2006. évi XXI. törvény

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról[1]

1. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 7. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az útlevél adatoldala tartalmazza

a) az állampolgár családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát, arcképmását és saját kezű aláírását;

b) az útlevél típusát, számát, kiállításának keltét, érvényességi idejét, a kiadó magyar állam kódját, a kiállító hatóság nevét;

c) az a) és b) pontban meghatározott adatokból képzett, az állampolgár és az útlevél azonosítását lehetővé tevő, gépi olvasásra alkalmas adatsort.

(2) Az útlevél - kivéve a tizenkét hónapra vagy annál rövidebb érvényességi időre szóló ideiglenes magánútlevél - biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elemet (a továbbiakban: tároló elem) tartalmaz. A tároló elem az (1) bekezdésben foglalt adatokat elektronikus formában tartalmazza."

(2) Az Utv. 7. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(5) bekezdés megjelölése (4)-(6) bekezdésre változik:

"(3) Az ideiglenes magánútlevél adatoldala az (1) bekezdésben meghatározott adatokon kívül tartalmazza az ellenőrző sorszámot, a kiállító hatóság bélyegző lenyomatát és a kiállító személy aláírását. A hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatot a gépi kiállításhoz szükséges technikai feltételek fennállása esetén tartalmazza."

2. § Az Utv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább-, illetve hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevelet lehet kiállítani, ha az állampolgár útlevele, illetőleg a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és Magyarországról a magánútlevél kellő időn belül nem szerezhető be.

(2) Külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmére hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállítani legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartammal, ha az állampolgár útlevele, illetőleg a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és Magyarországról a hazatéréshez szükséges magánútlevél kellő időn belül nem szerezhető be.

(3) Az ideiglenes magánútlevelet legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartammal hivatalból kell kiadni

a) annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak a hazatérése céljából, aki külföldre utazást korlátozó rendelkezés hatálya alatt áll, és nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal,

b) annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak, akire nézve a tartózkodási helye szerinti külföldi állam illetékes hatósága az ország területének elhagyását rendelte el, és nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal.

(4) A hazatérés céljából kiadott ideiglenes magánútlevél a Magyar Köztársaság területére történő egyszeri beutazásra jogosít."

3. § Az Utv. 20. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) Az úti okmány érvényességét nem érinti, ha a tároló elem nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a 7. § (1) bekezdésében foglalt adatokat."

4. § (1) Az Utv. 24. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az útlevélhatóság eljárása során, valamint a Belügyminisztériumnak a belügyminiszter által kijelölt szerve (a továbbiakban: központi adatkezelő szerv)- hatáskörére és illetékességére kiterjedően - az e törvényben meghatározott feladatai ellátásához a következő adatokat kezelheti]

"e) az állampolgár számára kiadott úti okmány típusát, számát, érvényességi idejét, az ideiglenes magánútlevél ellenőrző sorszámát, valamint az úti okmányra való jogosultság megszűnésének okát és időpontját,"

(2) Az Utv. 24. §-a a következő k) ponttal egészül ki: [Az útlevélhatóság eljárása során, valamint a Belügyminisztériumnak a belügyminiszter által kijelölt szerve (a továbbiakban: központi adatkezelő szerv)- hatáskörére és illetékességére kiterjedően - az e törvényben meghatározott feladatai ellátásához a következő adatokat kezelheti]

"k) a hivatalos útlevél használatára jogosult személy diplomáciai rangját, az útlevél kiállítására alapot szolgáltató tisztségét vagy jogcímeit."

5. § Az Utv. 27. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Határőrség határforgalom-ellenőrzést végző szerve a jogosulatlan külföldre utazás megakadályozása, illetőleg a személyazonosság megállapítása céljából - közvetlen adathozzáféréssel - adatokat vehet át a központi adatkezelő szerv által a 24. § a)-k) pontja alapján kezelt adatállományból. Az adatokat az adatkérőnek az ellenőrzést követően haladéktalanul törölnie kell.

(3) A központi adatkezelő szerv az úti okmány jogosulatlan felhasználásának megakadályozása céljából határozattal elrendeli annak az úti okmánynak körözését, amelynek elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését bejelentették."

6. § Az Utv. 28. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a (2)-(5) bekezdés megjelölése (3)-(6) bekezdésre változik:

"(2) Az útlevélhatóság, illetőleg a központi adatkezelő szerv az úti okmány okmányazonosítóját megjelölő kérelmező részére a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül is adatszolgáltatást teljesít az úti okmány kiadásáról, cseréjéről, visszavonásáról, érvényességének, elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének tényéről. Az adatszolgáltatási eljárás elektronikus ügyintézés útján is folyhat."

7. § Az Utv. a következő 32/A. §-sal egészül ki: "32/A. § (1) A tároló elemnek az érintett azonosítását valamely fizikai tulajdonságának rögzítésével lehetővé tevő módon előállított személyes adatait

a) az útlevélhatóság kizárólag a tároló elemet tartalmazó úti okmány kiadásáig jogosult kezelni, azokat az úti okmány kiadásakor haladéktalanul törölni kell,

b) a Határőrség határforgalom-ellenőrzést végző szerve kizárólag a személyes adatnak a tároló elemből történő olvasásával kezelheti,

c) a 27. § (1) bekezdésének és a 28. § (3) bekezdésének alkalmazása során nem lehet átadni vagy továbbítani.

(2) A személyes adatoknak a tároló elemben történő tárolását olyan technikai módszerek alkalmazásával kell megvalósítani, amelyek az elérhető legmagasabb szinten biztosítják azt, hogy a tároló elem tartalmához illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá."

8. § Az Utv. a következő 42. §-sal egészül ki:

"42. § E törvény 7. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint 32/A. §-a a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének, valamint 4. cikke (2) és (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

9. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. §-ának az Utv. 7. §-a (2) bekezdését módosító rendelkezése, továbbá e törvény 7. §-a, 10. §-ának (3) és (4) bekezdése 2006. augusztus 29-én lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Utv. 21. §-a, 22. §-ának (2) bekezdése, továbbá az Utv. 17. §-ában a "szolgálati kötelezettség alapján", valamint az "és a besorozott hadköteles" szövegrész.

10. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Utv. 24. §-ának a) pontjában a "leánykori családi és utónevét" szövegrész helyébe "születési családi és utónevét" szövegrész,

b) az Utv. 24. §-ának f) pontjában és 28. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az "ellopásának" szövegrész helyébe az "eltulajdonításának" szövegrész,

c) az Utv. 28. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az "- ideértve a leánykori családi és utónevet is -" szövegrész helyébe az "- ideértve a születési családi és utónevet is -" szövegrész lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A magyar állampolgárság megszűnéséről a belügyminiszter értesíti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó hatóságot, az anyakönyvi hatóságot, az útlevélhatóságot, a Központi Statisztikai Hivatalt, továbbá - a potenciális hadköteles és a hadköteles személyek esetében - a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szervét."

(3)[2]

(4)[3]

11. § E törvény 1. §-a és 7. §-a a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének, valamint 4. cikke (2) és (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 6-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 893. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 893. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére