68/2005. (IX. 13.) GKM-PM együttes rendelet

a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 6. §-ának (2) bekezdésében és a 113. §-ának b) pontjában, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 4. §-ának (3) bekezdésében és az 56. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 5. §-ának (2)-(3) bekezdésében és 60. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az engedélyes

a) szétválásának, más társasági formába történő átalakulásának, más gazdasági társasággal való egyesülésének, jogutód nélküli megszűnésének, az alaptőkéje vagy törzstőkéje legalább egynegyed résszel történő leszállításának jóváhagyása,

b) bármely más engedélyes vállalkozásban történő jelentős, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyása megszerzésének és az ehhez fűződő jogai gyakorlásának jóváhagyása,

c) működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak más személy részére történő átruházása, átengedése, lízingbe adása, illetve egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való lekötése jóváhagyása

iránti kérelme elbírálásáért az e rendelet melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(3) A (2) bekezdés b) pontja esetében a befolyásszerző, az e rendelet melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díjat abban az esetben is köteles megfizetni, ha nem engedélyes."

2. §

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "4. § Amennyiben a melléklet szerinti díjat adatok alapján kell számolni, úgy egy adatnak kell tekinteni a módosítás tárgyában elkülönített jellel meghatározott bekezdés módosítását. Elkülönített jelnek minősül a pont, alpont, illetve számozott sor. Egy ponton, alponton, számozott soron belül található több bekezdés azonos tartalmú módosítása egy adatnak minősül. Egy adatnak minősül továbbá, ha azonos tartalmú adat módosul több pontban, alpontban, számozott sorban."

3. §

Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. §

Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 5. §-a, valamint a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 65/2003. (X. 21.) GKM-PM együttes rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Dr. Veres János s. k.,

pénzügyminiszter

Melléklet a 68/2005. (IX. 13.) GKM-PM együttes rendelethez

[Melléklet a 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelethez]

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjai

SorszámMegnevezésA díj mértéke
I. Földgázellátás
1.Üzletszabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
2.Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása10 000 E Ft
3.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgázszállításra6 000 E Ft
4.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáztárolásra6 000 E Ft
5.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgázelosztásra - 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező - 100 E-nél több fogyasztóval rendelkező1 000 E Ft 5 000 E Ft
6.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz-rendszerirányításra10 000 E Ft
7.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgázkereskedelemre4 000 E Ft
8.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz közüzemi nagykereskedelemre10 000 E Ft
9.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása földgáz közüzemi szolgáltatásra - 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező - 100 E-nél több fogyasztóval rendelkező1 000 E Ft 5 000 E Ft
10.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása szervezett földgázpiac működtetésre15 000 E Ft
11.Engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez való hozzáférésre3 000 E Ft
12.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása propán-bután gázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztására és szolgáltatására1 000 E Ft
13.Működési engedélyek módosítása iránti kérelmek elbírálása - ha a működési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya kizárólag település visszavonása, valamint településrész kijelölése, bekapcsolási időpontjának áthelyezése és visszavonása - ha a működési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya terület kijelölése, bekapcsolási időpontjának áthelyezése és visszavonása, a kérelem elbírálása díjmentes Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása100 E Ft/adat 25 E Ft/adat
100 E Ft/adat, de legfeljebb 500 E Ft
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításának jóváhagyása100 E Ft/adat, de legfeljebb 5 000 E Ft
SorszámMegnevezésA díj mértéke
14.Engedélyes más gazdasági társasági formába történő átalakulása, szétválás, egyesülés,
jogutód nélküli megszűnés, jelentős befolyás, illetve többségi vagy közvetlen irányítás
megszerzése, alaptőke, illetve törzstőke legalább egynegyed részével történő leszállítása
iránti kérelem elbírálása
- földgázszállító, -tároló, -rendszerirányítási engedélyes esetében5 000 E Ft
- földgázelosztói engedélyes esetében
100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező1 000 E Ft
100 E-nél több fogyasztóval rendelkező5 000 E Ft
- földgáz-kereskedelmi engedélyes esetében1 000 E Ft
- földgáz közüzemi nagykereskedelmi engedélyes esetében5 000 E Ft
- földgáz közüzemi szolgáltatási engedélyes esetében
100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező1 000 E Ft
100 E-nél több fogyasztóval rendelkező5 000 E Ft
- propán-bután gázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztási és szolgáltatási
engedélyes esetében1 000 E Ft
15.Fogyasztói korlátozási sorrend jóváhagyása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
Fogyasztói korlátozási besorolások módosítása iránti kérelem elbírálása100 E Ft
16.Az engedélyes működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni
értékű jogainak más személy részére történő átruházása, átengedése, lízingbe adása,
illetve egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való le-
kötése jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
- földgázszállítói, -tárolói, 100 E-nél több fogyasztóval rendelkező földgázelosztói
engedélyes esetében5 000 E Ft
- egyéb engedélyes esetében1 000 E Ft
17.Előzetes hozzájárulás célvezeték építéséhez iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
18.Pénzügyi biztosíték megfelelőségének elfogadása500 E Ft
19.Szállítóvezeték, elosztóvezeték és/vagy tároló létesítésére benyújtott pályázatok elbí-
rálása200 E Ft
20.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása telephelyi vezeték
működtetésre1 000 E Ft
21.Új határkeresztező szállítóvezeték, illetve tároló létrehozásakor a földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok, valamint a GET 30. § (1) és (2) bekezdései szerinti kötelezettségek teljesítése alóli teljes vagy részbeni mentesség iránti kérelem elbírálása2 000 E Ft
22.Megfelelési szabályzat jóváhagyása2 000 E Ft
23.Megfelelési szabályzat módosításának elfogadása1 000 E Ft
