214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének f) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A hitelesített környezeti nyilatkozattal rendelkező természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek (a továbbiakban: szervezet), a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába vételéről az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) dönt.

(2)[1] Az OKTVF megkeresi az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget (a továbbiakban: felügyelőség) annak érdekében, hogy tájékozódjon arról, a szervezet betartja-e a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat.

(3)[2]

(4) Ha az eljárás során kétség merül fel a környezeti nyilatkozat hitelesítésének megalapozottságával kapcsolatban, az OKTVF kezdeményezi a Nemzeti Akkreditáló Testületnél (a továbbiakban: NAT) a környezeti hitelesítőnek - az eljárás alapjául szolgáló környezeti nyilatkozat hitelesítésére vonatkozó - felügyeleti vizsgálatát.

(5) Ha a NAT valamely környezeti nyilatkozat hitelesítésének megalapozottságával kapcsolatban felügyeleti vizsgálatot rendel el, akkor a felügyeleti vizsgálat megindításáról, valamint ennek eredményéről haladéktalanul értesíti az OKTVF-et.

(6) A nyilvántartásba vételi kérelmet az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) Az OKTVF a nyilvántartásba vételről e rendelet 2.számú melléklete szerinti okiratot állít ki.

(8)[3] A nyilvántartásba vételről szóló határozatát az OKTVF közli a (2) bekezdésben meghatározott felügyelőséggel, illetve a belföldi jogsegély keretében megkeresett más hatósággal.

(9) Az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába felvett szervezetek névsorát hivatalos honlapján, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

(10)[4] A felügyelőség a 2. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 2. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági határozatát közli az OKTVF-fel, továbbá értesíti az OKTVF-et annak jogerőre emelkedéséről.

2. §

(1) Az OKTVF a szervezetnek a nyilvántartásból való felfüggesztését rendeli el,

a) ha a szervezetnek elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik;

b) ha a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát nem nyújtja be az OKTVF-hez;

c) ha a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében foglaltakat megsérti;

d) ha a hitelesített környezeti nyilatkozat hitelesítésével összefüggésben az 1. § (4)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kezdeményezett felügyeleti vizsgálat alapján a NAT a hitelesítés megalapozatlanságáról értesíti az OKTVF-et;

e) a (7) bekezdésben meghatározott esetben.

(2) Az OKTVF a szervezetnek a nyilvántartásból történő felfüggesztését rendeli el továbbá akkor is, ha azt a szervezet maga kérelmezi.

(3) Az OKTVF megszünteti a szervezetnek a nyilvántartásból történő felfüggesztését, ha

a) a szervezetnek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettsége megszűnik;

b) a szervezet az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés tartama alatt benyújtja;

c) a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértő magatartást a felfüggesztés tartama alatt megszünteti;

d) a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt hitelesíttetését a felfüggesztés tartama alatt végrehajtja;

e) a (7) bekezdésben foglalt feltétel teljesülése esetében;

f) a szervezet a (2) bekezdésben meghatározott felfüggesztés megszüntetését kéri és ennek nincs akadálya.

(4) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztés időtartama legfeljebb 3 hónap lehet.

(5) Az OKTVF törli a szervezetet a nyilvántartásból, ha

a) a szervezetnek jogerős és végrehajtható elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik;

b) a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés időtartamának lejártáig sem nyújtja be az OKTVF-hez;

c) a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértő magatartást a felfüggesztés időtartamának lejártáig sem szünteti meg;

d) a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt hitelesíttetését a felfüggesztés időtartamának lejártáig sem végzi el.

(6) Az OKTVF törli a szervezetet a nyilvántartásból továbbá akkor is, ha a szervezet megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, illetve, ha a szervezet a nyilvántartásból történő törlését kéri.

(7) Nem kell a szervezetet a nyilvántartásból törölni, ha a jogerős elmarasztaló határozat az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye, és a határozat egyúttal lehetőséget biztosít az adatszolgáltatás pótlólagos megtételére. Ebben az esetben a határidő elteltéig a szervezet a nyilvántartásból felfüggesztésre kerül.

(8) Az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásából felfüggesztett, illetve törölt szervezetek névsorát a hivatalos honlapján, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

3. §

(1) A 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdésének végrehajtására a NAT az akkreditált környezeti hitelesítők nyilvántartásában bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére, az OKTVF egyidejű tájékoztatása mellett.

(2) A 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtására az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába vett szervezetek körében bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére.

(3) A NAT a más tagállamban akkreditált hitelesítők Magyarországon végzett tevékenysége felügyeletének eredményéről tájékoztatást ad az OKTVF részére.

4. §

(1) Aki az EMAS-nyilvántartásban nem szerepel és a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete szerinti logót jogosulatlanul használja, 5000 forinttól 500 000 forint összegig terjedő bírsággal sújtható.

(2) A bírság összegét az OKTVF az eset összes körülményeire - így különösen a jogsértés súlyára, céljára, idő' tartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására -tekintettel határozza meg.

(3) A bírság kiszabásáról szóló határozatban rendelkezni kell arról a számlaszámról is, amelyre a bírságot meg kell fizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül.

(4) A bírság kiszabására az OKTVF-nek a jogellenes cselekményről való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl nincs lehetősége. Az elkövetésétől számított öt éven túl nem szabható ki bírság, kivéve, ha a cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg.

4/A. §[5]

Az OKTVF e rendeletben szabályozott eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

5. §

Az Európai Bizottság felé a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésében, 11. cikke (3) bekezdésében, 12. cikke (2) bekezdésében, 13. cikkében és 16. cikke (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

6. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.[6]

a)[7]

b)[8]

(2) E rendelet 4. §-a e rendelet kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(3)[9]

7. §

Ez a rendelet a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. március 19-i 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelethez

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásba vételi kérelmének formanyomtatványa

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM

1. A KÉRELMEZŐ SZERVEZET AZONOSÍTÁSA

1.1. A kérelmező szervezet adatai:

- szervezet neve:

- székhelyének címe:

- honlapjának címe:

- alkalmazottak száma:

- kis- és középvállalkozás: IGEN/NEM

- tevékenységeinek TEÁOR'03 (NACE) szerinti neve és kódja:

- szervezet adószáma:

1.2. A kérelmező szervezet vezetőjének adatai:

- név:

- beosztás:

- telefonszám:

- telefax:

- e-mail:

1.3. Kapcsolattartó adatai:

A Környezeti nyilatkozattal kapcsolatban a kapcsolattartó

- személy neve:

- beosztása:

- telefonszám:

- telefax:

- e-mail:

2. A SZERVEZET LEÍRÁSA

2.1. Szervezeti felépítése

3. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELT KÉRŐ TELEPHELY AZONOSÍTÁSA

3.1. Telephely

- megnevezése:

- címe:

további adatai:

- alkalmazottak száma:

- tevékenységeinek TEÁOR'03 (NACE) kódja:

- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó üzem: IGEN/NEM

- telefonszám:

- telefax:

- e-mail:

- honlap címe:

3.2. Telephely helyszínrajza

3.3. A környezetvédelmi hatóságokról való tájékoztatás (telephely szerint), amelyekkel a szervezet kapcsolatot tart fenn:

A hatóságok:

- neve:

- kapcsolattartó személy neve:

4. A KÖRNYEZETVÉDELMI HITELESÍTŐ

A telephely/szervezet Környezeti nyilatkozatát hitelesítő szervezet/természetes személy

- neve:

- címe:

- eljárásának alapját képező akkreditált tevékenységeinek TEÁOR'03 (NACE) szerinti megnevezése és kódjai:

további adatai:

- telefonszám:

- e-mail:

A hitelesítő szervezet/magánszemély akkreditálását végző szervezet

- neve:

- hitelesítőnek kiadott akkreditálási okirat száma:

- más tagállamban akkreditált hitelesítő esetén a NAT általi felügyelet eredményesen megtörtént-e: IGEN/NEM

Ha a hitelesítő nem természetes személy, akkor a szervezeten belüli hitelesítő

- neve:

- által a telephelyen ellenőrzött tevékenység neve és TEÁOR'03 (NACE) kódja:

- a hitelesítő által a telephelyen töltött napok számát:

4.1. Környezeti nyilatkozat

Kérjük, mellékelje a hitelesítő által minden oldalon aláírt Környezeti nyilatkozatot, valamint annak elektronikus formában rögzített változatát is.

A következő Környezeti nyilatkozat esedékes dátuma:

A Környezeti nyilatkozat felülvizsgálatának dátuma:

……………………………..…………..
(hely)
……………………………..…………..
(dátum)
P. H.
……………………………..…………..
a kérelmező szervezet vezetőjének aláírása

Megjegyzés:

A formanyomtatvány kitöltéséhez a Kitöltési útmutatót kérésre a Hatóság bocsátja rendelkezésre, illetve letölthető a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjáról az alábbi címen: http://www.emas.kwm.hu

NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOKRÓL[10]

2. számú melléklet a 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 479. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 480. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[3] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 479. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[4] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 479. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[5] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 479. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[6] A felvezető szöveget módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 268. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 268. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 268. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 268. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Az adatlapot hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 480. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

Tartalomjegyzék