189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet

egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter helyettesíti."

2. §

A külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a honvédelmi miniszter helyettesíti."

3. §

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a környezetvédelmi és vízügyi miniszter helyettesíti."

4. §

A pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter helyettesíti."

5. §

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az oktatási és kulturális miniszter helyettesíti."

6. §

A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet a következő új 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az oktatási és kulturális miniszter helyettesíti."

7. §

Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 14/B. §-sal egészül ki:

"14/B. § A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az önkormányzati miniszter helyettesíti."

8. §

Az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a pénzügyminiszter helyettesíti."

9. §

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a szociális és munkaügyi miniszter helyettesíti."

10. §

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a 32. § után a következő új III/A. fejezettel egészül ki:

"III/A. fejezet

A honvédelmi miniszter feladat- és hatásköre

32/A. § A honvédelmi miniszter a Kormány honvédelemért felelős tagja.

32/B. § A honvédelmi miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről, és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

j) közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és nyomon követésében.

32/C. § (1) A honvédelmi miniszter a honvédelemért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,

b) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról,

c) a rendkívüli állapot, a szükségállapot, az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset, a veszélyhelyzet és a megelőző védelmi helyzet idején alkalmazandó részletes szabályokról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2) A honvédelmi miniszter a honvédelemért való felelőssége körében előkészíti különösen az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott helyzetek idején bevezetendő rendkívüli intézkedések tervezeteit.

32/D. § A honvédelmi minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a külügyminiszter helyettesíti."

11. §

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 12. §-a a következő új f) ponttal egészül ki:

(A miniszter a közigazgatási informatikáért viselt felelőssége körében)

"f) gondoskodik az Informatikai Közháló Program működtetéséről."

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a miniszterek helyettesítésének rendjéről szóló 4/2007. (VI. 28.) ME rendelet.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 6. §-ában a "Kormány tagjai" szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai" szöveg, a "szabályozott" szövegrész helyébe a "meghatározott" szöveg,

b) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladatos hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 11. §-ában a "Kormány tagjai" szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai" szöveg, a "szabályozott" szövegrész helyébe a "meghatározott" szöveg,

c) az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 13. §-ában a "Kormány tagjai" szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai" szöveg, a "szabályozott" szövegrész helyébe a "meghatározott" szöveg,

d) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladatés hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 15. §-ában a "Kormány tagjai" szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai" szöveg, a "szabályozott" szövegrész helyébe a "meghatározott" szöveg

lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök