284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet

egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 32/A. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a § jelenlegi szövege az (1) bekezdés jelölést kapja:

"(2) A honvédelmi miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket a Hvt. a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe utal."

(2) Az R. 32/C. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A honvédelmi miniszter a honvédelemért való felelőssége körében előkészíti különösen)

"c) a rendkívüli állapot, a szükségállapot, az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset, a veszélyhelyzet és a megelőző védelmi helyzet idején alkalmazandó részletes szabályokról szóló, az Alkotmány 19/D. §-ában, 19/E. § (3) bekezdésében és 35. § (3) bekezdésében meghatározott törvények tervezeteit."

(3) Az R. 32/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A honvédelmi miniszter a honvédelemért való felelőssége körében a feladatkörrel rendelkező miniszterekkel közösen előkészíti a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet és a megelőző védelmi helyzet kihirdetésekor, illetve az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset bekövetkeztekor bevezetendő intézkedések tervezeteit."

(4) Az R. a következő új 32/E. §-sal egészül ki:

"32/E. § A honvédelmi miniszter megnevezésének rövidítéseként a "HM" megjelölést kell alkalmazni."

(5) Az R. 32/B. § b)-e) pontja, valamint 32/C. § (1) bekezdés a)-b) pontja hatályát veszti.

2. §

Az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az "EüM" megjelölést kell alkalmazni."

3. §

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 16/B. §-sal egészül ki:

"16/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az "FVM" megjelölést kell alkalmazni."

4. §

Az igazságügyi és rendészeti miniszterfeladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 14/C. §-sal egészül ki:

"14/C. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az "IRM" megjelölést kell alkalmazni."

5. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 6/B. §-sal egészül ki:

"6/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "KvVM" megjelölést kell alkalmazni."

6. §

A külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "KüM" megjelölést kell alkalmazni."

7. §

Az oktatási és kulturális miniszterfeladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 7/C. §-sal egészül ki:

"7/C. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az "OKM" megjelölést kell alkalmazni."

8. §

A pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 6/B. §-sal egészül ki:

"6/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "PM" megjelölést kell alkalmazni."

9. §

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következő új 16/B. §-sal egészül ki:

"16/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az "SZMM" megjelölést kell alkalmazni."

10. §

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "PTNM" megjelölést kell alkalmazni."

11. §

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet a következő új 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "MeHVM" megjelölést kell alkalmazni."

12. §

A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet a következő új 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "KFTNM" megjelölést kell alkalmazni."

13. §

Az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet a következő új 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az "ÖM" megjelölést kell alkalmazni."

14. §

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet a következő új 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "KHEM" megjelölést kell alkalmazni."

15. §

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet a kö-vetkező új 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az "NFGM" megjelölést kell alkalmazni."

16. §

Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök