57/2005. (VI. 27.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált és egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdés c) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az MVH az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetre (a továbbiakban: OMMI) delegálja:

a) a szőlőtermelésből való végleges kivonás támogatásával, valamint

b) a szőlőterületek szerkezetátalakításának és átállításának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatokat.

2. §

Az MVH az Állami Erdészeti Szolgálatra delegálja az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott mezőgazdasági területek erdősítését szolgáló intézkedés végrehajtása tekintetében a támogatási és a kifizetési kérelmek feldolgozásával kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzési feladatokat.

3. §

Az MVH az Országos Borminősítő Intézetre delegálja:

a) a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált must után járó támogatással kapcsolatos, valamint

b) a bor magántárolásának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzési, valamint a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatával összefüggő feladatokat.

4. §

Az MVH a Földmérési és Távérzékelési Intézetre delegálja a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetéséhez, valamint a földterülethez kapcsolódó támogatási jogcímek távérzékeléses ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatokat.

5. §

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghatározott egyes feladatokat az MVH az FM Hivatalok szakértői közreműködésével látja el.

6. §

Az MVH az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomások szakértői közreműködésével látja el a következő feladatokat:

a) a természetes édesítőszerek termékpályához kapcsolódóan a kvótatulajdonosok által gyártott termékek, az intervencióra felajánlott cukrok, illetve a feldolgozóknak leszállított alaptermékek, illetve a feldolgozók által gyártott köztestermékek és vegyipari termékek minőségének és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott vámtarifaszámoknak való megfelelés helyszíni ellenőrzését, valamint a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

b) a paradicsom, őszibarack, körte feldolgozók jóváhagyáshoz kapcsolódó, valamint a támogatás kifizetése után a támogatott nyersanyagból előállított késztermékek helyszíni ellenőrzését, valamint a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

c) a szőlő-bor termékpálya vonatkozásában a szőlőlé előállító helyeken történő feldolgozás körülményeire vonatkozó előírások betartásának, a szőlőlé a gyártmánylapon meghatározott feltételek szerinti előállításának, a szőlőlé készítési támogatással kapcsolatos élelmiszer minőség-ellenőrzési feladatok jogszabály szerinti ellátásának helyszíni ellenőrzését, valamint a helyszíni ellenőrzés soj-rán vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

d) a feldolgozott mezőgazdasági termékek exportvisszatérítéséhez kapcsolódóan a regisztrált recepteknek való megfelelés utólagos laboratóriumi vizsgálata;

e) az EU környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elő írásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás keretében az egyes helyszíni ellenőrzési feladatait.

7. §

Az MVH az OMMI szakértői közreműködésével látja e a következő feladatokat:

a) a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatásának helyszíni ellenőrzése során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

b) a keményítő felhasználás helyszíni ellenőrzése során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

c) a rostgyártás támogatásához kapcsolódóan, a poz-dorjatartalom vizsgálatával összefüggésben a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

d) rost célra termesztett kender THC tartalmának laboratóriumi vizsgálatát a területalapú támogatás igénylése esetén a helyszíni ellenőrzés során vett mintákból;

e) juh- és kecskehús magántárolás esetén a csontozás és beszállítás, valamint a tárolás és kitárolás helyszíni ellenőrzését;

f) marhahús és sertéshús magántárolásának helyszíni ellenőrzését;

g) marhahús intervenció esetében a felvásárlásnál az átvételi eljárás, csontozás, csomagolás és beszállítás ellenőrzését;

h) marhahús intervenció esetében a tárolásnál az előírt éves kötelező raktárellenőrzést, valamint az éves kötelező ellenőrzésen felüli ellenőrzéseket;

i) marhahús intervenció esetében készletértékesítésnél a kitárolás ellenőrzését.

8. §

Az MVH a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet szakértői közreműködésével látja el a következő feladatokat:

a) a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása kapcsán:

aa) a feldolgozók jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzéseket,

ab) a külső raktárak jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzéseket,

ac) a jóváhagyást követően bekövetkezett, bejelentett változás(ok) helyszíni ellenőrzéseket,

ad) a jóváhagyás éves ellenőrzéseket,

ae) a mintavételi eszközökkel, illetve a mintavételre jogosult személyek jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzéseket;

b) a rostgyártás támogatása során:

ba) a rost előállító üzemek (elsődleges feldolgozók) jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzésekben,

bb) a rost előállító üzemekhez tartozó egyes raktárak jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzésekben,

bc) a jóváhagyott elsődleges feldolgozók rendszeres technikai felülvizsgálatában (feltételek ellenőrzése),

bd) a jóváhagyással kapcsolatos változás(ok) felülvizsgálata, változás-bejelentés esetén a jóváhagyási kritériumok helyszíni ellenőrzésében;

c) vaj és sovány tejpor intervenció esetében a tároló műszaki, statikai megfelelőségének felmérésében;

d) vaj-, tejszín- és sovány tejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyásához kapcsolódó ellenőrzésében;

e) sovány tej és tejpor állati takarmányban történő felhasználásának támogatása esetében:

ea) a sovány tejport, keverékeket, összetett takarmányt, illetve denaturált sovány tejport előállító vállalkozások jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzésben,

eb) a jóváhagyást követően a jóváhagyás feltételeiben bekövetkezett, bejelentett technikai változás(ok) helyszíni ellenőrzésben,

ec) a jóváhagyással kapcsolatos változás(ok) felülvizsgálata, változás-bejelentés esetén a jóváhagyási kritériumok helyszínen történő ellenőrzésben;

f) az EU környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó műszaki szakvéleményezés lebonyolításában.

9. §

Az MVH a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. szakértői közreműködésével látja el a következő feladatokat:

a) vaj, vízmentes tejzsír és tejszín felhasználásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

b) közvetlen fogyasztásra szánt vízmentes tejzsír támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

c) sovány tejből történő kazein és kazeinátok előállításának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

d) kazein/kazeinát sajtgyártás során történő felhasználásának ellenőrzése esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

e) nonprofit szervezetek vajvásárlási támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

f) sovány tej és tejpor állati takarmányban történő felhasználásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

g) vaj és tejszín magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

h) vaj intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

i) sovány tejpor magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

j) sovány tejpor intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

k) sajt magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;

l) vaj-, tejszín- és sovány tejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát.

10. §

Az MVH a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat szakértői közreműködésével látja el a következő feladatokat:

a) a zöldség-gyümölcs termékpálya szabályozása alá tartozó termékek piacról történő kivonásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzést;

b) az agrár-környezetgazdálkodás intézkedés keretében egyes szántóföldi gazdálkodási és ültetvény támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzést.

11. §

Az MVH az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. szakértői közreműködésével látja el a tejkvóta nyilvántartás üzemeltetése kapcsán a következő feladatokat:

a) a nyilvántartás működtetéséhez kapcsolódó kérelmek és egyéb dokumentumok érkeztetését, iktatását, aktá-sítását, adatrögzítését és az akták MVH felé történő továbbítását;

b) tejfelvásárlók havi jelentéseinek feldolgozását;

c) jóváhagyott felvásárlók által jelentett, szerződött tejtermelőiben történő változtatások átvezetése a tejkvótanyilvántartásban;

d) ügyfélszolgálati teendőket (információátadást személyesen, telefonon vagy elektronikus úton);

e) a tejtermelőket és tejfelvásárlókat érintő helyszíni ellenőrzését.

12. §

Az MVH a területméréshez kapcsolódó egyes műszaki, technikai feladatok végrehajtásához a Magyar Agrárkamara technikai és szakértői közreműködését igénybe veheti.

13. §

(1) Az 1-4. §-ban meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait az MVH és a delegált feladatot ellátó szervezetek delegálási szerződésben rögzítik. A delegált feladatot ellátó szervezetek az MVH nevében járnak el. A delegált feladatot ellátó szervezetek az e rendeletben előírt delegált feladatokat a közösségi és nemzeti jogszabályoknak, valamint a delegálási szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelően kötelesek ellátni.

(2) Az 5-12. §-ban meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait az MVH és az együttműködő szervezetek együttműködési megállapodásban rögzítik. Az együttműködő szervezetek e rendeletben előírt feladataikat a közösségi és nemzeti jogszabályoknak, valamint az együttműködési megállapodásban meghatározott követelményeknek megfelelően kötelesek ellátni.

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált feladatokról szóló 27/2004. (III. 4.) FVM rendelet hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter