Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

7/2005. (I. 21.) GKM rendelet

a lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 5. §-ának e) pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A "C" díjszabással kell elszámolni a villamosenergia-ipari társaságok munkavállalói és nyugdíjasai által vételezett villamos energiát évi 20 000 kWh-t meg nem haladó fogyasztás esetén. Az e feletti fogyasztást - a (4)-(5) bekezdésben leírtak figyelembevétele mellett - az "A" díjszabás II. tömbjének díjtételével kell elszámolni."

2. §

Az R. 3. §-a a következő (9)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az 1. számú melléklet "A" (lakossági általános) díjszabásában szereplő díjakhoz tartozó, éves elszámolási időszakra vonatkozó tömböket a számlázás során 12 egyenlő részre osztva kell alkalmazni, és az elszámolási időszak végén összesítő záró elszámolást kell készíteni. A leghosszabb tényleges elszámolási időszak 12 hónap, amely nem feltétlenül egyezik meg a naptári évvel.

(10) Az elszámolási időszak vége előtt bekövetkező árváltozás esetén az árváltozáskor a fogyasztásmérő berendezésnek a szolgáltató által történő leolvasásával, a szolgáltató kezdeményezésére történő fogyasztói önbevallással, vagy ennek elmaradása esetén a fogyasztás időarányos megosztásával a (9) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.

(11) A 2. számú melléklet d) és f) pontjában feltüntetett fogyasztók 1. számú melléklet "A" (lakossági általános) díjszabás szerint elszámolandó villamosenergia-felhasználásának teljes mennyiségénél az I. tömb szerinti díjakat kell alkalmazni."

3. §[1]

4. §

(1) Ez a rendelet 2005. február 1-jén lép hatályba.

(2) Havi elszámolás esetén e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjakat a hatálybalépés időpontját követő első leolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál lehet alkalmazni.

(3) Egy hónapnál hosszabb elszámolási időszak esetén e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjak alkalmazásának osztónapja a fogyasztásmérő berendezések szolgáltató által történő leolvasásának napja, a hatálybalépés hónapjának utolsó napjáig történő fogyasztói önbevallás napja, vagy ezek elmaradása esetén a hatálybalépést követő hónap első napja. A fogyasztásmérő berendezések szolgáltató által történő leolvasásának vagy a fogyasztói önbevallásnak a hiánya esetén a fogyasztásmérő berendezés állásának megállapítása az osztónapot alapul vevő időarányos fogyasztásmegosztással történik.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 7/2005. (I. 21.) GKM rendelethez[2]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 48/2006. (VII. 21.) GKM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2006.08.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 48/2006. (VII. 21.) GKM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2006.08.01.

Tartalomjegyzék