Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

39/2006. (V. 19.) FVM-PM együttes rendelet

a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §

(1) A települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat, valamint a hegyközség által létrehozott hegyőrség (a továbbiakban együtt: őrszolgálat) megalakulási, fenntartási és működési költségeinek megtérítésére az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében és 1. számú mellékletének 7. j) pontjában foglalt jogcím alapján a 2. § (1) bekezdésében meghatározott mértékig állami hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) igényelhető.

(2) A hozzájárulást az a települési önkormányzat vagy hegyközség (a továbbiakban együtt: önkormányzat) igényelheti, amelynek az őrszolgálatát a megyei földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: hivatal) nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vételhez az önkormányzatnak csatolnia kell az őrzött terület nagyságát, a földrészletek helyrajzi számát és az őrszolgálat létszámát igazoló iratokat, valamint a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 1. és 3-6. számú mellékleteiben foglalt okiratokat.

2. §

(1)[1] Az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50%-át, a létrehozást követő kilencven napon belül igényelheti. Az önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek - személyi és dologi kiadások - 50%-ának megtérítését negyedévente utólag, illetve az újonnan megalakított őrszolgálat esetében negyedévente, a létrehozást követő negyedévtől kérelmezheti. A költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett kiadások lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatai.

(2) Az őrszolgálat megalakulása, fenntartása és működése során felmerült költségeket igazoló számlákat az önkormányzatnak a számla kiállítási évét követő öt évig meg kell őriznie és azokról kimutatást kell készítenie.

3. §

(1) Az önkormányzat a hozzájárulást a hivatalnál e rendelet 1. és 2. számú mellékletei szerinti tartalommal kérelmezheti. A hivatal megvizsgálja az igényjogosultságot és ennek alapján az e rendelet 3. számú melléklete szerinti igazolást állít ki az önkormányzat részére.

(2) A hivatal intézkedése ellen az önkormányzat annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kifogást emelhet, amely a beérkezett kifogást nyolc napon belül továbbítja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére.

(3) A minisztérium a kifogást harminc napon belül elbírálja és az igényjogosultság megléte esetén intézkedik a hozzájárulás kifizetéséről az illetékes adóhatóság felé, illetve az igényjogosultság hiánya esetén elutasítja a kifogást. A minisztérium az intézkedésekről egyidejűleg értesíti a hivatalt.

(4) A hivatal a hozzájárulásokról nyilvántartást vezet. A hozzájárulás igénybevételére, elszámolására, visszafizetésére egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályait kell alkalmazni.

4. §

(1) A hozzájárulás összegének rendeltetési céltól eltérő felhasználása - a hozzájárulás teljes vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában - jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulásnak minősül, és azt a kérelem benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelve kell visszafizetni.

(2) A hozzájárulás felhasználását a hivatal ellenőrzi, és a visszafizetési kötelezettséget megállapító jogerős határozat egy példányának megküldésével kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulás visszafizettetését.

5. §

A mezőőri és hegyőri tanfolyam és vizsga szervezésével, az őrszolgálat nyilvántartásával, támogatási igények igazolásával és ellenőrzésével kapcsolatban felmerült, a hivatal által igazolt dologi és személyi költségek alapján a minisztérium a Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére kiállítja az e rendelet 3. számú melléklete szerinti igazolást.

6. §

(1) Az ebben a rendeletben meghatározott hozzájárulás az e rendelet 3. számú melléklete szerinti igazolás alapján, legfeljebb a 2. § (1) bekezdésében feltüntetett összegig igényelhető az illetékes adóhatóságtól a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás lebonyolítási folyósítási számláról.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulást az (1) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)[2]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. Veres János s. k.,

pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 39/2006. (V. 19.) FVM-PM együttes rendelethez

Kérelem a mezei őrszolgálat és hegyőrség megalakulásához nyújtott támogatás igényléséhez
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEGYEI FÖLDMŰVELÉSÜGYI HIVATALA
Az állami hozzájárulási igényünk igazolására a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 39/2006. (V. 19.) FVM-PM együttes rendelet alapján megküldöm a nyilvántartásba vett működési területű mezei őrszolgálat megalakításának költségeiről készült kimutatást.
A költségek részletezése:
Bizonylat száma:Összeg (Ft):
…………………………..…………………………..
…………………………..…………………………..
…………………………..…………………………..
Összesen:…………………………..
Kijelentem, hogy a mezei őrszolgálat a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben és a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendeletben előírt valamennyi eszközzel rendelkezik.
Ezek alapján kérem, hogy az önkormányzat részére a hatályos jogszabályok szerint .................... Ft összegű támogatás igénybevételéhez szükséges igazolást állítsa ki.
................................................, 200............. hó..... nap
………………………………..
önkormányzat jegyzője/hegybíró

2. számú melléklet a 39/2006. (V. 19.) FVM-PM együttes rendelethez

Kérelem a mezei őrszolgálat és a hegyőrség működéséhez nyújtott támogatás igényléséhez
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEGYEI FÖLDMŰVELÉSÜGYI HIVATALA
Igazolom, hogy 200................................................... hó..... naptól 200............................................... hó..... napig az................................................ önkormányzat területén a mezei őrszolgálat............ fővel működött.
A működési költségek az alábbiak voltak:
- dologi kiadások
Számlaszám:Összeg (Ft):
…………………………………….…………………………………….
…………………………………….…………………………………….
…………………………………….…………………………………….
Összesen:…………………………………….
- személyi kiadások
munkabér:…………………………………….
járulék:…………………………………….
Összesen:…………………………………….
Mindösszesen:…………………………………….
Ezek alapján kérem, hogy az önkormányzat részére a hatályos jogszabályok szerint ........................ Ft összegű támogatás igénybevételéhez szükséges igazolást állítsa ki.
................................................, 200............. hó..... nap
……………………………………………….
önkormányzat jegyzője/hegybíró

3. számú melléklet a 39/2006 (V. 19.) FVM-PM együttes rendelethez

Kiállító: ..............................................................................................................................................................................................
Szerződésszám: ..................................................................................................................................................................................
Engedélyszám: ...................................................................................................................................................................................
IGAZOLÁS
költségvetési támogatás állami adóhatóságtól történő igénybevételéhez
Név: ....................................................................................................................................................................................................
Cím: ....................................................................................................................................................................................................
Adószám: ...........................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jel: ...............................................................................................................................................................................
Bankszámlaszám: ...............................................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: ..........................................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a 200.... évi nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások igénybevételének feltételeiről szóló ................. FVM rendelet..... §-a alapján ........................................................................................... jog -
címre kötött......./200.... számú szerződés/engedély szerint ....................... Ft támogatási összegről szóló, vállalt kötele-
zettségeinek eleget/részben eleget tett, és ez alapján fent nevezett részére előleg/részelszámolás/végelszámolás
címén ................................................ Ft, azaz ................................................................... forint átutalása teljesíthető.
................................................, 200............. hó..... nap
P. H.
……………………………
kiállító szerv vezetője
Ellenjegyezte:
……………………………
gazdasági vezető

Lábjegyzetek:

[1] A ", de - mezőőrönként és hegyőrönként - legfeljebb háromszázezer forintnak a megtérítését," és a " , de legfeljebb ötvenezer forint/hó/fő" szövegrészeket 2008. szeptember 26-i hatállyal megsemmisítette a 116/2008. (IX. 26.) AB határozat 1. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 95. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék