2007. évi CXXI. törvény

egyes szociális tárgyú törvények módosításáról[1]

I.[2]

II.[3]

III.[4]

IV.[5]

V.

Záró rendelkezések

80. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 23. §-a, az Szt. 132. §-a (1) bekezdésének - e törvény 57. §-ának (1) bekezdésével megállapított - t) pontja, e törvény 82. §-ának (3) és (7) bekezdése, valamint 84-86. §-a a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

81. § (1) Az e törvény hatálybalépésekor működő megyei, egyházi, regionális és országos módszertani intézmények kijelölése 2008. június 30-áig marad érvényben, a 2008. január 1-je és június 30-a között lejáró kijelölések 2008. június 30-áig meghosszabbodnak. 2008. január 1-je és június 30-a közötti időtartamra új módszertani intézmény nem jelölhető ki, ebben az időszakban a módszertani intézmények működésére a 2007. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2)[6]

(3) Az e törvény hatálybalépésekor jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatóknak, intézményeknek az Szt. - e törvény 27. §-ával megállapított - 65. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételnek 2008. december 31-éig kell megfelelniük.

(4) Az e törvény hatálybalépésekor házi segítségnyújtásban részesülő, az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény 38. §-ának (9) bekezdése szerint szociálisan rászorultnak minősített személyek gondozási szükségletét nem kell az e törvény 26. §-a szerint megvizsgálni; a gondozási szükséglet fennállását a külön jogszabály szerinti, egészségi állapotról szóló orvosi igazolás a következő felülvizsgálat időpontjáig igazolja.

(5) Az e törvény hatálybalépésekor idősotthoni ellátásban részesülő személyek gondozási szükségletét

a) nem kell az e törvény 31. §-a szerint megvizsgálni,

b) fennállónak kell tekinteni idősotthoni ellátásuk teljes időtartama alatt.

(6) Az e törvény hatálybalépésekor emelt szintű idősotthoni ellátásban részesülő személyek e törvény 31. §-ával meghatározott, gondozási szükséglet megállapítására irányuló vizsgálatát a fenntartó 2008. év során kezdeményezheti a szociális szakértői szervnél. A gondozási szükséglet vizsgálata az (5) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem érinti, azonban a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet megállapítása esetén az ellátott után 2009. évtől a nem emelt szintű idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás vehető igénybe. Ebben az esetben 2008. év során az ellátott e törvény 54. §-ával megállapított jövedelemvizsgálatát is el kell végezni, azzal, hogy az Szt. - e törvénnyel megállapított - 119/D. §-át nem kell alkalmazni. Az ellátottnak továbbra is a megállapodás szerinti elhelyezést és ellátást kell nyújtani.

(7) Azon rehabilitációs intézményben, illetve rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezett ellátottak esetén, akiknek intézményi jogviszonya e törvény hatálybalépését megelőzően jött létre, a jogviszony időtartamára és - ha a 94/B. § (2) bekezdése, illetve a 94/D. § (1) bekezdése szerinti megállapodás másként nem rendelkezik - az ellátás tartalmára a jogviszony létrejöttekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a rehabilitációs célú lakóotthonban e törvény hatálybalépését megelőzően elhelyezett személy elhelyezése határozatlan idejűre módosítható.

(8) Szociális igazgatási bírságot kiszabni csak az e törvény hatálybalépését követően elkövetett jogsértések esetén lehet. Amennyiben a jogsértés valamely állapot fenntartásával valósul meg, a szociális igazgatási bírságot akkor lehet kiszabni, ha a jogsértő állapot e törvény hatálybalépése után is fennáll.

(9) Az Szt. - e törvény 56. §-ával megállapított -131/A. §-ának rendelkezéseit a 2009. költségvetési évtől kell alkalmazni.

(10) Az e törvény hatálybalépésekor étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, illetve idősotthoni ellátásban részesülők után 2008. évben járó normatív hozzájárulás összege nem lehet kevesebb a 2007. évi összegnél, idősotthoni ellátás esetében 2009. évtől pedig a 2007. évi összegnek a differenciált normatíva emelkedésének átlagával emelt összegénél. Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2009. január 1-jétől csak az e törvény 54. §-a szerinti jövedelemvizsgálat alapján nyújtható. Idősotthoni ellátás esetében a törvény hatálybalépésekor ellátásban részesülő személyre vonatkozóan 2008. év során a fenntartó kezdeményezheti az 54. § szerinti jövedelemvizsgálat elvégzését, ebben az esetben 2009. évtől a költségvetési törvényben a jövedelemvizsgálat eredményétől függően meghatározott normatív állami hozzájárulás vehető igénybe. A jövedelemvizsgálat során az Szt. - e törvénnyel megállapított -119/D. §-át nem kell alkalmazni.

(11) A Gyvt. - e törvény 60. §-ával megállapított -18/A. §-át a 2007. december 31-e után indult ügyekben kell alkalmazni.

(12) A családtámogatási kifizetőhelyeknél - ide nem értve a Cst. 35. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti családtámogatási kifizetőhelyet - 2007. december 31-én folyamatban lévő anyasági támogatás, családi pótlék, illetve gyermekgondozási segély ügyekben a Magyar Államkincstár lakóhely szerint illetékes Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) jár el. A családtámogatási kifizetőhely a folyamatban lévő ügyek teljes iratanyagát 2008. január 5-éig átteszi az Igazgatóságnak.

(13) A családtámogatási kifizetőhely döntése ellen benyújtott és 2007. december 31-én folyamatban lévő fellebbezést a Magyar Államkincstár bírálja el. A fellebbezés elbírálására 2007. december 31-én hatályos szabályok szerint hatáskörrel rendelkező Igazgatóság a folyamatban lévő ügyek teljes iratanyagát 2008. január 5-éig átteszi a Magyar Államkincstárhoz.

(14) 2007. december 31-ét követően a családtámogatási kifizetőhely döntése ellen benyújtott fellebbezés esetén a kifizetőhely a fellebbezési eljárás lefolytatása végett az ügy teljes iratanyagát a Magyar Államkincstárhoz terjeszti fel.

(15) A 200 főt meg nem haladó biztosítotti létszámot foglalkoztató családtámogatási kifizetőhely a 2007. december hónaprajáró családtámogatási ellátások kifizetése után a - 2007. december 31-éig megállapított - családtámogatási ellátások folyósításához szükséges adatállományt elektronikusan 2008. január 15-éig átadja az Igazgatóságnak.

(16) Az 500 főt meg nem haladó biztosítotti létszámot foglalkoztató családtámogatási kifizetőhely - ide nem értve a (15) bekezdés szerinti esetet - a 2008. január hónapra járó családtámogatási ellátások kifizetése után a - 2007. december 31-éig megállapított - családtámogatási ellátások folyósításához szükséges adatállományt elektronikusan 2008. február 15-éig átadja az Igazgatóságnak.

(17) Az 500 fő feletti biztosítotti létszámot foglalkoztató családtámogatási kifizetőhely a 2008. február hónapra járó családtámogatási ellátások kifizetése után a - 2007. december 31-éig megállapított - családtámogatási ellátások folyósításához szükséges adatállományt elektronikusan 2008. március 15-éig átadja az Igazgatóságnak.

(18) A (15)-(17) bekezdés szerinti adatállomány átadását követően a családtámogatási ellátások folyósításáról - ideértve az adatállomány átadásának hónapjára járó ellátást is - az Igazgatóság gondoskodik.

(19) A családtámogatási kifizetőhely a családtámogatási ügyek iratanyagát az adatállomány elektronikus átadása hónapjának utolsó napjáig átadja az illetékes Igazgatóságnak.

(20) Amennyiben a jogalap nélkül felvett ellátást 2007. december 31-ét megelőzően a kifizetőhely folyósította, annak a visszafizetésére kötelező határozatot az illetékes Igazgatóság hozza.

(21) A kifizetőhely az általa átadott és már elbírált családtámogatási ellátások jogszabályoknak való megfelelőségéért a Cst. felelősségi szabályai szerint tartozik felelősséggel.

(22) A 2007. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján kiadott szakhatósági állásfoglalásra az Szt. - e törvénnyel megállapított - 50/B. § (1) bekezdése nem alkalmazható.

82. §[7]

83. §[8]

84. §[9]

85. §[10]

86. §[11]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. október 15-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2015. évi CCXXIII. törvény 75. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére