Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

41/2005. (VI. 11.) GKM rendelet

a vasúti járművezetők és egyes gépkezelők vizsgadíjairól

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A hatósági vizsgára jelentkező vasúti járművezető és a sikló-, függőpálya-, sífelvonó és mozgólépcső-kezelő e rendelet mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni.

2. §

(1)[1] A vizsgadíjakat a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára befizetni.

(2) Elektronikus ügyintézés esetében, az ügyfél által indult eljárásban a hatóság a kérelem megérkezésétől számított három napon belül felhívja az ügyfelet, hogy nyolc napon belül fizesse meg az eljárásért fizetendő díjat, egyidejűleg tájékoztatja az ügyfelet a fizetési kötelezettség mértékéről, módjáról és határidejéről, valamint arról, hogy amennyiben a díjat az előírt határidőre nem fizeti meg, az eljárást megszünteti.

(3) A befizetett díj az eljáró közlekedési hatóság bevétele. A díjak beszedésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

3. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított eljárásokra kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2. §-ának (2) bekezdése 2005. november 1-jén lép hatályba.

(3)[2]

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 41/2005. (VI. 11.) GKM rendelethez

A vasúti járművezetők és egyes gépkezelők vizsgadíjai

Ft/db
I. Országos közforgalmú vasút
1. Gőzmozdony-vezetői5 371
2. Villamosmozdony vezetői és segéd-mozdonyvezetői5 925
3. Dízelmozdony-vezetői és segéd-mozdonyvezetői5 925
4. Vasúti tehervágány gépkocsi-vezetői4 264
5. Saját géperejű vasúti munkagép-vezetői4 765
6. Keskenynyomtávolságú vasúti, gőz és dízelmozdony-vezetői4 264
II. Helyi közforgalmú vasút
7. Közúti, vasúti járművezetői4 765
8. Elővárosi vasúti járművezetői4 264
9. Földalatti (metró) vasúti járművezetői4 264
10. Millenniumi földalatti vasúti járművezetői4 264
11. Fogaskerekű vasúti járművezetői4 264
III. Saját használatú vasút
12. Gőzmozdony-vezetői4 264
13. Villamosmozdony-vezetői4 765
14. Dízelmozdony-vezetői4 765
15. Keskenynyomtávolságú vasúti, gőz- és dízelmozdony-vezetői4 264
IV. Bányavasút
16. Bányavasúti villamosmozdony-vezetői5 371
17. Bányavasúti dízelmozdony-vezetői4 765
V. Különleges vasút
18. Sikló-, függőpálya-, sífelvonó és mozgólépcső (mozgójárda) kezelői4 26
VI. Javítóvizsgák [9. Minden javítóvizsga1547
VII.  Vizsgabizonyítványjárművezetői (gépkezelői) igazolvány és vizsgaigazolás kiállításának — beleértve a másolatot és a cserét is — díja721

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 14. § a), és b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 114. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék