129/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet

a Kormány megalakulásával összefüggésben szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

1. §

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának 4. pontjában "az azok irányításában közreműködő politikai államtitkár" szövegrész helyébe "a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter" szövegrész lép.

2. §

(1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdésében "a szolgálatok irányításában közreműködő politikai államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) " szövegrész helyébe "a szolgálatokat irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) " szövegrész lép.

(2) Az R. 2. §-ának (2) bekezdésében, 5. §-ának (4) bekezdésében, 8. §-ának (2) bekezdésében és 9. §-ának (1) bekezdésében "az államtitkár" szövegrész helyébe "a miniszter" szövegrész, 9. §-ának (1) bekezdésében "az államtitkárnak" szövegrész helyébe "a miniszternek" szövegrész, továbbá 4. §-ának (2) bekezdésében "a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) " szövegrész helyébe "a miniszter" szövegrész lép.

3. §

Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Miniszterelnöki Hivatal Nemzetbiztonsági Iroda,"

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. június 9-étől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének k) pontja a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök