2006. évi CXXI. törvény

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8] (1)[9]

(2)[10]

(3)[11]

(4)[12]

(5)[13]

(6)[14]

8. §[15]

9. §[16]

10. §[17]

11. §[18]

12. §[19]

13. §[20]

14. §[21]

15. §[22]

16. §[23]

17. §[24]

18. §[25]

19. §[26]

20. §[27]

21. §[28]

22. §[29]

23. §[30]

24. §[31]

25. §[32]

26. §[33]

27. §[34]

28. §[35] (1) Ez a törvény - a (2)-(9) bekezdésben foglaltak kivételével - 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[36]

(3)[37]

(4)[38]

(5)[39]

(6)[40]

(7)[41]

(8)[42]

(9)[43]

29. §[44]

30. § (1)[45]

(2) Az e törvény 1. §-ával megállapított Áht. 109/A. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakat a 2007. március 1. után megkötött szerződésekből származó bevételek tekintetében kell először alkalmazni.

(3) E törvény hatálybalépésével a földhasználó tulajdonába kerül a Ptk. 150-154. §-ai alapján ingyenes és határidő nélküli használatba, valamint a 155/1951. (VIII. 14.) MT rendelet alapján ingyenes örökhasználatba adott ingatlan. A földhasználó tulajdonába kerülő ingatlan tulajdonjogát a földhasználó kérelmére kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

(4) A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-a (4) bekezdésének módosulása nem érinti a 2006/2007. tanévre megállapított iskolai tankönyvrendelést, a tanulók részére a tankönyvellátáshoz biztosított normatív és más kedvezményeket. A tanuló részére kölcsönzés útján biztosított tankönyv az eredeti kölcsönzési ideig a tanulónál maradhat. A tanuló részére a kölcsönzött tankönyv értékesíthető.

(5) Az Áht. 33-33/A., valamint 33/D. §-ait az e törvény hatálybalépése után vállalt állami kezességekre, állami garanciákra és viszontgaranciákra kell alkalmazni.

(6) Az e törvény hatálybalépése előtt az MFB Rt.-vel kötött árfolyam-garancia megállapodáson - a megkötött megállapodás tartalmának változatlanul hagyása mellett -árfolyam fedezeti megállapodást kell érteni.

(7) E törvény 1. §-ával megállapított Áht. 12/C. §-ának rendelkezéseit a § hatálybalépése előtt vállalt olyan kötelezettségvállalások esetében, melyekből 2007. évben, vagy az azt követő években fizetési kötelezettség keletkezik, legkésőbb 2007. január 31-ig kell teljesíteni.

(8) E törvény 1. §-ával megállapított Áht. 12/B. §-ának rendelkezései nem alkalmazandóak azon közbeszerzések esetében, ahol a 2006. december 31-én hatályos 12/A. § (5) bekezdése alapján a központi vagy társadalombiztosítási költségvetési szerv, illetve az állam nevében eljáró szerv (személy) a közbeszerzési eljáráshoz a Kormány előzetes engedélyét megkapta.

(9) A Tbj. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a hatálybalépést követő időszakra kifizetett (juttatott, elszámolt) jövedelmekre kell alkalmazni.

(10) A Tbj. - e törvény 14. §-ának (4), (6), (9) és (12) bekezdésével megállapított - 18. § (1) bekezdésének a) pontját, 19. §-ának (2) bekezdését, 25. §-át, 36. és 37. §-át a 2007. április 1-jét követő időszakra kifizetett (juttatott, elszámolt) jövedelmekre kell alkalmazni. A sajátjogú nyugdíjas foglalkoztatott, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó a 2007. január 1-je és 2007. március 3 1-e közötti időszakra is választhatja a nyugdíjjárulék fizetését. E választásáról a biztosított és a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó 2007. január 31-éig nyilatkozik a foglalkoztatónak, illetőleg a társas vállalkozásnak.

(11) Az e törvény 15. §-ának (4) és (6) bekezdésével megállapított, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 46. § (1) bekezdésének a) pontját a hatálybalépést követően bekövetkezett keresőképtelenség esetén, az 50. § (1) bekezdését pedig a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(12) E törvény 10. §-ának (1)-(2) bekezdésével megállapított, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 9. §-a (1) bekezdésének és a 9. § (2) bekezdése d)-e) ) pontjának rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően megkötött új, a víziközművek működtetésére irányuló szerződések vonatkozásában kell alkalmazni. E törvény hatálybalépése előtt a víziközművek működtetésére alapított költségvetési, illetőleg önkormányzati intézmény tovább működhet, új intézmény azonban nem alapítható.

(13) E törvény 10. §-ának (1)-(2) bekezdésével megállapított, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 9. §-a (1) bekezdésének és a 9. § (2) bekezdése d)-e) pontjának alkalmazásában új szerződésnek minősül a határozott időre megkötött, a víziközművek működtetésére irányuló szerződés lejártát követő újabb szerződéskötés, vagy az annak időtartamára vonatkozó szerződésmódosítás is.

(14) A központi költségvetés a 2007. január 1. napjától a korkedvezmény-biztosítási járulék 100 százalékának, 2008. január 1. napjától a korkedvezmény-biztosítási járulék 75 százalékának, 2009. január 1. napjától a korkedvezmény-biztosítási járulék 50 százalékának, 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig a korkedvezmény-biztosítási járulék 25 százalékának a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő megfizetését átvállalja. A központi költségvetés által átvállalt korkedvezmény-biztosításijáruléknak a Nyugdíjbiztosítási Alap részére átadandó összegét az éves költségvetési törvény határozza meg. A korkedvezmény-biztosítási járulék összegére vonatkozó összesített adatot az állami adóhatóság kormányrendeletben meghatározottak szerint átadja a kincstárnak.

(15) E törvény 1. §-ának (25) bekezdésével megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezést először a 2007. évi normatív hozzájárulások és támogatások igénylésétől kezdődően kell alkalmazni.

(16) Az e törvény 36. §-ával megállapított a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvénymódosításáról szóló 2006. évi XXIV. törvény 1. számú melléklet rendelkezéseinek igényelt támogatási többletforrását a helyi önkormányzatok részére jóváhagyott címzett, illetve céltámogatások 2007. június 30-áig lemondással, visszafizetéssel és elvonással felszabaduló előirányzatából kell biztosítani.

31. §[46]

32. § A megyei egészségbiztosítási pénztárak által a 229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján az alapellátási vállalkozások támogatására kötött "Szerződés-kiegészítések" alap- és kiegészítő támogatások folyósítására vonatkozó részei 2007. január 1-jei hatállyal megszűnnek, így ettől az időponttól alap- és kiegészítő támogatás nem folyósítható. A "Szerződés-kiegészítések" hitelintézeti köl-csöntámogatás folyósítására vonatkozó részei az ezek alapját képező hitelszerződések futamidejének végéig hatályban maradnak, a futamidő lejárta után hiteltámogatás nem folyósítható.

33. §[47]

34. § (1) 2007. és 2008. években az Országgyűlés nem nyújt címzett támogatást új induló beruházásokhoz.

(2) Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a címzett támogatási céloknak megfelelő önkormányzati fejlesztési elképzeléseknek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaiban minél teljesebb körben történő szerepeltetését segítse elő.

35. §[48]

36. §[49]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el

[2] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 14. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 14. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 14. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLII. törvény 25. § p) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 14. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[49] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 949. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.