,6
2Munkaadókat terhelő járulékok945,1
3Dologi kiadások587,6
9Fejér megyei Rendőr-főkapitányság4 612,8
1Működési költségvetés52,9
1Személyi juttatások3 117,5
2Munkaadókat terhelő járulékok966,7
3Dologi kiadások581,5
10Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság4 282,1
1Működési költségvetés125,4
1Személyi juttatások2 949,4
2Munkaadókat terhelő járulékok914,3
3Dologi kiadások543,8
11Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság5 946,1
1Működési költségvetés60,0
1Személyi juttatások4 033,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 250,4
3Dologi kiadások722,3
12Heves megyei Rendőr-főkapitányság3 259,0
1Működési költségvetés39,0
1Személyi juttatások2 212,7
2Munkaadókat terhelő járulékok685,8
3Dologi kiadások399,5
13Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság4 662,2
1Működési költségvetés72,0
1Személyi juttatások3 177,6
2Munkaadókat terhelő járulékok985,0
3Dologi kiadások570,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
14Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság3 522,5
1Működési költségvetés66,4
1Személyi juttatások2 413,9
2Munkaadókat terhelő járulékok748,4
3Dologi kiadások426,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,5
15Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság2 956,9
1Működési költségvetés37,3
1Személyi juttatások2 000,1
2Munkaadókat terhelő járulékok620,1
3Dologi kiadások374,0
16Pest megyei Rendőr-főkapitányság9 128,6
1Működési költségvetés225,0
1Személyi juttatások6 221,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 928,2
3Dologi kiadások1 200,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,5
17Somogy megyei Rendőr-főkapitányság4 685,8
1Működési költségvetés100,0
1Személyi juttatások3 190,9
2Munkaadókat terhelő járulékok988,7
3Dologi kiadások606,2
18Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság5 620,1
1Működési költségvetés94,3
1Személyi juttatások3 841,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 190,8
3Dologi kiadások680,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
19Tolna megyei Rendőr-főkapitányság3 338,2
1Működési költségvetés144,8
1Személyi juttatások2 346,1
2Munkaadókat terhelő járulékok727,3
3Dologi kiadások409,6
20Vas megyei Rendőr-főkapitányság3 353,1
1Működési költségvetés56,0
1Személyi juttatások2 292,6
2Munkaadókat terhelő járulékok710,8
3Dologi kiadások405,7
21Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság4 395,3
1Működési költségvetés28,4
1Személyi juttatások2 984,3
2Munkaadókat terhelő járulékok925,1
3Dologi kiadások514,3
22Zala megyei Rendőr-főkapitányság3 468,9
1Működési költségvetés52,5
1Személyi juttatások2 367,1
2Munkaadókat terhelő járulékok733,7
3Dologi kiadások420,6
23Rendészeti Biztonsági Szolgálat9 738,8
1Működési költségvetés690,0
1Személyi juttatások7 130,8
2Munkaadókat terhelő járulékok2 210,5
3Dologi kiadások1 087,5
24Köztársasági őrezred7 214,0
1Működési költségvetés185,6
1Személyi juttatások5 146,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 595,5
3Dologi kiadások647,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
6Határőrség
1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei4 719,3
1Működési költségvetés123,3
1Személyi juttatások2 293,5
2Munkaadókat terhelő járulékok662,5
3Dologi kiadások1 654,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,0
2Felhalmozási költségvetés10,8
1Intézményi beruházási kiadások180,3
2Felújítás36,8
3Kölcsönök4,04,0
2Határőrigazgatóságok35 996,1
1Működési költségvetés383,0
1Személyi juttatások25 920,6
2Munkaadókat terhelő járulékok8 436,7
3Dologi kiadások2 021,8
3Kölcsönök56,056,0
7BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság10 712,2
1Működési költségvetés400,7
1Személyi juttatások5 735,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 822,1
3Dologi kiadások2 017,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
2Felhalmozási költségvetés2 018,3
1Intézményi beruházási kiadások3 398,2
2Felújítás107,8
8Távközlési Szolgálat2 467,3
1Működési költségvetés409,2
1Személyi juttatások665,7
2Munkaadókat terhelő járulékok216,1
3Dologi kiadások1 509,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások439,8
2Felújítás45,2
10Duna Palota és Kiadó230,2
1Működési költségvetés235,1
1Személyi juttatások194,8
2Munkaadókat terhelő járulékok66,3
3Dologi kiadások172,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások18,5
2Felújítás13,1
11Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal12 946,1
1Működési költségvetés18 460,0
1Személyi juttatások2 104,5
2Munkaadókat terhelő járulékok707,3
3Dologi kiadások25 177,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások170,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások3 097,7
2Felújítás149,4
12Rendőrtiszti Főiskola1 650,9
1Működési költségvetés183,0
1Személyi juttatások1 153,6
2Munkaadókat terhelő járulékok370,3
3Dologi kiadások266,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások17,4
13BM Központi Kórház és intézményei1 279,5
1Működési költségvetés2 900,0
1Személyi juttatások2 325,1
2Munkaadókat terhelő járulékok795,1
3Dologi kiadások899,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások78,0
2Felújítás80,0
14Központi Gazdasági Főigazgatóság
1Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei2 795,0
1Működési költségvetés2 342,4
1Személyi juttatások2 332,0
2Munkaadókat terhelő járulékok763,9
3Dologi kiadások2 009,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,1
2Felhalmozási költségvetés32,0
1Intézményi beruházási kiadások24,3
2Felújítás26,1
3Kölcsönök41,041,0
17Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ227,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások92,8
2Munkaadókat terhelő járulékok30,1
3Dologi kiadások78,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások25,8
18Oktatási Igazgatás
1BM Oktatási Főigazgatóság597,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások280,1
2Munkaadókat terhelő járulékok68,2
3Dologi kiadások140,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások70,3
2Felújítás38,9
2Tanintézetek5 351,9
1Működési költségvetés332,0
1Személyi juttatások3 709,9
[163]
2Munkaadókat terhelő járulékok 1 202,1
3Dologi kiadások 761,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások 8,0
2Felújítás 2,0
3BM Nemzetközi Oktatási Központ 221,3
1Működési költségvetés 408,5
1Személyi juttatások 230,4
2Munkaadókat terhelő járulékok 73,4
3Dologi kiadások 326,0
19Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
4Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások 2 000,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás 2 000,0
5Lakáscélú beruházás 585,5
2Felhalmozási költségvetés
5Lakástámogatás 585,5
2Ágazati célfeladatok
1Gépjármű-korszerűsítési program 50,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások 50,0
3Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
2Felhalmozási költségvetés 3 000,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 000,0
4Közrendvédelmi bírság
1Működési költségvetés 120,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0
7Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 300,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0
8Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása 25,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0
9Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány támogatása 25,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0
29Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 12 506,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12 506,7
30Országos Baleset-megelőzési Bizottság
1Működési költségvetés 490,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások 490,0
2Felhalmozási költségvetés 60,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0
31Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0
52Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 390,0
20Nemzeti Sporthivatal
1Nemzeti Sporthivatal igazgatása792,9
1Működési költségvetés57,2
1Személyi juttatások450,8
2Munkaadókat terhelő járulékok140,1
3Dologi kiadások230,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások29,0
2Testnevelési és Sportmúzeum53,7
1Működési költségvetés3,0
1Személyi juttatások22,4
2Munkaadókat terhelő járulékok7,6
3Dologi kiadások19,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások7,0
3Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet475,6
1Működési költségvetés5,0
1Személyi juttatások328,5
2Munkaadókat terhelő járulékok111,1
3Dologi kiadások41,0
4Nemzeti Sportközpontok2 421,5
1Működési költségvetés2 100,0
1Személyi juttatások1 252,8
2Munkaadókat terhelő járulékok395,8
3Dologi kiadások2 772,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások100,0
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Sporttevékenység támogatása
1Utánpótlás-nevelési feladatok1 728,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások250,0
2Munkaadókat terhelő járulékok80,0
3Dologi kiadások1 074,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások284,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások40,0
2Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása295,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások295,0
3Szabadidősport támogatása738,0
1Működési költségvetés25,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások763,0
4Versenysport támogatása1 488,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 488,0
5Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok242,5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások75,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások147,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások20,0
6Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése1 621,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások957,0
3Dologi kiadások3,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások661,0
8Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása2 893,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 893,0
9Nemzeti Sporttanács támogatása12,0
1Működési költségvetés
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások247,0
2Munkaadókat terhelő járulékok76,1
3Dologi kiadások66,9
54Energia-racionalizálás
3Kölcsönök100,0100,0
63Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása25,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,0
65IDEA program támogatása50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
67Schengen Alap2 228,6
1Működési költségvetés852,3
3Dologi kiadások1 080,9
2Felhalmozási költségvetés7 670,3
1Intézményi beruházási kiadások9 670,3
74Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek738,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások738,1
80Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége450,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások450,0
82A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása12,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,0
84Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése480,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások480,6
85Közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénnyel összefüggő felkészítési, továbbképzési többletfeladatok finanszírozása260,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások110,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0
88Élhetőbb Faluért Program20,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1,8
2Munkaadókat terhelő járulékok4,1
3Dologi kiadások11,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,3
3Társadalmi önszerveződések támogatása
2Rendészeti sportszervezetek támogatása63,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások63,2
3Szakszervezetek támogatása25,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,0
5Szabadságharcosokért Közalapítvány184,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások184,0
6Társadalmi szervezetek és segítők támogatása64,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások64,0
7Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása15,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,0
9Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht.328,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások328,0
10Biztonságos Magyarországért Közalapítvány300,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0
11Országos Polgárőr Szövetség160,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások160,0
12Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület30,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
13A Sorstársak Egyesületének támogatása a lakásmaffia áldozatainak segítésére20,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
14Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása16,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16,0
11PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
212003. évi PHARE nemzeti program715,4
1Működési költségvetés84,0
3Dologi kiadások126,6
2Felhalmozási költségvetés560,2
1Intézményi beruházási kiadások1 233,0
222002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése573,9
1Működési költségvetés232,1
3Dologi kiadások452,1
2Felhalmozási költségvetés378,7
1Intézményi beruházási kiadások732,6
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Menekültek integrációjának elősegítése85,9
1Működési költségvetés152,7
3Dologi kiadások238,6
2Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban135,8
1Működési költségvetés119,0
3Dologi kiadások185,1
2Felhalmozási költségvetés104,5
1Intézményi beruházási kiadások174,2
3Küzdelem a szervezett bűnözés ellen480,7
1Működési költségvetés172,0
3Dologi kiadások320,0
2Felhalmozási költségvetés483,6
1Intézményi beruházási kiadások816,3
14Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása1 000,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 000,0
17”Segítsünk az árvízkárosultakon!"
1Működési költségvetés2,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
27Fejezeti tartalék260,0260,0
XI. fejezet összesen:330 192,548 052,4282 140,1
1Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása4 970,7
1Működési költségvetés278,0
1Személyi juttatások3 483,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 058,2
3Dologi kiadások692,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,0
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda975,9
1Működési költségvetés290,0
1Személyi juttatások906,8
2Munkaadókat terhelő járulékok317,1
3Dologi kiadások42,0
2Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények8 369,2
1Működési költségvetés11 000,0
1Személyi juttatások8 333,6
2Munkaadókat terhelő járulékok2 727,8
3Dologi kiadások7 694,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások565,0
3Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények4 796,8
1Működési költségvetés4 253,0
1Személyi juttatások4 770,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 355,1
3Dologi kiadások2 764,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások120,0
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények3 951,3
1Működési költségvetés100,0
1Személyi juttatások1 949,4
2Munkaadókat terhelő járulékok623,4
3Dologi kiadások1 478,5
5Erdészeti szakigazgatási intézmények2 482,8
1Működési költségvetés380,0
1Személyi juttatások1 829,0
2Munkaadókat terhelő járulékok571,6
3Dologi kiadások462,2
7Nemzeti Földalapkezelő Szervezet6 036,9
1Működési költségvetés2 000,0
1Személyi juttatások914,2
2Munkaadókat terhelő járulékok292,5
3Dologi kiadások1 160,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5 345,0
2Felhalmozási költségvetés800,0
1Intézményi beruházási kiadások1 110,0
3Kölcsönök15,0
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet9 054,0
1Működési költségvetés10 684,0
1Személyi juttatások10 956,6
2Munkaadókat terhelő járulékok3 626,0
3Dologi kiadások5 150,4
3Kölcsönök5,0
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei1 865,6
1Működési költségvetés4 799,9
1Személyi juttatások2 664,6
2Munkaadókat terhelő járulékok921,3
3Dologi kiadások2 768,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások311,6
5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal11 250,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 593,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 492,5
3Dologi kiadások2 084,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 500,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások580,2
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei5 628,5
1Működési költségvetés1 623,0
1Személyi juttatások3 741,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 268,4
3Dologi kiadások2 173,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai18,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások49,0
7Közművelődési intézmények599,0
1Működési költségvetés90,0
1Személyi juttatások361,3
2Munkaadókat terhelő járulékok121,8
3Dologi kiadások205,9
2Felhalmozási költségvetés20,0
1Intézményi beruházási kiadások20,0
8Agrárkutató intézetek3 225,4
1Működési költségvetés2 223,0
1Személyi juttatások2 912,9
2Munkaadókat terhelő járulékok986,1
3Dologi kiadások1 549,4
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
13Intézmények központi beruházásai202,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás202,0
2Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása1 050,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások310,0
2Munkaadókat terhelő járulékok90,0
3Dologi kiadások100,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások550,0
5Nemzeti kataszteri program feltételrendszere440,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások440,3
8Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása650,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások650,0
9Vízügyi feladatok támogatása200,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások200,0
10Parlagfix elleni védekezés támogatása
1Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása500,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0
2A ”Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása584,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások584,2
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei1 200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 200,0
15Központosított bevételekből fmanszúnzott intézményi feladatok3 080,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 330,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 750,0
17Igyál tejet program1 900,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 900,0
19Állati hulladék megsemmisítése1 500,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 500,0
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa150,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0
3PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
1HUO201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása63,0
1Működési költségvetés73,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások136,0
2HUO201-02 EU BSE ellenőrző rendszer35,6
1Működési költségvetés172,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások207,6
4HUO201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése22,6
2Felhalmozási költségvetés51,0
1Intézményi beruházási kiadások73,6
5HUO201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer91,2
2Felhalmozási költségvetés71,5
1Intézményi beruházási kiadások162,7
19Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HUO3/004-347-01-01)147,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások147,1
20Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HUO3/004-347-01-02)153,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások153,7
21Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések401,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások401,0
26Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése HUO3/AG/05-TL17,6
1Működési költségvetés38,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,8
28PHARE céltartalék120,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése159,1
2Felhalmozási költségvetés254,5
1Intézményi beruházási kiadások413,6
2Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése40,8
2Felhalmozási költségvetés61,6
1Intézményi beruházási kiadások102,4
3Az új Focus" szabályozás bevezetése
”Forest
92,7
1Működési költségvetés56,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,6
2Felhalmozási költségvetés117,1
1Intézményi beruházási kiadások190,2
4Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok
6Méhészeti Nemzeti Program477,4
1Működési költségvetés477,4
5Eevéb működési célú támogatások. kiadások954,8
5Nemzeti támogatások
1Központosított bevételből működő támogatások
1Erdészeti feladatok4 750,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 750,0
2Tennőföldvédelem támogatása1 200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások650,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások550,0
7Állattenyésztési feladatok1 150,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 150,0
8Halgazdálkodás támogatása280,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások280,0
9Vadgazdálkodás támogatása730,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások730,0
10Nemzeti Lovas Program50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
2Költségvetésből működő támogatások
1Fejlesztési típusú támogatások18 851,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18 851,1
2Folyó kiadások és jövedelem-támogatások107 582,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások107 582,2
4Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás4 015,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 015,0
5Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása550,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások550,0
6Állatkártalanítás1 100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 100,0
7Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások1 950,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 950,7
11Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
1Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések8 745,6
1Működési költségvetés31 484,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39 355,2
2Felhalmozási költségvetés3 498,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 372,8
2Nemzeti Vidékfejlesztési Terv céltartalék364,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások364,4
12SAPARD támogatásból megvalósuló programok
1SAPARD intézkedések5 000,0
2Felhalmozási költségvetés15 000,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20 000,0
3SAPARD céltartalék200,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások200,0
13EU tagságból eredő feladatok2 013,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 028,0
2Munkaadókat terhelő járulékok329,0
3Dologi kiadások656,1
14Fejezeti tartalék300,0300,0
1-10. cím összesen:325 212,889 895,6235 317,2
12Központosított bevételek
1Erdészeti bevételek
1Erdőfenntartási járulék3 950,0
2Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság300,0
2Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
1Földvédelmi járulék4 100,0
2Földvédelmi és talajvédelmi bírság20,0
3Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek
1Tenyésztési hozzájárulás1 190,0
2Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek10,0
4Halgazdálkodási bevételek
1Állami halász- és horgászjegyek díja280,0
2Halászatfejlesztési hozzájárulás20,0
3Halvédelmi bírság20,0
5Vadgazdálkodási bevételek
1Állami vadászjegyek díja500,0
2Hatósági eljárási díj, trófea bírálat50,0
3Vadvédelmi hozzájárulás250,0
4Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás25,0
5Vadvédelmi bírság25,0
XIl. fejezet összesen:325 212,8100 635,6235 317,2
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása8 278,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 305,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 639,0
3Dologi kiadások791,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások275,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások267,4
2HM hivatalai4 478,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 407,9
2Munkaadókat terhelő járulékok667,1
3Dologi kiadások1 267,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások135,5
3HM háttérintézményei43 810,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 327,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 597,8
3Dologi kiadások32 383,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások642,2
2Felújítás2 436,1
3Kölcsönök365,1
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei103 611,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások25 158,0
2Munkaadókat terhelő járulékok7 455,5
3Dologi kiadások51 283,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások171,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások14 610,2
2Felújítás4 932,3
3Kölcsönök1,0
2Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai39 870,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások27 488,8
2Munkaadókat terhelő járulékok8 420,2
3Dologi kiadások3 774,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások182,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,4
3Kölcsönök3,5
3Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai32 023,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20 251,9
2Munkaadókat terhelő járulékok6 314,3
3Dologi kiadások5 324,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások128,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,1
3Kölcsönök2,1
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Katonai Felderítő Hivatal8 362,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 682,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 393,2
3Dologi kiadások2 251,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások18,5
3Kölcsönök0,4
2Katonai Biztonsági Hivatal2 453,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 672,3
2Munkaadókat terhelő járulékok505,7
3Dologi kiadások227,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások40,9
4Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem6 611,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 806,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 115,6
3Dologi kiadások1 282,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások390,5
3Kölcsönök0,2
5Katonai Ügyészségek1 041,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások756,0
2Munkaadókat terhelő járulékok234,7
3Dologi kiadások47,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,2
3Kölcsönök0,2
6MH Egészségügyi intézetek6 051,1
1Működési költségvetés5 245,0
1Személyi juttatások6 109,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 939,3
3Dologi kiadások3 209,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások38,6
7Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal244,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások136,2
2Munkaadókat terhelő járulékok42,6
3Dologi kiadások52,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások12,8
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Magyar Honvédség Központi Honvédkórház100,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás100,0
5Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok1 206,0
2Felhalmozási költségvetés
5Lakástámogatás1 000,0
6Lakásépítés206,0
6Katonai védelmi beruházások2 158,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás2 158,0
2Ágazati célelőirányzatok
3Társadalmi szervek támogatása75,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,2
5Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása3 407,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 407,0
24Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez1 718,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 718,6
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához3 048,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 048,3
26Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez19,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,6
32Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz
1Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz14 119,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14 119,6
35Egyéb uniós befizetések150,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,3
36MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása31,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások31,0
"XI. fejezet összesen:288 116,6 5 245,0282 871,6
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása3 457,6
1Működési költségvetés1 857,6
1Személyi juttatások2 050,5
2Munkaadókat terhelő járulékok643,2
3Dologi kiadások2 242,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások315,5
2Felújítás23,1
2IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala4 672,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 686,0
2Munkaadókat terhelő járulékok866,8
3Dologi kiadások577,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások530,3
3Szakértői Intézetek1 750,1
1Működési költségvetés84,5
1Személyi juttatások1 187,7
2Munkaadókat terhelő járulékok380,7
3Dologi kiadások246,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások20,0
4IM Büntetés-végrehajtás35 164,2
1Működési költségvetés2 415,9
1Személyi juttatások19 434,9
2Munkaadókat terhelő járulékok5 956,6
3Dologi kiadások8 924,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 010,0
2Felhalmozási költségvetés100,0
1Intézményi beruházási kiadások930,6
2Felújítás357,7
5Lakástámogatás40,0
3Kölcsönök108,085,0
5Központi Kárrendezési Iroda1 271,6
1Működési költségvetés16,2
1Személyi juttatások639,8
2Munkaadókat terhelő járulékok209,1
3Dologi kiadások418,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások20,0
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
4Büntetés-végrehajtás beruházásai342,2
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás342,2
2Ágazati célfeladatok
1A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása332,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások332,6
2Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény kodifkációja35,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,1
3Dologi kiadások25,9
3A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás97,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások97,5
5Peren kívüli jogi szolgáltatások115,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások115,0
6Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások270,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások38,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,0
3Dologi kiadások50,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások170,0
7A Sors-Társak Közhasznú Egyesület Támogatása30,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
3Alapítványok támogatása
1Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány12,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,0
5PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatásból megvalósuló programok
1Börtönkörülmények javítása
2Felhalmozási költségvetés319,0
1Intézményi beruházási kiadások319,0
2Kapacitás növelés a püspökszilágyi hulladéktárolóban (632.04.03)16,0
2Felhalmozási költségvetés63,7
1Intézményi beruházási kiadások79,7
3Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék
élettartam kezelési programokhoz HU-9916 PR/TS/06
1Működési költségvetés40,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,8
4A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági
hatóságoknak HU-9916 Hu/RA/03
1Működési költségvetés72,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások72,3
5Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében HU-2002/000-632.04.01
1Működési költségvetés241,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások241,8
6Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre HU-2002/000-632.04.02
1Működési költségvetés101,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások101,8
7Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére 2002/000-632.04.04
2Felhalmozási költségvetés61,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások61,1
7Országos Atomeneregia Hivatal327,2
1Működési költségvetés1 424,9
1Személyi juttatások603,9
2Munkaadókat terhelő járulékok186,9
3Dologi kiadások881,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások80,0
1-7. cím összesen:54 778,56 884,647 893,9
8Alapok támogatása
1Központi Nukleáris Pénzügyi Alap5 790,0
XIV. fejezet összesen:60 568,56 884,647 893,9
1Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1Gazdasági és Közlekedési Minisztérium5 435,8
1Működési költségvetés821,3
1Személyi juttatások3379,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1062,5
3Dologi kiadások1626,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások42,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások79,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások67,0
3Kölcsönök20,020,0
2GKM Gazdasági igazgatóság1 518,3
1Működési költségvetés550,0
1Személyi juttatások366,1
2Munkaadókat terhelő járulékok119,6
3Dologi kiadások1163,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
2Felhalmozási költségvetés4,4
1Intézményi beruházási kiadások354,6
2Felújítás67,6
2Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ37,5
1Működési költségvetés19,6
1Személyi juttatások26,7
2Munkaadókat terhelő járulékok8,2
3Dologi kiadások16,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,0
3Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal858,4
1Működési költségvetés42,1
1Személyi juttatások518,0
2Munkaadókat terhelő járulékok160,6
3Dologi kiadások119,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások102,0
4Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
1Működési költségvetés1993,8
1Személyi juttatások738,9
2Munkaadókat terhelő járulékok233,0
3Dologi kiadások940,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,7
2Felhalmozási költségvetés1,0
1Intézményi beruházási kiadások60,0
2Felújítás15,0
5Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium69,9
1Működési költségvetés50,2
1Személyi juttatások64,5
2Munkaadókat terhelő járulékok21,3
3Dologi kiadások34,3
6Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipart Múzeum92,4
1Működési költségvetés4,8
1Személyi juttatások33,5
2Munkaadókat terhelő járulékok11,4
3Dologi kiadások21,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30,5
8Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés579,0
1Személyi juttatások64,0
2Munkaadókat terhelő járulékok21,1
3Dologi kiadások475,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások11,5
2Felújítás2,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,5
3Kölcsönök3,81,0
9Magyar Geológiai Szolgálat1 165,3
1Működési költségvetés1 135,9
1Személyi juttatások1 057,1
2Munkaadókat terhelő járulékok334,3
3Dologi kiadások842,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások43,8
2Felújítás16,3
3Kölcsönök2,62,6
10Magyar Bányászati Hivatal634,0
1Működési költségvetés23,1
1Személyi juttatások479,1
2Munkaadókat terhelő járulékok149,3
3Dologi kiadások13,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások4,4
2Felújítás3,1
3Kölcsönök1,51,5
11Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés1 671,3
1Személyi juttatások578,6
2Munkaadókat terhelő járulékok171,0
3Dologi kiadások818,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés1,0
1Intézményi beruházási kiadások100,1
2Felújítás2,0
3Kölcsönök2,41,1
12Magyar Szabadalmi Hivatal
1Működési költségvetés3 590,0
1Személyi juttatások1 403,4
2Munkaadókat terhelő járulékok425,0
3Dologi kiadások1 403,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások222,0
2Felújítás30,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,0
3Kölcsönök5,0
13Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés2 618,5
1Személyi juttatások1 098,8
2Munkaadókat terhelő járulékok364,5
3Dologi kiadások973,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások109,1
2Felújítás64,0
15Közlekedési Felügyeletek
1Működési költségvetés24 624,1
1Személyi juttatások9 472,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2 940,6
3Dologi kiadások6 514,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 736,6
2Felhalmozási költségvetés38,2
1Intézményi beruházási kiadások1 692,1
2Felújítás218,1
3Kölcsönök101,013,0
16Közlekedési Múzeum330,8
1Működési költségvetés22,4
1Személyi juttatások240,3
2Munkaadókat terhelő járulékok85,9
3Dologi kiadások25,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,4
17Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1Működési költségvetés1 750,4
1Személyi juttatások645,3
2Munkaadókat terhelő járulékok227,6
3Dologi kiadások761,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások80,0
2Felújítás10,0
3Kölcsönök25,0
18Polgári Légiközlekedési Hatóság204,6
1Működési költségvetés331,4
1Személyi juttatások358,9
2Munkaadókat terhelő járulékok108,6
3Dologi kiadások65,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,6
2Felhalmozási költségvetés14,0
1Intézményi beruházási kiadások14,0
2Felújítás1,0
19MÁV Közegészségügyi Intézet57,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások41,5
2Munkaadókat terhelő járulékok13,3
3Dologi kiadások3,0
20MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés9 029,4
1Személyi juttatások4 277,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 474,8
3Dologi kiadások3 152,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások89,5
2Felújítás34,0
21HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
1Működési költségvetés16 296,4
1Személyi juttatások5 938,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 864,8
3Dologi kiadások5 770,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások280,2
2Felhalmozási költségvetés5,0
1Intézményi beruházási kiadások2 347,4
2Felújítás53,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,0
3Kölcsönök42,0 10,6
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1A magyarországi uránércbánya bezárása1 200,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás1 200,0
2Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai100,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás100,0
4Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
1Kikötőfejlesztés762,2
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás762,2
6GySEV pályaberuházás600,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás600,0
7Vasút-egészségügyi fejlesztések60,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás60,0
2Ágazati célelőirányzatok
2Energiafelhasználási hatékonyság javítása524,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások444,1
3Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
4Magyar találmányok külföldi bejelentése80,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások8,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások72,0
5Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése100,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,0
9A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai
1Működési költségvetés700,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások700,0
20Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás610,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások610,9
43Vállalkozói vagyon kezelése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés0,1
45Belvízi hajózási alapprogram1,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,0
3Vállalkozási célelőirányzatok
1Beruházás-ösztönzési célelőirányzat9 500,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások650,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8 700,0
3Kis- és középvállalkozói célelőirányzat3 567,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások500,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 067,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 000,0
4Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése célelőirányzat15 000,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15 000,0
5Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása100,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,0
5Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
1Útfenntartás és fejlesztés79 625,7
1Működési költségvetés700,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33 350,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások46 975,7
6Energiagazdálkodási célelőirányzat
1Energiagazdálkodás45 000,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások45 000,0
11ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás3 888,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 888,0
14Társadalmi szervezetek címzett támogatása
5Magyar Szabványügyi Testület támogatása100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
6Közlekedéstudományi Intézet támogatása50,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
30Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1M5-ös rendelkezésre állási díj22 299,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások22 299,8
2Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz300,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0
3Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez400,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400,0
4MÁV Rt. tőkeszerkezete törvényi előírásnak történő megfeleltetése10 000,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10 000,0
5GySEV Rt. tőkeemelése300,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300,0
6Kombinált fuvarozás500,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0
7Schengen Alap52,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások52,5
2Felhalmozási költségvetés197,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások197,4
10CONNECT (MTS e-közlekedés)12,5
1Működési költségvetés192,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások205,2
11TEN-T pályázatok550,0
1Működési költségvetés366,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások916,4
12EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
13Autóbusszal végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítás veszteség-kiegyenlítése100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
14POLÉBISZ támogatása21,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,0
15BKSz ütemezett létrehozásának előkészítése480,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások480,0
16Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
18Egészségügyi Fejlesztési Programiroda működtetése40,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,0
19Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nemzetközi nonproliferációs szervezetnél tagdíj20,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
20Magyar Geológiai Szolgálat egykori bányaművekkel veszélyeztetett területek felmérése és nyilvántartása30,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
21Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium felújítás5,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
22Múzeumok támogatása70,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
23Magyar Bányászati Hivatal Bányafelügyeleti szakigazgatás és felügyeleti feladatok100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
25Technológiai kutatási feladatok18,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18,0
26Nemzetközi tagdíjak130,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások130,0
27EU tagsággal kapcsolatos feladatok50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
28Légiforgalmi irányítás és rendszereinek ellenőrzése, felügyelete50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
33Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok50,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50,0
34NATO tagságból adódó ágazati feladatok40,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,0
3Dologi kiadások34,0
35Kegyeleti Alap létrehozása100,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,0
31PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Hajózási információs Rendszer megvalósítása50,8
1Működési költségvetés25,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,4
2Felhalmozási költségvetés76,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások127,2
2Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére101,8
1Működési költségvetés63,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások63,6
2Felhalmozási költségvetés152,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások254,5
35Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása20,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások19,0
36Közhasznú szervezetek támogatása
1Energia Központ Kht. közhasznú feladatai90,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások90,0
3Ipari Hulladékhasznosító Kht. támogatása20,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
4Design Terminál Kht. támogatása10,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
37Autópálya részvénytársaságok támogatása
1Nemzeti Autópálya Rt. támogatása2 000,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 950,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
38Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
1Gyorsforgalmi úthálózat program44 052,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások44 052,0
9M 44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése Szarvas-Tiszakürt szakaszon400,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások400,0
40Fejezeti tartalék200,0200,0
47Kötött segélyhitelezés650,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások39,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások611,0
1- 25. cím összesen:322 628,967 741,8254 887,1
26Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatások
1Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási köszolgáltatásaihoz52 970,0
2Bányabezárás1 400,0
28Központosított bevételek
1Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése900,0
2Gépjárműadó és túlsúlydíj800,0
3Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése45 000,0
X[! fejezet összesen:376 998,9114 441,8254 887,1
1Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása7 180,2
1Működési költségvetés19,9
1Személyi juttatások2399,2
2Munkaadókat terhelő járulékok791,5
3Dologi kiadások3235,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások674,5
2Felhalmozási költségvetés6,0
1Intézményi beruházási kiadások85,5
2Felújítás20,0
3Kölcsönök5,05,0
2Igazgatási és háttérintézmények2 460,0
1Működési költségvetés71,2
1Személyi juttatások1075,1
2Munkaadókat terhelő járulékok354,5
3Dologi kiadások1055,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások35,5
2Felújítás10,5
3Kölcsönök4,54,5
3Országos Meteorológiai Szolgálat1 243,3
1Működési költségvetés977,3
1Személyi juttatások820,8
2Munkaadókat terhelő járulékok270,8
3Dologi kiadások868,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés15,0
1Intézményi beruházási kiadások190,0
2Felújítás85,0
3Kölcsönök3,03,0
9Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek24 083,0
1Működési költségvetés3576,7
1Személyi juttatások15435,5
2Munkaadókat terhelő járulékok4963,2
3Dologi kiadások6949,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,3
2Felhalmozási költségvetés27,0
1Intézményi beruházási kiadások257,8
2Felújítás77,9
3Kölcsönök5,55,5
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai405,8
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás405,8
7Vízkárelhárítás
5Vásárhelyi terv továbbfejlesztése8 000,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás8 000,0
7Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai2 047,5
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás2 047,5
19EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai523,9
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás523,9
20Ivóvíz-minőség javító program531,4
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás531,4
21Szennyvízelvezetési és tisztítási program1 500,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás1 500,0
2Ágazati célelőirányzatok
3Vízkárelhárítási művek fenntartása950,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások302,0
2Munkaadókat terhelő járulékok96,6
3Dologi kiadások551,4
4Távlati ivóvízbázisok fenntartása50,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50,0
34Víz- és környezeti kárelhárítás1 500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások600,0
2Munkaadókat terhelő járulékok192,0
3Dologi kiadások708,0
35Természetvédelmi kártalanítás150,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0
36Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtása811,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások160,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások651,1
37Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok3 374,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok16,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások173,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 135,0
38Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése3 000,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 000,0
39Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása4 500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok32,0
3Dologi kiadások368,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 000,0
40Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása419,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások61,2
2Munkaadókat terhelő járulékok19,6
3Dologi kiadások66,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások181,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások90,6
41Állami feladatok költséghatékonyátvállalása az NKP megvalósításában200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0
3Társadalmi szervezetek támogatása200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0
7PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatásból megvalósuló programok
8Környezetvédelmi PHARE program (HU-0204)281,4
1Működési költségvetés426,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások536,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások171,3
9Környezetvédelmi PHARE program (HU-0304)35,0
1Működési költségvetés159,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások194,3
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01)137,4
1Működési költségvetés206,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások286,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások57,3
2Vízkeret irányelv végrehajtása H. fázis (2004/016-689.02.03)6,3
1Működési költségvetés18,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások24,3
10Fejezeti tartalék175,1175,1
1-10. cím összesen:69 285,75 520,863 764,9
11Központosított bevételek
1Környezetvédelmi támogatások visszatérülése1 350,0
2Bírságok
1Légszennyezési bírság500,0
3Szennyvíz bírságok410,0
4Veszélyes hulladék bírság60,0
5Zaj- és rezgésvédelmi bírság15,0
6Természetvédelmi bírság15,0
3Termékdíjak
1Gumiabroncs termékdíjak2 000,0
2Csomagolóeszközök termékdíja5 500,0
3Hűtőberendezések termékdíja3 500,0
4Akkumulátorok termékdíja500,0
5Kenőolajok termékdíja7 500,0
7Reklámhordozó papírok termékdíja800,0
9Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja6 000,0
4Vízügyi támogatások visszatérülése100,0
5Vízkészletjárulék11 100,0
XVI. fejezet összesen:69 285,744 870,863 764,9
[164]
1A területfejlesztésért és területrendezésért felelős országos hatáskörű hivatal
1Központi igazgatás2 153,5
1Működési költségvetés0,5
1Személyi juttatások1 017,9
2Munkaadókat terhelő járulékok323,8
3Dologi kiadások566,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások240,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,5
3Kölcsönök1,0
2Kistérségi megbízottak799,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások525,0
2Munkaadókat terhelő járulékok157,5
3Dologi kiadások117,3
2Turisztikai Hivatal359,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások170,7
2Munkaadókat terhelő járulékok55,4
3Dologi kiadások133,7
3Területi Főépítészi Irodák338,1
1Működési költségvetés3,0
1Személyi juttatások188,7
2Munkaadókat terhelő járulékok65,0
3Dologi kiadások83,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások4,0
4Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal483,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások272,9
2Munkaadókat terhelő járulékok88,3
3Dologi kiadások60,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások3,5
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Területrendezés107,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,0
3Dologi kiadások2,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások92,9
22007-2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai116,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások87,9
2Munkaadókat terhelő járulékok27,3
3Dologi kiadások0,9
3ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása400,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások128,0
2Munkaadókat terhelő járulékok44,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások228,0
4Lakás- és építésügy
2Építésügyi célelőirányzatok
1Működési költségvetés220,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások220,0
3Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása1 900,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 900,0
4Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra7 000,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7 000,0
5Lakbértámogatás3 400,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 400,0
6Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata19,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,6
5Turisztikai célelőirányzat9 657,2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások348,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6 209,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 100,0
2Országos jelentőségű területfejlesztési programok
1Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása1 000,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok20,0
3Dologi kiadások170,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások140,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások570,0
2Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex területfejlesztése230,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok7,0
3Dologi kiadások53,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások150,0
3Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja640,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,0
3Dologi kiadások18,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások430,0
4Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése600,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,0
3Dologi kiadások58,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások450,0
5Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok)275,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások27,5
2Munkaadókat terhelő járulékok5,5
3Dologi kiadások46,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások38,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások156,8
6Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi
vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés)438,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,8
2Munkaadókat terhelő járulékok0,5
3Dologi kiadások74,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások87,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások266,8
7Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program228,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok7,0
3Dologi kiadások73,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások128,5
3Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1Központi fejlesztési feladatok3 950,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások366,0
2Munkaadókat terhelő járulékok122,0
3Dologi kiadások434,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 078,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 326,0
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások624,0
2Decentralizált területfejlesztési programok18 000,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 800,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8 676,0
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások7 524,0
3Decentralizált szakmai fejlesztési programok
1Idegenforgalmi fejlesztések2 000,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások964,0
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások836,0
2Autópályaépítést segítő közmunkaprogram600,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások600,0
3Nemzeti parkok közmunkaprogram350,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások350,0
4Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása580,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások580,0
5Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével120,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0
6Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése300,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300,0
7Kerékpárutak fejlesztése300,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300,0
4Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik nemzetgazdasági tervezéssel és programozással
kapcsolatos (2007-2013) működési kiadásai350,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások350,0
2Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai261,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások261,7
3Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása (a 2007-2013 időszak fejlesztési programjai,
kistérségi koncepció elkészítése)1 234,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 234,0
4Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai70,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások70,0
5Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1Regionális Támogatás-közvetítő Kht. működésének támogatása64,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások64,5
2PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása656,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások273,6
2Munkaadókat terhelő járulékok84,8
3Dologi kiadások130,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások160,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,5
3Információs szolgáltatások működtetése277,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások49,2
2Munkaadókat terhelő járulékok13,1
3Dologi kiadások75,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások113,2
7INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
1INTERREG ITTA HU-SK-UA131,3
1Működési költségvetés265,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások354,0
2Felhalmozási költségvetés128,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások171,0
2INTERREG ITTA HU-RO-SER221,3
1Működési költségvetés252,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások337,5
2Felhalmozási költségvetés411,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások547,5
3INTERREG IHA SL-HU-CR96,0
1Működési költségvetés60,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások79,5
2Felhalmozási költségvetés228,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások304,5
4INTERREG IHA AU-HU77,3
1Működési költségvetés121,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások162,0
2Felhalmozási költségvetés110,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások147,0
5INTERREG I]IB78,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások78,8
6INTERREG IHC75,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,8
7INTERACT2,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,3
8INTERREG céltartalék27,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások27,8
9INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése320,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások320,0
10PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
1Határon átnyúló CBC program (HU O1XX)35,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások30,0
2Felhalmozási költségvetés81,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások86,2
2Határon átnyúló CBC (HU 02XX)1 401,0
1Működési költségvetés1 331,7
3Dologi kiadások633,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 495,9
2Felhalmozási költségvetés2 199,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 802,2
3Határon átnyúló CBC (HU 03XX)
1Működési költségvetés20,0
3Dologi kiadások20,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások180,0
2Felhalmozási költségvetés180,0
6Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)1 840,9
1Működési költségvetés91,5
3Dologi kiadások357,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások142,1
2Felhalmozási költségvetés1 265,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 697,7
7Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)2 266,0
1Működési költségvetés99,4
3Dologi kiadások96,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások433,6
2Felhalmozási költségvetés1 888,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 724,2
8INTERREG M. HU 02XX
1Működési költségvetés582,2
3Dologi kiadások170,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások411,4
2Felhalmozási költségvetés16,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,9
9INTERREG M. HU 03XX
1Működési költségvetés742,2
3Dologi kiadások235,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások489,0
2Felhalmozási költségvetés155,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások173,8
10Külső határok támogatása371,1
1Működési költségvetés52,5
3Dologi kiadások242,5
2Felhalmozási költségvetés714,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások895,1
1-5. cím összesen:77425,911 221,366204,6
6Lakástámogatások
1Egyéb lakástámogatások215 067,9
7Központosított bevételek
1Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése300,0
XVII.. fejezet összesen:292 493,811 521,366204,6
[165]
1Külügyminisztérium
1Külügyminisztérium központi igazgatása7 578,0
1Működési költségvetés145,5
1Személyi juttatások4 191,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 381,1
3Dologi kiadások1 846,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,0
2Felhalmozási költségvetés15,0
1Intézményi beruházási kiadások294,0
3Kölcsönök25,012,0
2Külképviseletekigazgatása26 344,7
1Működési költségvetés7 707,9
1Személyi juttatások16 186,9
2Munkaadókat terhelő járulékok3 313,4
3Dologi kiadások12 207,0
2Felhalmozási költségvetés677,3
1Intézményi beruházási kiadások1 849,6
2Felújítás1 000,0
3Kölcsönök173,0
2Határon Túli Magyarok Hivatala647,2
1Működési költségvetés0,5
1Személyi juttatások404,8
2Munkaadókat terhelő járulékok134,5
3Dologi kiadások92,9
2Felhalmozási költségvetés3,0
1Intézményi beruházási kiadások18,5
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja
2EU integrációs képzés20,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások20,0
3NATO Békepartnerség37,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,5
2Munkaadókat terhelő járulékok2,1
3Dologi kiadások27,4
5Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás30,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24,8
2Munkaadókat terhelő járulékok2,3
3Dologi kiadások2,9
6Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak2 440,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2 440,0
2Európai uniós befizetések460,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások460,0
7Külügyi segélyezés50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
8Turistakölcsönök2,0
1Működési költségvetés8,0
3Dologi kiadások10,0
9Állami Protokoll kiadásai
2Kormányfői Protokoll kiadásai500,0
1Működési költségvetés10,0
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8,6
3Dologi kiadások461,4
12Alapítványoktámogatása
3Teleki László Alapítvány támogatása139,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások139,7
4Magyar-román Gozsdu Közalapítvány47,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,0
5Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi folyamat)115,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások115,0
6EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat)115,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások115,0
7EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány támogatása46,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások46,0
8Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány60,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások60,0
14Civil szervezetek támogatása
1Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek45,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások45,0
15Külügyi kommunikáció300,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások110,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások190,0
22Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés975,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások83,6
2Munkaadókat terhelő járulékok25,1
3Dologi kiadások134,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások732,3
23Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás720,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások720,0
24Társadalmi kapcsolatok20,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,0
30Schengeni követelmények
1Schengen Alap93,0
2Felhalmozási költségvetés372,1
1Intézményi beruházási kiadások465,1
2Schengeni követelményeknek való megfelelés1 000,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 000,0
31Eurorégiók támogatása55,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,0
33EU utazási költségtérítések
1Működési költségvetés301,4
3Dologi kiadások301,4
34Határon túli magyarok programjainak támogatása
1Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása7 248,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások55,7
2Munkaadókat terhelő járulékok16,7
3Dologi kiadások151,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6 424,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások600,0
2Határon túli magyarok szülőföld programjai1 390,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,7
2Munkaadókat terhelő járulékok3,2
3Dologi kiadások125,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 251,1
3Csángó magyarok támogatása100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
4Szülőföld Alap1 000,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0
50Fejezeti tartalék500,0
2Felhalmozási költségvetés500,0
XVIII. fejezet összesen:60 330,59 752,750 577,8
6Alapok támogatása
Szülőföld Alap1 000,0
1Nemzeti Fejlesztési Hivatal1 960,3
1Működési költségvetés0,2
1Személyi juttatások974,0
2Munkaadókat terhelő járulékok301,7
3Dologi kiadások619,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások62,3
3Kölcsönök2,8
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Regionális Operatív Program (ROP)
2Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése1 562,7
1Működési költségvetés656,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások875,1
2Felhalmozási költségvetés4 031,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 375,7
5A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése1 534,8
1Működési költségvetés758,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 372,3
2Felhalmozási költségvetés1 137,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 058,4
8A turisztikai potenciál erősítése a régiókban839,4
2Felhalmozási költségvetés2 518,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 357,6
11ROP Technikai segítségnyújtás189,9
1Működési költségvetés478,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások637,9
2Felhalmozási költségvetés91,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások121,5
2Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban2 716,6
2Felhalmozási költségvetés6 338,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9 055,3
2Élelmiszergazdaság modernizálása397,9
2Felhalmozási költségvetés928,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 326,3
3Vidéki térségek fejlesztése593,5
2Felhalmozási költségvetés1 780,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 373,9
4AVOP Technikai segítségnyújtás121,5
1Működési költségvetés109,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások145,8
2Felhalmozási költségvetés255,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások340,1
3Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1Beruházás-ösztönzés938,4
1Működési költségvetés131,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások187,7
2Felhalmozási költségvetés2 058,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 940,3
2Kis- és középvállalkozások fejlesztése2 524,3
1Működési költségvetés2 356,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 365,8
2Felhalmozási költségvetés3 534,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 048,6
3Kutatás-fejlesztés, innováció3 168,8
1Működési költségvetés2 058,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 864,6
2Felhalmozási költségvetés1 552,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 915,4
4Információs társadalom és gazdaságfejlesztés983,4
1Működési költségvetés558,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások764,8
2Felhalmozási költségvetés2 100,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 877,5
5GVOP Technikai segítségnyújtás188,9
1Működési költségvetés509,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások679,9
2Felhalmozási költségvetés56,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások75,6
4Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
2Közlekedési infrastruktúra fejlesztése2 053,4
1Működési költségvetés1 232,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 642,7
2Felhalmozási költségvetés4 928,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6 570,9
3Környezetvédelem1 361,5
1Működési költségvetés81,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások108,9
2Felhalmozási költségvetés4 002,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 337,1
4KIOP Technikai segítségnyújtás143,8
1Működési költségvetés431,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások575,1
5Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
3Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása - EU forrásrész
1Működési költségvetés4 969,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 969,1
2Felhalmozási költségvetés261,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások261,5
4Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása - Hazai társfinanszírozás4 491,1
1Működési költségvetés1 915,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6 181,7
2Felhalmozási költségvetés100,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások325,4
10Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - EU forrásrész
1Működési költségvetés3 744,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 744,3
11Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - Hazai társfinanszírozás844,3
1Működési költségvetés4 591,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5 435,3
15Társadalmi kirekesztés elleni kiizdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével - EU forrásrész
1Működési költségvetés1 985,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 985,0
16Társadalmi kirekesztés elleni kiizdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével - Hazai társfinanszírozás1 999,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 999,0
17Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - EU forrásrész
1Működési költségvetés228,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások228,9
2Felhalmozási költségvetés7 400,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7 400,3
18Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - Hazai társfinanszírozás2 543,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások76,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 466,8
19HEFOP Technikai segítségnyújtás - EU forrásrész
1Működési költségvetés27,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,9
2Felhalmozási költségvetés901,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások901,1
20HEFOP Technikai segítségnyújtás - Hazai társfinanszírozás309,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások297,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások12,4
6KTK technikai segítségnyújtás177,2
1Működési költségvetés425,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások567,0
2Felhalmozási költségvetés106,3
1Intézményi beruházási kiadások141,8
7Operatív programok céltartalékai
1ROP Céltartalék165,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások165,1
2AVOP Céltartalék153,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások153,2
3GVOP Céltartalék312,2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások312,2
4K1OP Céltartalék142,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások142,3
5HEFOP Céltartalék544,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások544,1
8Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek8 500,0
1Működési költségvetés1 297,5
3Dologi kiadások1 730,0
2Felhalmozási költségvetés15 109,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások23 177,2
2Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
21Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek11 550,0
1Működési költségvetés224,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások389,1
2Felhalmozási költségvetés6 901,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18 287,0
9Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek előkészítése
1Közlekedési projektek előkészítése470,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások470,0
2Környezetvédelmi projektek előkészítése420,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások420,0
10Kohéziós Alap céltartalék60,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások60,0
13PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
1Pályázat Előkészítő Alap (Project Generation Facility)586,3
1Működési költségvetés387,7
3Dologi kiadások974,0
14Schengen Alap technikai segítségnyújtás157,5
1Működési költségvetés630,0
3Dologi kiadások787,5
15EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás678,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200,0
2Munkaadókat terhelő járulékok64,0
3Dologi kiadások214,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások200,0
172007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése7 500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások250,0
2Munkaadókat terhelő járulékok79,0
3Dologi kiadások7 086,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások85,0
19Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása280,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások280,0
XIX. fejezet összesen:159 046,795 883,963 162,8
1Oktatási Minisztérium igazgatása
1Oktatási Minisztérium igazgatása2 772,9
1Működési költségvetés125,3
1Személyi juttatások1 800,0
2Munkaadókat terhelő járulékok565,0
3Dologi kiadások523,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
2Felhalmozási költségvetés4,7
1Intézményi beruházási kiadások4,7
2Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény672,5
1Működési költségvetés343,9
1Személyi juttatások401,0
2Munkaadókat terhelő járulékok146,8
3Dologi kiadások197,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások249,9
2Felhalmozási költségvetés3,0
1Intézményi beruházási kiadások19,2
2Felújítás3,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,0
3Magyar UNESCO Bizottság36,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások19,1
2Munkaadókat terhelő járulékok6,6
3Dologi kiadások10,3
4Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága392,4
1Működési költségvetés665,9
1Személyi juttatások527,7
2Munkaadókat terhelő járulékok161,7
3Dologi kiadások345,2
2Felhalmozási költségvetés1,3
1Intézményi beruházási kiadások25,0
2Egyetemek, főiskolák159 597,1
1Működési költségvetés159 921,1
1Személyi juttatások147 758,6
2Munkaadókat terhelő járulékok47 601,3
3Dologi kiadások93 114,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai23 981,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások927,0
2Felhalmozási költségvetés9 250,0
1Intézményi beruházási kiadások13 218,2
2Felújítás2 132,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások34,2
3Kölcsönök49,949,9
7Egyéb oktatási intézmények
2Egyéb oktatási intézmények341,2
1Működési költségvetés173,8
1Személyi juttatások220,3
2Munkaadókat terhelő járulékok156,4
3Dologi kiadások138,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,2
8Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum285,0
1Működési költségvetés61,2
1Személyi juttatások192,9
2Munkaadókat terhelő járulékok65,7
3Dologi kiadások87,6
9Kutató és szolgáltató intézetek2 721,7
1Működési költségvetés3 609,5
1Személyi juttatások1 840,6
2Munkaadókat terhelő járulékok646,4
3Dologi kiadások2 574,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai580,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások674,0
2Felhalmozási költségvetés478,0
1Intézményi beruházási kiadások34,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások459,3
11Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai50,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás50,0
3Felsőoktatási fejlesztési program
1Szegedi Tudományegyetem beruházás befejezése89,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás89,0
2Debreceni Egyetem beruházás éves üteme2 350,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás2 350,0
3Nyíregyházi Főiskola beruházás befejezése654,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás654,0
4Kaposvári Egyetem beruházás befejezése1 361,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás1 361,0
5Budapesti Műszaki Főiskola beruházás befejezése2 400,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás2 400,0
[166]
6Veszprémi Egyetem beruházás éves üteme350,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás350,0
7Szolnoki Főiskola beruházás befejezése31,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás31,0
8Nyugat-Magyarországi Egyetem beruházás befejezése300,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás300,0
9Eszterházy Károly Főiskola beruházás befejezése50,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás50,0
10Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem beruházás éves üteme151,8
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás151,8
11Tessedik Sámuel Főiskola ingatlanvásárlás50,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás50,0
12SZJE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme200,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás200,0
13Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés250,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás250,0
14Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének fejlesztése200,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás200,0
2Normatív finanszírozás
1Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata2 690,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 690,0
3Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
1Humánszolgáltatások normatív állami támogatása67 100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások67 100,0
2Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása15 400,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15 400,0
8Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése2 248,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 248,5
10Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)4 976,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 976,2
11Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)2 325,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 325,3
17Gyakorlóiskolák normatív támogatása380,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok32,0
3Dologi kiadások248,0
18Hallgatók kollégiumi és lakhatási támogatása1 091,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások640,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai335,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások115,0
4Közoktatási feladatok támogatása
9Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata170,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások170,0
18Emelt szintű érettségi vizsga lebonyolítása1 680,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 000,0
2Munkaadókat terhelő járulékok320,0
3Dologi kiadások240,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások120,0
19Közoktatási vizsgarendszerek fejlesztése100,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok16,0
3Dologi kiadások34,0
20Oktatási nyilvántartások korszerűsítése1 050,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok32,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások918,0
21Oktatási infokommunikációs technológia760,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások90,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások670,0
22Országos szövetségek, testületek támogatása73,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33,0
23Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés270,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások80,0
2Munkaadókat terhelő járulékok26,0
3Dologi kiadások80,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások70,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások14,0
24Nemzeti Alaptanterv megvalósulásának támogatása100,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások30,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
26SuliNova Kht. támogatása380,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások380,0
27Gyógypedagógiai tankönyvellátás támogatása120,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0
28Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének segítése150,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások60,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
29Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjainak támogatása180,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások60,0
2Munkaadókat terhelő járulékok19,0
3Dologi kiadások71,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30,0
5Felsőoktatási feladatok támogatása
4Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak472,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások306,0
2Munkaadókat terhelő járulékok68,0
3Dologi kiadások7,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások91,0
26Felsőoktatási intézmények kiegészítő támogatása117,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,8
3Dologi kiadások64,2
33Hallgatói Információs Központ-FISZ koordináció - diákkedvezmény350,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások350,0
34Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése280,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások212,1
2Munkaadókat terhelő járulékok67,9
35Felsőoktatási társadalmi szervezetek, testületek, bizottságok támogatása107,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások107,0
36Diploma melléklet, pedagógus díszdiploma70,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások53,0
2Munkaadókat terhelő járulékok17,0
37Tankönyvtámogatási pályázat200,0
[167]
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások80,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0
39Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program290,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások290,0
7Egyéb feladatok támogatása
4Etnikai kisebbségi feladatok támogatása
1Deszegregációs támogató programok152,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások83,4
2Munkaadókat terhelő járulékok26,6
3Dologi kiadások41,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
2Hálózati szolgáltató rendszer működtetése128,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások125,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,4
10Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása190,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások190,0
12Nemzetiségi feladatok támogatása
1Anyanyelvi tankönyvellátás170,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,4
3Dologi kiadások5,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások138,6
2Nemzetiségi oktatásfejlesztési program70,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok9,6
3Dologi kiadások30,4
13Határon túli feladatok támogatása
1Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása417,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások28,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8,6
3Dologi kiadások41,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai232,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások107,7
2Határon túli közoktatás fejlesztése200,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3,0
2Munkaadókat terhelő járulékok0,9
3Dologi kiadások2,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások193,2
3Határon túli magyar felsőoktatás támogatása170,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,2
3Dologi kiadások2,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások158,3
4Határon túli magyar értelmiségi- és anyanyelvi programok80,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,0
3Dologi kiadások8,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások64,5
14OM belső informatika fejlesztése50,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások50,0
10Alapítványok támogatása
56Intézményfenntartó alapítványok támogatása500,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0
57Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása370,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások370,0
58Kétoldalú feladatokat ellátó alapítványok támogatása140,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások140,0
59Határon túli magyarságot támogató alapítványok700,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások700,0
11Euro-atlanti oktatási programok
5Kétoldalú munkatervi feladatok80,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások5,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,3
6Nemzetközi tagdíjak125,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások125,0
7EU közösségi programok300,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0
8Világ-Nyelv Program100,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások10,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
9OECD és EU kötelezettségek112,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok15,0
3Dologi kiadások20,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,0
10Egyéb nemzetközi programok108,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,0
3Dologi kiadások22,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai30,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
11Európai Iskolák21,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,0
12Felújítások központi támogatása
2Egyéb intézményi felújítási programok50,0
2Felhalmozási költségvetés
2Felújítás50,0
13Egyéb fejlesztési támogatás
1Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja120,0
2Felhalmozási költségvetés
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások120,0
17Szakképzés támogatása
9Szakmai vizsgák szervezése49,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások25,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8,0
3Dologi kiadások16,0
10Szaktanácsadási rendszer átalakítása9,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,2
3Dologi kiadások3,8
11Életen át tanulás EU program32,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,4
3Dologi kiadások5,6
19Kutatás-fejlesztés támogatása
2Felsőoktatási kutatási program286,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások90,0
2Munkaadókat terhelő járulékok28,8
3Dologi kiadások127,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások40,0
6OTDK támogatása160,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,2
3Dologi kiadások146,8
22EU tagsággal kapcsolatos kiadások80,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80,0
23PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
3”Információs technológia az általános iskolában" program 2002 PHARE forrás
1Működési költségvetés382,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások382,7
2Felhalmozási költségvetés382,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások382,8
4”Információs technológia az általános iskolában" program 2002 - Hazai társfinanszírozás1 060,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok30,0
3Dologi kiadások80,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások320,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások200,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások330,0
30Fejezeti tartalék360,0360,0
XX fejezet összesen:460 280,0175 453,1284 826,9
1Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1EüM Központi Igazgatás2 971,8
1Működési költségvetés135,7
1Személyi juttatások1 898,6
2Munkaadókat terhelő járulékok580,6
3Dologi kiadások516,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,5
2Felhalmozási költségvetés5,5
1Intézményi beruházási kiadások103,0
2EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal132,5
1Működési költségvetés92,0
1Személyi juttatások113,9
2Munkaadókat terhelő járulékok35,3
3Dologi kiadások74,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,0
3Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal204,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatás80,4
2Munkaadókat terhelő járulékok25,2
3Dologi kiadások88,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
2Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat23 991,5
1Működési költségvetés4 656,6
1Személyi juttatások15 541,3
2Munkaadókat terhelő járulékok5 155,6
3Dologi kiadások7 515,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások396,4
2Felújítás38,4
3Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek10 199,6
1Működési költségvetés325,7
1Személyi juttatások1 115,5
2Munkaadókat terhelő járulékok366,2
3Dologi kiadások376,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8 532,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások132,4
2Felújítás2,9
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei3 701,9
1Működési költségvetés45 099,2
1Személyi juttatások19 452,2
2Munkaadókat terhelő járulékok6 583,9
3Dologi kiadások19 930,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,1
2Felhalmozási költségvetés1 251,5
1Intézményi beruházási kiadások2 555,7
2Felújítás251,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 252,0
5Országos Mentőszolgálat
1Működési költségvetés23 143,9
1Személyi juttatások13 826,2
2Munkaadókat terhelő járulékok4 713,7
3Dologi kiadások4 302,2
2Felhalmozási költségvetés210,2
1Intézményi beruházási kiadások322,0
2Felújítás190,0
7Országos Vérellátó Szolgálat3 341,4
1Működési költségvetés9 339,4
1Személyi juttatások3 985,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 342,4
3Dologi kiadások6 117,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások956,2
2Felújítás279,1
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója2 130,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás2 130,0
2Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója591,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás591,0
7Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója115,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás115,0
2Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
10Egészségügyi modernizációs feladatok2 029,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások432,0
2Munkaadókat terhelő járulékok156,2
3Dologi kiadások708,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások370,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások363,0
17Ágazati kutatásfejlesztés250,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások250,0
41Központi intézmények felújítása
1Intézményi felújítások544,1
2Felhalmozási költségvetés
2Felújítás544,1
71Népegészségügyi program927,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások107,0
2Munkaadókat terhelő járulékok34,0
3Dologi kiadások756,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30,0
72Felsőoktatási törvény által előírt feladatok385,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások210,0
2Munkaadókat terhelő járulékok55,0
3Dologi kiadások120,0
74Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása1 345,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1,4
2Munkaadókat terhelő járulékok0,6
3Dologi kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 061,0
2Felújítás250,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások30,0
6PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
1HUO202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén200,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások130,0
2Felhalmozási költségvetés200,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások270,0
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése798,3
1Működési költségvetés1 198,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 997,0
11Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek
1Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai137,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások137,0
6HEFOP egészségügyi és szociális intézkedései technikai lebonyolításának támogatása80,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások80,0
7EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése320,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások170,0
2Munkaadókat terhelő járulékok55,0
3Dologi kiadások85,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
8Kormányközi együttműködésekből adódó hazai kötelezettségek100,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok13,0
3Dologi kiadások47,0
9Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése10,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3,4
2Munkaadókat terhelő járulékok2,6
3Dologi kiadások4,0
16Alapítványok támogatása
1Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása300,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0
3Gézengúz Alapítvány támogatása40,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,0
4Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása20,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
9Aranyág Alapítvány20,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
17Köztestületek támogatása
1Magyar Orvosi Kamara támogatása100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
2Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
3Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
18”Praxisprogram" a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítésére, a hátrányos helyzetű
települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatai megszervezésének segítésére100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
20Társadalmi szervezetek támogatása
10Magyar Vöröskereszt támogatása215,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások215,0
11Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása40,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,0
18Rákbetegek szervezeteinek támogatása60,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások60,0
22Fejezeti tartalék21,021,0
XXI. fejezet összesen:141 229,0 85 658,455 570,6
1Pénzügyminisztérium igazgatása4 471,5
1Működési költségvetés845,5
1Személyi juttatások3038,7
2Munkaadókat terhelő járulékok949,6
3Dologi kiadások1099,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások166,8
2Felújítás55,0
2Felügyeletek
1Szerencsejáték Felügyelet
1Működési költségvetés4 100,0
1Személyi juttatások732,8
2Munkaadókat terhelő járulékok233,2
3Dologi kiadások2 866,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások48,0
2Felújítás220,0
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal57 584,6
1Működési költségvetés254,2
1Személyi juttatások33 847,5
2Munkaadókat terhelő járulékok10 635,1
3Dologi kiadások11 046,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,1
2Felhalmozási költségvetés24,9
1Intézményi beruházási kiadások2 300,0
3Kölcsönök30,0
6Vám- és Pénzügyőrség31 203,1
1Működési költségvetés1 934,3
1Személyi juttatások17 972,5
2Munkaadókat terhelő járulékok5 706,1
3Dologi kiadások7 734,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások634,7
2Felhalmozási költségvetés45,0
1Intézményi beruházási kiadások855,0
2Felújítás130,0
5Lakástámogatás150,0
3Kölcsönök44,344,3
9Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1Kincstári Vagyoni Igazgatóság2 064,6
1Működési költségvetés25,9
1Személyi juttatások1 200,2
2Munkaadókat terhelő járulékok393,2
3Dologi kiadások460,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások22,3
2Felújítás10,0
3Kölcsönök10,06,0
2Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás792,1
1Működési költségvetés4 040,0
3Dologi kiadások3 498,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások255,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások175,0
2Felújítás830,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások73,3
3Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok184,7
1Működési költségvetés126,0
3Dologi kiadások310,7
10Magyar Államkincstár16 806,6
1Működési költségvetés4 983,2
1Személyi juttatások11 496,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3 880,6
3Dologi kiadások4 655,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások34,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 629,5
2Felújítás42,0
3Kölcsönök52,2
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1PHARE támogatásból megvalósuló programok
3Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai269,1
2Felhalmozási költségvetés695,1
4Kormányzati beruházás964,2
2Ágazati célelőirányzatok
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függő kár kifizetés450,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások450,0
2Járadék kifizetés2 300,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 300,0
3Tőkésítésre kifizetés50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
7Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása773,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások773,0
12Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja403,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások403,1
30Schengen Alap937,8
2Felhalmozási költségvetés3 751,2
1Intézményi beruházási kiadások4 689,0
31Államháztartás korszerűsítése500,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0
3Védelmi felkészítés előirányzatai
1Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai330,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások56,8
2Munkaadókat terhelő járulékok18,2
3Dologi kiadások85,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások170,0
2Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása270,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások270,0
5PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatásból megvalósuló programok
2EU Fiskális programjában való részvétel31,2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások31,2
10A vámügyi ACQUIS alkalmazása46,0
1Működési költségvetés21,6
3Dologi kiadások21,6
2Felhalmozási költségvetés190,9
1Intézményi beruházási kiadások236,9
13OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása
1Működési költségvetés12,6
3Dologi kiadások12,6
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése117,7
1Működési költségvetés165,5
3Dologi kiadások206,8
2Felhalmozási költségvetés114,5
1Intézményi beruházási kiadások190,9
2ÁPBE Módszertani és képzési központ127,3
1Működési költségvetés509,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások636,3
1-12. cím összesen:141 602,121 889,7119 712,4
13Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1Működési költségvetés8 503,4
1Személyi juttatások4 328,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1 445,0
3Dologi kiadások2 321,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások322,4
2Felújítás3,0
3Kölcsönök160,090,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti tartalék546,6546,6
13. cím összesen:9140, 140,09140, 140,0
14Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatás
2Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése3 500,0
3Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez)30,0
2Egyéb vállalati támogatások
[168]
1Termelési támogatás
1Mecseki bányászatban foglalkoztatottak keresetkiegészítése1,6
2Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása228,4
7Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás100,0
15Fogyasztói árkiegészítés117 000,0
16Normatív támogatások
1Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása55 000,0
2Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése1 000,0
17Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
4Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások400,0
5Szanálással kapcsolatos kiadások10,0
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése1 500,0
8K-600 hírrendszer működtetésére400,0
9Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség3 000,0
11Egyéb vegyes kiadások2 000,0
121% SZJA közcélú felhasználása7 100,0
13Rendkívüli beruházási tartalék300,0
19Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka12,0
21Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték1 500,0
18Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
1Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség10 420,0
3Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség200,0
4MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség1 000,0
5Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség4 000,0
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség1 000,0
10A köztisztviselők és a hivatásos állomány lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség623,0
13Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség1 000,0
24Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás
1Pénzbeli kárpótlás4 660,0
2Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás2 460,0
3Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei123,0
26Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
1Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására211 248,0
2Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása187 209,1
3GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak22 947,0
28Nemzetközi elszámolások kiadásai
1Nemzetközi tagdíjak
2EBRD tőkeemelés565,6
4Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához2,5
5EIB tőkebefizetés1 894,2
6EIB tartalékokba befizetés4 787,0
7Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont tagdíj19,1
2Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1IDA alaptőke-hozzájárulás470,8
2IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása70,0
3Egyéb kiadások25,0
29Uniós elszámolások
1Hozzájárulás az EU költségvetéséhez210 000,0
31Központosított bevételek
1Kárrendezési célelőirányzat befizetése1,0
32Adósságátvállalás és tartozáselengedés
1A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása177 800,0
2Külföldi követelések elengedése29,9
3A Budai Várgondnokság Kht. tartozásának elengedése2500,0
4A "100 Tagú Budapest Cigányzenekar" Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése25,9
5A Magyar Befektetési és Kereskedelem-fejlesztési Kht. adótartozásának elengedése648,0
33Alapok támoga