24.Megfelelési jelentés jóváhagyása1 000 E Ft
25.A Hivatal által határozattal elfogadott pénzügyi biztosíték időbeli hatályának (érvényességi időtartamának) felek általi meghosszabbítása, akkor, ha a pénzügyi biztosíték feltételrendszerében, a felek jogai és kötelezettségei, a felek személyében más módosulás nem történik150 E Ft
26.Az engedélyes működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységeinek
más személy általi végzéshez történő hozzájárulás2 000 E Ft
27.Az engedélyes pénzeszközei jelentős részének más gazdasági társasághoz történő átcso-
portosítása2 000 E Ft
SorszámMegnevezésA díj mértéke
II. Villamosenergia-ellátás
1.Üzletszabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
2.Üzemi szabályzat, kereskedelmi, elosztóhálózati szabályzat jóváhagyása iránti kérelem
elbírálása10 000 E Ft
3.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-
átvitelre6 000 E Ft
4.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása villamos energia
elosztására6 000 E Ft
5.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-
rendszer irányítására10 000 E Ft
6.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-
kereskedelemre4 000 E Ft
7.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása közüzemi villamos-
energia-nagykereskedelemre10 000 E Ft
8.Működési engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása közüzemi villamos-
energia-szolgáltatásra4 000 E Ft
9.Engedély kiadása, visszavonása iránti kérelem elbírálása villamos energia határon keresz-
tül történő szállítására3 000 E Ft
10.Erőmű létesítési engedély, illetve villamos energia termelésére szóló működési vagy
megszüntetési engedély iránti kérelem elbírálása
- 50-200 MW erőművi teljesítmény esetén2 000 E Ft
- 200 MW-nál nagyobb erőművi teljesítmény esetén5 000 E Ft
11.Meglévő erőmű teljesítmény növelési és bővítési engedély iránti kérelem elbírálása
- 50 MW alatti teljesítmény növelése vagy bővítése esetén1 000 E Ft
- 50-200 MW-os teljesítmény növelés vagy bővítés esetén2 000 E Ft
- 200 MW-nál nagyobb mértékű teljesítmény növelés vagy bővítés esetén5 000 E Ft
12.Villamos erőmű tüzelőanyag-választásának, -megváltoztatásának jóváhagyása iránti
kérelem elbírálása1 000 E Ft
13.- Működési engedély, továbbá erőmű létesítési, bővítési, teljesítménynövelési, tüzelő-
anyag-választási, illetve -megváltoztatási, valamint villamosenergia-termelés és erőmű
megszüntetési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása100 E Ft/adat,
de legfeljebb az
adott engedély
kiadásának díja
- Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása100 E Ft/adat,
de legfeljebb
500 E Ft
- Üzemi szabályzat, kereskedelmi és elosztóhálózati szabályzat módosításának
jóváhagyása100 E Ft/adat,
de legfeljebb
5 000 E Ft
SorszámMegnevezésA díj mértéke
14.Erőmű-létesítési, -bővítési engedély, valamint villamos energia termelésére szóló műkö-
dési engedély, illetve a villamosenergia-termelés és az erőmű megszüntetésére vonatkozó
engedély érvényességi időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása
- 50-200 MW-os erőművi teljesítmény esetén2 000 E Ft
- 200 MW-nál nagyobb erőművi teljesítmény esetén5 000 E Ft
15.Erőmű teljesítménynövelési, tüzelőanyag-választási, -megváltoztatási engedély érvé-
nyességi időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
16.Engedélyes más gazdasági társasági formába történő átalakulása, szétválás, egyesülés,
jogutód nélküli megszűnés, jelentős befolyás, illetve többségi vagy közvetlen irányítás
megszerzése, alaptőke, illetve törzstőke legalább egynegyed részével történő leszállítása
iránti kérelem elbírálása,
- termelő esetében
= 50-200 MW erőműi teljesítmény esetén1 000 E Ft
= 200 MW-nál nagyobb erőműi teljesítmény esetén3 000 E Ft
- villamosenergia-átviteli engedélyes esetében5 000 E Ft
- villamosenergia-elosztói engedélyes esetében5 000 E Ft
- villamosenergia-rendszerirányító engedélyes esetében5 000 E Ft
- villamosenergia-kereskedelem engedélyese esetében1 000 E Ft
- közüzemi villamosenergia-nagykereskedelem engedélyese esetében5 000 E Ft
- közüzemi villamosenergia-szolgáltatás engedélyese esetében5 000 E Ft
17.Rotációs Kikapcsolási Rend
- jóváhagyása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
- módosítása iránti kérelem elbírálása100 E Ft/adat
18.Az engedélyes működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni
értékű jogainak más személy részére történő átruházása, átengedése, lízingbe adása,
illetve egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való
lekötése jóváhagyása iránti kérelem elbírálása5 000 E Ft
19.Szervezett villamosenergia-piac működtetésére engedély kiadása, visszavonása iránti ké-
relem elbírálása15 000 E Ft
20.Működési engedély előírása alól eseti felmentés iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
21.Pénzügyi biztosíték megfelelőségének elfogadása500 E Ft
22.Erőmű szüneteltetési engedély iránti kérelem, szüneteltetési engedély időtartamának
meghosszabbítása iránti kérelem, szüneteltetett tevékenység folytatása iránti kérelem
elbírálása
- 50-200 MW erőműi teljesítmény esetén1 000 E Ft
- 200 MW-nál nagyobb erőműi teljesítmény esetén2 000 E Ft
23.Krízisterv jóváhagyása1 000 E Ft
24.Kapcsoló- és transzformátor állomások, vezetékek közcélú átviteli, közcélú elosztói ve-
zetékké minősítése hálózati elemenként
- 100 kV fölött1 000 E Ft
25.A rendszerirányító által hálózatfejlesztésre kiírt pályázat eredményének kihirdetése előtti
jóváhagyása500 E Ft
26.A rendszerirányításhoz szükséges más engedélyes tulajdonában lévő távközlési eszközök
használatára kötött szerződések elbírálása500 E Ft
SorszámMegnevezésA díj mértéke
27.A közüzemi szolgáltató kizárólagossági jogának átengedésére irányuló kérelem elbírálása500 E Ft
28.A közüzemi nagykereskedőnek a lekötött teljesítőképesség közüzemi ellátási kötelezettség feletti részének nyilvános árverésére vonatkozó szabályainak jóváhagyása500 E Ft
29.A Vet 51. § (1) bekezdése a) és b) pontjában meghatározott egyszerűsített engedélyezési eljárásért, az alábbi beépített erőművi villamos teljesítmény függvényében:
Új erőmű esetén
- 0,5-5 MW esetén 500 E Ft - 5 MW fölött - 20 MW esetén 1 000 E Ft - 20 MW fölött - 50 MW esetén 2 500 E Ft
Meglévő erőmű esetén1
200 E Ft 400 E Ft 1 000 E Ft
30.A Hivatal által határozattal elfogadott pénzügyi biztosíték időbeli hatályának (érvényességi időtartamának) felek általi meghosszabbítása, akkor, ha a pénzügyi biztosíték feltételrendszerében, a felek jogai és kötelezettségei, a felek személyében más módosulás nem történik150 E Ft
31.Termelő vagy kiserőmű üzemeltetője által megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával előállított villamos energia termeléséhez felhasznált erőforrás, valamint az azzal előállítható villamos energia mennyiségének igazolása - 0,5-5 MW esetén - 5 MW fölött - 20 MW esetén - 20 MW fölött - 50 MW esetén - 50 MW fölött100 E Ft 200 E Ft 400 E Ft 650 E Ft
32.Rendszerirányító által készített hálózatfejlesztési terv jóváhagyása; valamint 2 éven belüli módosításának elbírálása10 000 E Ft
33.Rendszerösszekötő vezeték mentesítési kérelem elbírálása5 000 E Ft
34.Közvetlen vezeték létesítése és megszüntetése iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
35.Megfelelési szabályzat jóváhagyása2 000 E Ft
36.Megfelelési szabályzat módosításának elfogadása1 000 E Ft
37.Megfelelési jelentés jóváhagyása1 000 E Ft
38.Fogyasztói vezeték létesítése, működtetése kapacitásának megváltoztatása működtetésének szüneteltetése1 000 E Ft 100 E Ft 100 E Ft
39.Engedélyköteles tevékenység egy részének más személy általi végzéshez történő hozzájárulás2 000 E Ft
III. Távhőtermelés
1.Hőtermelő létesítmény létesítési engedély kiadása és meghosszabbítása, termelői működési engedély kiadása, visszavonása, illetve hőtermelő létesítmény megszüntetése iránti kérelem elbírálása - 5 MW-nál kisebb hőteljesítmény esetén (a létesítési engedély kivételével) - 5-50 MW hőteljesítmény esetén - 50-200 MW hőteljesítmény esetén - 200 MW-nál nagyobb hőteljesítmény esetén200 E Ft 500 E Ft 2 000 E Ft 5 000 E Ft
1 Olyan erőmű, amely e rendelet mellékletének II. 29. pontja hatálybalépésekor villamos energiát termel, vagy jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
SorszámMegnevezésA díj mértéke
2.Hőtermelő létesítményhez létesítési engedély, távhő termelésére vonatkozó működési en-
gedély módosítása iránti kérelem elbírálása100 E Ft/adat
3.Hőtermelő létesítményhez létesítési engedély hatályának meghosszabbítása iránti kére-
lem elbírálása500 E Ft
4.Átalakulás, az engedélyes alaptőkéjének, illetve törzstőkéjének legalább egynegyed
résszel történő leszállítása, valamint, bármely engedélyes vállalkozásban történő, a
Gt.-ben foglaltak szerinti jelentős, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyás
szerzése és az ehhez fűződő jogok gyakorlása iránti kérelem elbírálása
- 5 MW-nál kisebb hőteljesítmény esetén200 E Ft
- 5-50 MW hőteljesítmény esetén500 E Ft
- 50-200 MW hőteljesítmény esetén1 000 E Ft
- 200 MW-nál nagyobb hőteljesítmény esetén3 000 E Ft

Tartalomjegyzék